PATTOIKLARYS GELIEFD SINGER Vrolijk! Altijd wel ENGEL KNOCKAERT, Justin Denut-Hüys JULES DE PUYDT- SCHMIDT, 'Zenuwziekten» Zenuwziekten. fs pas! OGCASIEN. Landbouwmachienen Étnunu oe ster BERAT-FREMAULT 3? 3J1 .A. IF1 IF1 WINTERSCHOENEN. Yperstraat POPERINGHE. VICTOR GILibE, BANK van POPERINGHE BRANDVERZEKERING m POPERINGHE Oniroamers vvoissiey. Stokpaardjes Lelieismelkzeep LiFFIlEMEBBtiE, De Poedems van het Wit Rnuis Naaimachienen STÜNDAËRT'S PILL d. DE BEIR-BOUCQUEY, CQ,t Huis jVL WflpüOpOjNT FABRIEK van MATRASSEN. op"aoh!s A. Vanneste-Matthys OYGÜEM, Tramstatie, BELANGRIJK BERICHT Wilt gij naar de laatste Mode GOEDKOOP EN te li trouwe geschoeid zijn KOMT NAAR Huis van vertrouwen. Telefoon 57. Alphonse Rouseré - Yperman, een Overgroote Keus vinden Alle slag van Breimachienen. Camille BATTHEU-BAEKEB00T, Bericht aan de liefhebbers. üesi'Sclit- Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in linis. In de Roode Laars. OUD HUIS Gemaakte IVIanskleeren Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Js H ASPKSLAGH-M EKLEVEDE, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hil. OSSTYN-CAMBIE, smid in 't Hooge, Poperinghe Agenten worden overal gevraagd. VAN MERRIS, CO 15VOET, BAERT C10 POPERINGHE, GROOTE MARKT. Loopende Rekeningen. Korting van Wissels. Beursbewerkingen. Leening op titels. Uitbetaling van welkdanige Coupons. Bewaring van gelden aan 2, 1)2, 3 en 3 1)2 °/o Spaai'lioetejes sasaii ÏS en 51 4)2 °/0 Laat uwe Gehouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door Meubelen en Koop de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd, Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. 1$ y Let wel ops De%e opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. DIT MERK, L' EU ROPEENNE A. Monteyne, Apotheker, Groote markt, Sansen-Decorte, In den Bazar. a iivoudig, Yperstraat, 442, POPERINGHE. Alphonse WALLYN, De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Zonder gelijke als Konstructie Volmaaktheid Uitstekend voor ONTROOMERS ME LOTTE Huisgezin en Nijverheid. - MEER DAN 80 MAGAZIJNEN IN BELGIE. - (blobdzüiveasnlj sm verkloekend) afroomërs MELÖTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest in Westvlaandoren in 't jaar 1909. Sedert het jaar 4895 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 2446 afroomërs MELÖTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT PAARDENMARKT, POPERINGHE. Iloïs \nn Vertronnvcn. Depot voor Poperinghe bij M. A. IVionteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, Bericht aan de Landbouwers. ARTHUR YERH&EGHE, De Groote Boomkweekerij Horloaiemakerie, Goudsmederie, Juweelhande!. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd let wel 00 het adres Rochtnvor hot Gasthuisl SC> 26, HONDSTRAAT, fff YPEREN. Einde van Seizoen O, t/tii 'e/f GROOTE AFSLAG '"K, 6% fièiwk Agent voor België en Frankrijk Leon DENECKER-CATRYCKE, Henri GOMBERT, aar i tppe'on 10,0 a 10,50; boter 3,20 a3,40]: i Ten 2 34 a 2 00. Rousselaere, 14 Feb. Tarwe 19,50 a 20 50: i roode 18,00 a 18,50; rogge 14,50 15 50 haver 17,00 a 17,50; boonen 20,00 a 21(7i; j.ird ii'P 'len 12,00'a 13,00; boter 3.00 3,20eieren 2,10 a 2,20; koolzaad- obe 08 00; lijm die 116.00; oude suikerijboo- i m 38 50; id. gele 17,75; viggens 38 a (.0. Kortrijk, 13 Feb. Wille tarwe 20,00 a 2' 1.50 roode tarwe 19,00 a 19 50; i g e 15,00 a 15 50 haver 17,00 a 17,50; i In oeen 20,00 a 21,00 suikerijboonec 37.50 a 38,00witte aardappelen 13 00 a 0" 00.. boter 3 30 a 3,40 eieren 2,00 a 2' ool/aadolie 68,00 lijnzaadolie 16 0Q Koolzaad 28.25; lijnzaad 48,50; oek'Mi 10; lijnzaadkoeken 21,00 i vj.on sodaniiraat 23.35 ammoniak- 32.75 Veemarkt, 41 ossen, 0.78 i 0 94 113 veereen 0,80 a 0,90: iu '6 a 0,90 39 stieren, 0,75 I 0 89. Dixmude, 13 Feb. Tarwe 21,00 'lapjicien 10,00; boter 3,20 a 3,45; eieren 2.00 a 2,20. Anderlecht, 14 Feb.Verkensmark Te koop 2895 prijs per kilo 0.98 a 1,14. Brussel, 13 Feb. Verkensmarkt. Te koop; 360; prijs per kilo op voet, 1,10a 1,25. Vraagt en gij zult verkrijgen!!! Ivl-A-TIR^SSEIN- in goede gewaarborgde zuivere FL0C0NW0L voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en nietknollend, met traversin erbij, 29, 34, 39, 43 en 47 frank. Matrassen en traversins vooreen persoon, scholieren, enz. aan 23, 25 en 27 frank, enz. volgens grootte, gewicht en prijs van wol. Gezien de goede flocönwo' niet verknoopt wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvullen daarom zend ik balen flocon- wol van zo kilos, voor matras en traversin aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewas- schen en gekuischt worden als schaapwol.Dus niet verwarren met katoenïlocon, die hard en in ballen komt' MATRASSEN in echte Schaapwol voor 2 personen, met of zonder erin, aan 62, 70, 82, 92 en 95 frank. Sohaapwol aan fr, 2-60, 3-50, 3-95, 4-20 de kilo. Levering volgens prijs en in volle vertrouwen. MATRASSEN in Kosiijnhaar-Windhaar voor 2 personen, gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar in de ondercouverte, aan 22, en 24 frank, met bovencouverte erop in tk, gebloemd ol gestreept, aan 28 en fr. 3o-35. Traversin idem in de ondercouverte, aan 6 frank en ir. 6-5o; met de bovencouverte, 2 frank meer. !$aga..jn van njeer datj 100 opgenjaakte Matrassen in alle prijzen en hoedanigheden. VOORALEER ELDERS TE KOOPEN komt zien en u overtuigen van de kleine prijs en de goede waren. 29 T 15 Li 15 W O O m 29 AAN DE LANDBOUWERS. Ik heb de eer Ued. kenbaar te maken dat ik, zooals voorgaande jaren voorzien ben van alle soorten van zaailijnzaden gekweekt in bijzonder daartoe geschikte gronden van Vrankrijk en Rusland. Ik trek bijzonderlijk uwe aandacht op eene bijzondere soort van tonlijnzaad Rose de Kostroma, welke ik voor de eerste maal in deze streek to koop stel. Dit lijnzaad is wat hoogerin prijs dan het ander tonlijnzaad, maar heeft reeds herhaaldemalen, en dit in de gekendste vlas- streek van Vrankrijk, proeven geleverd van zijne onbetwistbare voortreffelijkheid. Dit lijnzaad levert vlas, dat zoo gauw niet valt als dit voortkomende van andere zaailijnza den, zonder doodenhirel, dat al de zuivere hoedanigheden bezit. Uit reden der duurte van het zaailijnzaad, lever ik bet zaad gratis voor te zaaien mits recht te hebben op het achtste deel van het vlas na bet gegroeid is. Ik ben ook van nu af kooper van vlas dat nog moet groeien. Het zaad en de vette wordt gratis geleverd de landbouwer moet al het werk doen en de betaling geschiedt volgens overeenkomst. Van deze gelegenheid gebruik makende, laat ik U ook weten dat ik vertegenwoordi ger ben voor Poperinghe en omstreken van een v. maard Zweedsch Huis voor het verkoopen van verbeterde uitgelezene nieu we zaaigranen voor de lente 1911. Deze zaaigranen zijn gewaarborgd rechtstreekse!] ingevoerd van Zweden en voorzien van stempel en lood. De stalen zijn bij mij zicht baar. Het graan wordt betaald drie dagen na de levering en indien het niet voldoet aan de stalen mag men het terug zenden. Mij aan de voorkeur uwer orders aanbe velende, bied ik U, Mijnheeren, mijne recht zinnige groeten aan. .1. DEHOUDT, Vlaskoopman, groote markt, Poperinghe DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE Dicbf bij de Gendarmerie. ouD Huis ^Vertrouwen Voor onze streek, de !\aainiaeliieuen ZUN ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communië Bottinen en Witte Slaflers. - Knop-en Ringel bottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al inle- der en met de hand gemaakt. - Alle slag van en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kinderschoenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Moliëren en Slaffers voor het ZOMER SEIZOEN. Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine 4»I5TTI5\. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige pr ij zen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naai ma chien hebben, koopt de naai- m a c h i e n e n PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. Ik heb de eer te laten weten dat, langs mijnen winkel, waar ik alle ar tikels van merceriën en bonneterie, foulards, manskostumen, hoeden, klakken, enz., enz., ver koop, ik eenen liicicsen winkel kom te openen, waar men aan prijzen buiten alle concurrentie zal kunnen verkrijgeD, in eerste kwaliteit Vrou- wenpaietots, pélerinen, imperméablesmanskos tumen, manstoffen, enz. Zooveel keus als in de bijzonderste maga zijnen van groote steden. IN DEN BALLON. Yperstraat, 51, POPERINGHE Al wie een lichte en goede velo wil hebben, wende zich bij Daar zult gij eene groote keus van Rijwie len vinden de laatste nieuwigheden voor het seizoen 1910. Benige agent der machienen Star-Piume; course Wanderer; La Lune, course en route. Rijwielen imitatie, te beginnen van 110 fr. De Merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, Dia mant, Trois fusils, Herstal en gelijk welke merken kan ik in 4 dagen leveren. Naphte, benzine, essence, motorolie car- bure in kleine en groote hoeveelheden. i\ aai mach icneu Veritas, Victoria, en Naumann, de beste die er tot heden be staan, Machien-Naalden van alle merken. Occasievelos te beginnen van 40 franks Verwisseling van oude Velos bij het koo- pen van een nieuwe. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. WaschiBtaehiencH van het beste stel sel, die het waschgoed niet beschadigen, werk en tijd versparen. Komt zie» en oordeelt. Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 12 December, mijn schip topgekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr de duizend kilos, cn eene lading allerbeste FRESNES-K0LEN (Monbourg) voor lioppe te drogen, te verkoopen aan 33fr op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. "Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN. KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers paveerders Casgel^irant, omtrent rech»ov©P <1© Watoustraat, IkOtkK5ItSft,;GIIK. De ISwode Laaro sedert jaren bekend om hare goede Schoenen iraakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doeri, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. In de Roode Laars, kan men nu ook be komen alle slag van naar de laatste nieuwigheden en aan zeer geringe prijzen. Voortver hoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want bet is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaaksteniet alleen door zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne XT' zeer geringe sleet en zi jne allerscherpste on I rooming. 'Sfe.Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, ZOIVI^EBEKE, H'r,vriB59 1H. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Ilassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brak machienen j Cylinders met motors, Boterkerns, enz., enz, Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer "VERFAILLIE bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE wordt een maand in proef gegeven. De gestorte gelden blijven ten allen tijde beschikbaar en worden KÖMPTANT uitbetaald zonder kosten. De interest blijft dezelfde VOOR ALLE SOMMEN hoe groot zij mogen wezen. li Geachte Inwoners, zult gij overal de Magazijnen erkennen waar men uilsluitelijk de (Naamloozp Ma ise appi.i). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstvaaty 47. BHI'SSL.L. I/S^isrojpéenne s eon* dei oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vi'Orai va-' zekcrisigen, zijnde degene welk ie lOMO frank niet te L \en gaan en waarvan du premie li wekelijks vonten pondgehaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen op den jui.sten dag en het verzekerd kapitaal aan stonds na lui overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,000 tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premier. n. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premicn. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr door wekelijkscne premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aan groei dde voor eene som van 727,447 fr. 3o. In het dienstjaar 190s steeg die verhooging tot fr. i,oi3,637 tr 39. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu'5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraat, Poperinghe, toeziener voor 't zuiderlijk gedeelte van West- Vlaanderen. Deze nieuw i digd in de on der Engelsch tea met geheel nieu e i. tuigi n. Het is het jongs lerd. Het machien is 'i heeft geene teed werkman of ru i4 bedienen. I)e draagseis zijn dikte der wielen. De door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk ?5 ets. in bij vervaar- ■g v k huizen ij u ]ey 1 -r isie werk- :ii! n.ie.rst eerbe Ik oon a kei ijk ei r i op de voile assen zij i in verhard fijnste staal en het aderwerk draait in een bad sua erotic De afroomërs word' n geleverd FRA NCO, inde naastbij gr-],'. >i spoortcgstaiie van den kooper verpakking crijt -e. indien de kooper ovm d»- afroo.ner v vreden is; voldoet deaf ooe-.e .et, nen ze-dt hem teril r.lke af roomer is twee jaar gewaarborgd. DEPO'I HQÜDKR llagazijn van Jaclitstoven en gegoten Stoven Landbouw- machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzeren koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, enz., enz. Ik heb de eer ter kennis te brengen, dat ik mij belast met het verslagen van Matrassen en mij op aanvraag voor dit werk ten huize begeve. Door mijn verzorgd werk, en mijne matige prijzen, hoop ik het vertrouwen en de voor keur van eenieder te verwerven. 73, Veurnestraat, Poperinghe. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid. gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel.'PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HG0FDDEP0T bekomt F. Tuypens. apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. BRUSSEL, 1910 Glt.WH 8*lïlX, de hoogste onderscheiding. Catalögéik op »«iivi*aa*g. Ceaiak vati I>etaliiig'. Brussel 27-31, Oud-Kleerkoopersstraat, 27-31, Kortrijk 47, Doornijkstraat, Depot te POPERINGHE 32, Priesterstraat, 32. ly Aftuig* 2t«dear= d© t®u$ der Ah! die goede Standaert's pil! Dat is nu de Gewondheid S Men neemt ze bij het Etenl Zij vereischt geen Regiem i Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gel of Slijmen meer! Geene Slechte spijsvertering meer! Geene Sshesle hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen I Geene Huldwiekte! geene Jeukingen! Poperinghe-Tentoonstelling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, alEc geven voldoening. Die eenen afroomer Helode koopt moet nooit meer ver nieuwen. Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouw- u-tikels engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen in ijzer en in koper pompen in lood amerikaansche waschkeern dakpapier doorndraad trailiedraad basculen enz. enz. (jOXDKÏW O El fik pothoki IT F wijdt U vso d© NAMAKINGEN! - -w „IX. tlSCHT OP Et Kr DOOS C* FIRMA 4, 'YfftSsHilERTf A.potfl©ki-r, 53, St.*«natraat, BLLöGB. Hr?5SÏ de doo^s in alle go-.d Ik heb de eer U kenbaar te maken, dat ik gelast ben door eenen eigenaar der Ar dennen, met het verkoopen van alle slag van Kepers en Hoppepersen zoowel per wagon als in 't klein. Ónmogelijke concurrentie. Vlas facteur. Bruggestr. POPERINGHE VAN TE ROUSBRUGGE-HARINGHE, bij de molenwal), biedt aan, alle slag van peereboomen in alle vormen; hoogstammige appelbootnen voor weiden en andere, perzikboomen voor langs muren ofhoogstam, abrikoosboomen, sieraad planten, alle slag van boschplanten, doorns voor weiden, alle grootte van olmen, roze laars op stam en struikrozen, tabak-planten. Aanlegen bezorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE Groote Leus van Fanlnisie artikel* voor l)agiie*"-CoiiIui*eit. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Hoe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Houdreen Pates denti frices der UK. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti che», Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle siag van haar werken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. j* drillen, Neusnijper* daroineters. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S4 Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. OP ALLE ARTIKELEN. VAN ALLE Betaling na proef en voldoening. Aanneming van alle ijzerwerken, afslui tingen, enz. ABEELE-POPERINGHE, (België) ABEELE-BOESCHEPE, Frankrijk. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik van nu af zal voorzien zijn van alle slag van lederen zooals chevre tu glacé, boxcalf, veau- inat, saline, touwstik, croute en voering- vellen; alsook van cmupons, zoolleer in banden (oude tanage geliseerd of niet, vol gens keus) collets, flanken en alle soorten van afval. Groote keus in 't groot en in 't klein van guêtres en tigen, alsook de noodigheden tot hét gereedmaken der tigen elastieken, coutil, trekkers, linten, garen, schoenknop pen, enz. enz Schoenmakers artikelen zooals koper, semencen, pinnen, tatsen, alle slag van ringels en haken, schoenbanden in alle prij zen, messen, enz. enz. Door de goede kwaliteit mijner waren en mijne genadige prijzen hoop ik uw vertrou wen te genieten en door uwe orders vereerd te worden. Noordstraat, 29, POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 3