MATRASSE MIMJTSIEIITDIICLOS La BELGIQUE PRÉVOYANTE Hofbouw gesticht in 1891, van Cam. DEGIiERCQ, Verhuizingen voor aile Landen R. HERKELBOUT-ROORYCK. Hotel de la Régenee, ROÜSSRUGGE, Bericht aan de liefhebbers. PATTOIKLARYS Yperstraat POPERiRGRE. 3D FABRIEK van MATRASSEN, if A.VANNESTE-MATTYS VAR BRUWAERE - SARSER, Justin Denut-Huys LANDBOUWERS KLDEFFEN Het Huis Cam. Vander Cruyssen Huis van volle vertrouwen. in de Bruggestraat, te Poperinghe, Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voer het VERVOER per UZERENWEÖ. EN SPAARKAS. MATRASSENMAKËR1J De Ster OYGHEM, Tramstatie G. Desmarets- ROÜSSELARE. Heeren Landbouwers, wilt gij een goede hofstede in Frankrijk ONDERUNGÊ PENSIOENKAS, BELGISCHE Q WISSELKAMTOOR. Noordstraat, 46, Poperinghe. Ik heb de eer UldL kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor het Schepen van Peerden, Muils, Ezels en Honden. MARIE DEFEVER, 50 M PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. 1 Ui. OOM Leeningen op vaste gronden en tegen titels. In 't groot - In 't klein Wat Heel den dag werken, en s avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren f Het Vooruiziende België 41, Sleenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijkssh en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HFCTOR OltiSIH, - A la Fabrique GrooteMarkt, LL Poperinghe. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen hoogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog stam A brikoosboomen. —Sieraadplanten.— Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive- laars. Alle slag van groenselzadern bijzondere Iloode Ajuinen, 'beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. 8l|jUtigveHiuuirdtti% heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich bei ast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al «Se rij tuiden gecapiton neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Frangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune,enz.,enz. Rijwielen imitatie B. S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. Allé herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. ^aaimaehieiien VeritasVictoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80fr. te beginnenNaaldenen toebehoorten altijd tn huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. Wascimiaclaieneii van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. N'aanjloos Vennootschap.Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Cogels, voorzitter EdouardThys, onder voorzitterAlph. Ullens, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College derCommissarissen: MM. Jeandella Fail le de Leverdeghem, voorz., de Graaf AdriendeBorch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, EdouardJoly, de graaf Oscar Le Grelle SPAARBOEKJES aan 3,25 °)o Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 °)o Uitgifte van grondobligatiên aan 3,60 °)0 Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile BOONE, gemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSÖGNE, - Rousbrugge. M. Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEBONNET, Leiestraat, 20, Wervicq. in alle slag. Matraswol - Flaconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 29 TE L EFOOIV 29 m Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. 29 jaren goeden uüslslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan bet Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, fn 7\ Paradijs, Poperinghe. Groote keu§ vanFantaisie artfikefls voor Öames-Coifïuren. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en P&tes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. 't Is in de kloefkapper!] van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alïe slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, 27, Gasthuisstraat, g'operiiighc. Pi w X w Q w O O CD cr n> w n Cl W M M 2 bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk. Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. wendt U in volle vertrouwen tot J. DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende de vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichtingen geven. w

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 4