REUKEN MTESMUDSGH HIHUHIS. 3" Raadselprijskamp NIEUWS UIT BERGJE. Onze kleine kinderen. Sterfgevallen. Wetensweerdigheden. Het zieke Boerinnetje. Mengelingen. BURGERSTANDEN VAN Uitslag van den Tooneelwed- strijd van West-Vlaanderen. HOPPE. Genezing zonder operatie. Op Zondag 19" Maart, HER B E li G KE !i 1SS EIS in zoo ver de noodwendigheid zich doet ge voelen: ziekenkassen, mutualiteiten en an dere maatschappelijke werken gesticht wor den, niet door den Vrouwenbond Constance Teichmaun, maar door leden uit de Gilde, die in eenen studiekling de zaken zullen overlegd hebben. Aan de tegenwoordige vrouwen werd tot studie en nadenken voorgelegd het zoo ge- wichiig problems Hoe zal christelijke lief dadigheid in onzen tijd opgevat worden? De tegenwoordige dames werden verzocht hunne gedachten desaangaande vóór Paschen in te zenden naar het Secretariaat, I)e Bom straat, 11, Antwerpen. Dat verzoek wordi ook gericht tot de vrouwen die belet waren te komen. Toen wij na de vergadering dat honderd tal vrouwen van goeden wil uit de zaal zagen treden om ieder in haar kring het goede zaad te zaaien, hetzij van eene ge dachte, hetzij van een daad, kwam ons onwillekeurig in den geest het woord de; dichters Vlaandrens diep vernederd oorden Vragen daden, maar geen woorden. XV MOORDDADIGE VALLINGE. Amerika. Schrikkelijke ontplof fing. Eene ontploffing van 180 tonnen poeier en dynamiet heeft in de magazijnen van Pleasant-Prairie plaats gehad. Heel het materiaal en verscheidene honderden huizen waren vernield, tot zelfs de gebouwen die 10 mijlen afstand stonden. 100 mijlen ver heeft men den schok gevoeld. Te Chicago on elders had in de schouwburgen een hevige schrik zich van de toeschouwers meester gemaakt. Tot nu toe tell men 1 doodo en 350 gekwetsten. De schade w ordt op ongeveer een half miljoen dollars geschat. Vereenigde S<alen.-2?en neger pro- kureur-géneraal. President Taft heeft een neger, Welliam H. Lewis, van Boston, assistent prokureur-generaal benoemd bij het ministerie van justicie. Het is de eerste maal in heel de geschiedenis der Vereenigde Staten, dat een neger zulke hooge weerdig- heid bekleedt. William Lewis zal 85,000 fr. per jaar trekken. Hij is een der best geken de advokaten van Amerika. Faigelseh-Emfië. De pest. In de week van den 25 Februari tot den Maart heeft men in Engelsch-Indië 28 113 overlijdens, door de pest veroorzaakt waai' genomen, 't zij 6000 gevallen meer dan de week te voren. In China neemt de pest langzamerhand af China. Oorlogsgeruchten. Er wordt nu weer gesproken van een dreigen den oorlog tusschen China en Rusland. De Chineezen zouden zich willen wreken ovei moorderijen hunner laudgenooten, die over eenige jaren door de russen te Blagovest- Ik heb do eer, het geacht Publiek kenbaar te maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en sedert Februari voor 3 maanden, het huis. bewoon van Mad. We Louis Ramoen en Binders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr 20. BERAT-FREMAULT, gouden schoen Veurnestraat, POPER1NGHE. Krijgt men een vattin ge of een can- there n door wat houd te krijgen Neen vallingen, longpijpontsteking (bronchitis) longviiesontsteking (pneumonia, hier cantherens genaamd) worden betraapt chenk in het water geworpen werden. I)e van andere besmette menscben die dichte I chineesche troepen zouden samengetrokken ademen, nie/en of hoesten bij gezonde perso-1 worden aan de grens, De russen ook maken Hen; Overtollige koude, verflauwt alleenlijk I ^icli gereed om een inval in China te doen. een lichaam, dat daardoor gemakkelijker Uit een bestuurbare luchtbal doofde microben der vallinge canthereDj ion die dezer dagen over Gent in de richting overwonnen wordt. j van Oostende doordreef, liefde luchtschipper Kan iedereen gemakkelijk beslatigen I briefkens vallen; een lezer deelt ons den dat een hoest of eene vallinge straf rape-1 inhoud van een dezer briefkens medehet lijk is? luidtAfgematte, krachtelooze, zenuwach- Ja Wanneer iemand hoest in een huis, tige lieden neemt seffens eene flesch THE- al de bewoners zullen allichte ook eene\OBROMA, dit wonderbaar verkloekings vallinge betrapen, of schoon zij geen koud middel, gij zult er u zoogoed mede bevinden gekregen hebben. I De THEO BRUM A geeft ons rood en kloek Tv ofi'iip ra 11 in np riem n rl n h 1 I bloed In liet algemeen neen: jongelingen of De Depot van de goede Theobroma is menscben in den bloei des levens zullen yc Poperinghe bij M1 MONTEYNE, apotheker daarvan doorgaans weinig ziek zijn: voor|?P_ _fIe-_PT00t(?. Markt en te per, bij M eenige dagen zwaar hoofd, loopende neus, niezen, hoesten of knulfen en 't is al Voor wien is eene eenvoudige vallin ge gevaarlijk, dikwijls doodelijk Voor kleine kinderen en ook voor oude menscben (die ik hier van kante zal laten). De levelingen of microben gaan dus neste len in de kleinste longpijpen en dieper nog Die wichtjes krijgen cantherens met de volgende uitwerksels Ie Zware koorts. 2" Snakken achter adem. 3C Lastig hoesten LIBOTTE. apotheker, op de Botermarkt. STADSNIEUWS. Proces verbal werd deze week door de politie opgemaakt tegen verscheidene per sonen, d'eene voor per velo te rijden zonder 4e Dikwijls de dood na korte uren of dagen. I licht, d'andere voor op hunne hondenkar Wat moet men dus volstrekt vermij- j g028*011, oe s'ad V doorrijden. den als men hoest I Diefle. Canaille Vilain werd zater In de nabijheid van kleine kinderen teldag nacht zijn truweel ontstolen dat op zijn ademen, te spreken, te niezen of te hoesten, j werk lag aan den brijkenhoven van M. Al Men moet zoo verre mogelijk afblijven van I phonse Schaballie. die teere wezentjes. I Gevonden, zondag morgen, na de 7 ure Een groot kind dat hoest, moet onmidde-1 mjSi eene zwarte vrouwen handschoen. Zij lijk uit de school blijven om de vallinge met berust ten politie bureele over te zetten aan andere kinderen, om de' ziekte niet overal rond te strooien, waar er kleine kinderen verblijven. Anders bedrijft men moorderij. «C'estlel massacre des innocents.Een vierde der I kleine sterfgevallen is te wijten aan die oorzaak. Dokter C. PATTYN. Verloren een zilveren bracelet, van Ide Gasthuisstraat tot aan de O. L Vrouw kerk. Ten onzen bureele terugbrengen tegen 2 fr. belooning. - De grootste keus van meubels en stoe I len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den jj^zar bij Sansen-Decorte, 115 en 18, Gasthuisfnaaat, Poperinghe. 1 11 J Maatschappij van Buurtspoorwegen had Frankrijk. De pelsen in konijnen- vernomen dat sedert eenigen tijd, bij 't voor- vel. Een pelsenhandelaar te Parijs was I bijrijden van zekere trams, groote brijket- voor bedrog vervolgd om, onder den naam I kolen afgeworpen waren in de Doornstraat van Hudson-Bay-loutre een pelsenman- Jen dan in een huis binnen genomen werden tel verkocht te hebben, eenvoudig gemaakt!De politie werd van dit feit verwittigd en uit konijnenvellen van allerbeste hoedanig-jstelde seffens een onderzoek in dat weldra beid. Veischeidene pelsenkoopiieden, alsge-jharen uitslag opleverde. Inderdaad, zondag tuigen gehoord, hebben verklaard dat bel avond, bij 't voorbijrijden van den train in meerendeel der pelsen, onder allerhande j de Doornstraat, werd bestadigd dat kolen vreemde benamingen inden handel gebracht, I afgeworpen werden voor het huis van eenen eenvoudig konijnenvellen zijn, daar de echtejstoker, en dat toen de tram voorbij was vreemde pelsen slechts aan buitensporige j zijne vrouw ze binnen haalde, prijzen zouden kunnen verkocht worden.) Eene huiszoeking werd maandag morgen De rechtbank heeft dan ook den vervolgden in het huis van den verdachte gedaan en de pelsen handelaar vrijgesproken. j kolen werden er gevonden. De man is van Noodlottige proefneming. M. Cha- j werk afgedankt geweest teau, ingenieur te Valence, deed geneeskun-1 Brutale echtgenoot. Jérémie D dige proefnemingen met de elektriciteit, J franschen deserteur, dienend als hoeveknecht doch daar de stroom te hevig was, werd hij j bij den landbouwer Charles Van Caeyseele in zijn bed gedood. I landbouwer langs de Abeele-kalsiede, was Engeland.Voor de Vrede!!— On-|over twee 3aar getrouwd met J. Carpentier dauks al hunne vredelievende verklaringen, van bi-ïLuttertap. De kerel gedroeg zich zetten de groote mogendheden nog maar zeer brutaal jegens zijne vrouw en deed haar altijd hunne wapeningen voorI. Zoo heeft deherhaalde malen erge mishandelingen on- engélsche regeering het budjet voor de vloot derstaan, zoodanig dat zij over eenigen tijd 1911-1012 weer met ongeveer 95 miljoen zlek Vlel en- zich zelf niet meer kunnend frank legen verleden jaar vermeerderd, zoo- J verhelpen, naar het ouderlijke huis terug- dat het ongeveer 1 miljard 110 miljoen keerde waar zij thans nog verblijft en bed- fïank zal beloopen. De bemanning der vloot '«geng is. Men vreest zelf een noodlottigen zal met 3,0,!0 koppen vermeerderd worden, Ia.floop en woensdag is het parket van Yper en inen begint verscheidene nieuwe oorlog [alhier afgestapt, om, vergezeld van onzen schepen te bouwen, onder andere 5 groote heer Politie-Kommissaris, de vrouw per panlserschepen, 20 torpedoweerders, 6 on- [soon lijk. te gaan ondervragen en over de derzeesche booten, enz. De Mantel van de Kroning. Men is begermen aan liet weven van de stof en de zijden draden die moeten dienen voor het verveerdigen van den mantel voor de kro ning van koning George. Dit werk gaat slechts langzaam vooruit en vraagt eene buitengewone zorg. Het is met moeite dat men twee vierkante duimen daags verveer digt. üp verzoek van koningin Mary wordt alles met het hand afgewerkt. De stof zal ounnddeiijk, nadat zij uit de fabriek komt, naar de borduurschool te Londen worden gedragen. Doch, vooraleer zij daar heen zal gebracht worden, zal zij te j W{^.dg^ Londen verzekerd worden voor eene som' 1 van 125,0t;0 frank. I» het gclooilijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 60 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs zaak een onderzoek in te stellen. De gelegenheid te baat nemend, en 't een en 't ander vernomen hebbend over diefstal len vroeger aldaar gepleegd, en waarvan de daders onbekend waren gebleven, heeft het parket een nieuw onderzoek ingesteld over de volgende drie diefstallen, waarvan zelfde Jérémie D..., de vermoedelijke dader is 1 dief te van eene balk, gepleegd over 2 jaar ten nadeele van Alexis Carnbronne 2. dief stal van tabak, gepleegd in October 1910 bij René Decorte, en 3. diet'te van aardappels over 5-0 weken ten nadeele van Charles Van Caeyseele. Geheel de zaak zal ernstig onderzocht Tlanicriinglie. Een Reus. Van deze week, heeft men gevéld in de warande van het kasteel van M. de Burggraaf du Pare te Vlamertiughe, de zwaarste boom van heel het arrondissement Yper een reuzachtige populier. Hij is tneer dan 4 m. dik, gemeten op 2 in. hoogte van den grond. Zijne takken, zoo zwaar als boomen, over dekten meer dan 100 lands land. Deze boom is gekocht geweest door de firma Doom en Mahieu van Yper, voor het inaken van mekanieke maalderijen. Wat buitengewoon raar is, 't is dat die boom maar over 70 jaren geplant is geweest; hij heeft dus uitermate rap gegroeid. Yper. Een voerman van Rousbrug- ge erg gekwetst. Woensdag namiddag- moest Camille Develter, van Rousbrugge, voor rekening van Vanneste Remi, hande laar te Yper, een voer strooi, wegend 6000 kilos, leveren in de weldadigheidsschool van den Staat. Bij het inrijden, botste de wagen tegen een pijler der poort. De zware steenen massa viel om juist op den geleider en kwetste hem zeer erg Doctor Tyber ghien, seffens ontboden,gaf de eerste zorgen aan den ongelukkige die eene diepe wonde aan het hoofd droeg, gekwetst was over geheel het lichaam en kloeg van inwendige pijnen. De gekwetste werd per draagbaar naar het gasthuis overgebracht. De wagen werd ter plaatse gelaten om, in geval van bezoek van het parket, toe te laten de verantwoording te bepalen. Vrijdag was de toestand van Develter nog altijd bedenkelijk. ItouHMclare. Schedel gekloven. Sedert eenige dagen deed Florent Dumon niets dan drinken en bracht zoo zijne vrouw en minderjarige kinderen in de grootste armoede. Gok zocht hij gedurig twist tegen zijne geburen. Woensdag namiddag was hij weer dronken en de vrouw, door de plage rijen van haren man ten toppunt van woede gedreven, nam eenen hamer en bracht er den dronkaard verscheidene slagen mede op het hoofd toe, zoodat hij ten gronde stuikte en overvloedig bloed verloor. Een geneesheer, ter plaats geroepen, kon over den toestand van Dumon geen uitspraak doen. Hij denkt dat de schedel gekloven is. De man verkeert in stervensnood en moest naar het gasthuis gebracht worden. De vrouw eerst aangehouden, werd vrij gelaten. De Panne. Liefdadig werk. Op de Panne wordt een huis gebouwd door het toedoen van liefdadige Damen van Brussel, om aan de arme, afgematte meisjes van de hoofdstad een rustoord te verschaffen. Zulk doel is edel en zulk een werk verdient aller aanmoediging en ondersteuning. M nrpQ is meer aan te bevelen tegen lt lil 1 O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, Groote Markt, 18. POPERINGHE. Meenen. Doodgebrand. Dinsdag rond den middag gebeurde er een jammer lijk ongeluk. Een 17jarige knaap had met kaf een vuurken gestookt. Terwijl hij weg was naderden twee kinderen het vuurken. De kleerkens van een der kleinen, de 4 VIja rige E. Patt.yn, schoten in brand, en waneer men toegesneld kwan, had het slachtoffer reeds opgehouden te leven. Oostende. Een hevige storm heeft in de eerste dagen der week hier op de kust gewoed. Vele booten, door den storm ver rast, kwamen beschadigd de haven binnen Op den dijk hadden de stellingen aan de gevels insgelijks veel te lijden van den storm. De verlengingswerken aan den dijk te Westende, werden bijna totaal vernield het werk moet opnieuw herbegonnen wor den. Vreeselijk ongeluk. De genaamde A. D'Hondt, deed met peerd en kar eene boodschap toen het peerd op hol ging. De man wilde ervan springen, maar bleef aan de slijkweerder hangen Hij botste op de kantsteen van het gaanpad, werd de borst ingedrukt en stierf na eenige oogenblikken. De ongelukkige laat eene weduwe en negen kinderen achter. Belangrijke Vergadering. Héden Zondag, om 2 1/2 ure namiddag, zal de heer Vandenbroucke, provinciale bestuurder der Onderlinge Pensioenkas Het Vooruit ziende België (La Belgique Prévoyante), ter herberg In den Haan bij Désiré w 1 lier uei oei g ni ueu naan Depót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. I Sehmidt, groote markt, eene voordracht IhiIiisrlilaiKl. Moeilijk geval met j komen geven om de voordeelen dezer maai de Siameesche Zusters. Roza Blachez, Jschappij te doen uitschijnen; daarna zal hij eene der twee aaneengegroeide zusters, [overgaan tot het stichten eener sectie, werd vrijdag morgend door de fiolicie tej Iedereen heeft er belang bij deze verga Berlijn aangehouden, voor verbreking van deririg te gaan bijwonen, zoowel de personen haar kontrakfhare zuster, alhoewel on-1 (lie geen lid zijn als de talrijke leden die deze schuldig, heeft haar in liet gevang moeten maatschappij te Poperinghe reeds telt volgenDe agent voor PoperingheHector Orbie. Deze heeft nu een klacht ingediend, om-I Feesten voor den aanstaanden zo dat ze onschuldig opgesloten wordt. \mer. Onder dit opschrift kondigden wij De broekrokken. Te Dresden en te [verleden week de twee feesten aan die dit Hamburg heeft de poltcie het dragen der jaar in onze stad zullen gegeven worden, broekrokken verboden. Het Turnersfeest, gegeven door de Tur- Kalië. Het lijk van den bisschop hersmaatschappij van' Rousselare, zal plaats 'hebben, niet op 25" Mei zooals eerst vastge steld werd, maar wel op 14" Mei. Het feest zal nog opgeluisterd worden met het opstij gen van eenen ballon. In de vergadering der Overheden van den Bond der Vereenigde Poinpierskorpsen van Westviaanderen zondag te Rousselare ge houden, werd vastgesteld dat de algemeene vergadering zal plaats hebben te Poperinghe op 20" Oogst aanstaande. Ongetwijfeld zullen beide feesten veel IiTiijloiH'k, De gevolgen van een aartsdomme grap. Het parket is alhier afgestapt om eene erge zaak te onderzoeken Een inwoner der gemeente, Girard genaamd, vader van vier kinderen, was onlangs be zweken aan eenen bloedopdrang door het te veel drinken van genever veroorzaakt. Men is later te wete gekomen dat de ongelukkige het slachtoffer geweest was eener grap van wege eenige dorpelingen. Toen Girard half dronken was, vermaakten zij zich met gene ver te doen in het bier of de limonade (lie hij dronk. Zoodra hij het mengsel bemerkt had wilde hij er niet meer van nemen en 't is met geweld dat men hem dan gedwongen heeft voort te drinken. De lijkschouwing heeft plaats gehad en een tiental getuigen werden onderhoord. Men verwacht zich aan verscheidene aanhoudingen. Daiii|ii*«>injK. liet onderzoek over de dubbele moord daar gepleegd op den pastoor en zijne meid wordt ieverig voort gezet. Door verklaringen door zekeren Du- carne gedaan en die nog al erg zijn, zijn vier deugnieten der streek aangehouden. Zij loochenen alles, maar men gevoelt toch dat zij iets van de zaak weten. Ter gelegenheid der Pleelitige Communie te verkrijgen alle slag van schoone bottinen voor jongens en meisjes, in boxcalf en chevreau, met knoppen en la- cets. Alsook witte lederen en satinetten slaffers bij Florent Osteux-Dauchy, Yper- straat, 34, Poperinghe. van Sodo, over 17 jaar begraven te Cerreto- Sannita, werd verleden week ontgraven en men vond het zonder eenig teeken van ontbinding, juist zoo hij pas overleden ware. De overheid heeft agenten ter plaatse moeten zenden om het volk af te houden dat stukken hout van de kist, of kleederen neemt en er relikwien van maakt. De Etna alweer in werking. In de diepten van den - Etna» hoort men onderaardsch gerommel en ontploffingen, [vo]faaar -onze stad aan]okken. terwijl dikke steenen tot in de helft van den' kratet geslingerd worden. Men vreest dat dit de voorafgaande koekens zijn van eene aanstaanden uitbarsting. Zonder twijfel staan die verseïiijEiseleii in verband met het instorten van deu krater van den Vesuvius. Van Zondag 2" April af, aan alwie zijn Por tret komt maken, gratis groot Portret als cadeau. C'ti. lti'uii|iri'/-\ mi Tlioisrnoiit, Yperstraai, Poperinghe. UIT WESTOUTRE. Dinsdag laatst greep hier de plechtige begraving plaats van den geachten schepen Mr Dewitte velen waren aanwezig otn hein naar zijne laatste rustplaats te vergezellen. Na de kerkelijke rouwplechtigheia las M. Coene, schepen, eene lijkrede uit, omtrent in dezer voege Mijne lieer en. Geschaard rond dit graf, kom iknamens de Gemeente- Disch- en Godshuizenraad, in na me der Lijfrentgilde en der gansche bevol king, eene openbare hulde brengen aan den dierbaren afgestorven, te vroegtijdig uit ons midden weggerukt. Op het gelaat der omstaanders kan men de ingetogenheid lezen die op het huidig oogenblik hun hert omvatimmers door dit afsterven verliezen wij een' waren vriend, een' onvermoeibaren steun voor geheel de gemeente. Charles Dewitte werd alhier den 29 De cember 1832 geboren uit christene ouders hij bleef gansch zijn leven de trouwe weer spiegeling van het voorbeeldig geslacht waaruit hij gesproten is. Door zijn eenvoudig, stil karakter, zocht hij noch eer noch lof en wilde als onopge merkt van de wereld zijne levensbaan vol trekken. Het was een deugdzame en recht schapen man, waar noch bedrog noch valschlieid te vinden was en die anders niet dan vrienden telde. Niet te verwonderen dat hij sedert verscheidene jaren het vertrouwen en de algemeene achting zijner medeburgers verworven had en deel maakte van de voor naamsle besturen dezer gemeente, daar God zijnen dienstveerdigen en rechtziunigen die naar begaafd had met helderen geest en gezond oordeel. Onwankelbaar op den weg der deugd en werkzaamheid, dien hij bestendig gevolgd had, zien wij hem in zijnen hoogen ouder dom, wanneer rust en kommerloosheid zij lot moest wezen, het lastig ambt van schrij ver-schatbewaarder der lijfrentgilde op zich nemen. Alleen het oog gericht op het on waardeerbaar voordeel welk die nuttige instellingen verschaffen, is hij aan dit wei met hert en ziel gehechthij verrichtte lie zoo slipt en regelmatig dat het allo verwon dering opwekte. Maar, helaas een harde slag kwam zijn hert omroeren de dood ontroofde hem zijne teergeliefde zuster met wie hij al de dagen zijns levens in vrede en wederzijdsche gene genheid had doorgebracht. Sinds dien, geei genoegen noch verkwikking kon hij sma ken, want het verdriet kwelde hem zienlijk hij zette nogtans zijne bezigheden voort ondanks zijne kwaal, die hem eindi bedlegerig hield hij gaf zich over aan de ondoordringbare besluiten van den Almachtigen Hij stierf ais echte chris ten Hij is verdwenen maar zijn naam, die zij verdienstvol leven voor onzen geest hei schept, zal immer in ons geheugen blijven leven. Rechtzinnige dank voor al het goede dal hij verrichtte, voor die wonderbare dienst willigheid, voor die gedurige zelfopoffering Vaarwel dan, beste vriend, vaarwel en tot wederziens in het Hemelsch Vaderland SPORT. Fuof hall. In ie afdeeling werd de F. C. Brugge Zondag te Brussel door den Excelsior, tpgr alle verwachting geklopt met 2-1. De F. C heeft nu dus 33 punten en de C. S. Brugge 34. Wie kampioen van België zal zijn zal de match tusschen deze twee maatschappijen op Zondag 26" dezer beslissen. Die uit Poperinghe begeeren dezen match te gaan bijwonen, moeten zich inschrijven ter her berg Au Casino groote markt. In finaal van IIle afdeeling, klopte de F C. Rousselare op zijn terrein de Racing Club Gent met 2-1. Het spel was zeer brutaal De C. S Kortrijk, eene klacht tegen de F. C. Ronse hebbende ingediend, zoo zal de Ronsche club niet in de finaal mogen spelen en door Kortrijk vervangen worden. Voor de - Schaal van 't Waasland gegeven door de R. C. van Lokeren, speelde daar Zondag de S. V. Rousselare tegen de •C. S. Antwerpen. Rousselare won met 3-0 Heden Zondag wordt op deri terrein van den Beerschot te Antwerpen, de match Holland-België gespeeld. Te Poperinghe. om 3 ure, entraine ment voor alle spelers. Foot haU"Hclioeiieii zeer sterk gemaakt, beste merk, in alle kleuren te verkrijgen aan zeer genadige prijzen bij Berat-Fremault, Veurnestraat Wielrljileii. Meenen (Barakken). Den 20n Maart wordt de velodroom van Meenen-Barakken Beropend. Voor de 100 km. koers welke er dien dag zal betwist worden, zijn Van Houwaert Masselis, Cruppelandt, Platteau. Debaets Burggraeve, Deman, L. Buysse, Van Daele en Tiberghien ingeschreven. Velodroom van Yper. De opening is vastgesteld op Zondag 9 April, met, onder andere, een fondkoers van 100 kilin. achter zware motors. Een £'oo<l vooi-bccld. In Zweden moeten 's zaterdags, den wekelijkschen be taaidag der werklieden, de herbergen geslo ten zijn; de spaart assen, integendeel, blijven dien dag open tot middernacht. Een onbekende winnaar. Tot heden is de gelukkige winner van de pre mie van 150,000 fr. van de leening van Gent van 1896 met de obligatie S. 14156 n. 4 van de trekking van 10 juli 1909 nog niet be kend. De premie is betaalbaar sedert 1 juli 1910 De vechthanen. Wij hebben ge sproken van een vertoogschrift betreffende de hanengevechten, bij de Kamer toegeko men, en dat de commissie der verzoekschrif ten niet eens in aanmerking heeft willen ne men, onder voorwendsel dat de vraag om de hanengevechten toe te laten eene echte schande was. De beslissing heeft in West viaanderen nogal veel opschuidding ver wekt. Er wordt hier gezegd dat de hanen gevechten op verre na zoo wreed niet zijn als de peerdenloopen en de duivenschieting- en, daar ze enkel uit volle goesting vechten Waf meer is, voorheen werden er in Vlaaderen jaarlijks duizenden en duizenden vechlhanen gekweekt, die verkocht werden aan Frankrijk. Vroeger toen de hanen gevechten in ons land toegelaten waren kwamen de liefhebbers uit het Noorderde- partemen t zelf de hanen opzoeken en koch ten ze aan 20 en 25 tot 50 fr. het stuk. I hans worden de vechthanen nog enkel 10, 12 15 fr. het stuk verkocht. De Eiinilverliiiixln^.— In Januari en Februari van dees jaar zijn er uit Antwer pen naar de Vereenigde Staten 4732 landvel huizers min vertrokken dan in de twee eerste maanden van 1910. Het getal uitwijkelingen die naar Belgie weerkeerden, was daaren tegen veel aanzienlijker dan verleden jaar Men moet daaruit besluiten dat het thans maar slechtgesteld is in deVereenigde Staten en dat er voor de landverhuizers niet veel werk te vinden is. Wie weet zelfs hoe veel meer er nog zouden terugkeeren, indien zij er de noodige middelen toe bezaten? Men zefti dat de suikerij VanTieghem Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. liet iiicua- Telefoontarief.Naar gemeld wordt zou op het einde dezer maand liet nieuw telefoontarief afgekondigd wor den, dat na drie maanden, dus met 1 Juli aanstaande, zou in werking komen. Het nieuw telefoonabonnement zou 80 toi 110 fr. kosten voor 500 gesprekken per jaar in eenen omtrek van 30 kilometers. Voor elk gesprek meer zou men 6 centie men betalen. Wij meenen dat het invoeren van zulk tarief, eene uitdaging is op de lankmoedig heid der Belgen. Inderdaad de Belgen betalen reeds het meest van al de landen der wereldzij vra gen afslag, zeggende dat men in België moet kunnen wal men in andere landen kan. Welnu, in plaats van afslag, krijgen zij verhooging van telefoontarief. Inderdaad, 500 telefoongesprekken per jaar, voor eenen abonnent, dat is eenvoudig belachelijk; dat is iets meer dan 1 1/4 ge sprek per dag. Iemand, die maar ruim eenmaal per dag den telefoon noodig heeft, zal geen abonne ment nemen. Veronderstel nu eens iemand die 10 ge sprekken per dag heeft wie er minder heeft neemt geenen telefoon dat maakt 3650 per jaar. Daarvan af 500 blijft 3150 te betalen aan 6 centiemen dat maakt 189 fr. per jaar dat die abonnent boven zijne 80 of 110 fr. zal moeten betalen. Het zal in alle geval meer zijn dan nu. Wat zal het dan zijn voor de koffiehou- ders, groote handelshuizen, banken eu nij- verheidsbureelen Daarbij elk toeslel zal eenen kompteur of teller moeten hebben. Le Bien Public - zegt, dat liet maken en stellen van die kompteurs 3 tot 4 miljoen zal kosten. Dus groote uitgaaf voor het telefoonbe stuur. De abonnent /.al niet kunnen nagaan of' de kompteur goed werkt en hem niet te veel rekent daaruit zullen vele betwistin spruiten. Heel zeker is liet dat men 't stelsel niet zal kunnen volhouden en dat het, met komp 'eurs en al zal van kant moeten gesinetei worden Want men vergete het nieter wordt tfslag van een telefoontarief' gevraagd men antwoordt met opslag Door einde van seizoen, grootei afslag op paletots en fourruren in den Ballon bij Camille Battheu Baekeroot, Yperstraai Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. A A E El V I iY ii In Mei eerstkomende, hebben een Vlaanisch en een Fransch vergelijkend examen plaats voor het aanwijzen van 100 i'andidaten tot de bediening van ordekh-rt bij het Beheer van Spoorwegen en van Posterijen en bij h 1 ft te verdeelen tusschen de twee examens. Wie de voorwaarden van toelating tot dat examen verlangt te kennen, leze berichten die in de spoorwegstatièn en in de post- en telegraafkantoren aangeplakt zijn Aanvragen voor eene bediening moeten uiterlijk op 25 Maart 1911 bij het Departe ment inkomen. moeder. Hewel, mijn kind, is 't belernis? Wal heeft de docter u geschreven? Hij heeft u zeker en gewis Wat hoop en moed in 't hert gegeven dochter. Hij heeft mij haarklein uitgevraagd, En 'k heb den man ook al mijn smerten Van lijf en ziele diep geklaagd. Van naald tot draad mei open herten Ik kloeg dat soms een aardig ding Mij kwelde, in de linkerzijde, En dikwijls door het herte ging. En mij het meest van al deed lijden. Ik zei, dat zelf bij kouden tijd Een brand mijn lijf en ziel doorgloeide, En dat mijn bloed met driftigheid Onstuimig door de aders vloeide Ik sprak, dat 's nachts en slaap en rust Ver van mijn legersponde vluchtten. Terwijl mijn boezem, onbewust, I)en naam van Jan gedurig zuchtte. En dat. wen ik met Jan eens praat, Mijn pijn en zorgen zijn vergeten, Ken uur gelijk een stond vergaat, En dat ik zelf vergeet te eten. Ik zei hoezeer de borst hier brandt. Dat ik geen rust meer vindt in 't leven, En wat ik gisteren in het zand Met mijnen vinger had geschreven. Toen blonk een lach op 's mans gelaat, Hij sprak U kan mijn kunst niet helpen Geen zalf, noch pillen zijn in staat Om zulke diepe wond te stelpen Dan heeft hij dit recept geschreven En zei, 't is alles wat ik kan, Wil aanstonds dit uw moeder geven. Moederke las Elen Ring, Pastoor en Jan. Dat kloptOnderwijzer: Jan, als ik je vandaag twee konijnen geef en mor gen drij, hoeveel heb je er dan Jan Zes meester Onderwijser Neen, jongen, twee en drie- is vijf Jan Ja, meester, maar ik heb er al één t'huis POPERINGHE, v&n 12 tot 19 Mairt. Geboorten. 53. Valère Guillebert, z.v Henri en Rachel Lefever. 54. Jeremh Vanrobaeys, z. v. Cyrille en Romanie Ureel 55. Alice Kesteloot, d. v. Camille en Maria Ballyn. 56. Augusta Pannekoecke d. v. Achille en Georgina Metsu. 57. Cy ille Ferla, z. v. Auguste en Maria Vermeu len. 58 Marie-Louise Verhaeghe, d. v Felix en Margaretha Hauspie. 59. Marcel Verhaeghe, z. v. Achille en Rachel Ton meieyn. 60. Camille Fleurbaey, z. v Henri en Maria Deweerdt. Overlijdens. 84. Couwet Philomène 68 jaar, kantwerkster, Pottestraat. 85 Viane Petrus, 78 jaar, zonder beroep, we duwaar van Maria Plaetevoet, Boeschepe straat. -- 86. Bossaert Raoul, 4 maanden Vlamingstraat. Huwelijksbelofte. Clabau Alidor, dag- looner te Hellemines bij Rijssel, voorgaan- ielijk te Poperinghe met Casteleyn Julie, werkster te Hellerames. vnii /omliig 15>" lliiark 1. Gij die de letters kent En altemaal de stukken. Hoeveel was er van doen Om deze gazet te drukken 2. Hoe heette .Jan Van der Plas Als hij nog kleene was? 3. Ik ben een dier van kort leven, Het lang leven is mij nooit gegeven Maar als gij mij het hoofd afdoet Dan ben ik een drank heel goed Nuttig voor de gezondheid Als ik gebruikt word in matigheid. 4. Wanneer zit men tot over zijn ooren in de schulden. 5. Ik ben in Vrankrijk geboren En leef er meestal als mama Doch heb ik kop en steert verloren Dan ben ik ieders papa. Twee schoone prijzen zullen verlot worden mder deze die ons vóór Zondag avond 26" Maart vijf goede oplossingen zuilen ge zonden hebben. 1. Een prachtigen Album voor postkaar ten. 2. Een schoon koffertje met 100 visiet- kaartjes in, gedrukt op naam van den win ner en 100 omslagen. Verzoek met het antwoord ons goed naam en adres te geven. Het is ook onnoodig de raadsels uit te schrijven als men op orde de oplossingen geeft, is het voldoende. Zooals onze geachte Lezers weten, werd in het tooneelseizoen 1910-1911, door de provintiale tooneelcominissie van West-; Vlaanderen, een wedstrijd uitgegeven waaraan, dit jaar, de volgende tooneel- maatschappijen deelgenomen hebben De Langhoirs-Victorinen, van Poperinghe. De Roeysche-Barbaristen, Scerpdeure onder 't heligh Cruus, Dixrmide, Nu, morgen niet, van Dixinude. De zonen der Arendsbeek, te Harelbeke. De tooneelgilde van Oostende. Deze wedstrijd had het groot voordeel dat elke maatschappij hare vertooning in hare Mud mocht geven en de Jury ter plaalse kwam oin de opgevoerde stukken te oorilee- len. De Jury bestond uit de h< ren L. De; Jaegher van Yper, Lambrecht van Kortrijk en Frans Latteur (Styn Sireuvels) van Ingooighem. In Poperinghe werd opgevoerd voor wed strijd Door de Langhoirs-Victorinen, op Dinsdag 17 Januari: het drama Herrriosa van A, Dandois, en het blijspel De postiljon van Maria-Theresia \an Van l'ecne Door de Roeysche-Barbaristen, op Dinsdag 14 Februaribet drama Elza van Nestor de Tière, en het kluchtspel Een haastig woord van E Matthys. Verleden Zondag werd door de tooneel cominissie van West-Vlaanderen en de héè-j ren van den Jury, te Brugge, de laatste vergadering gehouden, do verslagen afge-1 lezen en de uitslagen bekend gemaakt. De prijzen werden volgender wijze toege kend Voor het Drama 1" PrijsOostende, met het drama Eer-, 2e Prijs: Nu, morgen niet, van Dixinude, met het drama Elza Voor hol ltlijspol 1" Prijs: De Roeysche-Barbaristen mui Po peringhe, met het blyspel: - Een haastig woord 2e Prijs: De Langhoirs-Viclorinen, van Po peringhe, met het blijspelÜe postfijon van Maria-Theresia Brussel, 15 Maart Markt kalm. Aalst, beschikbare waar 73-74 fr., Pope ringhe 75-77 y, fr. Nieuwe groeite, Aalst 77 l/2 fr., Poperinghe 75 fr. Antwerpen, 16 Maart. Markt kalm. Aalst, beschikbare waar 70-72 fr October- N'ovember 77-79 fr.; Poperinghe, beschik bare waarT 4-75 fr., October-November75 fr. Beurs van Brussel, 16 Maart, Belg. 3 p.c. i s. 9040 3p.c.2s. go3o 9040 2 '/s p. c. 76 Annui t. 4 Va 3 p. c. 89JO 89 Gem.kred.4'/. ii i 60 3 p.c. 9030 90D0 3 p.c.'61 12273 3 p c.'68 104 10425 Buurtsp. 3p.c. Anderl. 1907 98 Antwerp.1887 9425 94 Antwerp. 1903 8975 Brussel 1902 io2 5o Brussel igo5 8723 Brussel-Zeeh. 72 Ëlsene 1908 Mechelen i885 1891 84051 1897 Gent 1896 737273 Luik i853 ros—(o55o i Luik 1897 73.Ï0 73— Luik 1903 8450 Oostende'98 73 Schaarb. 1894i Schaarb.i8y7 Verviersi873 Doornik 1874 Congoleening 8730 8773 De alom vermaarde Familie VERDONCK, öaii dagisten-Orthopedisten, drie maal gebrevetteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ot door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1.2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui-ö zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiiligeii.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kiu- ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat ie genezen, noodig bi dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Frangois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En M1' Honore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. f An St Tain-put, bij de kinders Beddoleem. Groote Markt. 2 in liouiHts-aat, bij Emile Decorte, Komstraat.' tl Bn tl« vier (■«•krooud», bij Camille Laconte, B'i. scbepestraat. 1 In ISmrfterNWckijn, bij Alph. Vanoverbeke, Gasthuisstraat! 5 Sn ti«>n ISaaH, bij Richard Dewachter, Casselstraat G in Nperlliof, bij Achille D'amour, Duinkerkstraat. 7 En WiKcn Her!, bij René Malbraneke, Westvleteren-kals. 8 ,t la (lour iiiti, bij René Devos, Boeschepestraat, i 9 En tien Aienwcii Toren, bij Albert, Denut, Casselstraat. O .A11 lAlonvean I'iinnii^c, bij Cyr. Vandevy ver (bijg. Minne) Statie-plein 5 En den Anker, bij Alois Degruyter, Hondstraat. FEESTEN EN VERMAKELIJKHEDEN. HANENGEVECHTEN. Westoutre.Op Zondag 16 April. Inden Ondank, bij Jéróme Carron-Delanghe. Inleg' fr. voor 5 fr. en 5 fr. voor 12 fr. Begin om 3 1/2 lire stipt. Beveren-aan-Yzer. Op Zrniag 9 April, lu d"ii Vlaamschen Leeuw, bij Hector Boiis- semaere. Inschrijving van 1 tot 2 uren. Men zet oude Hanen en Kiekens voor 5 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 6