WNT ER S G H OEN EN De Poperinghenaar. Verhuizingen voor alle Landen Geen tandpijn meer Boschtaliiën of Plantsoenen H. HERKELBOUT-ROORYGK, Joseph Yperman-Recour, Elie LIETAERT-VANKOUCKE, Hotel de la Hégenee, floUSBRUGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per IJZERENWEfi. Priesterstraat, 15, Poperinghe. Peerden, Muils, Ezels en Honden. De Groote Boomkweekerij Gouden Mansbottin, Ik lieb de eer IM. kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor het van G. Desmarets- HUIS VAN VERTROUWEN. POPERINGHE. Abonneert U aan Al wie voor 't jaar 1911 KOSTUMEN OP MAAT na SCHOEHHIAKER. in de Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, staffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinenwitte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen. Goedkoope Zomerslaffers en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.Wekeschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn kuis gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. CIRAGE vooralle schoenen, zooals: Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. Gouden Medalie te Oostende in 1888 Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van SciatiekFlerecijnRumatiek, Len- denzeer, enzdoor het gebruik der FOIL DE BBETAGKE. anti-rumatische Wol ék gebreveteerd voort brengsel, gemakke lijk middel en ëfi~' aanbevolen door al de geneesheer en. Algemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poü de Bretagnevoor Cale- Qons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe geneest oogenblikkelijk en [voor altijd.Prijs t f. 50 Apot. Canivet, Doornijk. Apot. Monteyne, Poperinghe. te verkoopen heeft wordt verzocht het te laten weten aan VICTOR RIDEZ, Steenvoorde, (Frankrijk). Cornptante betaling. Rijtuigverhuurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de rijtuigen gekapiton- neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt ismag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Gediplomeerde Kleermaker, 3 Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. IN DE SCHAAR. voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumtjes, Manstoffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, "20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Noordstraat, 41. VAN TE ROUSBRUGGE-HARINGHE, (bij de molenwal), biedt aan, alle slag van peereboomen in alle vormen; hoogstammige appelboomen voor weiden en andere, perzikbooinen voor langs muren ofhoogstam, abrikoosboomen, sieraad planten, alle slag van boschplanten, doorns voor weiden, alle grootte van olmen, roze laars op stam en struikrozen, tabak-planten. Aanleg en bezorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. Verandering van Woonst. veurnestraat, P O V E 111 TC G II E Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekerfde af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen. Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het vbort. FL. OSTEUX-DAUCHY jüiph du ENGEL KNOGKAERT,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 9