J WIELRIJDERS LA FRANCAISE-DIAMANT PAT M falito-Declmi J. LIÉGEOIS-MONTEYNE i',is en 4, Boterstraat, YPER. U&? A, MALBRANCKE, TANÜYLOEIST GARNIER soeuus F. BlenoKaerf-Verleene. BIJ DEüBAERE - ÜAHAYE H, Antoay-Permoke en Zonen TMPPiJ Jerome MATTHYS} FL, OSTEÜX-DAUCHY Agent voor J. Dehondt - Delmaere Cam. DEGIiEHCQ, Vftfi BRUWAENE-SANSEA POPERINGHE. Een Schot inden Rug Kostumen voor begravin gen, in 5 oren, wel afge= maakt op maat. Geen tandpijn meer! wmm MAISON Rue d'Ypres, 78, Poperinghe. (jitoor.-Huis van Vertrouwen-Klein. ii% den kfizfii. KAN KIEN TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR HEIEREN, DAMEN KINDEREN KUNST - PH0T0GRAPHIE. ZD O PROEFVELDEN VAN DEN STAAT Hotel Ld Bourse du iiouluon W Méd. BENTIN 16, Giet hui -traaf,. Poperinghe. Gegtilffliniseerd IJzerdraad BELGISCHE van volle vertrouv/en. 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Het Huis Cam. Vander Cruyssen PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. ROUSSELARE. m 1 ul ffl WINTERSCIIOENEN Al wie voor 't jaar 1911 Boschtaiiiën of Plantsoenen MSk ff Siet üchtioopend en sterk rijwiel MODEL VAN HOUWAERT, bijzonder gemaakt voor onze Belgische wegen, te koop bij In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. AU CAFE DE LA PAIX In't Groot. Waren Goeden Koop. In' Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boemteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie). CONFECTIEN WISSELKANTOOR. Noordslraat, 16, Poperinghe. HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1841 FOTJIFlDR'0"IFlE3Nr_ GROOTE KEUS VANSkunks, BenardsMarters, Caracul, Castor, Loutre, Mongolië, Visim, Murmel, Astrakan, Ronde Katten en andere modellen in Vischouw en Fluwijnen. Halskatten voor Mannen en Kinderen. Het bereiden en verwerken der vellen worden in het huis zelf gedaan. Men heiast zicli met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte aan zeer genadige prijzen. KSJDE, HARDE ETO «I,A.I"I*1K KlOEDEfV. Klakken en Mlnderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. (Wordt voortgezet.) Ik heb de eer Uld kenbaar te maken dat ik mij ten huize begevf voor het Scheren van Peerden, Muiis, Ezels en Honden. G. Desmarets-Demeester. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. Joseph Yperman-Recour GROOT. lïni* vjsn volle vertrouwen. KLEIN. Gro t/e Reu ni all< sla<j van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders isi <Ieiï Frangchen MoMsmf -en op maat.Wave Goeden Koop Confectiewinkel gehouden door Vale S;aessen-Bottez Veurnestraat, n'' 7, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige grijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voorhuwelijken begravingen ol alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Kngelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik Ivn altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met. de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wei op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen tekoopen. koop M.met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereeren. geneest oogenblikkeliik en 1 voor altijd.Prijs 1 f'. 50| Apol. Canivet, Doornijk. Apot. Monteyne, Poperinghe •H Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne, en Yper. Uw dienaar, Valere STAESSEN-BOTTEZ. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, lupons, Cols,Manchettes,Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc Grand choix de Stores et Rideaux. 41Gasthuisstraat, 41 O I» fit 1 X IE 85 LAKENST0FFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da meszooals: Costumes "Tailleurs"Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Kouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en engelsen leder (sterker dan leder.) —Kinder kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoften welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop (de drie bijzonderste voorwaarden bijeen aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. F O IJ It It F It F zsjjvdf Fourruren FoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken —Plastrons - Specialiteit van Strekken voor platliggende cols—Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van ai ie slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Gorsets Cache- Corsets Boléros normal. keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte Chalen Doopkleedjes— MutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. FOURHUREN Op aanvraag harer talrijke komt het Huis kliënlen, Boterstraat, 37, Yper, te Poperinglic een hulplui!* van photographic te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Ed. Roy»Deraedt. Een prachtige werkwinkel mei meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. CD CC LU CU oo O O G? CO m se §>1 b 'O rO 9* o o -T fl SiS fl •-« ■E Iets fl b/D OJ .o Ah 73 -fl O O -<= C7i ■S.S I O o t* O- 2 aj jo f» QJ 1 -fl <u cn 3 9 XS 'O Tl <D bD O <0 O fl* C ai <I> tu *-• u> c n> W 7 1 f-i ]E' S, O "O »- fl >- UI rj fl p- 2 Cv O g(2 a s|| "ts c -^ fl fl- O «o P Si SB S Jaar 1 U08 Sinatslandbouwkundiqe M. J Van den Wouwer, te Yper. Proefnemer M. 11 Muvsen, schrijver van den Hopb -ad te Proven. Landbouwer M. A. Desmyttere, te Cronibeke. PlantHop. Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinaerartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. KruidenierswarenKloffies.--Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers voos» cl© HOS*ï*15« Eerste kwaliteit van ZADEN in aiie slag. EN SPAARKAS. ^aanjloos Vennootschap- Kapitaal 5.0t».000 frark Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KCNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Co gels, voorzitter, EdouardThys, onder voorzitter, Alph. Ullens, Léou Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jeandelia Fail lede Leverdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke. Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle »«u :»,*5 Geldneerleagingen voor brpaaiden tijdaan 3,60®)t Uitgiflevan grondobligatïèn aan 3.60 °}o Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Ertiile BOONE. gemeehte-secr. te Watou, of M. A. CLAEYS00NE, - - Rousbrugge. M. Georges DEHEM, handelaar te Meessen M. Leon DEBONNET, Leiestraat, 20. Wervicq. PHOTOGRAPH IE overgenomen heeft, en deze in heizelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. aaggaasaai in im Coiffeur, Grimeur, Posticheur, S7, <ia*<liiiiM*(f*aii(. I'operiiiglie, Ooststraat, 27, (dicht bii de nieuwe Post), lfclssii©« 8OÖR en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. 1 Nummers j o run G »T j der STIKSTOFBEMESTING 1 Perceelen bellen D e.e Sell.a l 1 800 k. kalkcyanamied 11 760 2920 1 2 1060 k. kalknitraat 12640 3160 j 3 880 k. sodanitraat 14400 3600 4 660 k. aminoniaksullaat. 15280 BS OO 0Q S3 UI c O) =3 O O %m CS SCHOENKAKER. in de Gouden Mansboitin, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwenen Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en ehevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slallers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoQpe Kiuderbottintjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen. Goedkoope Zomer slaffers en molièren Zeeldoekschoeneu voor Mannen, Vrouwen en Kinders.— Wckeschoencn en- slaffers, in sterk leder in mijn hv.is gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. C1EIAGE voor allo schoenen, zooals Bison, Everets. Ecla, I'ilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op 'maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. te verkoopen heeft wordt verzocht het te laten weten aan YEUTOlt StSDFZ. Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante betaling. aSIr- bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk. m V llelaiigvekltrnde Uitviniiiisg gohdgekeurd door de Maatschappij van Gezondheidsleer van Belië. Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste- Tand- en Hoofdpijn en der Nevralqiën, door het gebruik der CACHETTEN JOS! GAÜTHIER, apotheker te mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten. Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel. Vereischt het merk: Antinévralgique Jos. Gauthier, gedrukt in hét blauw op ieder cachet. Tc verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. DEPOT iiy M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komen Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie le Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Scialiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik dor PGIL DE 38ETACNE. anli-rumatische Wol t Ai, gebreveteerd voort- brengsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door a! de geneesheeren. A tqemeenen depot voor alle tanden. I. SPAE, Van Lokersnstr., LEQE9ERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Foil de Bretagne, voor Caler cons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe BIJ Au Café de la Paix POPERINGHE, Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog- stamA brikoosboomen. Sieraad,planten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive- laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aaa de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19fr.; Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans- hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stollen voor vroon Moederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope pr /.en mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN. I.el nel oj> Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. fejiiwini swaajwp'gpj «s m-g; Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiên. 38 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR» oorspronkelijk verbaal door BI F YI» 11B li B» F X F I .Y ld Wat wilde hij daarmede beduiden P Ha! de jonge man had met de bekoorlijke Margaretha reeds gesproken. Zijn edelhertige vriend Albrecht had hem daartoe gelegenheid verschaft en de beide jonge herten iiadden zich aan elkander kun nen openen Met schuchter doch beteekenis- volle woorden hadden zij malkaar de gevoe lens hunner zuivere zielen geopenbaard en ja, was den hupschen, koenen jongeling, dien zij reeds verscheidene malen ten huize barer meesters had ontmoet, eveneens uit der herten zeer genegen Bedeesd, blozend en bevend, hadden zij malkaar het plechtig woord geschonken, dat hen voor 't leven saam zou verbinden, en er was besloten geworden, zoo gauw 't zijn kon, de toestemming van Guido's vader af te vragen. Hawat gevoelde de gelukkige jongeling zich sterk en moedig. (lij zou zijnen vader spreken met begeesterend woord en war men gloed in de stem, hem het gemoed verteederen, liet hert bewegen. Guido was diensvolgens op zijne kamer peinzend gezeten en hij overdacht voor de honderdste maal, hoe hij tiet aan boord zou leggen om den koelen man, zijnen vader, te verteederen en gunstig tot een goed ont haal voor zijne smeeking te stemmen... Gelukkig over deze gelegenheid, was Guido spoedig bereid en, moedvol een besluit nemende, verliet bij zijne kamer en begaf zich naar zijnen vader, dien hij in zijn bu reel aantrof. De koopman was eveneens in stormende gedachten verdiept. Hij zat gansch verslon den daar, en zijne gepeinzen waren gewis zoo verre weggedwaald, als wel de Jonathan op hare reis reeds wezen kon. Wanneer Guido in 's koopmans bijzonder bureel trad,wekte zijn stap den uiep peinzen- den vader schielijk op, die het hoofd ophief en den kouden blik in de oogen van zijnen zoon liet stralen. Vader! lispelde deze, onwillekeurig bevreesd voor den kouden man. Vader, gij deedt mij roepen? Ja, Guido, zet u, was 't korte, droog gegeven antwoord. De jongeling gehoorzaamde, nam eenen zetel en zette zich in de nabijheid zijns va ders neer. Deze bezag hem koel, doch met geheim welgevallen want al beminde hij zijne kinderen maar weinig, toch streelde het zijnen hoogmoed bijzonder, eenen zoo Hin ken zoon te bezitten en hij zag hem wel lie ver dan hij wilde bekennen. Mijn zoon, sprak hij hem kalm toe, mijn zoon, gij zijt nu reeds dicht bij de vijf- en-twintig jaar. Alhoewel nog geen advo- kaat, wat niet lang meer duren zal, zijt gij toch goed geschikt om aan eene gewichtige zaak te denken. Eene gewichtige zaak, vader, mompel de Guido verrast. Wat wilt gij zeggen Ik zal 't maar kortweg zeggen, mijn zoon gij moet trouwen sprak de koopman koel besloten. Trouwen riep Guido heftig uit en dachtHemeldaar weet hij waarlijk alles! Ja, gij behoeft in het huwelijk te treden, Guido, vervolgde de koopman kalm. Hebt gij daar niet reeds aan gedacht Och, welnu, ja! inderdaad, vader, ik... Goed gij hebt dus lust een voordeelig huwelijk aan te gaan met eene goede .partijl Och ik meen ook... Dat lukt goed,onderbrak weer de koop man, innig verblijd zijn plan met meerder welgelukken nog bekroond te zien, doch al tijd koel bedaard niets daarvan latende blij ken. Gij zijt dus tevreden, vader, mij te zien huwen vroeg Guido, als opgetogen van vreugde. Zeer tevreden, jongen, bevestigde de stroeve man, en voor het eerst sedert lang verscheen op zijn koud gelaat eene soort van glimlach, die echter snel verdween. Gij verleent mij dan uwe toestemming, vader prevelde de jongeling hoogst ver blijd. Zeker, mijn zoon, beaamde Van Hel men en niet alieen geef ik u mijne toestem ming, maar nog bovendien ontvangt gij uit mijne hand de vrouw die... Ila! Margaretha!... kreet de jongeling heftig. Neen, Paula heet de uitverkorene, weervoer de koopman koel. PaulaPaulamorde de jongeling hoofdschuddend. Wie is dat, vader Weihoe, gij kent Paula Meyntens dan niet P Paula Meyntens riep Guido versma dend uit. Weihoedit hertelooze, verwaande ding, die modepop zou mijne vrouw Wel foei Dat nooit Mijnheer, gij zegt brieschte de koopman opstuivend, ondanks al zijne ijskoude koelbloedigheid. -Ik zeg en herhaal dat nimmer Guido Van Helmen de man wordt van die hard vochtige en grillige zottin riep de jongeling heftig uit. Alle duivelen zwoer de koopman, doch bed wo n te zich met bovenmensehelijk geweld en sprak koud: Welnu zoo gij Paula niet wilt, dan... dan bemint gij er eene andere Ja, vader, ik wil het niet ontkennen, ik murmelde Guido koen, deze, welke verkoos, heet Margaretha Geerssen. Margaretha Geerssen, knorde Van Helmen, zich immer hevig bedwingend. Wie is dat Dat die juffer is... Welnu, ging de vader voort, daar zijn zoon zeer bedremmeld in zijne gestamelde rede bleef steken. Welnu, wie is die Marga retha Geerssen dan Zij is cenezeerdeftige en goed befaamde juffer, vader, verzekerde Guido, al zijnen moed te zamen rapende. Van goede afkomst is zij zeker en daarbij hoogst verstandig en begaafd. Edoch, het arme meisje verloor hare ouders vroeg en zij moest, om haar bestaan, eene plaats aannemen schapsjuffer. Gezelschapsjuffer Ja, of beter onderwijzeres. Onderwijzeres hernam de koopman koel. En waar woont dat ding, mijn zoon p Margaretha woont bij den (dieslager Vercleven, die... Habij dien ellendigen schurk, die mij... maar dat gaat de zaak niet aan onderbrak do koopman, zich snel bedwin gend. Zoodus, gij zijt op die mooie meid verliefd geworden, Guido Och vader, ik bemin haar zoo innig, van ge zei- zoo teeder. Goed, goed, ijskoud. Maar zal medebrengen bromde Van Helmen zij u eenen bruidschat Vader, antwoordde de jongeling, heeft zij geen geld, zij heeft een hert om mij te beminnen en dat is mij genoeg! Boef!... borst eindelijk de lang zich beheerschende vader los én hij werd een onmensch gelijk. Ha gij moet gehn geld hebben en gij laat udoor liefde begoochelen Dit zullen wij zien en dit zeggende stormt hij op zijnen zoon los, grijpt hem bij de schouders krampachtig nijpend vast en loeit hem toe Huwt gij Paula Meyntens, ja of neen De koene jongeling, eensklaps al zijne wilskracht terug krijgend, rukt zich hevig los, springt achteruit en roept Voor God, die mij hoort, ik zweer het, alleen Margaretha wordt mijne vrouw Vermaledijding briescht de stormend opgewonden koopman woest, en hij reikt beide handen sidderend uit. Verachtelijk addergebroed wees gevloektVoor eeuwig gevloekt Hij draait eensklaps op zichzelven als een top en bonst loodzwaar op den grond ter neder, waar hij bezwijmd blijft liggen, terwijl Guido met rechtgerezene haren, doodsbleek en wankelend als bedronken, aan 't vluchten gaat, om den galmenden weerklank niet meer te hooren, die de holle zaal doordreunt, waar die goddelooze en grievende vermaledijding door eenen vader naar zijn kind was geslingerd geworden... En terwijl de als ter neer gebliksemde hertelooze nog ten gronde neder ligt, wordt er eene zijdeur stil geopend en een bleek en grijnzend gelaat verschijnt, wiens mond sarrend grinnikt - Mijn plan gehiktHa alles wat hier is en behoort wordt mijn. Ho daarom mag de oude toch niet sterven, ha, ha, ha En daar de boef, die zoo boos als een duivel lachte, kwam hij geslopen, kon men Arnold, koopman's tweeden zoon herkennen. Een tweede Gain was hij, ja XIVan de wanhoop gereddoor vriendschap en liefde. Ja, 't plan van Arnold Van Helmen was gelukt. Nadruk voor-behouden. Door mijne bekwaamheid, sedert lang' jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Têle de Bronze Yperstraat, Poperinghe. KOSTUM OP HIAAT voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon. Kinderkostuumtjes, Manstoffën en Pardessih Engelsch leeren broeks en gilet niet mouwen, te beginnen van fr. 0,5<J Engelsch leeren broeks, -> - 3.5( Capuchons, - 3,2f Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, '20,(X Modelkostuumtjes op maat voor kimleref aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve wille leveren zullen in volle vertrouwP spoedig en aan genadige prijzen gt diend worden. Noordstraat, 41 POPE RIN Uil K-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 2