Op de kleinste staat als naam Antonia. Het overige als hier boven. Op alle twee Summo Pontifice Pio X Episcopo Brugensi G. J. Waffelaert Decano Arsenio Dehulster Yice pastoribus Leone Hellyn et Alphonso Dejaegher. uEditius Georgio Lebbe, Mauritio Lebbe, Amato Lava, Julio Goevoet et Henrico Beck (1). Hier het opschrift van de kleine, ook schel geheeten Andreas Van den Gheyn me fecit Lovanii 1781 Maria est nomen meum Opus XXII (2). Het werk in de St-Jans kerk en O. L. Vrouw ging ook rap vooruit. Voor Vrijdag avond, 28 Juni, waren al de torens van hunne klokken ontlast, 's Zaterdags werden ze opgeladen. De mannen werkten dapper... en nu vooruit gelijk zoovelen naar 't ballingsoord. Eens toch klokken lief zien wij u terug en dan scheiden wTe niet meer, oh neen Hier volgen de opschriften der klokken van St. Jan. -1. (Jaarschrift) FIDeLIUM eX VotIs füsa CaroLUS VoCor. (1838) Patrinis Dqo Julio van Merris necnon Dn* Maria Van de Broucke (3). D° B. De Gaestecker, pastore St. Joês Poperingis, D. J. B.Van Qostenoble, J. B. Billant, Masselis fabricae magistris.' (5). 4. Op de Schelle staat in 't fransch J'appartiens a la ville.de Poperinghe. Drouots fondeurs 1821. (6). In O. L. Vrouw wraren er insgelijks vier klokken wier opschriften volgen 1. De Schelle Annce nomen mihi dederuut Dni Aeditui Van Re- ninghe, J. B. Budein et de la fontaine anno 1814. (7). 2: Anno 1814. Les Drouot, fondeurs. 3. Deze is nu de grootste van O. L. Vrouwkerk en weegt naar het schijnt 2050 kgr; Ze draagt voor opschrif Maria Dominicus Dono parochianorum anno 1807, R. D. D. A. Lauwers, pastor. Fondue par Garnier et les Drouot che C. De Jonghe k Poperinghe. (1). De kleinere klokken zijn ook gered. Die der Poenitenten luidt nu in het torentje der fcapel van de school Marie-José te Wulveringhem Die der Benedictijnen is naar Socx. Die van 't Gasthuis nog in be waring te Wizernis. Enkel als weerde van klokspijze, worden onze klókken geschat op 250.000 fr. Beloven is een ander ding als geven G. G. Poperinghe is eindelijk wêer vrij Hip... hip... hourah Zoo was de kreet van menig keikop in die dagen van harde strijd voor 's lands bevrijding. Meer dan ooit waren de geesten gespannen geweest. Men voelden genoeg dat iets grootsch zou gebeuren. Alles was geheim, ja doch die den oorlog medeleven zooals onze strijders en vele onzer bur gers kunnen genoegzaam tusschen de reken lezen. De Kemmel- berg was vrij, maar daarbij zou het niet blijven. Vooruit en verder op. Onze bondgenooten hadden elk hun deel gedaan... zou België dan ten achter blijven Dat nooit Dag en uur goed bepaald en vast bestemd niet gauw achteruit te deinzen viel de strijder aan. Geen keikop bleef ten achter. Noch dood, noch kwetsuur kon hem doen wijken en... met den glimlach op 't gelaat, de vreugd in 't hart, 't gedacht aan ouders, zus of kroost rukte hij op •spijts kanongebulder en mitrailjeusgeschut..^ Het doel bereikt was het eerste gedacht aan vrijheid voor de stede die eindelijk weer mocht ademen. Burgers, nooit zult ge genoeg uwe strijders kunnen waardeeren> Wat ze voor u doen en deden begrijpt ge nimmer. Keikoppen, strijders, 'k bewonder u en 'k buig me diep, want gij 2ijt Vlaandren's kerels weerdig l In ons vorig nummer beloofden wij de algemeene adressenlijst der vluchtelingen uit te geven. Thans vernemen wij dat veel bur gers paar Poperinghe weerkomen en vinden dus die onkosten over?- bodig. 2. Veteres D gaLLL noVas poperInganI paroChIanI fUnDUnt - Joannes baptIsta DIGor, fondue par les frères Drouot,'Pan 1838. Pastore R. D° O. B. Rysman, Vice-pastore R.D. J. B. Lelieur, oeditius R. D. L. Neurinck, frcesb. D^is L. Masselis et J. Lowa, civitatis burgimagistro G. Van Reninghe, Benediscente R. D. J. Vergote, decano. - Patrinis D* Felice Berten et Dejio Angelina Danneel (4). 3. Doxo paroGhI faGta MarIa VoGor (1807). fondue par Garnier et le Drouot Che (sic) De Jonghe a Middelbourg. Dominicus Felix Berten et D"* Maria, Genoveva Maes et D. H. Danneel reproesentatis parochianos nomen dabant sub R° DeLeto tYronno Data faGe, reGtore Verhelst tIbI refUnDor Angela, Garolus, Ignatius Dono parochianorum sign. Ver- helst, pastori B. Mariae Virg. (8). (1) Onder het pontificaat van Pius X, Bisschop van Brugge G. J. Waffelaert, Deken Aneen De Hülstei, Kapellaan Leo Hellyn en Alfons Dejaegher, kerkmeesters Joris Lebbe, Maurice Lebbe, A. Matus Lava, Jules Coevoet en "Hendrik Beek. (2) Andreas Van den Gheyn heeft me gegoten te Leuven 1781 Maria is mijn naam XXII werk. (3) d. w. z. Door de giften der geloovigen ben ik gegoten. Ik heet Karei 1838. Peter Heer Jules van Merris en Meter Mn# Maria Vande Broucke. (4) De franschen hebben de oude vernietigd de Poperingsche paro chianen gieten er nieuwe Ik heet J. Baptista, gegoten door de gebroe ders Drouot ten jare 1838. Ten tijde van pastoor O F. Rj'sman en onderp E. H. J. B. Lelieur Van de kerkmeesters E. H. Neurinck, priester, HH. L. Masselis en J. Lava en van C. Van Reninghe, burg meester. Heeft me gewijd E. H. J. Vergote, deken. Peter was Felix Berten en Meter Juf. Angelina Danneel. (5) Gift aan de parochie, ik heet Maria (1807), gegoten door Garnier en Drouot bij C. Dejonghe te Middelburg: De Heet Felix Berten, M. Maria, Geneveva Maes et H. Danneel de parochianen vertegenwoordi gende, hebben mijnen naam gegeven ten tijde van H. J. B. De Caeste- ker, pastoor van St Jan te Poperinghe en de heeren J. B. Costenoble. J. B. Billiaut en Masselis kerkmeesters. (6) Ik behoor aan de stad Poperinghe, gegoten door de gebroeders Drouot (1821). (7) De heeren kerkmeesters Van Reninghe, J. B. Budein en De la fontaine hebben mij Anna geheeten ten jare 1814. (8) Ten jure 1814, de gebroeders Drouot, klokkengieters. Nadat de vijand verpletterd was, toen er vrede heerschte, onder 't pastoorschap van Verhelst ben ik voor hergoten. Angelina, Karei, Ignatius gift der parochianen aan den E. H. Verhelst, pastoor van O. L* V. 4. ChUte De L'eMpIre franGaIs phIlosophIqüe. Barbara Jacobus Dono parochianorium, Jacobus Vice pastor anno 1814. (2). F. Bertinus De Goster, t van Poperinghe. Estiüs. (1) Maria Dominicus is mijn naam, gift der parochianen E. H. D. A. Lauwers pastoor, gegoten door Garnier en I)rouot bij Dejonghe te Poperinghe. (2) Val van het filosofisch fransch Keizerrijk. Babara Jacobus is mijn naam, gift der parochianen, Jacobus onderpastoor. 9 i Rond den Oorlog t

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 2