UWSBLAD VOOR POP Ei ÖISTREKEi, HET NOTARIÈEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors,Gordijnen,Tapijten, In den Bazar, bij Saissen-Decorte, Poperinghe Hoppepersen Kepers Sehoone pUISMEUBELEN Een Schot inden Rug smm Zondag iqMaart ign. 5 Centiemen. 7e /aar. N* 16 ANNONCEN drukregel 10 e. Her naaide Annoncen jo 1 gens overeenkomst Eerste Taps, BaliSagen ea Herbergkermissen sails belaliag van 25 c". Alie Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris VANDE LAN0ITTE, Openbare Verknopingen I.te VLARflERTiNGHE, bij jde statie, op Zaterdag 25 Maart 1911 II. te POPERINGHE, bij 't kerkhof, op Maandag 27 Maart 1911, Gaston PEEL te Rousbrugge Haringhe en Joseph BAY ART te Becelaere. Dinsdag 28 laar! 1911instel Dinsdag 11 Apri! 1911,oversiag, René Vanoverberghe, ter dorpplaats van Rousbrugge, van Notaris BOUCQUEY, Maandag 20 Maart 191 Yperstraat, te POPERINGHE, MENAGIE-GERIEF. Maandag 27 Maart 191 Verkooping van Koei, Jaarlingkalf, 600 Hoppepersen, Hooi-schelf, Land-alaam, Menagie-gerief. Notaris EiVHLE BUTAYE, Woensdag 5" April 1911, Stad POPERINGHE, Gemeente BiXSCHOTE, Brussel. Over de Ouderdomspensioenen. De nieuwe schoolwet. Vrouwenbond Constance Teichmann «mpammam word 'a ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostxtooze inlassching van twee Ilerbergfeestcn. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 aBBK&iaNnfiHBNHEBanaaa Wekelijksche Almanak.—Maart. Zon op. Zon ond. Zondag 19 3e Zondag van den Vasten.—H. Joseph. 5 u. 51 m. 5 u. 53 m. Maandag 20 H. Anatolius. 5 48 5 55 Dinsdag 21 H. Benedictus. 5 46 5 56 Woensdag 22 H. Octavianus. 5 44 5 58 Donderdag 23 H. Victorianus, Petrus Damianus. 5 41 5 59 Vrijdag 24 H. Romulus, Simeon. 5 39 6 1 Zaterdag 25 0. L. V. Boodschap.—II. Humbertus, Quirinus. 5 37 6 2 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Dinsdag 7 Maart, ten 11 ure 2 minuten 's avonds. Woensdag 15 Maart, ten 11 ure 59 minuten s' avonds. Donderdag 23 Maart, ten 0 ure 26 minuten 's morgens. Donderdag 30 Maart, ten 12 ure 38 minuten 's namiddags. STUDIE VAN DEN TE VLA MER TINE HE. van te Vlamertinghe en Poperinghe. aan de herberg De Koevoet om 2 ure en half zeer stipt. aan de herberg Het Doolhof om 2 ure juist. Deze laatste verkooping door 't ambt van den Notaris BACQUAERT te Pope ringhe. Studiën van de Notarissen EN telkens om 2 ure stipt namiddag ter herberg La Ville de Dunkerque bij Gemeente ROUSBRUGGE-HARINGHE langs den keiweg van Watou naar Proven Koop I. Eene partie Zaailand, sectie C, nummer 627, groot 96 aren. Koop II. Eene partie Zaailand, sectie C, nummers 520a, 521a, 522a en 523a, groot 2 Hectaren 35 aren 60 centiaren. Verdeeld in 4 loten. Boomprijs280 franken. Deze goederen zijn in pachte gehouden door vrouw wed. Desaegher-Kestemar. en Kinders te Watou, tol in October 1917, mits 350 fr. 's jaars bonen de lasten. 1/2 per gewin van instelpremie. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. I. om 2 uren namiddag ten huize van Jufvrouwen Decool, VERKOOPING VAN Tijd van betaling voor de koopen boven de 20 frs. li. om 2 uren namiddagop het- hofstedeken- gebruikt door Auguste Decreus-Maerten, te Poperinghe, Steenweg naar den Abeele, Betaalbaar in handen van den Nota ris ÏSoucqtiey voornoemd. STUDIE VAN DEN De Haernestraat, 4, t'YPER. Door sterfgeval en om uit gemeenzaamheid te scheiden. 42 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door ii e ii15 s li e Z e i e -■ Ach, ik heradem zuchtte de angstig luisterende Judith En verder, moeder r Daar de roede geneesheer aan uwen vader een geneesmiddel voorschreef en dat hem spoedig werd toegediend, zonk hij in eenen diepen slaap, die, zoo verklaarde de arts, hem gansch zou herstellen De man ging heen. belovende 's anderendaags terug te keeren en ik zond de dienstmeid van de kamer heen, waar mijn echtgenoot nu slui merend lag. Dan, aan het noodlottige dag blad denkende, haalde ik het te voorschijn, vouwde het open, en weldra, met schuw en afgrijzen, vond ik datgene wat mijn armen man zoo grievend had getroffen. Hemelwat was het zuchtte Judith. Hare moeder was opgestaan, had een klein zwart doosje geopend, waarin zij eenige onmisbare papieren borg en dat met, een sterk slot vast was Dan haaide de vrouw een oud en gansch geel geworden papier te voorschijn, dat bleek een nieuws blad te zijn, immers, op den bovenrand der voorzijde kon men lezen «Gazet van Rijsel.» Lees dit, mijn kind, doch schrik niet, sprak de moeder met diepe ontroering, en zij toonde hare dochter eene nieuwstijding aan, die zeker gewichtig moest wezen, want aan het begin stond het enkele woord Gruwelijk Lees dit eens, mijn kind, verzocht de moeder Achreeds zoovele jaren is 't gele den dat dit gebeurde Judith nam met sidderende vingeren het blad vast, sloeg op het aangewezene het vochtig- oog en las 11%TSTEE s om 3 uren slipt namiddag ler gehoorzaal van het Vredegerechtten Paleize van Juslieie, t' Yper, van .- KOOP 1Een Hofstedeken, waarvan d> gebouwen aan den gebruiker zijn loebehoo- rend, ter grootte van 2 h. 75 a. 86 c. onder grond van gebouwen, hof, boomgaard, meersch en zaailanden. KOOP 2. Eene partij Zaailand, groot 56 a. 80 e. KOOP 3. —42 a. 60 c. Zaailand. Gebruikt den grond der gebouwen tot den 1 October 1940, aan 10 franken en het ove rige tot den 1 October 1919 aan 480 franken, al bij pre en boven de lasten, door sieur Henri Bocket-Deprez. KOOP 4. Een Hofstedeken, waarvan de gebouwen aan den pachter zijn behoorende, eener inhoudsgrootte onder grond van ge bouwen, boomgaarden, weiden en zaailan den, van 2 h. 04 a 60 c. Verpacht aan sieur Henri Cappelaere, tot den 1 October 1916, mits 285 franken per jare boven de contributiën. Langs de Langemarchslraatniet verre der Plaats. KOOPEN 5, 6 en 7. Eene partij Zaai land, zeer wel gelegen voor bouwgrond, groot 72 a. 30 c. Gebruikt door sieur Henri Vanacker- Verstraete, aan 60 franks en sieur Alphonse Terriere, aan 65 franks, al bij jare, boven de lasten, zonder pacht. KOOPEN 8, 9, 10 en 11. 1 h. 29 a. 85 c. Zaailand, opperbest geschikt voor bouwgrond. Verpacht aan vrouw wede Prosper Beeuw- saert-Coene, met pachtrecht tot den 1 Octo ber 1919, aan 260 franken 'sjaars, bo.ven de contributiën. Gewin van 1)2 °)0 instelpremie. Met tusschenkomst van den Notaris Van Caillie te Brugge Ziet de plakbrieven met plan. Men Brussel, Brussel, Daar is 't goed om te leven, Stad van faro en geuzenlambik, 'k Zou er mijn hoofd voor geven Zoo zingt de Brusselaar. En daar hij er- volstrekt niet aan houdt in een ander stad te gaan wonen en dus niet op-deeleu kan hoe 't elders gesteld is, gelooft hij dat het in d'hoofstad goed is om te leven. Voor hen, die geld hebben, is dit waar; doch voor hen, die 't lastig gareel van 't wer ken op den schouder hebben, is 't geheel anders. NergeDs, misschien, is d'armoe lastiger omdragen dan in Brussel, waar naast een ongehoorde geldverbrassiug en pracht, bijna in de onmiddelijke nabijheid de nijpends te ellende heerscht en de afstootendste achter buurten te vinden zijn. Het uitbreken der typhuskoorts in de Marollenwijk heeft eens te meer de aandacht gevestigd op dat broeinest van microben en ziekten, waar een ontzaggelijke bevolking opeengehoopt is, en waartegen alle voor- zorgmaatregeleu, om zich tegen smetziekten en kwalen te vrijwaren, niets vermogen. De bouwkundige, Mr Hellemans, lid van 't beschermcomiteit voor werkmanswonin gen en van den hoogeren gezondheidsraad, heeft nopens de kwestie der werkmanswo ningen te Brussel een onderzoek ingesteld het onderzoek liep over 2856 huizen, door 24,834 menschen bewoond. In d'eerste wijk, gelegen tusschen de Ko ninklijkestraat, Kruintuinstraat, de Nieuw- straat, Kleerkoopersstraat, Warmoesbergj Bergstraat, St Gudula en Treuren berg heel't de heer Heliemans vastgesteld, dat op 285 huizen maar 37 in goeden staat zijn en dat heel veel andere te slecht zijn om tot var kenskoten te dienen.' En in die koten is eene bevolking opeen gehoopt in kamers, voor dewelke zij, aan huishuur, meer betaalt dan in do kleine steden voor eene nette woning. Onder den naam van kamer moet men verstaan een met planken afgesloten hocA onder dakpannenoé2n<M!«0«4en kolenkeleh s»! Men moet er bijvoegen dat men "t volk dier kleine straatjes en stegen niet bewegen kan een nette woning te gaan opzoeken. Neen, dat gaat niet; het is met zijne afstoo- telijke woningen als vergroeid, aan de nauwe, en donkere straatjes gewoon, en wil niet, elders gaan wonen. Wanneer nu een smetziekte in zulk mid den uitbreekt helpen gewoonlijk de beste middels niet meer. De beerputten der huizen zijn zelden in goeden staat, en wat een schande moet ge noemd worden, de huiseigenaars beperken het waterverbruik van elk huishouden. I11 den voornoen kunnen de bewoners maar gedurende korte oogenblikken stads- water bekomen evenzoo na den noendan worden de kranen toegedraaid. In de eerste wijk hebben er 46 op honderd slechts één kamer, dienende voor keuken, slaapkamer, enz Daarvoor betalen ze ge middeld 11,60 fr per maand liet gemiddeld dagloon per huishouden beloopt tot 2,35 fr. Dergelijke huishuur is, ingevolge 't dag loon, veel te hoog, en heeft voor gevolg dat de werklieden slechts over ééne kamer kunnen beschikken. 26 per honderd der gezinnen worden dooi de openbare liefdadigheid ondersteund. Hef getal herbergen beloopt tot 16 per honderd der woningen. Voor tien werkmansgezin nen zijn er zes lier bergen. In de zesde wijk is de toestand misschien nog slechter. Sommige zolderkamers zijn er door tien mensehen bewoond Men treft familiën 'aan, die maandelijks gedurende zestien dagen moeten vasten om hun huis huur te kunnen betalen. Wat onder zedelijk opzicht die opeenhoo- ping van personen in een en dezelfde kamer voor gevolg heeft, is te gruwelijk om hier aan te halen. Ge ziet dus, beste lezer, dat het te Brussel «Gruwelijk!...» Men meldt ons uit Montelimart Als de baanwachter zijne morgend- ronde deed en hij de baan des ijzerenwegs naar Viviers opging, vond hij, met afgrij- zen en deernis, dwars over de spoorstaven liggend, het schrikkelijk verminkte lijk van eenen rijkgekleeden reiziger, dat de beide beenen gansch was afgereden Ho hoe ijselijk I kreet Judith schrik kend. Lees voort mijn kind, prevelde de moeder sidderend. De maagd gehoorzaamde en, las voort met onvaste stem De baanwachter verhaastte zich hulp te zoeken en weldra kwamen vele lieten bij, alsook een uokter, die het levenlooze li- chaam op eene draagberrie deed leggen en naar een naburig gebouw brengen, al- waar de man den ontzielde nauwlettend onderzocht. De doode was ijselijk verminkt. Zijne beide beenen waren afgesneden on hij had verscheidene kneuzingen in 't ge laat bekomen. Terwijl een toegesnelde gerechtsdienaar de zakken des verongelukten doorzocht. vond hij benevens eenen geldbeugel met eene kleine som geld, eenige papieren, die bewezen dat de overledene een koopman was van Antwerpen,van België afkomstig, en hij den naam droeg van Jonas Van Helmen Goede hemelhet was wel dus hij prevelde Jüdith nokkend, hare lezing onder brekende Ja. mijne dochter, dat was wel de man, die eens voor mijnen Guido een zoo wreede en onrechtveerdige vader was weende de moeder, diep getroffen bij het herdenken. Ha lees voort, want het is voorwaar niet alles De maagd sloeg de oogen wederom op het geel geworden dagblad en las stil verder. goed is om te leven't Onderzoek, daar gedaan, heeft gruwelen aan 't licht gebracht. Wijl in d'hoofdstad van België zooveel straatjes en steegjes bestaan waar nooit een zonnestraal kan indringen, waar men als den adem wordt afgesneden door den stank die er voortdurend heerscht en welke de wind niet meevoeren kan, wordt- men op de boulevards verbluft door den ongehoorden rijkdom die er ten toon wordt gespreid Vele menschen onzer streek die onze hoofdstad gaan bezoeken en met vrienden alleenlijk de rijkste wijken doorwandelen, denken soms dat daar geen arme menschen zijn. Hoe mis! Ja, van eigen, Brussel heeft talrijke sclioone, rijke straten, doch in de onmidde lijke nabijheidnagenoeg op eenige meters van daar treft men straatjes aan waar eene verregaande armoe heerscht, armoe die zoo veel te lastiger is om dragen, wan neer d'arme sukkelaars 's avonds hun broei nesten van zedeloosheid en ellende verlaten, om te slenteren langsheen de prachtige lanen, waar alles baadt in het fel electrisch licht, en waar men vergeten zou, dat er zoo veel dompelaars in Brussel verblijven Daarom, is 't bij ons op den builen zoo rijk en schitterend niet aan klatergoud en bluf, men heeft er ten minste gezonde lucht en de prachtige natuur tot gezel. Wanneer de geneesheer het gruwelijk verminkt lijk des verongelukten onder zocht, slaakte hij eensklaps een doffen kreet Mijn God, eene misdaad gewis Immers en hij wees dit den omstaanders aan, op de keel en in den hals des dooden waren duidelijk zeer scherpe teekens zieht- baar, die aantoonden dat de ongelukkige werd aangegrepen en den strot gesnoerd. Het leed geen twijfel, of geen ongeluk, i) maar wel eene misdaad was geschied en had het leven van den rampzalige geroofd Ook is een ieverig onderzoek geopend maar het is zeer twijfelachtig of men wel ooit weten zal wie de moordenaar is van den ongelukkigen Jonas Van tleJmen. Men meldt ons nog dat zijne teraard- bestelling slechts overmorgen zal plaats hebben. Men hoopt zijnen moordenaar te kunnen vatten en hem met de bloedige overblijfselen te kunnen tegenoverstellen. M och te dit monster spoedig gevonden worden 1 De lezing was ten einde en de hevig ontroerde maagd liet het dagblad op den schoot nederzinken. Dit monster lispelde zij ingetogen. Ja, mijn kind, monster mag de snoode wel heeten, die de afschuwelijke daad heeft gepleegd, indien, zooals de geneesheer be weerde, Jonas Van Helmen sneefde. Maar, moeder lief, weervoer Judith, heeft men nimmerden moordenaar ontdekt? Neen. mijne dochter, nooit vernamen wij nog iets van de zaak. Immers vruchte loos was het de dagbladen angstvol te door- loopen. wij kregen niets meer te weten. Tijdens de ziekte, die mijnen echtgenoot weken lang op zijne legerstede kluisterde, werd de verongelukte Jonas Van Helmen begraven en hij droeg den sleutel van zijn geheimvollen dood met zich in het graf Wij hebben menigvuldige narichten geno Mijnheer de Opsteller vaij »De Poperingljenaar Inde vergadering van den «Pensioenbond» van het arrondissement Yper, gehouden op Asschenwoensdag laatst, was er spraak van de - zoo noodige en dringende verandering der Pensioenwetin 't voordeel der perso nen 11a 1845 geboren Zoo gij mij een klein plaatsje in uw geëerd blad wilt toestaan, zou ik mijn gedacht willen uitdrukken over het veranderen en verbeteren der pensioenwetdat een ander dan ookzijne meening daarover late kennen, en, zoo als eens preekwoord zegtUit den schok der gedachten zal het licht spruiten aVolgens de pensioenwet van 1900, verleent het Staatsbestuur een jaarlijksch pensioen van 65 frank aan alle behoeftige werklieden of gewezen werklieden die gebo ren zijn vóór het jaar 1843. (Waarom juist 65 frank, noch min, noch meer En waarom alleen aan de werklieden die geboren zijn vóór het jaar 1842). b De behoeftige werklieden, geboren in de jaren 1843. 1844 en 1845, kunnen het ouderdomspensioen van 65 frank genieten mits in de lijfrentkas van den Staat eene som van ten minste 18 frank te storten in een bepaald getal jaren. cDe personen na 1845 geboren kunnen van den Staat geen pensioen meer verkrijgen doch de Staat verleent bijzondere toelagen voor de stortingen der personen geboren van 1846 tot I860." Aan de personen geboren van 1846 tot 1850 verleent de Staat eene toelaag van 2 frank per frank voor de 6 eerste franks storting gedaan in de lijfrentkas van den Staat. Voor de personen geboren van 1850 tot 1855 beloopt deze toelaag tot 1,50 frank per frank storting. En voor de personen geboren van 1855 tot 1860, beloopt die toelaag nog tot 1 frank per frank tot de 6 eerste franks. De personen geboren na 1860 verkrijgen geene bijzondere toelagen meer van den Staat. Van dau voort blijven de gewone toelagen van den Staat bepaald tot 60 cen tiemen per frank tot de 15 eerste franks. Ware het niet wenschelijk, voordeelig en redelijk de wet van 1900 op de ouderdoms pensioenen te wijzigen als volgt 1° De Staat verleent een ouderdomspen sioen aan alle behoeftige werklieden of gewezen werklieden die den ouderdom van 65 jaren bereikt hebben en die geboren zijn vóór het jaar 1900. 2° Dat pensioen wordt berekend naar den ouderdom der belanghebbenden en bedraagt 1 frank per jaar ouderdom bereikt in het men, uw vader reisde zelf naar Lyon en van daar naar Mont< li mart, waar hij de laatste rustplaats zijns vaders kon bezoeken doch wat hij al naspeurde en uitvorschte, alles was vergeefsch. Niets kwam hij over den dood van Jonas Van Helmen te weten, wat hij niet reeds kende en wist. Alzoo bleef over den dood van groot vader altijd duister geheim zweven, moeder Ja, mijne dochter, een zeer duister ge heim, inderdaad. E11 had men op niemand eenig ver moeden Een vermoeden prevelde Margaretha schrikkend, ja, Guido dacht weleer... maar kom, dat zal wel gansch en geheel onzin ijn. Maar. moeder, gij spreekt mij van vaders broeder, Arnold, niet, merkte Judith verwonderd op. Arnold?., kreet Margaretha en zij rees plotseling overeind. Welja, moeder, die snoode broeder van vader, dien tweeden Caïn, zooals gij hem noemdet. Arnold murmelde Margeretha weer neergezegen en als gansch ontzet. Van hem vernaamt gij toch gewis iets moeder? vruegJudith opgewekt. Van Arnold ja... stamelde de vrouw met sidderende leden en nog bleeker gewor den gelaat. En wat hoordet gij van hemmoeder Oehi lang is het geleden dat wij door eenen vriend vernamen dat Arnold... in verre vreemde streken was ontmoet. En nimmer zaagt gij hem weder, moeder? Neen, nimmer, prevelde Margaretha aarzelend en als gansch in diepe gedachten wegzinkend. Immers, zij zegde aan hare dochter niet alles, neen. Zij zegde haar niet wat een gruwelijk jaar 1900. (Zie voorbeden hierna). 3° Het kleinste pensioen zal ten minste 5 frank per jaar bedragen. 4° Om het ouderdomspensioen te kunDen genieten moeten de werklieden gedurende een bepaald getal jaren eene vastgestelde som in de lijfrentkas van den Staat storten. 5° De renten door persoonlijke stortingen in de lijfrentkas verworven zullen bij hot ouderdomspensioen gevoegd worden. Mij dunkt dat zulk een wetsvoorstel de moeilijksten zou voldoening geven en eiken werkman ie staat zou stellen om zich een eerlijk pensioen voor den ouden dag (e ver zekeren. Want boven de renten door persoonlijke stortingen in de lijfrentkas verworven, zou den de werklieden nog hot volgende jaar lijksch pensioen genieten. Beloop van 't jaarlijksclj peijsioen Geboorte jaar op 65jarigen ouderdom, 1846 54 frank pensioen 1849 51 1860 40 1873 27 1880 20 1887 13 1890 10 van 1895 tót 1900 5 Fr. THIERS, Schatbewaarder der pensioengilde DE VOORZORG TE PROVEN. Voorstel vail M. Schollaert. De katholieke leden van Senaat en Kamer zijn Dinsdag, in bijzondere vergadering, bijeengekomen. M. Schollaert, minister van wetenschap pen, heeft er het ontwerp van nieuwe schoolwet uiteengedaan dat hij,'snamiddags, op het bureel der Kamer neerlegde. Het doel van deze nieuwe schoolwet is 1° Het lager onderwijs uitbreiden met er een vierden graad bij,ie voegen, voor het beroepsonderwijs, en rhet het schoolbezoek te verzekeren. 2° De jaarwedden en de pensioenen van de onderwijzers verbeteren. Het wetsontwerp verwezentiijkt dit dub bel doel op gematigde, rechtveerdige en nationale wijze. Ziehier nu, in groote trekken, het ont werp, zooals er door M. Schollaert lezing- van gegeven werd. Kinderen beneden de 14 jaar zullen niet meet- in fabrieken, werkhuizen, enz., toege laten worden evenwel zal er eene uitzon dering gemaakt worden voor de kinderen die een getuigschrift van volledige lagere studies zullen kunnen voorleggen. Het lager onderwijs zal kosteloos zijn in al de gemeente- aangenomen- en aanneem bare scholen die de schoolwet aannemen, 't is te zeggen dat de wet een toestand erkent, die in feite bestaat: de kinderen die de lagere scholen bezoeken betalen inder daad geen schoolgeld. Ieder jaar zal het gemeentebestuur aan de ouders van kinderen van 6 tot 14 jaar oud een schoolbon afleveren. Deze bon zal thuis moeten besteld worden en afgegeven aan het hoofd des huisgezins dat een ont vangstbewijs zal teekenen. Eens de bon in zijn bezit zal de vader er mee mogen doen wat hij wil. De gemeenten zijn in vier soorten verdeeld voor de vaststelling der weerde van de schoolbons. Deze weerde is 30 frank voor de vierde kategorie, 32 frank voor de derde, 34 frank voor de tweede en 36 frank voor de eerste kategorie. De Staat komt in de betaling voor zes tienden tusschen, de gemeente voor drie tienden en de provincie voor een tiende. Daaruit zal voor den Staat eene nogal merkelijke vermeerdering van kosten voort spruiten, doch dank aan den goeden finan- cicelen toestand, zal hij er kunnen in voor zien zonder nieuwe lasten te moeten heffen De kosten voor de provincie zullen eenigs- vermoeden Guido weleer tegen zijnen broe der Arnold had opgevat, toen hij, van zijn ziekbed opgestaan, alles overwoog wat Jonas Van Helmen, zijnen vader, was geschied. En wat mocht er wel zijn gebeurd, dat de rampzalige een zoo ijselijken dood moest sterven Ha! wij weten het goed!... 't Mocht inderdaad het snoode bedrijf eens monsters heeten. XV. Eene ontzettende gruweldaad. Jonas Van Helmen had een luttel tijds met zijnen zoon Arnold in Lyon verbleven, alwaar zij leefden van de fortuin, die do koopman in zijne vlucht uit Antwerpen had medegenomen. Nu, op zekeren dag kreeg deze, van eenen vriend uit Marseille, eenen brief, hem uit- noodigende, zich in die groote handelsstad te komen vestigen. Jonas Van Helmen besloot daarheen te reizen en hij meende zijnen zoon maar te Lyon achter te laten, waar deze in staat was zich wel alleen te verhelpen. Edoch, toen Arnold vernam dat zijn vader naar Marseille wilde, verklaarde hij uit drukkelijk hem daarheen te willen volgen en bij hem in de groote havenstad te ver- blijyen. Wat nu de vader al sprak of zegde, Arnold gaf daar geen gehoor aan en bleef maar immer sterk bij zijn besluitLyon te veriaten en met zijnen vader naar Marseille te gaan, alwaar zij zich beiden vestigen zouden Gij wordt gejaagd en kunt verzwak ken. vader, zoo had de schijnheilige boef spottend gezegd, wijl een afschuwelijke grijnslach zijn terugstootend vossengelaat nog leelijker maakte. Ik wil u nimmermeer verlaten en zal u altoos zeer trouw ter zijde staan. Hum ik wenschte liever dat gij, alle zins verhoogd zijn deze voor de gemeenten zullen daarentegen verlicht zijn, doch de winst die de wet hun zal verschaffen, zullen zij moeten aanwenden tot de verbetering van het onderwijs. Daar de klassen soms overbevolkt zijn, wordt het maximum leerlingen van iedere klas op 50 bepaald, om vervolgens op 40 te verminderen. Deze kwestie zal bij koninklijk besluit geregeld worden. Hetzeifde zal ge schieden voor de vaststelling der voorwaar den van het schoolgaan voor de kinderen die in een te ver afgelegen omtrek wonen en voor de kinderen van ouders die een zwervend beroep uitoefenen. De huisvader die zijn kind niet naar school zal gezonden hebben zal bij den vrederechter ontboden worden die hem eerst verwittigen zalverwaarloost hij het dan nog, dan zal hij berispt worden, en wil hij dan nog niet luisteren dan zal men zijnen naam openbaar aanplakken. Een artikel der wet regelt de inrichting van den 4" graad, soort van beroepsschool, voor welken er 2000 nieuwe klassen zullen bijgemaakt worden. En nu de toestand der onderwijzers. De onderwijzers van T' en 2e kategorie zullen beginnen met opvolgentlijk 2400 en 1800 fr., daarbij nog 800 en 600 fr. als vergoeding van woonst. De onder-meesters en de onder wijzers van 5e kategorie beginnen met 1000 en met 1200 fr. Ilun toestand wordt bijge volg verbeterd. Ds 5e kategorie zal afge schaft worden. De 4" kategorie bevat al de gemeenten van 1 tot 5000 inwoners de onderwijzers dezer kategorie zullen 1400 fr. trekken en daarbij 300 fr, voor woonstde onder meesters 1300 fr. en de onder-meesteressen 1200 fr. De 3e kategorie bevat de gemeenten van 5000 tot 40.000 inwoners daar zal de mi n i m u ;nj aar wedde 1600 fr. beloopen. Hel wetsontwerp voorziet ook straffen. Het uitoefenen van dwang op de ouders, om hunne kinderen naar eene bepaalde school tc doen zenden, zal gestraft worden met eene boet van 100 tot 500 fr.deze straf zal op 8 dagen tot 1 maand gevang kunnen gebracht worden, indien de dwang door een ambtenaar uitgeoefend wordt. Talrijk waren de vrouwen die de oproep van den Bond beantwoordden om de eerste algemeerne vergadering van Maart bij te wonen. Er waren er gekomen diep uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Bra bant heel het Vlaamsche land was vertegen woordigd. De algeiueene voorzitster van den Bond, Mej. Belpaire, sprak een gemoedelijken welkom tot de leden en gaf dan het woord aan de schrijfster, Mej. Van Riel, die het verslag der stichtingsvergadering las. Daar na kwam Mej. Gheys, voorzitster der pro vincie Antwerpenbestuurster der Vhiamsche Normaalschool van Herenthals, aan het woord. Zij zou de standregelen van den Bond verklaren, maar kweet zich van die taak op zulke schitterende, alhoewel eenvoudige wijze, dat ieder eene opwekking, een vrucht baar gedacht uit de kleine voordracht mee nam en ook klaar begreep het drievuldig doel van den Bond, dat beantwoordt aan de drievuldige behoefte van het volledig wezen de stoffelijke, de verstandelijke en de zede lijke verheffing van de vrouw. Deze, werd er al lachend gezegd, is toch zeker ook een volledig wezen. Hoe zal de werking van den Bond in alle provinciën doordringen? Dit vraagstuk loste de schrijfster gedeeltelijk op. Als eerste punt geldt overal; zich op de hoogte stellen \an de toestanden en omstandigheden, van de bestaande werken. 2° Overal zou men kun nen stichten eene verzameling van vrouwen die men na keuze noemen kan, 't zij Gilde of Verbond, en dat verbond zon maar werk zaam zijn op zedelijk gebied om in zich te vereenigen de vrouwen uit alle standen der maatschappij. Nevens die Gilde zouden dan duivelen, verre van mij bleeftgromde de koopman binnensmonds. - Och vader, hebt gij dan zoo erg van mij te klagen sarde de hertelooze. Boefbromde Van Helmen, gij zijt voorwaar geen mensch te noemen Ha 't was wel meest uwe schuld dat ik Guido zoo meedoogenloos behandelde 1 Gewis de ijskoude en hardvochtige vader moest in dien korten tijd reeds veranderd zijn, dat hij als met leedwezen spreken kon en zich derwijze uitdrukte. Arnold zag zijnen vader koel aan en morde Wat gij deedt aan den lafhertige was welgedaan! Hij verdiende niets anders dan... Zwijgonderbrak Jonas bitsig. Zwijg want zoo ik met Guido onmensche- lijk handelde, was dit wel grootendeels aan u te wijten Aan mij Ja. aan u! aan uwe looze aantijgingen en ophitsingen, die gij mij zoo duivelsch sluw in het oor wist te jagen Kom, kom, nu nog beter, vader, grijnslachte zijn zoon. Heb ik u gezegd dat gij hem met de sehoone Paula Meyntens, tegen zijnen wil, moest doen trouwen Heb ik hem dit huwelijk opgedrongen Neen, schurk maar wie blies mijn oor zonder ophouden en immer vol Weihoe, wat gij vertelt, vader, is louter onzin gromde Arnold schouderop halend. Ha ik heb wezentlijk onreehtveerdig met Guido gehandeld Mocht ik jegens hem handelen gelijk ik gedaan heb en hem zoo maar gruwelijk vervloeken 1 Helaas, waar zou hij nu wel zijn?... Nadruk voorbehouden. - Word.!, voor! -:ezet.) iKenna'a«!i(ige en zieke personen an wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont, Rousselaere, gebruiken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 5