MEUBELS ÏPOTHEEKMMTSCHAPPIJ GELIEFD rs Wol L MEI-MIE, Gam. DECIiEKCQ, JULES DE PÜYBT-SCHMIDT, Justin Denüt-Hays Plechtige Solemneels Communie voor Kinderen. WITTE KLEEDEREN, landbouwers BRANDVERZEKERING van POPERINGHE Zenuwziekten. Zenuwziekten. A. MALBRANCKE, VAN BRUWAENE-SANSEN. SINGER Stokpaardjes - Lelienmelkzeep Qeesi Grijs Maar H. Antony-Permeke en Zonen n MARKTPRIJZEN Hotel L\ Bourse du houblon W' péd. BEJSlTlft 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvaniseerd IJzerdraad voor «te HOPPE. Eerste kwaliteit van ZA DEN in alle slag Volledige keus Stoelen, Tafels, Bedden, Kieerkassen en andere, enz, Ifl DEN BflZflR &AHSBN-DE00RTE POPERINGHE. Int groot-In't klein BIJ DEUBflERE - ÜAHAYE, S KAN BIER TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR HEEREN, DAMEN Sc KINDEREN L'EUROPEENNE Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in it nis. IOUHAMEEUW-PACCO 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Ivïen werkt alle dage. BELANGRIJK BERICHT MARIE DEFEVER, Huis van voüg vertrouwen. PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Jerome (V1ATTHYS ROUSSELARE. Camille BATTHEU-BAEKEROOT, Yper straat, 51, POPERINGHE SGHE EN SPAARKAS. WISSELKANTOOR. Noords! raat, 46, Poperinghe. In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. FABRIEK van MATRASSEN 1 De Ster A.VANNESTE-MATTYS OYöHEM, Tramstatie Naaimachienen Zonder gelijke als Konstructie Volmaaktheid Uitstekend voor Huisgezin en Nijverheid. - MEER DAN 80 MAGAZiJNEN IN BELGIE. - Geachte Inwoners, Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door ;de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat hij tijds voor den opzeg zal zorgen. Cet wol op Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. Kostumen voor begravin* gen, in 5 aren, wel afge= maakt op maat. Valère Staessen-Bottez, Veurnestraat, nr 7, Poperinghe, dicht bij de groote Markt I te beginnen van 17-30 fr Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. I Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde «üLi voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos turnen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr ff Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FR.ANSCHE PANE en ff gemaakte kleederen in die stoffie. j De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met Monteyne, Apotheker, Groote markt Sansen-Decorte, In den Bazar. Yperstraat, 112, POPERINGHE. ALPHONSK WALLYN, De Poeders van het Wit Rfois De Wonderbare Poeders van liet Wit kruis O NT ROOMERS MELOTTE aft Y>oniers MELOTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest inWestvlaanderen in 't jaar 1009. Sedert het jaar 1805 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 21 46 afroomers MELOTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT d. DE BEIR-BOUCQUEY, PAARDENMARKT, POPERINGHE. Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie). MEEÖÜ! KUNST - PHOTOGRAPHIE, Huis van Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandei. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkoopen der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd Onmogelijke Concurrentie In hel huis MariaWARL.OMONT alle laatsitc oietiwïglietlen, /.«oals s VOOR RtiECKTJES: Hemden, Cols, Cravatten, Bretellen, Strekken, Handschoenen. ALLES AAN DE GENADIGSTE PRIJZEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. t y3 H A SP ESLAGH-MEUL ET El) E - Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hil.OSSTYN-CA ;BIË, smid in 't lloogc, Poperinghe, Agenten worden overal gevraagd Poperinghe, markt van den 17 Maart.— Tarwe 100 kil. 20,75- Hegge 15,00 - Haver 17 00 - \ardappelen, 100 k. 15,00-Boter d( kil 3 00 3,3o, Eieren de 25. 2,10 a 0,00 Yper, 11 Maart.Tarwe 19,00 a 20,50 rogue 14,00 a 14,25 haver 17,00 a 17.50 aardappelen 11,25 a 12,0; boter 3,25 a 3,40 eieren 2 00 a 2,10. Rousselaere, 1 t Maart.Tarwe 19,50 a 20 50; id. rootle 18,50 a 19,00; rogge 14,00 a 15 00haver 17,00 a 17,50; boonen 20.00 a 21 00aardappelen 13,50 a 11,50; botei 3 30 a 3,00; eieren 2,00 a 2,10; koolzaad o!:e 68 00 lijnolie 103,00; oude suikerijboo- nea 45 50; id. gele 18,50; viggens 00 a 00 Kortrijk, 13 Maart. Witte tarwe 19,50 a 20.00; roode tarwe 18,59 a 19 00 rog, e 14,50 a 15 00 haver 17,00 a 17,50; peerdeboonen 20,00 a 21 00 suikerijboonen 4 1 50 a 00,00; witte aardappelen 12,50 a 09.00 boter 3,30 a 3,50 eieren 2,00 2 10 koolzaadolie 68,00 lijnzaadoli 107,00 koolzaad 28,25 lijnzaad 46,75 koolzaadkoeken 11 lijnzaadkoeken 21,00 a 22,00 sodanitraat 23,25 ammoniak sulfaat 33,50 Veemarkt32 ossen, 0,80 a 0.97 100 veerzen 0,82 a 0,98 160 koeien 0,79 a 0,95 32 stieren, 0,78 a 0 93. Dixmude, 13 Maart. Tarwe 21,00 aardappelen 14,00 boter 3,20 a 3,30 eieren 2,00 a 0,00. Anderlecht, 14 Maart.Verkensmarkt. Te koop 2729 prijs per kilo 0,97 a 1,13. Brussel, 14 Maart.Verkensmarkt. Te koop355prijs per kilo op voet, 1,10 a 1,25. Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kloederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinaerartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Koffies.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers ~T»r" van F O I ES IS 1 ES E ZI.I\I»E Fourruren FoulardsFiehus Lavaliëren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols - Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normal -Giletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. «■atiMcli buitengewone keu* van alle slag van KindcrartikelsDoopman tels en witte Chalen DoopkleedjesMutsjesDoophoedjes Bavetten— Hemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrefs Klakken Cols, enz. F O I li IS I It E\ (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat47, BRUSSEL is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Voil4«v<kr- zijnde degene-welk dé 1000 trauk niet te boven gaan en waarvan de premien wekelijks worden rondgehaald. De snelle yooruitgaiiö en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européeiine nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen >p den juist en. day en het verzekerd kapitaal aan- lands na het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som van 727,447 tr. 3o. In het dienstjaar 190S steeg die verhooging tot fr. ,013,637 fr. 39. Met het sluiten van het dienstjaar 909 heeft Européenne» haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraal Poperinghetoeziener voor V zuiderlijk gedeelte van West- Vlaanderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 12 December, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. «Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen enZAND voor metsers paveerders HEX IIEIS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. BBRB3K .:ïï33EK3ïaiBö48S8KSBSSÈJKSIÏ®HH5iSa8 AAN DE LANDBOUWERS. Ik heb de eer Ued. kenbaar te maken dat ik, zooals voorgaande jaren voorzien ben van alle soorten van zaailijnzaden gekweekt in bijzonder daartoe geschikte gronden van Vrankrijk en Rusland. Ik trek bijzonderlijk uwe aandacht op eene bijzondere soort van tonlijnzaad Rose de Kostroma, welke ik voor de eerste maal in deze streek te koop stel. Dit lijnzaad is wat hoogerin prijs dan het ander tonlijnzaad, maar heeft reeds herhaahLmalen, en dit, in do gekendste vlas- streek van Vrankrijk, proeven geleverd van zijne onbetwistbare voortreffelijkheid. Dit lijnzaad levert vlas, dat zoo gauw niet val als dit voortkomende van andere zaailijnza den, zonder dodenhirel, dat al de zuivere hoedanigheden bezit. Uit reden der duurte van hetzaailijnzaad, lever ik het zaad gratis voor te zaaien mits recht te hebben op het achtste deel van het vlas na het, gegroeid is. Ik ben ook van nu af kooper van vlas dat nog moet groeien. Het zaad en de vette wordt gratis geleverd de landbou wer moet al het. werk doen en de betaling geschiedt volgens overeenkomst. Van deze gelegenheid gebruik makende laat ik U ook weten dal. ik vertegen woordi ger ben v, or Poperinghe en omstreken van een vermaard Zweedsch Huis voor het verkoopen van verbeterde uitgelezene nieu we zaaigranen voor de lente 1911. Deze zaaigranen zijn gewaarborgd rechtstreekse!] ingevoerd van Zweden en voorzien van stempel en lood. De stalen zijn bij mij zicht baar. Het graan wordt betaald drie dagen na de levering en indien het niet voldoet aan de stalen mag men het terug zenden. Mij aan de voorkeur uwer orders aanbe velende, bied ik U, Mijnheeren, mijne recht zinnige groeten aan. .1. DEIIOMDT, Vlaskoopman,groote markt, Poperinghe 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloette,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekioeften en Kloefleers. Watoustraat, if 46. POPERINGHE. Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), I»i£kI14>S \u. OOI1 en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. 29 jaren goeden uüstslag. Geen voortbrerigsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé,Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Ik heb de eer te laten weten dat, langs mijnen winkel, waar ik alle ar tikels van merceriën bonneierie, foulards, inanskostumen, hoeden, klakken, enz., enz., ver koop, ik eenen nieuwen winkei kom te openen, waar men aan prijzen builen alle concurrentie zal kunnen verkrijgen, in eerste kwaliteit Vrou wenpaletots, pélerinen imperméablesmanskos- tumen, manstoffen, en; Zoovee! keus als in de bijzonderste maga zijnen van groote steden. IN DEN BALLON Naanjloos Vennootschap. Kapitaal 5.000.000 frank Zotel te ANTWERPEN, Nr 71, KDNSTLEI Beheerraad; MM. Fredegand Cogels, voorzitter. Edouard Thys, onder voorzitter, AlphUllens, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jeandella Fail lede I.everdeghem, voor-., de Graaf Adriende Borch grave d'Altena, Léon Coltinei-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle S1MARBOEK1ES aan 3,25 Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 °jo Uitgi/levan grondobligatiên aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile B00NE, sremeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYS00NE, Rousbrugge. M. Georges DEHEM. handelaar te Meessen M. Leon DEB0NNET, Leiestraat, 20, Wervicq. Aankoop en verkoop van alle Belgiscl en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. in ale slag. Matraswol - Flaconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 29 - TEL EFOOÜ 29 AAW DIT Al ERK, zult gij overal de Magazijnen erkennen waar men uitsluitelijk de bekomt BRUSSEL, 1910 «jiiMXI» FiSIX. de hoogste onderscheiding. Catalogen aanvraag. Ce mak van holatiu^. Brussel 27-31, Oud-Kleerkoopersstraat, 27-31 Kortrijk 47, Doornijkstraat, Depot te POPERINGHE 32, Priesterstraat, 32. GROOT. Hui» van volle verlrosiuen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders In «len Fraiisrlien Holduat. Kleedoren op maat.Waren Goeden Koop Confectiewinkel gehouden door Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede ja J sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. gaRi Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken ffl iiifflSnfii- I begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe Jg 6e meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. W bh Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr V Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en Pip j B pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en wBl Sp Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der trontieren die i y naar mijn huis komen om kleederen tekoopen. 'J' Bi hoop Mmet uw bezoek vereerd te worden en ben over- tuigd dat, dank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en ^eüZon- goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereereyi. tk bevind mij op de Marktdag te Veurne, en Yper. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. jr iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk 25 ets. in l'o|>«'riiig;3ic, bij Deze nieuwe rrielkontroomer, is vervaar- ligd in de onlangs opgerichte werkhuizen ter Engelsch maatschappij Wolsoley met geheel nieuwe en de verboterdste werk tuigen. Het is het jongste model, uiterst verbe ti vd Hi t machien is buitengewoon eenvoudig,, heeft geene teadere dee jen eu elk .ewoon w rkiuan of ra< id kan het gmnakkeüjk tiedienen D# draagsels zijn zeer bi 'olop de volle dikte der wielen. De assen zij in vi-rbard fijnste-staal en hel raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FRANCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper. verpakking vrij toe. IteliiSing; na 39 dagen indien de kooper over den af roomer tevreden is; voldoet de af roomer niet, men zendt hem terug. Eiko afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER «tin Jaclitstoven en gegoten Stoven, Landbouw- machienen, Eogelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, BascüLn, ijz 'ren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren p len, Lavabos, Porte-Manteaux, Port e-Paraplu ies, enz., enz. Ik heb de eer ter kennis te brengen, dat ik mij belast met liet verslagen van Matrassen en mij op aanvraag voor dit werk ten huize bpgeve. Door mijn verzorgd werk,en mijne matige prijzen, hoop ik het vertrouwen en de voor keur van eenieder te verwerven. 73, Veurnestraat, Poperinghe. v Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten inde tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhuinatisme, fierecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit- hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. Poperinghe-Tentoonsteiling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, «ll«* geven voldoening. Die eenen afroomer .^Selotle koopt moet nooit meer ver nieuwen. Magazijn van alle landbouwmachieuen meubel- en bouw- irtikels engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen in ijzer en in koper pompen iu lood amerikaansche waschkeern dakpapierdoorndraad trailiedraad basculen enz. enz. ■Djfcp OSÉÊ Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog stam A brihoosboomen. —Sieraad plant en. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive- laars. Alle slag van r/menselzadcn bijzondere Roode Ajuinen, heste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. «Es Nieuwe London» doet d© grijze haren binnen en kels dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend on zacht, belet het uitvallen en neemt de peiletjes van hot hoofd weg. Ju flacons van fr. 1,50 e!1 fr- 2.50 ÊRgelscfce gaardiiactuur aan 2 fr. per flacon Te koop bij Apotheker-3 Drogisten, Haarsnijders en l eukvvinkels lo 't prooi: ParfuRur!# 0' Sslp. Wachtëbtho (Solgïi) Op aanvraag harer komt het talrijke Huis kliënten, Boterstraat, 37, Yper, ie Po|»ei-iii£li« een IniSpltsiim van photographic te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. E«l. Itoy-Deracdi. Een prachlige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de l6 Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de |e Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. N«>iiMiiijper*K «X Itai-omclr-r*. Eenige verkooper der Medalie van O. LV. van S' Jan, met de nieu we kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN OOUI) EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. Let wel op het adres (Rechtover hpj Gasthuis) ACHILLE VERHAEGHE, hoppo-facteur, te Poperinghe bij de Statie, is gelast met den verkoop van eene overgroote hoeveelheid verschgekapte KI£I*EKNeii PEIISKIV, aan prijzen buiten alle concurrentie GAAT ZIEN EN OORDEELT. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Groote ketiN van Fantitisie artikel» voor Ihiines-CoilIiii-eii. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine, inzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Hoe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Houdre en F&les denti frices der KR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- ehen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hoogo prijzen en aan vaard het ook voor bet maken van alle slag van haarwerkon. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. SIO\I»HTIS wr, zult gij de GROOTSTE keus vinden van het schoonste assortiment van Voilen. Kroontjes, Strekken, Beursjes, Ceinturen, Korsets, Broeken, en Rokken, Handschoenen, enz. Het nieuw stelsel van hangenden bid der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat, niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaaksie ui- alltrO di-or zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten- gewoon gemakkelijk draai, n, zijne eenvoudige behandeling, zijne- zeer geringe sleet en zijne allerschorpste ontrooaning. Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger. T~ r-'ê - -.-.e— ZOM1VEBËKE, Wtatim-:. SH. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassau. Dorschmolens, Manègei., Maai- Pik- en Bindmachienen, Aardappeluilrooiers, Brakmachienen, Cylinders met Boterkerns. enz., enz, Honderden.getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer «VERFAILLIE ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE - wordt oen maand in proef gegeven. met motors, bezit-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 12