N' HS. 2,^0 EST-A STH NI A pDf-ffiMMÖ* HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALGIE UITVERKÜO OMIIIi FACTUUR PRI Xmdermante DUPONT-STROÖ NIEUWS! JOSEPH ÜUiYIONp KLOEFFEÏ BREUKEN MATRASSE Paletots, Pélérinei Geen Grijs Ha« n Tooneel. Wetensweerdigheden. HOPPE. Op Zondag 19" Februari, nilKfiEKSTANDEN VAN in de Bruggestraat, te Poperinghe, flinken knevel A vnmtov nu ai. iMi'i: ■fP Een enkel Amerikaansch Aigaopoederije, geneest in enige minuten de hevigste aanvallen. )ie wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen Depot voor Poperinghe bij Mr Monteyne, Hoofddepot Mr Camille Libotte, Yper. l«*. f»ö de doos*, •roetdoos 1 le. I IMI'EBMËAKLES, BIJ SCHAALSTRAAT, 20, MEER.'!! Hil. OSSTYN-CAMBI van IJzerdraad voor Hopj Onmogelijke Concurrentie H. HERKELBOÖT-ROORYC Rijtuigen zijn bijzonderlijk gesci Verhuizingen voor alle Land voer het VERYOER per IJZOT - HOLA HOLA HOLA Charles Half maerten Corselis In dc Bijeenkomst der Vlamingen bii Camille Hazebrouck, RIJSSEL (bij de Statie). Priesterstraat, 15, Poperinghe. n 't groot - In 't klein MARIE DEFEVER, Elie LIETAERT VANHOUCKE. MARKTPRIJZEN. Elk zegge het voort, j rogge !4>00 a y 25haver n.oo a Door plaatsgebrek staande week onzen prijskamp geven. Maandag 12" en Dinsdag 13" dezer week gaf de tonneelmaatschappij Róeysche Barbai isten twee prachtige vertooninge voor fi neovi rvölle zaal. Werden uitgevoerd lietdiania: ;iza - en het blijspel Hel haastig woord Daarmede werd het tooneeljaar 1910-19.1 gesloten, alsook de prijskamp tngei iclit door de Toom'flcoinmissie van Westvlaanderen onder zes maatschappijen der proviotie 2 te Poperinghe. 2 te Dixmude, Harelbéke en Oostendein plaats van Thielt Laten wij nu het oordeel aan den Jury. Doch welke ook de uitslag zij, wij mogen van nu reeds zeggen dat de prijskamp reeds vruchten draagt. Nooit werd er meer ge studeerd cn beter zorg gedragen voor de opvoeringen. De uitspraak werd meer ver zorgd en de rollen veel beter dan naar gewoonte ingestudeerd. Allen deden hun best in beide maatschappijen,er. dit weze gezegd om alle kortzichtige beknibbelingen te vermijden, want hierin Poperinghe wordt de tooneelliefhebberij, jammer genoeg, bijna enkel gepleegd door werklieden die na de vermoeinissen van den dag, nog hunne rust en somtijds nachtrust besteden tot het ple gen dezer geestesverheffende liefhebberij Wat ook diende vermeden te worden, bij zonderlijk nu, dat zijn die kleingeestige vitterijen tusschen sommige leden der ver- scbillige maatschappijen. Gelukkig nog dat ze meestendeels maar plaatshebben tusschen gasten, die ofwel nog te jong zijn om ver stand te hebben van tooneel.. ofwel te dom om figurant te zijn van zesden rang. fUEUWS UIT BEiiGiE. STADSNIEUWS. Onvoorzichtigheid. Over eeuige dagen had Cyrille Bortier, 27 jaar, timmer- mansgast, wonend in de Casselstraat, een ouden loop van een geweer, gebruikt als blaaspijp, opgevuld met loos buskruit en papier, en dan gepoogd dit af te schieten met het papier in brand te steken. Dit lukte niet. Zondag namiddag, rond 1 ure, nam hij den gevulden loop en slak hem in het vuur van den blazer, buiten op den koer bij dreef de onvoorzichtigheid zoo ver, hem met de rechterhand vast te houden. Opeens knalde eert schot en de bus sprong met groot geweld aan stukken. De onvoor zichtige werd het vleesch van het onderste van hand en duim afgetrokken Seffens werd do heer Vanderbeyde, ge neesheer-, bijgehaald, die den gekwetste verzorgde, In i u niets tegenslaat, zal B u-tier niet verminkt zijn, en binnen 4-5 weken zijn werk kunnen hernemen. Hij kou er nog slechter van afkomen. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, 15 en 20, Gasthuisstraat, Poperingh Jonge va nieters.Zondag namiddag waren eenige jonge gastjes aan 't spelen langs de Liverdinghe kulsiede, toen zij de thans onbewoonde herberg Den Èklips voorbij trokken. Bezield met vernielingsgeest braken zij de voordeur open, drongen binnen en slopgi-ii boven en beneden al de ruiten uil deuren én vensters; de blazer werd afgetrok ken, een zakje kalk, dat boven lag, werd beneden geworpen, kortom alles word ge- gebroken en vernield. In 't geheel werden meer dan 40 ruiten uitgeslagen; de schade bedraagt rond de 100 frank. De jonge da ders, 8 kereltjes van 12 tot 15 jaren, zijn gekend en zullen vervolgd worden. Gevonden door Alois Gruwier, in de Yperstraat, op zondag laatst, eene vest in toile-cirée. Een rost hondje met zwart kopje, niet groot is dinsdag tehuis gegaan bij Theofiel Vandevoorde, Rèïiinghelststraat. Verloren, donderdag laatst op de Markt, door Cyrille Verstraete, een peer- dendekkleed. Geheimzinnige verdwijning.Op de slaapkamer iler echtgenooten Aug. Delaughe, Eindgebruikers langs de Westvleteren kal- sie.de, lag in eene kas een zakje met 400 ft', vijffrankstukken erin. Het kasje was niet gesloten. Over eenigen tijd bemerkte de vrouw met verbazing dat uit het zakje, 150 fr. verdwe nen was en eenige weken nadien verdween nog50 fr. De vrouw diende klacht in bij de politie, die nu de zaak onderzoekt. Men is overtuigd den dader wellicht te zullen vast hebben. Een solo-slim werd donderdag avond gespeeld in den Katholieken Kring - door M. Henri Vancayzeele. Zijne medespelers waren de heeren Henri Beck, Hector Desagher en Cyrille Verdonck Ik heb ile eer, het geacht Publiek kenbaar temaken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en met Februari voor 3 maanden, het huis zal bewonen van Mad. We Louis Ramoen en Kinders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, GOUDEN SCHOEN Veurnestraat, POPERINGHE. 1' per.De blauwerij der fransche likeuren voor de rechtbank. Tweede zitting. - Dinsdag werd voor de rechtbank de zaak voortgezet der smokkelarij van fransche likeuren, welke verleden week begonnen was. In liet begin der zitting verklaarde Mr Vandermeersch, een der advokaten van het bestuur der financies, dat dit laatste afziet van de vervolgingen tegen MM. Léo- nard, van Doornik, en VanVolxem, van Brussel. Die twee personen zijn dus volko men buiten zaak gesteld. De rechtbank hoorde nog drie getuigen MM. Vannecke, wijn-en likeurenhandelaar te Roebaais; Remets, stoker te Moeskroen, en Lagauche, boekhouder van het huis Wodon, te Luik. Mr Claeys, advokaat van het bestuur der financies, nam dan hot. woord en begon met te zeggen dat het totaal gewicht der gesmok kelde likeuren 7,000 kilos bedraagt. Hij deed vervolgens het deel uitschijnen, welk door ieder van de betichlen genomen werd in den smokkelhandel. Hot openbaar ministerie sprak een streng rekwisitorium uit, ett zette de rechtbank aan de grootste siraiïen toe te passen op de smokkelaars. Mr Glorie droeg de verdediging voor van I)..., tegen wien er acht straffen geëischt wordendoor liet bestuur der financies. De advokaat beweerde dat, volgens de recht- pleging, zijn klient slechts van een enkel feit kan beticht worden, en dat is van smokke larij, wat geen diefstal is. D..., vond in den smokkelhandel het middel om het bestaan te winnen voor zijne elf kinderen hij pleegde niet de minste oneerlijkheid. Men zou hem veeleer een erekruis moeten geven, dan wel hem veroordeelen Mr Lebbe", die de verdediging voordroeg van den handelaar Varlet-Dupuis, van Char leroi. vroeg dat men zijn klient voorwaar- de] ijk zou veroordeelen, aangezien hij zullen wij aan- bekentenissen deed. Er is twijfel nopens den derden raadsel- aard der plichtigheid van Variet, en die twijfel moet item ten goede komen. MrNolf, die voor Isebaert, van Rousselare pleet, beweerde dat deze de herkomst van de likeuren niet kende. Mr De Brabandere sprak ten voordeele van den hotelhouder Lanuoy, van Kortrijk Mr Junks, pleet voor den likeurenkoopman Kindt, van Gent; beide verdedigers deden de goede trouw uitschijnen van hunne k lien ten. Mr Melcltair nam de verdediging van Pré mie en Schümacker, van Antwerpen. Mr Faloise, die het woon', voerde voor Gustaaf Wodon, van Luik, pleet evenals de eerste de goede trouw. Ten slotte hoorde de rechtbank nog Mr Vandermeersch, voor de weduwe Par men tier. van Namen, waarna de uitspraak der zaak verdaagd werd tot aanstaanden dinsdag. Door einde van seizoengrooten afslag op paletots en fourruren in den Ballon, bij Camille Battheu Baekeroot, Yperstraat, Poperinghe. Proven. 't Brandt in de kerk! Maandag avond rond 8 ure, wijl de vreed zame inwoners onzer gemeente stil d'eene een pintje aan 't pakken waren en d'andere zich tehuis bezig hielden, werden alien opeens ontsteld bij 't hooren van 't akelig geroep: 't Brandt! 't Brandt in de kerk! De toren staat in vuur! Seffens was iedereen te beene en weidra stond de gansche bevolking rond de kerk geschaard. In een oogwenk waren onze dappere pompiers ter plaatse en gereed om het ver nielend element moedig aan te vallen, toen d'eene en d'andere, het schouwspel nauw keurig aanstarend, in eenen geweldigen lach schoten Het waren dikke smoorwolken die, dooi de maan beschenen, door de wind de klok- gaten uitgedreven waren, juist het zicht uitgevend als stond de toren in vuur, en rezen de brandwolken hoog op. Men oordeele over het gezicht dezer die den brand eerst gezien,engeheelde gemeente iu rep en roer gesteld hadden. Overtuigd zijnde dat het maar een schijn- brand was, verliet iedereen het raar tooneel. Men loech er ferm mede tot laat in den avond en nog wordt er druk over den brand gesproken en gelachen Loere. Brand. Zaterdag nacht, rond 11 ure, werd er vuur opgemerkt aan den koornschelf van den landbouwer Gustaaf Gouwy. Voor er hulp ter plaats was, had het vuur, aangestookt door een nog al hevigen N.-W. wind, groote uitbreiding genomen, zoodat er aan blusschen of redden niet te denken viel. I)e oorzaak des brands is onbekend, doch er wordt kwaadwilligheid vermoed. De schade, die nog al groot is, is gelukkig verzekerd. Maar, zou iemand die de 10 geboden-Gods goed kent en die overtuigd is van de godde- 'ijke rechtveerdigheid zulke gruweldaden kunnen bedrijven? Schaft de christelijke leering af en de wereld wordt eene wildernis. Constance Teichmann voor doel hebbende de verheffing der vrouw op stoffelijk, ver standelijk en zedelijk gebied. Eene algemeene vergadering van den Bond zal plaats hebben te Antwerpen op 5 maart in (te De Bornstraat, 11, om 3 ure 's namid dags. ledereen kan deze algemeene vergade ring l.-ijwoneD, zelfs de dames of juffers, die nog niet ingeschreven zijn. Zij kunnen zich inschrijven ter plaatse, of hunnen naam en adres sturen, naar de algemeene schrijfster Pastorijstraat, 23, of naar het Secretariaat De Domstraat, 11. TciafooiiMU'tliiige». Van nu tot 1920 zijn er reeds, in verschillende landen 1.014 tentoonstellingen aangekondigd Wilt gij goede en sterke werkschoenen aan 8 fr. 50 't paarwendt U naar De Gouden Mansbottien, bij Florent Osieux Yperstraat, (dicht bij de Markt), Poperinghe Merrg-eling-en.. Ge liegt, zie Pappenthéaan zijn zoontje, ik lees de leugens in uw oogeu! Vader, zei 't manneke, dat en kan niet zijn, want ge kunt niet lezen zonder bril! Mie, zei madam, tegen Stootersdochter, ge moet de kinderen alzoo niet beulen, of' meent ge misschien datik ze op straathebop geraapt 't Dat en peis ik niet, zei Mie,want zulke snotjongens mocht ge gerust laten hebben. liggen STAATSBLAD Bij koninklijk besluit van 8 Februari, wordt M. A. Delanote, ontvanger der registratie en domeinen te Meessen, be noemd tot ontvanger der domeinen te Antwerpen. Het kruis van le klas is verleend aan jufvr. Putman, gewezen overste der Zusteis in het godshuis te Vlamertinghede medalie van 1* klas aan M. Merlevede, voorzitter van het weldadigheidsbureel te Reninglielst. Iliildagen «lor W«»oL. Heden Zondag Sexagesima gebed van 40 uren op O.-L.-Vrouw te Poperinghe. STERFGEVALLEN. De E. H. Vynckier, pastoor te Caster, is zondag aldaar overleden in den ouderdom van 58 jaar. Het schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei - der Trappisten gebruiken van Yin- cart-Silly. Dépot bijgebr. Delbaize Moncarey-Sansen. ItoiiKselare.Liefdadigheids Concert. Op Zondag 20 Februari 191L, om 3 uren amiddag, irPde Gildezaal (Gasthof den Hert), ingericht door de welwillende tusschenkomst van de Sytnphonische Afdeeling der Kunink- lijkeStadsharmonie met medewerking van 1° Jufvrouw Gabrielle Bernard, kunst- zangeres, le prijs, met de grootste onder scheiding, aan het Koninklijk Conservato rium te Brussel, on prijs van H. M. de Koningin van België. 2° Heer Adolf De Vlaemvnck, vioolcellist, 1° prijs, met onderscheiding, aan het Ko ninklijk Conservatorium te Brussel. 3° Meer Prosper Matthys, pianist, 1° prijs, met onderscheiding, aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. De opbrengst van dit feest is bestemd tot ondersteuning der armen beschermd door al de Genootschappen van Sint Vincentius-a- Paulo van Stad. ll<»en«'ii. Een geweldige brand heeft dinsdag avond liet klooster der Zusters van het Cenakel, in de Rijsselstraat, gansch ernield. Het vuur ontstond in de kapel, men weet niet hoe. De schade bedraagt 5,000 fr. voor de gebouwen en 50,000 ft', oor al wat er in was. Pcrvysc.Erfgename doodgevallen. Over eenige dagen stierf een oude jong man, die heel zijne fortuin, rond de 90.000 frank, achterliet aan eene nicht weike bij bent inwoonde. Opdeu dag van de begrafenis, toen de lijkkist uit het sterfhuis gehaald erd.viel de erfgename eensklaps ten gron de en was dood. Hen zegl dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. H«tiu;caii-Ptxilssiiie. In eerie in storting in eene koolmijn te Monceau-Fon- taine, die dinsdag namiddag plaats greep, werden 4 werklieden bedolven. Na 18 uren werken kon men ze uithalen, een slechts leefde nog doch stierf eenige uren later. Slail ISruMoI. Leening van 75 miljoen frank. (1902). 52s Trekking. 15 Februari 1911. 16 Reeksen of 100 obligaties uitkeerbaar te rekenen van 1 Juli 1911. S. 1771-1 n. 18 uitkeerbaar met fr. S. 26414 11 23 S-21421n.il 9103 n. 4 s. 27254 n. 7 id. Zijn uitkeerbsiar met 150 frank S. N. 1446 8 13653 17 1577G 24 18841 9 22536 4 SPORT. rooilmll. Kampioenschap van België. Uit slagen van le divisie C. S. Brugeois '7 - R. C. Mechelen 0. Antwerp F. C. 3-F. C. Brugeois 2. Union S. G. 2 - Beerschot A. C. 0. Racing C. B. 2- Excelsior R. C. 1. S. C. Kortrijk 2 - Daring C. B. 2. Standard C. L. 2 - Leopold C. 2. In 3" afdeeling. F. C. Yper 2- S. C. Kortrijk2A. S. Ronse 1 - F. C. Rousselare 1. Heden speelt Yper te Rousselare tegen de F. C Heden Zondag heeft de tnalch Union - C. S. Brugge plaats te Brus-el. Winnen de Bruggelingen, dan hebben zij veel kans het kampioenaat te behalen. Te Poperinghe, om 2 1/2 ure, entraine- ment voor alle spelers. De Suikerij Van Tieghem-Dupont Rousselare, bekomt Eerediploma -grootste onderscheiding- in de Wereldtentoonstelling an Brussel 1910. Onze koningin is dinsdag avond naar de Zuiderstreken vertrokken tot haar lier- stelling voikomen is. Denkelijk zal zij naar Egypte gaan. Bij 't vertrek der koningin uit Brussel deden de kwestors der Kamer een bloemen korf zetten in de berlien Harer Majesteit. Avonds ontving M. de voorzitter der Kamer het volgend telegram uit Straatsburg Het vriendelijk gedacht dat de lede» der- Kamer van volksvertegenwoordigers gehad hebben mij zulke sctioone bloemen te zenden, op 't oogenblik van mijn vertrek, heeft mij diep getroffen, ik zeg u en uwe koi'legas recltizinnig dank voor de allerliefste oplet tend lieid. (Geteekend) Elisabeth Oproei» ann «Ie Vi:imii*«'h«» Ka Gaonekc Vrou«v«'ii. Op 29 december 1910 is er te Antwerpen een Vrouwenbond gesticht,onder de benaming' Vrouwefibo: Brussel, 15 Febr. Markt kalm. Aalst, beschikbare waar, 80-82 1/2 fr.Pope ringhe 85-90 fr. Nieuwe groeite, Pope ringhe 85 fr., Aalst 85-87 fr. Antwerpen, 16 Febr. Markt stand houdend. Aalst, beschikbare waar 85-87 fr. aanstaande groeile 82-85 fr. Poperinghe, beschikbare waar 88-90 fr.Maart-April 88-90 fr.nieuwe groeite 85 fr. Poperinghe, 17 Febr. Markt stand houdend, Ook weiuig zaken. Stadhop (1910) 85-90 fr.nieuwe groeite 80-82 1/2 fr. 50.é0tr 2.500 1.000 500 J\EERSTEN TAP )d v Iu Fiiulioiirg, bij Richard Glabau, Doornstraat. In 't ilovenierliof, bij Camille Theeten, l'ottestraat. 8 I11 «Ion Wei-Luian, bij Albert Blanckaert, Woesten-kalsiede. -I In den osidcu Pompier, bij Fl. Couttenier, den dikken, Hondstraat. II EU HER GKE/i MISSEN 5 In «los» oiulen St Jorix, bij Emile Verlmeghe, Statie-plein, Au café du vieux Eoitipier., bij Jules Truwant, Hondstraat. I Au café liclgc, bij Jules Dondeyne. Yperstraat. Ai In do Villi., bij Marcel Legrand, Veurnestraat. II A la ville de ü'icc, bij Camille Claeys, Meessenstraat. lil In dc ('militie, bij René.Timperman-Schmidt, Noordstr. I I Iu d«» nieuwe Smisse, bij Fideel Verhaeghe, Bruggestraat. 12 1st den Ovei'daui, bij Theophile Vandriessche, Boeschepest. Iff In Jeanne d'Arc, bij Recé Delava, Poltestraat. 14 In den iioorgntig,' bij Seraphin Room, Rekhofstraat. 15 In de Heisduif', bij Remi Deschodt, Casselstraat. IO A la iunguei Allee, bij Omer Battheu, Yperstraat. 17 Iu li«'t Doel luit', bij Alpbonse Creus, Westoutre-kals. 18 Au Travers, bij Maria Mommerency, Meessenstraat. 8!) Au eafé St Hortin, bij Henri Synave, Vlamingstraat. 20 in de nieuwe I, bij Francois Verwaerde, Casselstraat. 21 A Ia petite. Station. bij Arthur Onraedt, Statie-plein. Herberg-Kermis le Beveren, A la Isel Ie Yue, bij Jéremie Cappoen. S. N. 9103 13 15277 19 17986 16 21421 4 22536 14 S. N. 12397 14 15776 2 18591 3 21421 16 26414 5 S. NL 13653 15 15776 1) 18841 6 21421 23 26414 10 Behalve de nummers hierboven aangeduid, zijn de volgende reeksen uitkeerbaar met 110 frank 1746 1239? 15118 15776 17986 18811 21421 26414 9103 13653 15277 17714 18591 19285 22536 27254 Sf,a«i Antwerpen. Leening van xoo.ooo.ooo frank. (1903). 47e Trekking. 10 Februari 1911. 19 Series, "t zij 475 obligaties, uitkeerbaar den 1 Mei 1911 en aan te bieden met de coupon n. 8. S. 7962 n. 11 uitkeerbaar met S. 14902 u. 12 S. 1030 n. 22 S. 19035 d. 23 s. 30788 n Zijn uitkeerb-aar met S. TL 1030 14 S. N. 179 22 7962 22 22196 17 32324 13 33400 25 13594 12 30788 1 33400 5 35602 14 fr. 25.000 1.000 500 25, id. 250 200 fran k S. N 7962 9 20734 3 32324 9 33400 21 39180 24 S. N. 1175 12 19035 15 30788 12 33400 16 35602 21 S. N. 179 2 175 8 20734 19 30804 8 32942 2a Zijn uitkeerbaar met 150 frank S N. 1030 16 1175 17 22196 6 31107 20 36026 10 S. N. 1030 19 7962 23 30694 24 32942 2 36026 14 S. N. 1175 14962 13 30788 3 32942 20 39189 14 Uitgenomen de hierboven aangeduide nummijrs, zijn de volgende series uitkeerbaar met 110 frank 179 1030 1175 7962 13594 14962 19035- 20734 22196 30694 30788 30804 31107 32324 32942 33400 35602 36026 39189 Beurs Beïg. 3 p. c. 1 s. 0 3p.c. 2S. 2 Vs P- c- Annuit. 4 Vs y» 3 p. c. Gem.krêd.4 Vj 3 p. c. 3p. c.'6t 3 p.c.'68 Buurtsp. 3p.c. Anderl1907 Antwerp. 1887 Antwerp. 1903 Brussel i<)02 Brussel i<)o5 van Brussel 91 5o 9190 9025 90 91 5o 122 5o 88 5o 9855 93 25 9' 75 10j 7D 8975 92— 90- 16 Februari, Brussef.-Zeeh. 73 5o 7375 Elsene 1908 99- Mechelen i885 189 f 1897 865o Gent 189b 74 Luik i853 Luik 1897 Luik 1905. $375 Oostende '98 727275 Schaarb. r.894 853o Schaarb.1897 7275 73 Verviers *870 Doornik 1874 Congolecning 88885o POPERINGHEi, van 12 tot 19 Febraari. Gebot w'ten. 3i Muyllaert Maurice, z. v. Elie en Maria Hieze.32 Madeleine Quaghebeur, <1. v. Elie -en Celina Riem.33 Georges De Byser, z. v. Maurice <m Marti»® Van Peperstraete.34 Marcclline Lowyck d. v. Marcel en Clotilde Catteeuw. Ov er tijdens53 Dewitte Stephanie, 56 jaar. huishoudster, weduwe van Seraphin Iudevuyst wijk K.54 Van Eecke Therese, 84 jaar, zonder beroepr weduwe van Leopold Verstraete en van Désiré Van Eecke, St Michielstraat55 Glabau Marcelline 4 maanden, Meessenstraat. 56 Vanhoucke Elisa 38 jaar„ herbergierster, echtgenoote van Elie Eietaei Veurn<»traat.57Snauwaert Marie-Louise, (5 maan den, Vlamingstraat.-58 Been Charles, 76 jaar zonder beroep, weduwaar van Emerence Debruyne Boeschepestraat. 59 Pyck Martha, 10 maanden wijk E.60 Quaghebeur Georges, 33 jaar, schrijver echtgenoot van Helene Leupe, Veurnestraat, over leden te Leuven.—61 Dequidt Louis, 87 jaar, zonder beroep, weduwaar van Rosalde Quaghebeur en van Sophie Camerlynck, wijk K.-—62 Truwant Clotilde 5o jaar, zonder beroep, echtgenoote van Arthur Maertens, Gasthuisstraat. —63 Goemaere Frederic 86 jaar, zonder beroep, eclrtgenoot van Prudenc Nunst, wijk D. -64 Coustenoble Ilcnri, 67 jaar. zonder beroep, weduwaar van Marie Dezeure Boeschepestraat. Huwelijk. Emile Cassiers* 09 jaar, aannemer te Mortsel met Bertha Cnapelynok, 37 jaar, bijzondere eringhe. Proven, van 1 Januari tot 15 Februari. Geboorten. Vaa lenbroucke Robert. Luyssen II" Mortse jer niL r Pri 'Q^J Gebi Agnes. Vandeputte Rachel. Boury Georges. Goudenhooft Maria. Deberdt Marcel. Overlijdens. Peperstraete Irma, 17 maanden. Snick Eusebius, 81 jaar, weduwaar van Jcflie Clare bout.Declerck Joseph, 22 maanden. Boury Mau rice, i3 maanden,Delaplace Karei. 76 jaar, echt genoot van Marie Robaeys. Vienne Petrus, 78 jaar, weduwaar van Ryssen Amelie.Dequidt Rachel, 11 jaar. Candaele August, 74 jaar, ongehuwd.— Verlynde Seraphin, 70 jaar, ongehuwd. Provoost Caroline, 84 jaar, ongehuwd. Hu welijkMaerten Jules met Decaesteker Leon- tine, beide te Paoven. Beveren-aan-Yzer, van 1 tot 31 Januari Geboorten. - Vanhee Marguerita. Vandenbroucke Georges. Haezebrouck Oswald. Beghefn Firmin. Overlijdens. Zoete Arseen, 59 jaar werkman, ongehuwd. Bruneel André 7 maanden. Morlion Paulina, 74 jaar, werkvrouw, weduwe van Beun Petrus. Alderweireld Melanie, 83 jaar, weduwe van Biieke Seraphin en van Boussemaere Auguste. Mahieu Gerard, 8 maanden. Huwelijksbelofte. Boury Achille, land gebruiker te Crombeke met Borra Prudence, zonder beroep te Beveren. Huwelijken. Deloz Hector met Top Marcelline, werklieden te Beveren. Vandevoorde Jules, tolbeambte te Westende met Denys Lucie, naaister te Beveren. Hen vrjia^t we groote Knecht, bij R. Moncarey- nsen, In 't Paradijs, Poperinghe. oede meid voor buiten stad. Goed loon. J Inlichtingen ten bureele dezer. Te Iioop 1 QQO kilos Aardappelen industriesbij 1 Maur. Houwen, Veurnestraat, Poperinghe in UT' ijzondere occasie. Schoonen bureau minister (een zijde) in zwaar eiken hout, lan voordeeligen pi-ijs te verkoopen. De bureau is 1 80 m. lang en 0.70 m. breed. Inlichtingen ten onzen bureele. pasie. Schoonen Velo te koop bij Jé- röme Debyser, Valkenberg, Poperinghe. Schoon en gerievig huis-herberg gelegen in de Meessenstraat, nr 6, groot_ 1 are 50 cent., met schoone benedenplaatsén, kelder en voute 2 soorten van water met pompen, enz. Men kan er seffens ingaan. nlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. it ter hand te koopen, door uitscheiding Van bedrijf, bij U. Debergh, Rousbrugge toog, rekken, bankeu, glaskassen buskon en mannequins naaimachien velo slechts 8 maanden oud motocyclette Adler met. magneto, in zeer goeden staat en 8 dagen in proef gegeven. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb ben, en'k en ben niet geern zelve geschoren innelM weken door het gebruik van «'éne dosis van onzen beroemden Kruidenbalsem. Geheel nieuwe methode. Volkomen garan tie. Geen succes, geld terug. Ook uitstekend tegen litu: va.!:u!ti:\ en Haaruitval. Zending fr. geheim ver pakt), na ontvangst van postmandaat van 9. frank. Besteld ééne dosis en de uitwerking zal u verbazen. Indien- na het gebruik, van, het succes nog niet GEHEEL bereikt is, dan leveren wij den kruidenbalsem verder eheel gratis tot dat het succes volkomen verkregen is. Chemisch Laboratorium HOLLANDIA Van der Duijnstraal, 10, Rotterdam "(Holland). Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, allé Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den fr. 1.50 de fleschte bekomen bij M' A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. ®UCA(I5$INNES SRAHITSl OU S3 A POLI ütALTfRSElf, i Carrières MONUMENTS FUflÉRrtlRLS PRiXA FORFAIT posés au cimetiêre Cdtatoqae franco c/ra tuit iur dëmande 0 Dl" Uv POPERINGHE «Dc Nieuwe Load doet do grijze haren binnes kele dagen verdwijnen, maai haar glanzend en zacht, bete uitvallen en neemt de pet, van het hoofd weg. Eischb op den hals In flacons van fr. 1,50 enfr.2, Engelsche Itarilincluur sis 2 Ir. perf! T« koop bij Apothekers Drogisten, Haarsnijders en Reukwii ta 'I groot: Parfcmsrte D' Satp. Wachtsbike (Ij TE VERKRIJGEN BIJ smid, bij 't Hooghe, POPERINGHE. Eerste kwaliteit ACHILLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, Poperinghe bij de Statie, is gelast met i verkoop van eene overgroote lioeveelb verschgekapte liléS'illl^eti ï'LitSf aan prijzen buiten alle concurrentie GAAT ZIEN EN OORDEELT. Rijtuigverhuurder, Hotel de la Kégenee, KOÜSBp heefl de eer kenbaar te maken dal zich belast met het vervoer van verhak gen voor alle Landen. Daar al «Ie rijtuigen gekapito neerd '«j». en alles met groote u ingepakt is, mag men verzekerd zijn de meubels niet beschadigd zullen won door hot vervoer. Door zijne goede zorgen en matige p zen, hoopt hij het vertrouwen van eenie te winnen. Terstond te fmeliteii Herberg In den Transvaalbij de sta tie, met peerdenstal en hof, zich te wenden bij M. Bataille-Moncarey, brouwer te Pope ringhe. Vttière »rr Au Soldat Frangais, Gians in de Veurnestraat, 9, heeft de eer, het geacht publiek kenbaar te maken dat hij met I" Maart zijne iitaK'azijnrn 7,ui overbrengen naar <l<» A'prr- Ktraat, M' II», l'oitei'liigiie. IM5I1IC2IITEÏV. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzetten van tamleu en met alle In-i-Hteiiinfteii Casselstraat, 35, POPERINGHE. Met APRIL aanstaande zal de schoen winkel van Cliarles Daucliy, thans schoenmaker in de Watoustraat, overge bracht worden naar de Sint Jans Kruis straat, nr 10, drij huizen van de kerk. PijCHT aan de LANDBOUWERS heb de eer kenbaar te maken dat ik oiimu- ben var, Groene Suikerijen, overge- bleve* van 1910. Riiiiic IJlIJIlii, Landbouwer, Poperinghe bij 't Hof van Commerce. 35, rue du vieux marché-aux-moutons, Slaping van 0,30 cent. tot 2 fr.Eten naar beliefte. Verkoop van valisen, tabakzakken montere, brochen, ringen, pijpen, messen scheerder iel, halsdoeken, postkaarten, enz. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en| Kinderen, Kleederen op maat voor Darnen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloetfe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van klocffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeerl genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekioeffen en Kloefleers. Watoustraat, nr 46. POPEPINGHE. Verandering van Woonst. VEURNESTRAAT, I» O I» E li I li II E Ik heb Üe eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en ei logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen. Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik TANDPIJ verdwijnt in eene minuut enk niet meer terug, door het gebi •der Dentogène, die de slechtste den bewaart. Met de Dentoj geen tanden meer uit te trek geen pijn meer bij het eten, abces noch gezwellen meer. i veerd niets anders; spreek wel uit Dentogène, i£ de flesch in alle goede apotheken. Depothouders onze streek M. Monteyne te Poperinghe er Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheke Dentogène niet krijgen, zendt naar een dezer apc kers fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren vangt gij eene flesch franco. I Genezing zonder operé De alom vermaarde Familie VERDONCK. B« dagisten-Orthopedisten, drie maal gebrevete voor breukbanden zonder staal en zonder élastie Leveranciers van den Staat en Zeevxa Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nutteloos uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen vanl sonen mei breuken zoo groot als een kinderhw veroorzaakt door operatie oi door het dragen slechte banden, bijzonderlijk door de elastit die door hunne uitrekking zonder waarde voor liet ophouden eener begin- of volledige breuk. Vraagt honderde adressen ons menschlievendheid gegeven, van personen en 3 maal geopereerd en die 11a de operatie - zendmaal slechter waren. Neemt wel in ach! wij door onze yojaren ondervinding alles kun beteugelen, door onze veelvoudige stelsels Breukbanden. Kinderen worden gewaarb' genezen. IU00 frank belooning aan g welken Specialist of Breuklijder welke het ba gemelde kan weerleggen. Misgroaiingen.Zelfde Huis gelast zich bij der met 'jt r< maken van misvormde maten, zoo misgroeiin der ruggraal men. beene voeten.—Bii dere Toest om de hoog te doen ver nen en de sl houding bij ders. Om bare Corset! de misgro der ruggta genezen, tid in dit ger( Buikband! Bijzonder voor het s van Buikbï voor vrouwen die lijden aan allerhande van den buik. M Francois VERDONCK, Kerkstraat, Anse« bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, R wijk, Kortrijk. En Mr Honore VERDONCK, bij de nieuw te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag i Hotel Den Gouden Hoorn, Simon Srevinf Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDé hun ten huize van eenieder. Poperinghe, markt van den 17 1 alle slag van vellen en begeef mij ook tenjTarwe, 100 kil. 20,75-Rogge 15,00' huize hierom. J 17,00 - Aardappelen 100 k. 11,30-B Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui-1 kil. 3,40 a0,60, Eieren de 26. 2,10 ven komen verwisselen. Yper, 11 Feb. Tarwe 19,00 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 4