Een Schot in den Rug {Will w¥Kt'] NIEUWS UIT BEliGIE. Wetensweerdigheden. ■was in't begin een allerbeste bediende, en j menschen die hen vrijwillig onthouden van I van den grooten trap der Regoncie droegen in de Secreianstraat, waar hij woonde, A~ J:" uA~ r?- Ar> -4WJ:; *tond hij bekend als een model der huis vaders. Over eenige maanden knoopte hijlvig volk; de roepstemmen der klokken I twijfeld als gedenkteeken bewaard blijven kornis aan met eeno vrouw, die hem weldra weerklinken om ze niet te hooren, stoppen I Verleden Woensdag is de beer Van de Kerek bij bandieten leidde van de ergste soort. Ui; Jzij hunne ooren en sluiten hunne herten Ze love de ou# Regende beginnen aftrekken: Eene tweede aanhouding werd gedaan, die zielevreugde en die liertevrede. Ze zijn I nog de wapens van St Berteusabdij en an Idoch zal niet behouden blijven. De gekwetste als vreemdelingen te midden van een geloo-lden abt Joscio d'Allennes zij zullen onge-jis Woèndag morgen rond 7 ure overleden. Assisen van Vlaamieren. De tweede zittijd van het jaar 1911 der assisen van West-V'laanderen, wordt den Qaat zien naar de nieuwe magazijnen van *a korten tijd hun aanvoerder. Hij maakte!haat tegen Goden Kerk; bij de meeste» on zelfs valich geld met een dier kerels. Hij i versohuligheid of rees,vrees om een er al spoedig mede bevriend en werd! durven of ze willen niet! Bij eeuigen is het I binnen de twee jaar zal hij daar een kunstig stadhuis bouwen, in stijl der XvReeuw, gelijk het reeds gebouwde Postkantoor. Zoo zal de sta 1 allengskens wat schooner wor den. De Vischplaats. Verleden zomer werd, op aanvraag der talrijke visschers hen zal het toch al?oo niet I onzer stad, door ons gemeentebestuur nabij hun geweten te onderzoeken en te reinigen een vast besluit te maken vaarwel te [zeggen aan hetgeen tot nu toe te wensehen I liet.. Bij velen van beging met de bende talrijke diefstallen. Ken inbreker, Jacqmin, onlangs gevangen, verraadde den policieopziener. Hij woidt ook verdacht eene vrouw vermoord te hebben. Warzé vertrok met zijne vriendin naar I blijven. Olie zwemt boven. Velen hebben Brussel maar Dinsdag ontvluchtte deze en I eene goede opvoeding genoten. Vroeg' f laat keerde terug naar Parijs. Warzé vertrok! schiet het zaad, dan gestrooid, wem'boven, dan ook en werd te Parijs aangehouden. Idan vooral als ramp en ongeluk aan <1 Zenuwaelitige en zieke personen aanlileur komen kloppen als verwittiging, 't Is wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont, Rousselaere. gebruiken De zaak der dekoraties. Voor de geruchtmakende zaak der dekoraties, waar voor er in Duitschland en Rusland reeds verscheidene aanhoudingen gedaan zijn, ■werd dinsdag M. Meulemars, bestuurder van de - Revue diplomatique te Parijs, in hechtenis genomen Hij zou- het zijn die de dekoratie - diplcitoas afleverde aan zekeren Valensi, over eenige dagen voor diezelfde zaak aangehouden. Guillaume Valensi is advokaat bij het be roep- hof te Parijs hij is de neef van gene raal Valensi, kanselier der tunisiaansche orde van Nicham-Itlikar, die door de fran sche regeering verleend wordt. Het schijnt dat Guillaume Valensi grooten handel dreef in die orde en ook in de Palmes Acadé- miqttes hij had onlangs nog een dezer laatsten verkocht voor G000 fr. Een krach van 3 miljoen. Een bankier, Louis Rivier genaamd, had eene bank in Parijs geopend, en gaf aan zijne klienten 15 °)0 intrest. Eerst gaf men hem kleine sommen waarvan regelmatig alle veet tien dagen de intrest betaald werd. Door deze groote winsten verlekkerd kwam men van alle kanten met geld. De politie vatte arg waan en begon een onderzoek over de wijze waarop de bankier met het geld speculeerde Dit moest in den zin van Rivier niet vallen want hij is sedert woensdag spoorloos ver dwenen een tekort latend van 3 miljoen. De slachtoffers komen debureelen bestor men, maar hun geld is gaan vliegen. - De opstand der wijnboeren. woede der wijnboeren is wat gestild door het krachtdadig optreden der openbare macht. Al de bijzonderste oproermakers werden deze week aangehouden en opge sloten. i a Hë. De aardbeving van Messina Uit het verslag van den dienst der statis tieken in Iiaié zou blijken, dat het getal per- hetgeen de goddeloozen wel weten. En t isI werd de plaats opnieuw onder water gezet, daarom dat zij zoo helsch werken tegen liet godsdienstig onderwijs. Zij zullen niet lukken. Meer dan ooit toch, in onzen tijd van koortsig gejaagd leven, verschijnt de gods dienst niet als een gebod, maar als eene maatschappelijke noodwendigheid. En die Godsdienstde onzebij is goddelijk. Christus door de joden volgens het lichaam gedood, is verrezen, ten derden dage, alzoo ten zegel slaande op zijne leering. Alleluia! 't Is Paschen 't Is feesie! Christus is ver rezen dat kan niet geloochend worden, verrezen omdat Hij onsterfelijk is, gelijk de Kerke die hij stichtte. Men kan zevervol gen, beliegen en belasteren. Dooden? Nooit >f nimmer! Alleluia! Met nieuwen moed vooruit, op den weg des levens, verlicht door le zonne des geloofs, gelijk de blijde zonne daarbuiten de natuur verwarmt en vorlt: vendigt! WïüTQ is meer aan te bevelen tegen Li 1 1 U Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting m alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN Prijs 3,00 fr. de doos van 100. -1 April aanstaande geopend. De eerste reeks van dien zittijd bevat de volgende /.aken. Maandag24, Dinsdag 25en Woensdag 26 AprilAr'iiur Wydoodl, beticht van vrij willige brandstichting. Openbaar minis terie: M. De Clereq, substituut van den prokuraur des konings. AdvokaatM Joris De 'Craene, van Brussel. Donderdag 27 Vrijdag 28 29 April Joseph Loosveld, beticht van moordpoging. Openbaar ministerie M. I)e- lesc]uze,i>rokureur des konings. Advokaten MM. Lambrecht, van Kortrijk, en Van Neste, van Brugge. Alles schijnt nu in order te zijn en weldra! Maandag 1 Mei en volgende dagen Cou- zal er visch opgelegd worden. I)e talrijkeI,iron fyriel en Alois, van Wytschacte, te- liefhebbers onzer stad zullen dus bij eenigen I richt van moord on jachtmisdrijf Openbaar tijd hunne vreedzame liefhebberij kunnen I ministerie M. Soenen, substituut van den plegen zonder zich ver te moeten verplant-1 prokureur des konings. Advokaat,: M Bie- Den Watermolen eene plaats geschikt om de visschen te kunnen afsluiten. Echter het water liep er immer uit door menigvuldige ;aten onder boomen en muren. Nu komt dit alles hersteld te worden en donderdag auyck, van Yper. sen. Het Turners-feest van Zondag, 14 Mei aanstaande. Deze week komt] in stad het programma uitgehangen te wor den van de feeslelijkheden die er op Zondag 14 Mei aanstaande zuilen plaats grijpen lei- gelegenheid van het bezoek alhier der ~'urn- en Wapen maatschappij Nut en Vermaak van Rousselaere. Het zal eens iets nieuws zijn voor ouzel streek de knappe turners aan 't werk le| zien en geen twijfel, of, indien 't weder raedewilt, er zal op dien dag te Poperinghe aan geen volk ontbreken. Iedereen weel immers dat de feestcommissie van Poperin-I met 13-0. In de finaal won de C. S. Brugge hare feesten alijd wel geeft en dezen 1 het tornooi van Eecloo inet de Germinal keer zal zij voorzeker niet willen ten Gent te kloppen ipet 3-0. SPORT. Football. Met de Paaschdagen werden verscheidene matchen gespeeld. De Cercle Sportif van Brugge won te Luik de schaal dor Journal de Liège na de Etoile Sportive van Parijs geklopt te hebber met 7-1 en de Standard Luik met 2-0. In het tornooi der Eecloo F. C. werd A. A. Gent 11 geklopt door C. S. Brugge het programma der achteren blijven. Hier geven wij feesten Om 11 ure Aankomst der Turners in de Statie en ontvangst door het Stadsmuziek Om 11 3/4 ureOptocht door de Stad langs de Yperstraat, Markt, Gasthuis-, Noord-, Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, Groote Markt. ,18. POPERINGHE. Proces verbal werd deze week opge-1 Casseï-, Boeschcpestraat en Bertenplaats maakt tegen C. Verleene en P. Davynck,! Om 12 ure Concert op Groote Markt, om per velo te rijden zonder licht; C. Botthér Om 2 1/2 ure: Turnoefeningen op de Markt, voor dronkenschap en nachtgerucht; E. Te-jl- Voorstelling der Turners; 2. Reeks ge- chel die men maandag avond roml 10 urejzamenlijke oefeningen met muziek, (prijs- sonen omgekomen bij de Schrikkelijke aard-10f ten beving van december 1908, te Messina en in den omtrek 317,000 bedraagt. ZiHd-Aii-ika. D> •ama der zee. De poriugeesche stoomboot Lusitania met 800 reizigers aan boord, is, door den mist misleid, in de Kaap op de rotsen ge strand. 245 Reizigers zijn verdronken. De andere konnen door twee schepen gered worden. dronken op 't Rekhof vond liggen. Verloren voorwerpen. De zoon der We Botthé heeft zondag avond rond 9 ure, tusschen de Naaldoog en de woning van Jules Top, te Proven, zijn porte-monnaie verloren met 14 fr, erin. Bij de herberg Den Neêrdaalhe§jft Vrouw D'eroo-Sper- laeken, vrijdag morgen rond 11 1/2 ure, haren porle-monnaie verloren met 4 fr. en een sleutel erin. Verzoek beide deze voorwerpen tegen belooning bij de verliezers onzen bureele terug te dragen. nummer van den wedstrijd van Si Quentin 3. Gymnastiekoefeningen op de loestellen 4. Groot vaderlandsch tornooi met geweren 5. Kuodsenwerk met muziek (drie groepen samenoefeningen met knodsen, massues); 6. Acrobatische oefeningen door de gebroe ders Decoltignies7. Samencefeningen met geweren, in voege bij 't leger; 8. Vrije gezamenlijke oefeningen met haltères - 9. Reeks pyramiden door al de Turners Om 5ure: Opstijging van twee luchtballons. In den eenen zal plaats nemen M. Dumortier en in den anderen de jongste luchtreizigers der wereld, Dumortier Oscar, 10 jaar en Dumortier Yvonne, 8 jaar. C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Ivians- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen. AaiioisaU" ISt'tluvaai-l der Mei maand naar O.-L.- V. van Lourdcs, van 23 to' SI Mei 1011. Van af den 28 Aprilzullen de prijzen verhoogd worden an 5 frank, ien voordeelt van hei Werk der Arme /.ieken Bepaalde en Zaterdag sluiting der lijsten den 5 Mei. Voor inlichtingen en inschrijving zich wenden tot de HH. Achilij: Van In, Lisp straat, te Lier A. Godenne, uitgever, En gelenstraat, te NamenA. Ja.mooi.ee, notai is te Faimes BorgwormOscar Vermeerscu, notaris te Dendermonde. I)e olii'uiden in Congé. Te Api. in Oewelle, beslaat er, onder het bestuur van kapitein Laplume eei.e inrichting waar- olifanten tam gemaakt en tot verschillende liensten afgericht worden. Men heeft er reeds de beste uitslagen mee bekomen. Er- zijn thans35 getemde olifanten, namelijk 24 wijfjes en 11 mannekes. De twee oudste oli fanten van de kudde werden in 1902 gevan gen, en waren toen lm28 en lm25 hoog zij hebben thans eene hoogte van lm80 en m96 bereikt. De afgerichte olifanten wor len gebezigd om de ploeg en wagens te trek ken, uit de bosschen en de moerassen boom tronken voort te slepen naar de zagerij, enz. Zij bewijzen reeds groote diensten. H a4 miSlheril I». - Een mil liard weegt in zilver 5.000 000 kilosin goud 322.580 kilos; in bankbriefjes van 1000 fr. 7180 kilos; in bankbriefjes van 100 fr. 11.500 kilos. Om een milliard 1e vervoeren of te ver dragen in zilver, en, veronderstelt dat ieder peenl 5000 kilos vertrekt, en, ieder man 100 kilos draagt, moet men 1000 peerden of 50,000 mannen hebben. In goud 65 peerden of 3226 mannen In briefjes van 1000 fr. 2 peerden of 72 mannen. In briefjes van 100 mannen. Een milliard, zou eene biblioteek, van 200 boekdeelen van 500 briefjes van 1000 fr., en in briefjes vaD 100 fr. 2000 boekdeelen uitmaken. Om een milliard te tellen in zilver, en veronderstelt dat men 20.000 fr. per uur telt, en dat, gedurende 12 uren per dag, zal men 50.000 uren of 4106 dagen en 8 uren Indien Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar e maken, dat ik door vergrooiing an mij- en schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en sedert Februari voor 3 maanden, het huis bewoon van Mad. \Ve Louis Ramoen en Einders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, gouden schoen Yeurn est raatiO P E R t N G H E Te Brugge klopte de F. C. met 11-1 de engelsche club Forest Gate F. G. S. V. Rousselare 1-Melle 5. Holland- EngelandDe wederlandsche match Hol land-Engeland liep af mei eem overwinning van slechts 1-0, in voordeel van Engeland. 25.000 Menschen woonden de match bij. België Duitschland. Het is dus heden Zondag, dat de wederlandsche match Beigië- Duitschiand te Luik, op het plein der F. C Liégois, zal plaats hebben. Heden zondag worden gespeeldF. C Rouse-F. C. Rousselare, C. S. Brugge- R. C. Gent Te Poperinghe, om 3 ure entrainement match tot dewelke al de spelers dringend verzocht worden te komen. De spelers zul-lof 11 jaren, 51 dagen en 8 uren tellen len uilgekozen worden die zullen moeten in Ier twee schrikkeljaren inkomen, is 49 dagen match uitkomen tegen Meessen, Meenen, I in plaats van 51. voiiiiSm. Het is do algepeene gewoonte dat dieren zooals rundvee, varkens, peerden, enz die op stal verkocht worden, niet dadelijk door den kooper worden medegedaan. Meestendeels worden ze maar na eenige dagen geleverd of door den kooper afgehaald. Zoo gaat liet ook in de provincie Limburg. Eeu landbouwer uit de omstreken van Jongeren had aan eenen koopman zijne var kens verkocht, die na eenige dagen moesten geleverd worden en geleverd werden. Doch mderwege bezweken de varkens tengevolge Ier hitte, denkt men. Daar was natuurlijk verlies op. De koopman weigerde de varkens /.eggende dai het nog de zijne niet waren, dat de koop maar voltrokken was nadat de lieren in goeden staat waren geleverd. De landbouwer hield slaan dat de dieren wel degelijk aan den koopman toebehoorden, dat de koop volledig was, nadat men t'ak- koord was nopens den prijs, den dag der levering, enz., dat alle ongelukken welke aan de dieren overkwamen na het sluiten van den koop, voor rekening waren van den koopman wel te verstaan als geene schuld ten laste van hem, landbouwer, kan gelegd worden. De zaak is voor de rechtbank van Tonge ren gekomen en deze heeft den landbouwer gelijk gegeven, en den koopman verwezen tot het betalen der dieren. Zulke gevallen komen voorzeker weinig voor, en zijn daarom zeer belangrijk. Zoo bijvoorbeeld vee of varkens zijn ver kocht de stal brandt afde schade aan de dieren zou voor den kooper zijn. «>«'<i<> maatregel. M. de minister de Broqueville heeft uitnemende goede maatr. gels genomen voor de werlieden van fr. 3 peerden of 1151 den ijzerweg. Hij geeft aan de huisvaders die geen 1400 fr. winnen en die meer dan twee kinderen hebben onder de 14 jaar, 20 centiemen per kind (van af het 3L' kind voort), zoodat een vader van 7 kinderen bijvoorbeeld, beneden de 14 jaar, benevens zijn gewoon loon, nog 1 fr daags bij zal trekken. 1I«»ii #.«'j;-t dat de suikerij Van Tieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. KomenS. V. ien zilveren speld werd zondag verloren in de Yperstraat. Een grooten huissleu tel werd donderdag gevonden in de Boom gaardstraat; een pander werd vrijdag ge vonden op de markt. Beide voorwerpen 1 wij aanstaande week geven berusten ten politie bureele. Y|i«>i*. La/fe aanranding.— Eugenie Aangevallen.Maandag avond roi.d j Herten, 48 jaar, echtgenoote van Louis 9 ure, kwam Joseph Pouseele de Boescheep-J Demev, ijzerenwegwerkman wonende op straat in langs den Keervanden Ommegang, I den steenweg van Rijssel, 34. ging vrijdag —Als op onze dagen een mensch honderd Iloen kij opeens aangevallen werd door I het middagmaal dragen naar haren man, jaren oud wordt, aanzien allen het als eene Maurice Cl... Op 't onverhoeds gegrepen die werkzaam was op de spoorbaan in de wonderbare gebeurtenis. Nochtans volgens kreeg Pouseele ferm slagen, maar eens van J richting van Zillebeke. Bij haren terugkeer. de berekeningen der levensleer is iedereen geschapen om dien ouderdom te bereiken. Vijf-en-twintig jafen groeien, vijf-en-twiniig jaren bloeien, vijf-en-twintig jaren blijven staan, vijf-en-twintig jaren achteruitgaan ziedaar de eeuw van het menschelijk leven. Maar vele lieden verflauwd door ziekte, zijne verbazing terug gekomen, kon hij zijn j nabij het Hoepeltje werd zij achtervolgd aanvaller op de vlucht drijven. jen weldra ingehaald door een kerel, die Emile L... kwam dinsdag avond in haar zegde Ik wachtte hier mijn vriend dronken toestand de herberg binnen van en haar terzelfdertijd vastgreep. De vrouw Fr. Vankemmel, een man van 80jaren oud, jriep om hulp, doch de aanrander dreigde en begon er ruzie zoeken. De baas weigerde I haar in een nabijgelegen poel te werpen L... drank te geven en deze gaf den ouder-1Gedurende meer dan een kwart uurs wor- overarbeid, verdriet, laten het steken onder- Jijg «*6boofd|^^^ si^rk, Ah hadden allen het vooruitzicht op tijdsjten in bezwijming bleefin den val had hij liet haar nog meer dood dan levend achter, TllEOBROMA te nemen Het bloed ver-1 zich nog bezeerd en gekwetst aan armen en haar nog met den dood bedreigende indien rijkt, wordt rooder, de spieren verkloeken, J beenen. zij dierf eene klacht indienen Het slacht- ,jen I offer kon aan de gendarmen een nauwkeu Je zenuwen versterken, gelijk de planten in de lente onder de zonnestralen verkwikken. Ja! Dit is de werking van de TllEO BROMA, honderden getuigschriften bewij- j zen dit. THEOBROMA kost maar 3 frank, goed voor 14 dagen; bij M. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe. Peerd op hol. Het peerd van landbouwer René Quaghebeur was woens dag avond rond 6 1/2 ure op de statie, toeió het dier opeens verschrikte. Het dier ging op hol doch kon weldra ingehouden worden zonder ongelukken te veroorzaken. stream.— veriedenjaar waren er-quüect- werdriep cteze uitHLi is de schurk!- nrtm hnnno Gn 1 nrr»nnn fronton i nr> c hH tn-rpn J J STADSNIEUWS. Paschen. Met hert eu ziel, houdt onze bevolking aan haar oud geloove. Dat zag men Zondag wel, toen onze kerken vol christenen waren, die hunnen Paaschplicht volbrachten. Tusschen de groote menschen bemerkte men veel jeugdige kinderen, met hunne ouders ter Heilige Tafel naderend, 't Is waarlijk roerend, en dat snoert als den band, die de leden eener zelfde familie ver- eenigt, nog nauwer toe: in de oogen van het kind wordt het gezag dat vader omringt ais vergroot, door deze geloofsbelijdenis. En de vader, van zijnen kant, is meer dan ooit be slist te waken en te zorgen opdat het geliefde kind zijne onschuld zou bewaren. In de kerken is alles op zijn beste. En in het huis, waar de vrede deslleeren is neder gedaald, heerscht vreugde, 't Is er ook feeste, want de herten zijn gestild, vereenigd liet besluit is genomen een nieuw leven aan te gaan. waar elk en iedereen zijn beste doen zal, malkander behulpzaam zijn, verduldig en verdraagzaam. De vredekus is gegeven, het veriedene vergeven en vergeten. De priester heeft gezeidGaat in vrede; zaligen Paschen Wat zijn ze toch diep te beklagen, de 47 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR Rousselare en Hazebrouck Wielrijden. Velodroom van Yper. 1. Koers achter zware motos Eerste manche, 20 km. 1. Deruytter, in 11,15 2. Tich'on, op 150 m. Onzen 5" Raadsdprijskamp zullen |3. Luycken, ver Tweede manche, 30 km. 1. Deruytter, in 23,20; 2. Tichon.op 1 ronde 3. Luycken, ver. (Tickon - crcveet de en viel, toen hij eenen voorsprong had van 2 ronden Derde manche, 50 km. 1. Tichon, in 38,232. Deruytter, op 6 ronden3. Luycken. ver. Tichon wint den koers, daar het klasse ment vastgesteld wordt bij samentelling van den afstand. II. Koers voor beginnelingen: 1. Duck- mans 2. Stubbe 3. Vincent. Parijs-Roubaix, 266 kim. 1. Octave Lapize, in 8 u 29 m.; 2. Charpiot, in 8 u. 33 m.;3 Cyriel Van Houwaert, in 8 u.3lm.; 4 Carrigou, in 8 u. 37 m. ;5. Vandenberghe, in O o41 m.rasseneu, ru o u. li ui xjoo. 7. Tribouillard. Lamon tan Rousselaere, is de 26e en Jules Masselis van Moorslede, de 28e. Van Houwaert hield den kop tot op 20 kilometers van Roubaix toen sprong een ie kerel aangehouden Jzijner banden waardoor hij 2 minuten ver loor dewelke hij niet terug kon inwinnen. Het meestendeel der renners moesten vee afzien van het stofhunne oogen deden afgrijselijk zeer. Petit Breton, Brocco, Maitron, Defraeye, Verschoore geleken geen menschen meer en gaven het 175 Obligaties tember 1911 IS. s s. s. 4635 n. 23922 n. 7914 n. 12911 n. rig signalement opgeven van den bandiet en wat later werd ai in eene herberg der Boesinghestraat. Het is een aardewerker, Benjamin Sinnaeve, 22 jaar oud, wonende in de Blauwe Leliestraat 3. Eerst loochende hij hardnekkig, doch Een milliard aan 3 intrest brengt 30.000.000 fr. op. Als men deze moet tellen in zilvergeld en dat men 12 uren daags en 20.000 fr. per uur telt zal men 125 dagen moeten tellen. Om deze 30.000.000 te vervoeren of te verdragen in zilver, en dat ieder peerd 5000 |B. 32777 n. kilos trekt en ieder man 100 kilos draagt, zal men 30 peerden of 1500 mannen moeten hebben. Om een milliard in briefjes van 1000 fr opeen te stapelen, en als men weet dat drie briefjes de dikte van een millimeter hebben, zal tr.en eene hoogte van 333 meters, 33 centimeters en 3 1/3 millimeters bereiken Indien men een milliard onder de bevol king van Poperinghe mochte verdeelen, die ik schat op 12 000 zielen, zou ieder 83.333 fr. en 33 cent. hebben. Het ware schoon En zeggen dat in 1870-71 Frankrijk aan Duitschland vijfmaal zooveel heeft moeten betalen RN Bat-B «UB» »la.i man do warp suikerij der Trappisten Vincart - kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Klad Uiilli. Leening van 84.222.500 frank (1897). 71e Trekking. 20 April 1911. uitkeerbaar op 1 Sop- uitkeerbaar met fr. 50.000 1.000 500 250 250 Zijn uitkeerbaar met 150 frank S N. 1032 7 7125 12 115791 2 25856 4 32240 4 S. N. 1032 15 7125 23 15519 13 25856 13 32777 14 S. N. 4635 21 10489 24 19118 1 27731 9 32778 16 S. N. 6478 20 12096 12 25259 1 30734 4 33006 11 Uitgenomen de nummers hierboven aangeduid zijn de volgende series uitkeerbaar met 100 frank 1032 7125 j12911 20440 27731 32777 3038 7914 13504 21585 27983 32778 4635 10489 15514 23922 30734 32888 5651 10552 15791 25259 31918 33066 5879 11401 16291 25373 32240 33206 6478 120661 19118 25856 i 32738 Sf- ?oPm°P Iv f™ jT ePe, |De kerel had eene wonde" aan de lip. doortengevolge dër geledene pijn 501 m 1907 en 553 in 1908 dgaar met de U s1achtoffer toegebracht. Zaterdag werd op fe Amiens en Arras J inlegs is men weerom totölO of 515hectaren aanrander doo? (len ond(;rzoeks?eehter "1; ÜÖV\. V';n er ümtren' Uderhoqrd en daarna in het gevang opge sloten. oorspronkelijk verbaal door 11FXI» III K DIS Z 851A 85 evenveel hoppe gekweekt zijn. Afbraak van 't Stadhuis. Veel inwoners onzer stad zullen met breede oogen dat statig, oud gebouw zien afbreken dat van oudsher als de Regeneie» bekend staat 8I«> Suikerij Van Tioghem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver Wérvick. Zevende Zoon. De fa- en dat eenige offieieele schrijvers nu hel milie Duverger-Sevnaeve isr met een zeven- Hotel van Regeering" noemden. Buiten I 'en zoon verrijkt. Koning Albert heeft het de kerken en den Stadsschouwburg was het peterschap aanveerd. Moeder en kind ztjn Stadhuis een van de zeldzame gedenkge-1 welvarend bouwen, welke te Poperinghe van vóór de Fransche Revolutie bestonden. Vóór het jaar 1783, had de wet onzer stad haren zetel in het Stadhuis dat de abt vau St Ber- tens op de Noordzijde van Bertenskerkhof, ter markt, gebouwd had. In 1782, kocht.de hoogeerweerde abt, Joscio d'Allennes het Sint Jorisgasthof op den hoek der markt en Sehaalstraat gelegen. Hij herbouwde het in hedendaagschenstijl: van Allerheiligen 1783 diende het voornaamste gebouw voor Sche penkamer, en het andere deel bleef tot gast hof dienen. Tijdens de Fransche Revolutie werd dit kloostergoed als nationaal goed aangeslegen, doch overgemaakt aan 't ge meentebestuur die maar weinig veranderin gen deed aan 't gebouw. Over veertig jaar werd het gasthof afgeschaft, en daar werd het postbureel gevestigd. De twee stijlen Daar de jongeling immer zijnen huissleu tel op zak had, stapte hij de eerste het rij tuig buiten, om rap de poort te openen en zone bloedverwanten binnen te laten. Dit was hetgeen de dienstboden in de keuken met schrik gehoord hadden, en wat de oorzaak was dat de ontstelde Silvain zijn glas zoo onhandig op den steenen vloer liet vallen, waar hei in honderd stukken brak en het gerucht veroorzaakte, welk, te za- men met het rumoer aan de poort, den blin den koopman had gewekt en hoogst toor nig gemaakt. Terwijl nu deze immer schold en bulderde en den uiterst bedremmelden kamerknechl met allerhande bedreigingen overlaadde, kwam eene meid ijlings toegeloopen en riep uit Mijnheer mijnheer kom gauw uw zoon is daar heer Joris is terug van zijne reis Joris is Joris daar morde de huis heer opgewekt. Ja, meester murmelde Silvain flee- mend, uw heer zoon is daar en. Zwijgtgij zijt hier niets meer Ga heen bulderdi' de blinde verwoed, en hij stootte den man heftig van zich, die, zooals hij gewoon was, zijnen arm aanbood om zijnen hei r te geleiden. 't Moest zijn dat Silvain een zeer slimme kerel was, immers hij nam een doeltreffend besluit en riep uit Gij jaagt mjj wsg-, mijnheer, omdat ik een restje wijn uitdronk Goed, ik ga, maar eerst zal ik mijnen plicht tot h t ein de toe vervullen Ja, meester, al zendt gij mij door, toch wil ik nog eene laatste maal uwe schreden richten Hij bood weêrom zijnen arm aan zijn blinden meester, maakte middelerwijl zulk een potsierlijk gebaar, en trok zoo een kluchtig gezicht, dat de meid in allerijl de plaats uitvluchtte, teneinde niet in een luiden lach uit te bersten De blinde koopman bedaarde als bij too- verslag. Hij greep den arm, dien hem zijn bediende aanbood en, op dezen steunend, stapte hij voort, murmelend Kom ik vergeef u gij blijft Dit gezegde werd door Silvain met een versmadend spottend lachje onthaald, wijl hij echter nederig en dankbaar murmelde: Goede meester!... ik ben u oneindig dankbaar Kom ik zal u geleiden Dit was niet meer noodig, want daar kwam nu een jonge man binnen gespron gen, stootte zachtjes Silvain achteruit, ter wijl hij aan den hals van zijnen blinden va der sprong en hem teeder, vol van vurige kitiderliefdé. omhelsde. Joris! had de blinde uitgeroepen en, zijne armen uitreikend, had hij den jon geling opgevangen. Vader prevelde de jongeling aan 's mans oor, vader, ik ben hier wederom Och mijn zoon, nu toch zult gij voor lang bij mii blijven, niet waar prevelde de blinde vader, wijl hij zijn kind, dat hij zoo innig diep scheen te "beminnen, liefderijk streelde en nogmaals zoende. Ja, vader, bij u blijf ik nu voortaan immer, verzekerde de jonge man ernstig, en daar Silvain nog altijd aanwezig was. sprak Joris hem droogjes toe Silvain, ga ik zal nu voor vader wel zorgen De bediende draaide op de hielen, na ech- BuiissK'iurc. MoordOp't gehucht Batavia, in de Bruanestraat, wordt de her berg De Bruane bewoond door de wed. Carol. Daar wordt 's Zondags gedanst, en daardoor houden eenige jonkheden er hunne Zondagsche bijeenkomsten. Zondag zaten er eenige jonge gasten lustig aan 't zingen, toen ruzie ontstond. Een genaamde Caste- leyn. on I 24 jaar. wonende Rumbekestraat viel weldra, getroffen door een messteek, waarop de overige vechters de vlucht na men. Ken geneesheer verklaarde tie wonde doodelijk het buikvlies was doorscheurd en een einddarm afgesneden De ingewanden hingen uit den buik. Het slachtoffer werd naar het gasthuis overgebracht. Later werd een pet soon, wonende op c!e Tassche, aan geduid als hebbende den messteek toege bracht. ter eene diepe buiging te hebben gemaakt en verdween, wijl hij mompelde Oefnog ben ik niet weggejaagd 't is nog niet voor vandaag Joris had nu den arm van zijnen vader gegrepen, die hem met vragen overlaadde, en hij trok hem zachtjes mede, de kamer uit, zeggende Vader, kom eens, ik heb voor u eene goede verrassing medegebracht Eene verrassing, mijn zoon riep de blinde opgewekt uit. Heuwe we derkomst alleen is mij een der aangenaam ste Och Joris, wat is het hier droevig en eenzaam voor mij, wijl gij heen zijt en verre' van mij Dit versta ik, vader lief, mompelde de jongeling terwijl hij hem naar eene groo- tere zaal bracht. Ja. dit begrijp ik goed, vader, ging hij teeder voort Ook beloof ik u in lang niet meer afwezig te zijn. O zou 't waar zijn, kind Zeer stellig, fader, te méér daar ik op mijne reis veelja. genoeg gevonden heb, om nimmermeer te behoeven op zoek te gaan Maar, Joris, daar zijn lieden mor de de blinde, stilhoudend voor de deur der zaal. in dewelke Margaretha en liare doch ters zich te zanten met de oude Anna be vonden Kom maar. vader, treed maar binnen, verzocht de jongeling, met de hand aan den appel der deur. Ik weet nietik ben gansch aardig prevelde de blinde sidderend. Hemel! wat zonderlings bevangt mij Joris, wie is daar binnen Z--gt De jongeling nad de deur geopend en leiode tien weifelenden blinde binnen, die sléchts schoorvoetend vooruit trad Opzijn verschijnen was Margaretha ont zet recht gesprongen, met den kreet; - Arnold Achiel Depauw en Vanlerberghe, twee goede treinloopers, leden schrikkelijk van 't stof ea waren letterlijk verblind daarbij moesten zij hunne tuben vernieuwen. Billiet, Burggraeve en Mortier waren ook ongeluk kig, terwijl Trousselier, die tot in Arras wonderen deed, op een huis reed en zijn wiel brak. Lafaards hadden tot bij Roubaix nagels op den weg gestrooid en 't is dit die onzen kampioen misschien de eerste en zeker de tweede plaats ontnomen heeft Kr zijn <3000 fr. premiën uitgeloofd voor wie de daders kan doen kennen. \Ti«'geii. Drie vliegers gedood. Te Bttc in Frankrijk is vrijdag der verleden week de scheepsluitenant Byasson doodgevallen wijl hij proefnemingen deed op een bi plan. De 33jarige kapitein Tarron, die dinsdag op een tweedekker van Orleans naar Versailles vloog, is bij zijne aankomst op hetoefenings- plein van Vereailles doodgevallen. De onge lukkige viel van 80 meters hoogte. Dt leerling-vlieger Lière was over eenige da gen met zijn toestel in den aerodroom van Chaions gevallen en werd het voorhoofdbeen gebroken, Lière, ongehuwd, geboren te Beaume in 1875, is nu overleden. 0 1... wie wie roept mij steen de de blinde wankelend en vol angst. Vader, hier is de verrassing, welke ik u bespaarde! weervoer Joris teeder. Nader, reik uwe hand!... Zoo ja! Welnu, mijne moei! drukt gij ze dan niet? Uwe moei! brulde Arnold achteruit springend, uwe moei?.. Wie is dat?... Maar vader, hier is uwe schoonzuster de vrouw van uwen broeder Guido, met hare kinderen.... Margaretha!... Margaretha! O God, kreet de bliffde als uitzinnig en liet zich met zwaren bons op de knieën nedervallen. Ach kermde hij, wat ik zoo lang heb geducht is gekomen!... Maar, vad' r toch kreet Joris misnoegd, wijl de vrouwen als verstrend vau verbazing daar nederzaten. Maar, vader toch is dit nu een onthaal? Wat beduidt die wondere handelwijze? Kunt gij dan mijne moei, uwe schoonzuster niet verwelkomen? Uwe moei mijne schoonzuster? Ach waar waar is zij? Mier, Arnold, hier ben ik riep de we duwe diep geschokt, en zij greep zijne klam- më hand vast Gij zijt Margaretha, de vrouw van mijn broeder Guido? Och! wil mij vergeven, ik smeek het ui... Ach! ik wil, ik moet met u alleen zijn, ja!. gaat, gaat allen voor eenen stond heen!.,. Joris, ik w'il, hoort gij, voor een gewichtig onderhoud met uwe moei alleen zijn!... Gaat Joris, e'n wie gij ook nog medebracht, bezorg hun alles wat zij behoe ven Zwijgend en intietogen waren de jonge lieden opgestaan en, vergezeld door de oude \nnaeu door Joris geleid, verlieten zij de zaal, waar de blinde huisheer met Marga retha alleen achterbleef Arnold was in eenen zetel neergezakt, daar zijne knikkende knieën weigerden den last van zijn lichaam te dragen. Cii«'i'aEi£;iiiHslra(r«'ii. Elkeen is het daarop eens dat de straffen ter beteugeling van de misdaden te zacht zijn, en die heil zame vrees niet inboezemen welke beternis bijbrengen. Zoo is het reeds in den laatsten tijd meer dan eens gebeurd dat personen door het as sisenhof veroordeeld werden wegens moord tot 20 jaren dwangarbeid of nog ruin. Elk weet dat de straffen uitgesproken dooi de rechtbanken in het gevang merkelijk ver kort worden. Zoo bijvoorbeeld komt eene gevangzitting van drie maanden eigenlijk op 75 dagen eene gévangzitting van een jaar op 9 maan den en eenige dagen eene gevangzittin van 5 jaren pp 3 jaar 5 maanden en 10 da gen twintig jaren dwangarbeid worden verminderd op 9 jaren 9 maanden en 12 dagen. Meer dan de helft afslag Men moet bekennen dat het wat veel is voor groote misdadigers die 20 jaren oploo- pen. Voor de samenleving ware het best dat ze zoolang mogelijk acliter slot en grendel bleven zitten. Eeuwigdurende dwangarbeid kan, nadat een deel der straf is uitgedaan, veranderd worden in 20 jaren, wat nog neerkomt op 9 jaren, enz. De doodstraf kan vervangen worden door eeuwigdurenden dwangarbeid. Het is de wet van 4 Maart 1870, welke de verminderingen bepaalt. De vraag wordt gesteld of men niet best zou doen die wet af te schaffen, daar men toch door de voorloo- pigeinvrijheidstelling destraf kan verkorter der veroordeelden die waarlijk berouw too- nen. S<a«l Sti*n»*«'l. Leening van 75.000.000 frank (1902). 53'- Trekking. 15 April 1911. 16 Reeksen, of 400 obligatiën uitkeerbaar rekenen van 1 Juli 1911 2247 11. 14 uitkeerbaar met 4009 11. 18 8280 n. 4 4781 n. 12 fr 20.000- 1.000 500 250 S. 24058 n. 2 250 Zijn uitkeerbaar met 150 frank S. N. S. N. S. N. SN. 985 1 985 10 985 19 1821 23 2318 5 2318 18 4781 4 6171 10 8280 21 8280 24 8332 8 8332 10 8332 18 8332 22 12380 12 15752 11 22910 5 22910 22 24058 20 24058 21 Behalve de nummers hierboven aangeduid, zijn de volgende reeksen uitkeerbaar met 110 frank 985 2247 4069 0171 8280 12380 22910 24058 1821 2318 1781 6138 8332 15752 22950 29682 Beurs van Brussel, 20 April, Belg. 3 p.c. 1 s. 91 5o 9160 9170 Hij had het hoofd op de zwoegende borst gebogen, wijl zijne beide handen van weer zijden zijnen zetel neerhingen. De diep ontroerde Margaretha zag den ongelukkigen blinde weemoedig aan, en in haar oogen blonken tranen van innig me delijden. Hade weleer zoo booze en gewetenlooze Arnold was erg veranderd. Nooit was zijn gelaat schoon noch regel matig geweest, doch nu dat het lijden en de wroeging hunne folterende werking hadden volbracht, was de ongelukkige deern is wek kend om aanschouwen. Mager en uitgeteerd was zijn gelaat gansch scherp geworden, en door eene akelige bleekheid overtogen, die tot zijne trillende lippen ontkleurde. De haren van den ongelukkige waren ganscn grijs, alhoewel hij nauwelijks vijf tig jaren kon tellen, en zijn hoofd was óp dón mageren hals diep in' de knokelig op stekende schouderen gezonken. Zijn rug was gekromd en zijn horst inge weken. Zijne handen waren als uitgedroogd, uitgemergeld en gansch zijn buitensporig mager lijf scheen als stof gereed ineen te zinken. Die akelig gapende oogholten, waaruit het leven verre heen was, en die geen licht meer vertoonden. Achde akeline blindheid die den armen man zoo diep te beklagen maakte, gepaard met hot zenuwstorend uit zicht, dat gansch dit vervallene lichaam vertoonde, zij troffen de edelhertige Marga retha zoo innig diep. dat zij onweerslaan- baar en snikkend in hevig geween uitborst. Dit scheen den beweegloozen man te wek ken Hij richtte het beenige, magere hoofd op en, zijn ontvleesehde gelaat met de akelige, verdoofde oogen nu gansch vertooriend, lis pelde hij bang Ha! ge weent F.., Margaretha, zeg 3 p. C. 2S 2 7l p. C. Annuit. 4 Va 3 p. c. Gem.kred.4 Va 3 p. c. 3 p. c.'6i 3 p c.'68 Buurtsp. 3p.c. Anderl. 1907 Antwerp. 1887 Antwerp. igo3 Brussel 1902 Brussel 1905 91 5o 79- no5o 91- 9090 9025 9075 101 75 102 2D 8770 97— - 8988 5o 101 5o 101 8825 8875 Brussel-Zeeh. 7250 Eisen e 1908 M echel en 1885865o 1891 1897 Gent 1896 Luik i8d3 Luik 1897 Luik 190D Oostende '98 Schaarb. 1894 7325 735O ?3 - 7375 8425 847.1 73- 7275 Schaarb.1897 873 70 2D 1O575 Verviersi87. Doornik 187$ Congoleening 8725 mij, waarom toch nog die droefheid Is 't bij het herdenken van wat ik u van onheil berokkende P.. Ik ween ja, ongelukkige Arnold, nokte de goede vrouw, wijl zij des blinden beenige hand nam en teeder drukte. Ik ween, ja, niet om mij en het veriedene, maar wel om u en wat ik aan u zie Helaas 1 Och Arnold, waart gij weleer misdadig, dan hebt gij gewis zwaar geboet. Geboet ja, dat is waar, dat heb ik, bromde de blinde somber. Geboet heb ik, doch...'neen, nog niet genoeg Niet genoeg, Arnold Maar wanneer ik u aanzie, wen ik den akeligen toestand waarneem, waarin gij verkeert, o! dan moet uwe straf voor-eker uwe vroegere misdrijven hebben uitgewischt. Helaasmochtet gij waarheid spreken murmelde de blinde sidderend. Mocliet gij waarheid spreken... Maar neen, wat ik weleer misdreef, is wel te zwaar en te beladend voor mij, dat ik hopen mag, van den rechtveerdigen God volledige kwijt schelding te hebben bekomenIlaik ben blind, 't is waar, 't was een blijkende straf des Hemels, en daardoor werd mijne ziel ge nezen Och vreeselijk heb ik geleden, Margaretha, ongehoorde folteringen heb ik uitgestaan, o ja maar kunnen zij wel mijne loodzware en grievende schuld betalen Kunnen zij vergoeden wat ik slecht deed Opwegen tegen hetgeen ik misdreef God Meedoogen Erbartning voor mij, den el lendeling, die eens vloekbaar ontaard, zijn eigen vader bestooi en de schuld was van zijnen Moedigen akeligen dood D<' rampzalige blinde zonk als kaf ineen, gansch verplet En Margaretha Margaretha, Nadruk voorbehouden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 2