03srx)EiesTETJisriisra- BELANGRIJK I Hulp aan de Poperingsche Krijgsgevangenen SrBKjLC TI® IHLICHTING KOMITEIT rai a. \jv.' "X* e*Vfe A 6v% Mijnheer, Bij deze heb ik de eer UEd. te laten weten dat het komiteit der Notabelen in zitttlng van 22 Juni 1.1. beslist heeft geen toelage aan den Keikop te kunnen verleenen, uit reden dat de. gelden waarover ons bestuur beschikt niet mogen dienen om private wer ken te ondersteunen. AanVeerd, Mijnheer, de verzekering mijner volkomen achting. Namens 't komiteit der Notabelen, J. CASSIERS, notaris. Sfiü rtt'ffi 'u 'i yynti f iffnttt nmi i titi?i m i >n ww\ Met 1 October is de stad weer geopend voor de inwoners die kunnen terugkeeren. Onze vluchtelingen in Frankrijk mogen naar de streek weerkomen; zijThoeven slechts hunne aanvraag te doen aan GENERAL ORTH, Chef de la Mission Beige MONTREGIL-SUR-MER.- Onze bureelen zijn terug op het stadhuis 7* LIJST (2) Overgebracht fr. Bijzondere gift, (van wegens engelsche officieren, door tusschenkomst van kom. der Notabelen) Bijzondere gift Ter eere van H. Jpzef om bekomen weldaad Ter eere van H. Antonius, om wedergevonden voorwerp Dumon Jozef, soldaat; Deweerdt Edward Beddeleem Leon Techel Theophiel, soldaatNaamloosBerat René elk 5.-00 fr. - 4.415.95 63.00 25.00 10.00 10.00 30.00 Totaal fr. 4.553.95 rO'Ttl"* Ff'Til11"»!1 «"Tl F Half October ontving ik eenen brief van den heer H. Vandeleene meldend dat de opbrengst der kaarten voor het aangekondigd feest van April gestuurd is geweest naar den Haver ten voordeele der krijgsgevangen, en.... vragend wat het Komiteit beschikt te doen met de som door den heer Jer. Delbaere overhandigd Wie trekt dat boeltje klaar J. Vanneste, lid van ,'t Komiteit. (1) Zie Pop. Keikop nr. 29. (2) Zie Pop. Keikop nos. 17, 18, 21, 23, 27, en 29. Een ding is ons toch zoo duur De vrijheid, zonder toornen. 't Blijd' einde van ons lijdensuur, De vrede is gekomen. De klokke luidt het doet ons deugd Het zindert in ons binnen. Ons harte huppelt van de vreugd Wij mochten overwinnen. Wij trekken op nu, in gelid, 't Land binnen, en gewroken. De vija.nd, dolf het onderspit, Zijn' wapens zijn gebroken. De klokke luidt, en slag op slag Het dreunt al door de stede De toren wiegelt, als het plag, - - En juichen doet elk mede. Waar d'helden van denMJzer gaan, De deuren vliegen epen In a'oogen blinkt een vreugdetraan, Wij mogen weerom hopen. JDe klokke luidt, de klokke luidt, 't Is feeste allerwege, De Pruisen zijn ons land weer uit, - 't Is vrede, aan ons zege r f\ - Gedroomd op de vechtlijn door KOBUS. BANK VAN POPERINGHE Hulpbureel té LISlEL X (Calvados) 13, Boulevard Emile Demagny, 13. Open alle werkdagei van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure. In den zoeten inval der Poperingsche Keikoppen Wijnen, Bieren en Gigaren. Estaminet en Pakhuis, bij Gaspard Beddeleem-Verdonck, Poperinghestraat, 6, Watou. GOEDE BELOONING aan dezen die mijv kan inlichten of laten geworden twee kisten bevattende oud kopergerief en matras in wol. Paul Vermeersch, rue de TObservance, 9, Marmande (Lot-et-Gar.) Vluchtelingen leest Ons Vlaanderen Orgaan der Belgische Vluchtelingen in Frankiijk. Bisschoplijk Kollegie POPERINGHE-VEURNE Kasteel van MARTRAGNY par Carcagny (Calvados) (langs de baan Caen-Bayeux) met landschap en hofstede. Het antwoord onzer Stadsoverheid (1) Trs r ir 1 De Bestuurder J. VANNESTE. Drukk. De Mesmaeker-Froment, 50, r. Ducouëdic, Paris -

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 4