Een Schot in den Rug BUiTENüAfIDSGH JilEUOIS. J11EUWS UIT BEliGIE. Oootlelijk ongeluk te Poperinghe. Assisenhof van Westvlaanderen MATCHEN POPERINGHE - YPER Wetensweerdigheden. Oiiiv vot-slcn. De koning en de koningin der Belgen zijn donderdag te Ply mouth aangekomen van waar zij naar Londen vertrokken zijn, om van daar naar België terug te koeren. De koningin is heel en gansch hersteld. Hunne Majesteiten moeten heden, zaterdag, ten 5 ure 08 's na middags in de Noordstatie, te Brussel, aan komen. lie Meeting' le Yper tut vervlaamsching der Gentsche HoogescKool, welke wij up ons eerste blad aankondigen als op heden Zondag moetend plaats hebben, komt op 't laatste oogerblik verschoven te worden tot later datum. Frankrijk. De kerkvervolging. Op bevel der vr(jmetselaarsregeering, werden de volgende katholieke onderwijsgestichten gesloten te Douai, Jean de Gouvystraat en te Rosendael, Trystramlaan, de gestichten van de Broeders der Christene Scholen. Te Duinkerke, Jeanne d'Arcplaals en GuldeD Leeuwstraat en te Vieux Coridé, Victor Hugostraat, de gestichten der Zusitrs van 't Kind Jesus. Te Yalencijn Saint-Vaast-la- Haut), het gesticht der Zusters van Liefde van den H. Vincentius a Paulo. Johanna d'Arc-Feesten.De burge meester van Orleans doet alles wat in zijn vermogen is, om de feesten van 7 en 8 Mei, ter eere van de bevrijding van Orleans van de Kngelschen door Johanna d'Arc zoo luis terrijk te maken, als die plechtigheid vroe ger was. De burgmeester wil driestoeten inrichten eene godsdienstige processie, waarin het beeld en liet vaandel van de zalige Johanna d'Atc zouden gedragen worden, een mili tairen optocht en een burgerlijken stoet. Het stadsbestuur en de bevolking willen de feesten zoo schitterend mogelijk maken IJselijk drama. Te Gleden-Poher nabij Nantes, heeft eene vrouw Millier ge naamd, beticht van kindermoord, zich met drie barer kinderen, 16, 9 en 7 jaar oud, in de vaart verdronken. Een vierde kind had geweigerd zijne moeder te volgen. Groote brand te Duinkerke.—Vrijdag nacht zijn in de haven van Duinkerke twee duizend balen wol uit Australië door een geweldigen brand vernield of beschadigd. De oorzaak van den brand is onbekend. De aangerichte schade beloopt 1 miljoen. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tiaghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken )tisilsclilaii<i. Met afnemen van den hoed. De lezer zal met belangstelling bijzonderheden vernemen van den bond die in Dni schland den strijd heeft begonnen tegen het onzinnige afnemen van hoed of klak bij het groeten. De bond heet Verein fur Deutschen Gruss en heeft Darmsladt tot zetel, waar de bond, blijkens liet jaar verslag over 1910, het ledental zag toenemen tot 1700. De heer Von Phister-Swaighusen, de bekende germanist, is president van den bond Afdeelingen bestaan reeds in 25 groote duilsche steden. De bond beroept er zich op dat nu het hoed- en klakafnemen reeds vóór lang afge schaft is bij het leger (uniformen), deze barnaarsche gewoonte ook evengoed kan worden afgeschaft door hen die zich in bur gergewaad kleeden. De bond tracht, zijn doel te bereiken door voordrachten, ge schriften, vergaderingen, volksstemmingen en stichting van afdeelingen in binnen- en buitenland. Kon men in ons land ook zulke bonden stichten Belasting op de Jongmans. De kommissie van financies der Kamer van Oldenburg heeft een voorstel aangenomen waarbij al de ongehuwden van 30 tot 50 jaar, die een jaarlijksch inkomen van meer dan 5250 frank hebben, tien per honderd meer belastingen zullen moeten betalen De opbrengst van dezen taks zal dienen om de lasten te verminderen van zekere lasten betalers die een huisgezin te onderhouden hebben. Daar er weinige ongehuwde vron wen met een inkomen van 5250 franken in Oldenburg zijn, zullen de verstokte jong mans alleen moeten betalen. Dat zal hen leeren China.—dW)epést.Men heeft te Pekin een officieel bericht afgekondigd om het einde der pestziekte bekend te maken. Het getal pestlijders, die aan de kwaal bezweken zijn, wordt op ongeveer 60,000 geschat. Men heeft nu te Hong-Kong een geval van builpest bestatigd. De geesel woedt te King tung, eene chineesche stad. gelegen op onge veer 125 mijlen van Yunnan. Amerika. Barbaarsche zeden. Op ten tooneel gifdood. Te Livomoro is een neger, beticht van moord, door het volk aangehouden. Men sleurde hem naar de Operazaal, waar men hein op het tooneel aan een paal vastbond. De yankees, die in de zaal stonden, hebben den armen neger dan dood geschoten. Trein in een afgrond. Zaterdag is. een trein te Grahamstown in een afgrond gestort. Er zijn 20 dooden en een 20tal ge kwetsten. Hij hield in haast stil en bestatigde met schrik dat een meisje onder zijnen tweeden camion verpletterd lag. Seffens droeg hij het binnen in de hofstede van M A. Derycke Het overreden meisje was de 10 1/2 jarige Julia Vandecasteele. dochter van Auguste Vandeeasteele, wonende op.de peerden markt. Poperinghe. Het meisje was daar met. zijne twee broeders Arthur en Omer, 7 en 8 jaar deze zaten op den camion toen het ongeluk gebeurde. Binst 'een oogenblik van onop lettendheid van den knecht moeten de drie jongens toch op don camion geklommen zijn. liet meisje was er ook reeds op en viel er van door het achterwiel werd het geheel de linkerzijde, buik en bil verplet terd. De heer Charles Dnwulf. geneesheer die er seliens bijgeroepen werd, oordeelde den toestand hopeloos, en om 2 ure stierf het meisje. Het parket van Yper is Zondag ter plaatse gekomen om de verantwoordelijkheid vast te stellen. Ml CTC is meer aan te bevelen togen IN I Ej 1 u Bloedsgebrek. Bleekzucht, Zo ouwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, lan de VERSTERKENDE RILLEN. Prijs 3,00 fr.' de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE Groote Markt. 18. POPERINGHE In ongeveer een derde onzer uitgaven van verleden week, hebben wij nog het pijnlijk ongeluk gemeld dat alhier den Zaterdag rond 12 .1 2 ure voorviel langs de Ylamertinghe-kals. nabij het kapellotje bij de hofstede van M. Emeri Vancayseele. Louis Desmarets, knecht bij M. Dambre, graanhandelaar te Yper, kwam naar Pope ringhe gereden met twee aaneengehaakte wagens, met 10.000 kilos geladen en drie peerden bespannen. Over den Brandhoek gekomen, had hij reeds verscheidene malen drie kinders ver jagen die op den tweeden camion wilden springen toen hij opeens, wat verder geko men, geschreeuw hoorde. 18 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door HIDAimiK DE XEIAiE. Ha zij was als door eene loodzware hand neórg» drongen en meende van gruw en af schuw ineen te zinken, bij 't vernemen van de vreeselijke bekentenis, die van de lippen van den bevenden blinde kwam rollen, en zoo aangrijpend akelig in haar oor had ge klonken. Arnold gij zegt!... 't Was alles wat de hoogst ontstelde vrouw kon uiten of murmelen. Want alhoewel zij het vermoeden van haren Guido deelde en in Arnold, met die pen afkeer, de schuld zag van den akeligen dood van vader Jonas, zoo nochtans tref het haar geweldig, uit den mond des blin den die giuwvolle bekentenissen te hooren. Dit deed haar sidderen van opbruisende verontvveerdiging en. wijl zij eensklaps op rees. morde zij tandenklapperend Maar. gewetenlooze, gij hadt dan noch hert, noch ingewand De blinde verschrok en kroop ineen. Schuw liet hij het bleeke, magere gelaat nog dieper zinken en prevelde vol angst: Aelil... medelijden!... spaar mij!... Ik was als van eenen boozen geest bezeten Gruwelijk! Gruwelijk steende Mar- garotha, op hare zitplaats terug vallend. Die man doodde weleer zijnen vader Ja, doch niet vrijwillig deed ik dat nokte de blinde met krampachtig samen gevouwen handen. Bij God neen niet met vrijwillig opzet was 't mijne schuld Achik worstelde met mijnen vader, om het STADSNIEUWS. Onverschoonbare misgreep. Op de hofstede van Joseph Veroruysse, Brabant hoek was donderdag avond der verleden week een franscben deserteur aangeland die aan den landbouwer vroeg een nacht in de schuur te mogen overbrengen, 't gene hem toegestaan werd.' 's Morgens na zijn vertrek echter, beweerde de knecht Ctianes C... dat tnen hem zijn geldbeugel ontstolen had die boven zijn bed onder het dak verborgen lag De vermoedens vielen op den deserteur en men liep hem achterna C... bedreigde hem omver te steken en gaf hein eene ferme rammeling doch de deserteur hield staan niet plichtig te zijn. Nu, zondag kwam C... ten politie bureele eene klacht indienen en woensdag begaf zich een agent ter plaatse. C... toonde hem de plaats waar zijn porte monnaie altijd lag en toen de agent zijn hand wel erin stak, vond hij seffens het zoogezegde verdwenen geld. De porte-mon naie was slechts wat dieper geschoven. In 't vervolg zal C.., beter zoeken vooraleer iemand te beschuldigen. Overtreding.Auguste Neuville werd zondag avond door de agenten gevonden in volledigen staat van dronkenschap hij z; op een bank bij eene herberg en kon niet meer weg. De agenten sloten hem op tot hij nuchteren geworden werd. Neuville kwam van Hazebrouck met 1250 fr. en toen men hem aanhield had hij reeds 300 fr. wegge maakt.Jules Six werd maandag smoor dronken in de Yperstraat gevonden men heeft hem in den amigo opgesloten. Voor per velo te rijden zonder licht werden ook processen opgemaakt. Ten politie-bureele berust een gevon den parapluie en de veloplaat nL' 39929. Verloren, Dinsdag avond in de Gast huisstraat, eene gouden broche. Tegen be looning ten politie-bureele terug te dragen Een regenscherm met koperen appel werd ook verloren deze week. Bij 'l Sladsmuziek. Vrijdag avond had, tijdens de algemeene herhaling van 't Stadsmuziek, de stemming plaats van een nieuw lid -der Commissie, in vervanging van M. Georges Lebbe, die Poperinghe verlaten heeft. M. René Hauspie werd gekozen met bijna al de stemmen. De muziekanten hebben zoo de genegen heid betoond welke zij allen hebben voor M. René Hauspie, die sedert 35 jaar -trouw lid van 't muziek is. Dit is ook een blijk van de broederlijkheid die onder de muziekanten bestaat, dank aan 't goed bestuur. Aan M. René Hauspie onze beste geluk wenschen. Veranderingen aan de Reisgids met 1n Mei. Met Maandag ln Mei aanstaande zijn er nog al belangrijke veranderingen aan de Reisgids gebracht voor de trams en treinen uit Poperinghe vertrekkend. Benevens den trein die hier om 5 31 ure 's morgens vertrekt en te Brussel om 8.10 ure aankomt, hebben wij nu nog eenen nieuwen trein die 's morgens uit Poperinghe vertrekt om 6.10 ure en te Brussel aankomt om 9.19; wat met dezen trein een weinig zal miskomen is dat men tweemaal moet veranderen voor lvortrijk en 20 minuten moet wachten te Meenen. Voor den terugkeer uit Brussel naar Po peringhe, is er een gemakkelijken trein bijgekomen die 's avonds om 4.07 ure uit Brussel vertrekt en om 7.28 te Poperinghe aankomt. Aan de uurtabels der tramlijn Poperinghe- Veurne zijn geen wijzigingen gebracht ge weest. Deze echter der lijnen Poperinghe-Mer- ckem-Dixmude en Dixtnude-Yper ondergaan nog al veel veranderingen. Wat slecht ge schikt is, is den laatsten tram die in Popertn ghe toekomt uit Dixmude en Merckem. Men kan 's namiddags te Poperinghe niet aai - komen langs deze lijn tenzij ten 3.48 of ten 9.48. Veel te vroeg of veel te laat. Zie uurtabels op ons bijvoegsel. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te behouden van 't geen ik hem ontstolen had, zijn geld, de fortuin Hij... hij weerstreef de, verdedigde zijnen schat, wilde hem van mij terug... Ik... onzalige! ja, ik greep hem aan... deed hem wijkenOch daar vloog hij tegen de deur des reiswagens en... God meedoogen met mijDeze deur was slecht gesloten zij week maakte eene opening die afgrond werd en... genade, mijn God!." daar... verdween mijn vader reddeloos... in den diepen nacht Heer! vergeef ons onze schulden! snikte Margaretha, bezwijkens nabij. Ha ja, o vrouw nokte de blinde hert- verscheurend. Ja, bid voor mij, want dit durf ik zelf niet meer pogen, wen ik mijne snoode euveldaden herdenk. Helaas wat door mijne schuld geschiedde, was on herstelbaar wreed! 's Anderendaags, dit hebben mij de nieuwsbladen, koud, onver biddelijk gemeld, 's anderendaags vond do baanwachter, schrikkend, een ijselijk ver minkte lichaam op de spoorstaven liggen, midden van eenen plas roodzwart bloed, dat tusschen de blankesneeuw.alseenediepe en breede wonde zelve scheen, gruwel t was de hand van zijnen zoon, die hem vermoord had, o God Ontzettend, afgrijselijk kreunde de rillende vrouw. Ja, ontzettend, afgrijselijk was 't gewis ging de blinde voort, met akelig bittere stem. Ha. geloof mij. o Margaretha geloof mij, datduizende malen reeds dit vreeselijk gezicht voor mijnen ontstelden geest heeft gezweefd Ja, ontelbare malen heb ik dit zoo gruwvolle tooneel voor mijne oogen ge had en nu nog meer dan voorheen waart dit schrikbeeld mij voor den schroünenderi geestHa 't is reeds lang, vele jaren ge- den, ik was nog gehuwd en had, ik, het wangedrocht door de hel uitgespuwd, töt gade eene brave en edelhertige vrouw, de duif met den gier gepaard Welnu, op ze- verkrijgen In den B izar bij Sansen-Decorte, 5 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe Vo >r de tramlijn Poperinghe-Renin- ghelsl-Kemmel heeft men reeds de noodige afmetingen gedaan en binnen korten iij«l moet het ontwerp ingediend worden. - Benoeming De lieer Joseph Du me! ie van Poperinghe, zoon van M. Jules Dumelie, sergeant bij het 3e linie-regiment te Yper, komt leeraar benoemd te worden in de krijgsschool dezer stad. - Voor de Damen en .Differs. Ieder een bewondert de Schoone Borduurwerken lie de Maatschappij Singer tentoonstelt in haar depot onzer Stad, 32, Priesterstraat. Wij vernemen dat er, te beginnen van Maandag 1" Mei, eenen kosteloozen leergang van boi duurwei k zal plaats hebben in oen der plaatsen van hiervoor vermeld depot. Die leergang welke twee weken zal duren, mag gevolgd worden door eiken persoon die eeii middelbaar machien der Maatschappij Singer bezit of bestelt. IK' Suikerij V an Tieghem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Ei ■oven.Brand.Zaterdag morgen 22" dezer, is alhier eene strooimijt van 5000 schoven afgebrand, toebehoorende aan M. Henri Debeer. De oorzaak is onbekend. (ronibeli*1. Dief ten in de streek. Van Emiel Deschuytter, bakker te Crotn- beke, zijn 30 houtbondels ontvreemd uil eene weide waar hij eenige kroonen van bootnen gekocht had, en waarvan het hout gereed gemaakt was om naar huis te dragen Bij Evariste Parret, landbouwer te West- vloteren, is een allerschoonste kalkoenhaan gestolen. Verleden week, toen deze land bouwer zich gereed maakte om zijn laatste aardappelen te planten, rond de 200 kilos, en deze wilde afhalen van den zolder van eenen stal, waren zij gestolen. Bij Georges Deraeve, landbouwer, lagen op zekeren mor gen twee eenden dood in den waterput. Binst den nacbt had deze gerucht gehoord op het hof, was opgestaan en liad de diévei op de vlucht gedreven. Nijverheidsschool. De ope ning der zomerlcssen in de nijverheidsschool is vastgesteld op Zondag 7n Mei, om 8 ure 's morgens. Staileii. Gouden bruiloft. Op maandag 8 mei aanstaande, zullen dc echt- genooten Mandeville-Grijspeerdt, wonende op de Plaats, hunnen gouden bruiloft vieren Karel-Lodewijk Mardeville is geboren in 1830 en zijne vrouw Coleta Gryspeerdt in 1832. Zij hebben vier kinderen gehad, die allen nog in leven zijn, en 31 achterklein kinderen. De jubilarissen zijn den 8 mei 1861 te Staden, hun geboortedorp, getrouwd. Den 8 mei zal eene plechtige mis van dankzeg ging gecelebreerd worden. Itcrkcm. Moord. Na den avond samen in eene herberg voorbijeëbracht te hebben, gingen Jules Foulon, 28 jaar, fa briekwerker en de gebroeders Hendrik en Aifons Bust samen huiswaarts. Onder wege gerochten ze in ruzie en Foulon tegen twee staande, trok zijn tnes Hendrik Bust me! zijn broeder ontnamen hem het wapen en doorkerfden hem met messteken. Voorbij gangersdie later huiswaarts gingen vonden Foulon dood. Aifons Bust werd déUzelfden avond aangehouden. Hij is 20 jaar oud en ongehuwd. Alweer een moord door den drank gepleegd. Itorlrijk. Kind doodgereden. Maandag morgend, rond 10 ure, gebeurde in de Wijngaardstraat een schrikkelijk on geluk. Het 3jarig kinijje van Désiré Bostyn, wonende in voornoemde straat, werd nabij de ouderlijke woning door eenen bierwagen verrast en overreden. Het slachtoffertje was zoo ijselijk gekwetst, dat het eenige Ocgen blikken nadien overleden is. Iti •iiiïge. De wereldberoemde Hei lige Bloedprocessie zal dit jaar haren omgang doen den Maandag 8 Mei. Si».tliriii«'lH. Jongeling doodge reden. Een schrikkelijk ongeluk i zaterdag namiddag voorgevallen te St Michiels. Een jongeling van Oostende moest voor zijnen baas een draaiorgel naar eene her berg van St-VIichiels voeren, waar het zon dag kleine kermis was. Tegen het dorp van genoemde gemeente gekomen, viel er al met eens eene mand met flesschen van het rijtuig net peerd verschrikte door het ge rinkel en sprong op zij, zoo plots dat de voerman van het rijtuig viel, terwijl het peerd voortsprong een der wielen reed den jongeling over den buik. Voorbijgangers sprongen seffens bij en brachten den onge lukkige. die geen teeken van leven meer gaf, in eene naburige woning, waar hij eene halve uur nadien den geest gaf. Het slacht offer was ongehuwd en 23 jaar oud. Ilri schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépot bijgebr. Delhaize Moncarey-Sansen Meclielen.— Schrikkelijke brand.— Woensdag avond rond 9 ure ontstond et brand in de papierfabriek van M. Schelfhout. Deze gebouwen beslaan eene oppervlakte van omtrent 700 vierkante meters en zijn tusschen andere gebouwen ingesloten. Dii miek het werk der pompiers geheel moeilijk en op zeker oogenblik brandde het in 8 hui zen. Men dacht dat geheel de wijk ging platbranden en de schrik van al de inwoners was groot. Rond 12 ure echter begon men het vuur meester te geraken en om 2 ure was alle gevaar geweken. Van gansch de fabriek echter, met haren inhoud machienen, koop waar, enz., is niets heel gebleven. De remise en stalling'n van Lethist, het meube ma kerswerkhuis van Van Dyck met gansch /.ijnen ii houd. het huis J. Pierens, nevens de fabriek, en liet achtergebouw derVleesch- halle zijn allen gansch vernield, alsmede het dak der stedelijke bewaarschool. Geheel den nacht moesten de pompiers ter plaatse blij ven. Men rekent de schade op 150,000 fr. Er bestaat verzekering. Nooit zag men te Mechelen zoo een brand. Schaarbeek. Dc brand in 'l ge meentehuis. Zooals wij reeds zegden, is tnen overtuigd dat de brand in 't gemeente huis door kwaadwilligaards veroorzaakt werd. Eene premie van 10.000 fr. is beloofd aan wie de daders kan doen kennen, maar tot nu toe heeft tnen nog geen minste spoor ontdekt. Charleroi. TentoonstellingVan 6 tot 9 Mei zal er in de tentoonstelling van Charleroi eene groote tentoonstelling plaais hebben van inlandsche hovenierderij. Meer dan 190 verschillende konkoersen zullen plaats hebben, waaraan verscheidene groote geldprijzen toegekend zullen worden en verdeeld aan al de tentoonstellers len einde hen de onkosten weder te geven waaraan zij blootgesteld worden. Men rriag verzekerd zijn dat de zaal goed zal vervuld zijn, daarom doet het eomiteit eenen warmen oproep aan al de liefhebbers hunne aanvragen op tijd in te zenden om alle overweldiging op de laatste dagen te voor komen. De aanvragen tot de deelneming aan dezen konkoers moeten gericht worden naar liet algemeen eommisariaat van het Gouverne ment "Concours Horticoles 21, Quai de Braband, te Charleroi, alwaar men insgelijks de programma's kan verkrijgen. Ik heb de eer, het geacht Publiek kenbaar temaken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en sedert Februari voor 3 maanden, het huis bewoon van Mad. We Louis Ramoen en Kinders, aan den anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT-FREMAULT, GOUDEN SCHOEN Veurnestraat, POPERINGHE. Brandstichting te Rousbrugge. Maandag werd de eerste zittijd van het Assisenhof geopend, onder voorzitterschaj van den heer De Bast, raadsheer aan het Beroepshof van Gent, met de zaak ten laste van Arthur-Jerome Wydoodt, geboren te Pollinchove.op 19 Augusti 1884, woonachtig te Beveren-bi|-Roushrugge, thans aangehou den, beschuldigd 's nachts het vuur gestoken te hebben aan een woonhuis der familb J. Lootvoet. Dit huis stond op de wijk St-Eloi, langs een klein wegeltje. De landbouwer Henri De Schrijver had dit onbewoond klein woonhuis in huur genomen en het in onderhuur ver pacht aan Evarist Versavel, werkman te ('ollinchove, die van zin was op de hofstede te komen werken en liet huisje met 6 febru ari te komen bewonen. Daardoor was Arthu Wydoodt die ook op de hofstede De Schryver werkte jaloersch gemaakt en was bevreesd dat Versavel in zijne plaats met de peerden zou mogen omgaan. Dit huisje dat met. strooi gedekt was had eene waarde van 500 frank. Het dak was zoo laag dat een man er gemakkelijk met de hand aan kon. Zekere Camiel Dubois heeft verklaard dat hij te zamen met Arthur Wy -fj-odt uitde hei berg van Emiel Lepez geko men was en Wydoodt hem zegde dat hij De Schrijvers kot in brand ging steken, maat dat hij het aan niemand mocht zeggen. Aan een anderen dienstknecht had Wydoodt eenige dagen te voren gezegd dat hij wenschte dat het huisje mocht afliranden, daags voor dat Versavel er ging in komen wonen. Aan den onderzoeksrechter loochende de beschuldigde zulks gezegd te hebben. Het gedrag van den beschuldigde liet veel te wenschen, want hij was dikwijls bedronken des zondags en ook somtijds den maandag en hij werd in 1907 reeds veroordeeld voor waardeli.jk, tot eenigzins zware straffen voor vernieling van landbouwtuigen, oog sten, meubelen, voor braak van afsluitingen in 1908 te Rijssel voorslagen. Wanneer de heer Voorzitter den beschul digde ondervroeg, ontkende deze de hem ten laste gelegde feiten en beweerde ook, geens zins datgene gezegd te hebben dat men hen toeschreef. De heer Veys, onderzoeksrechter te Veur- ne, kwam als eersie getuige zijn verklarin afleggen betrekkelijk het onderzoek. De tweede getuige, die gehoord werd, was de bevelhebber der gendarmerie, die uitleg gingen gaf nopens het eerste onderzoek door hem ter plaats der misdaad ingesteld. Mr De Clercq, substituut van den heer prokureur des konings, hield met eene ge paste rede de beschuldiging staande en vroeg aan de gezwoornen een verdict van schuld uit te brengen. Mr Boedt, heeft met een waar talent de verdediging van den betichte voorgedragen en al de beweegredenen van debeschuldiging verijdeld. Zijne kloeke pleitrede, die daarna door deze van Mr De Craene gevolgd werd, heeft gewis grooten indruk gemaakt op den jury, aangezien de heeren gezwoornen ont kennend hebben geantwoord op de twee vragen die hun waren gesteld geworden en keren nacht, wen de vloek des Heeren mij zichtbaar vervolgde, en mij zwaar doch nog te gering kwam kastijden, heb ik, in razen de wanhoop, getracht mij hel leven te be nemen, en, helaas ik roofde mij enkel het licht! Met eigene handen maakte ik mij zeiven blind Blind met eigene handen riep de angstig toeluisterende vrouw vol ontzetting Ja... ja!... Tot straf en tot boete gewis, werd ik veroordeeld door den wre- tenden God, om voort te leven, ja maar niet anders meer dan in eeuwigen duisteren nacht Schromelijk zuchtte de vrouw sidde rend. Ha niet sterven zou ik Waarom Dit begreep ik dan nog niet, echier eerst later. Niet sterven zou ik. maar leven in altijddiirenden nacht, met ongeneesbare blindheid geslagen, om ten allen tijde des te klaarder, des te meer het zoo bloedige en om wraakroepende tooneel te aanschouwen, lat mij gedurig voor den eenzamen en on- verstrooideu geest spookt Gedurig zie ik mijn verongelukten vader, die mij. neer stortend en onder de onverbiddelijke, snor rende wielen verbrijzeld, gemalen, tegen mij zijnen vreeseiijken vloek uitstiet... zooals hij weleer, op mijn aanstoken, mijnen broeder vervloekte. -- Uwen broeder, rampzalige ja, die, noodlottig onder dien vloek gebukt, ook een akelig, gruwvol einde vond! schreeuwde Margaretha, de armen wanhopig wringend. Hemel!... wat zegt gij P.. wat ge beurde er toch aan Guido Helaas! helaas! mijn goede Guido ging blijgemoed, gezond en welvarend van mij weg, om... ach 't is te wreed om te zeggen!... om gedood terug te worden gebracht Gedood o gij zegtgedood P... huilde de blinde. het Hof dan ook Wydoodt heeft vrijgespro ken. Het drama van Waereghem. Donderdag nr rgend werd de z;$k opge roepen len laste van Jozef Uoosvelt, geboren te Waereghem, den 12 December 1885, bakkersgast, wonende in deze gemeente, beschuldigd van poging tot beraamde moord op den logisthouder Buyck, waar bij zijn tafel kocht. Hij loste op dezen 4 revolver schoten en Buyck verkeerde lang in doods gevaar maar nu is hij bijna hersteld. De zaak moest Zaterdag afloopen. Ja, gedood!... beet hem Margaretha met klapperende tanden toe, ja, vermoord door een schot in den rug God!, hulp!... ik bezwijk!... kreunde de rampzalige ineenzinkend Heer... wees mij genadig! Ach mijn broeder gedood... vermoord door een schot in den rugAch 't was de vloek Hij was opgerezen hoog en recht, en zakte nu als geknakt, gebroken in zijnen etel neer, waar hij onmachtig, snikkend lag te kermen God Guido vermoord... door een schot in den rug V. Hoe écn booswicht ziehzelven wreed strafte. Eene lange wijl verliep. In die rijke zaal. met nare kostbare ver sierselen en weelderige meubelen, werden eene pooze enkel niets dan versmoorde snik ken en gezucht gehoord, dat akelig afstak tegen al de kostbaarheid welke men be merkte. Hevig en diep moest voorwaar de droef heid zijn van den blinden koopman Arnold, want terwijl beken van heete Iranen uit zijne v rdoofde oogen vloten, welden grie vende zuchten uit zijnen boezem op, en was zijn gansehe wezen zoodanig ontsteld, dal zijn mager lichaam zich in bochtige wen dingen wrong en rekte. Ja, deerniswekkend mocht zijn toestand wel heeten en Margaretha. vol edele zelf verloochening, verdrong haar leed. om den 'nnig bedroefden en lijdenden ongelukkige te vertroosten. Arnold, sprak ze hem liefdevol aan. Arnold, ween niet meer en schep moed Wat van ramp en onheil er geschied de, is reeds verre wegen heen. Kom. uwe hand, laat mij u, in naam van mijnen Guido, ver geving schenken Ha ongelukkige broe- SPORT. Football. Matchen van Zondag. De laatste match in le divisie werd te Brussel gespeeld Daring C. B. 3-R. Meche len 2. De match België Duitschland te Luik gespeeld is eene overwinning geweest vooi de Belgen met 2-1 Vriendenmatch F C. Yper-S. V Rousselare. Yper won met 6-1. Het kampioenaat in derde afdeeling voor de Vlaanders zal aan de Cercle van Brugge toekomen, gezien iiunne schoone overwinning op Gentde F. C. Rousselare won Zondag laatst met 5 om 1 tegen Ronse, doch zij hebben zich bijzonder onderscheiden door hun brutaal spel. Wij lezen in Sportbode Volgens ingewonnen inlichtingen schikken het mees tendeel der kl ingen uit de beide Vlaanderen, die dees jaar in 3e afdeeling optraden zooals de twee kringen van Rousselaere Ronse alsook Eecloo, Club en Cercle van Brugge, de twee Gentsche bonden, enz., het toekomende jaar in 2e afdeeling een elftal op te stellen. Des te beter de voetbalbeweging kan geeu vooruitgang genoeg doen onder onze Vlaamsche jeugd. Mochten wij insgelijks het officieel optre den begroeten van vele nieuwe kringen, zooals b. v te Thouroui, Blankenberglte, enz. Overal dient er gewrocht. De internationale match België-Fran k rijk wordt heden Zondag te Brussel ge speeld. Te Parijs wordt een militaire maleh Frankrijk-België gespeeld. Van de 11 Bel gische spelers zijn er 8 Bruggelingen. Heden speelt de F. C. Ronse op zijn ter rein tegen de C. S. Brugge. Heden Zondag, om 3 ure. op den Koutei te Poperinghe, match tusschen de 2e elftal len van den F. C. Yprois en den F. C. Po peringhois. De le equipe van de F. C. Poperinghois begeeft zich naar Yper om er in den Velo drome in match uit te komen tegen de le equipe van de F. C. Yprois. Voorzeker zullen onze mannen met moed den match aan, aan en wij wenschen enkel dat alles regelmatig afloope, dat men schoon spel levere en dat de vriendschap tussehen beide maatschappijen blijve en steeds ver- meerdere. Men v.v-^t dat de suikerij Van Tieghem Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. Wielrijden. Uitslagen der koersen van Zondag. Antwerpen - Meenen. 145 km. 1. Vandaele, Moeskroen, 2 Méchant. St Niklaas, 3 Rossius, Heuseux, 4. Doms Brussel, 5. Moritz, Namen, 6. Demarteau, Luik, 7. Masselis, Meenen, 8 Lauwers, Wesemftel, 9. Roelant. St Niklaas. Velodroom-Verviers. 3 uren koers voor beroepsrijders 1Sarolea, 2. Hanlet op 1 1/2 lengte, 3. Dierickx, op 1 ronde 4. Francois Faber, op 2 ronden, 5. Pevée. Tijdens het derde uur viel Faber, en ver loor hierdoor twee ronden. Velodroom-La Louvrière. Snelheids match, tusschen Dupuis en Van Houwaert. Du puis won de twee manchen, de eerste op 1/2 wiel, de tweede op 20 centimeters. Achtervolging® match 1. Van Houwaert haalt Dupuis in aan de tiende ronde, in minuten. Koers van 60 km. bij samentelling van punten alle 15 minuten 1. Van Houwaert Moorslede, 7 punten, op •- La Francaise 2 Sartiaux, 17 punten 3. Beaudoux, 2; punten4. Joret en Barendse. elk 29 punten Van Houwaert won 9 pretnien, Beaudoux 7, Sartiaux 3 en Joret 2. Kampioenschap van Frankrijk op de baan (100 km.) Heden Zondag zal voor de vijfde maal het Baankatnpioenschap van Frankrijk betwist worden. Voor Parijs-Brest en terug, 1200 km (24 tot 27 Oogst) zijn reeds 14 ingeschreven waaronder Van Houwaert. De eerste inschrijvingen voor Bordeaux Parijs 13 tct 14 Mei), zijn Van Houwaert Georget, Lapize en Renaux. Parijs-Meenen, 300 km., die eerst vast esteld was op 30 April, zal bepaald door gaan op 7 Mei. Vliegen. Een vlieger te Brugge Heden Zondat zal de vlieger Atnand van Douai, indien hei weder gunstig is, naar Brugge gevlogen komen en nederdalen op het Brugsche Sport pleinThouroutsche steenweg, waar hij zal blijven om dagelijksche vluchten te doen tot Zondag 7 Mei Een Belgische vlieger verongelukt in Oost-Indië. Uit Juaunal wordt gemeld dat de Belgische vlieger Emmanuel de Hemptinne, 28 j iar oud, zoon van M. Jozef ie Heunptinne, van Gent, met zijn vlieg- maehien m eene rivier gevallen en verdron ken is. .%iiloiiioltili*iiic. Wereldrecord geklopt Dayton heeft nu op Durham, 200 HP., de mijl ajgelegd in 25 sec. 40 h. of met eene snelheid van 228 km 91 m. in liet uur. Hij deed den ki lometer in 15 c 80 h. en do twee mijlen in 51 s. 28 h aldus de vorige wereldrecords doppende. der, zoo wil ik u noemen, zwaar toch hebt gij geboet en door 't ongeluk werd uwe ziel genezen. De brave vrouw weerde uit haar hert de droefheid weg. om deze niet in wrok te la ten ontaarden, en zij nam den uitgemergèl den blinde teeder bij het grijzende hoofd, en omhelsde zijn mager voorhoofd liefderijk wijl zij prevelde t Arnold ongelukkigejjroeder, in naam van Guido schei k ik u vergiffenis. De ongelukkige beefde en sidderde over gansch zijn mager lijf, alsof hij door hevig( koorts bevangen ware Hij greep in vervoering de hand der edele Margaretha en kuste ze diep erkentelijk murmelend Dank o dank, edelhertige vrouw, di k vroeger zoo miskende en verongelijkte Dat dit voor immer eeuwig vergeten weze, nokte Margaretha diep aangedaan Komaan, Arnold, moed gehouden Wat gij misdreeft hebt gij gewis uitgeboet, daar God u berouw zond en u beteren liet Ja gij liebt gelijk, o liefdevolle zuster, riep Arnold vurig uit. Ja, ik kreet? de gunst der genavle van den bermhertigen God Kn 't was mijn zoon. Joris die ze voor mij ver wierf Uw Joris, Arnold Ja, Margaretha, en dat moet ik it no. vertellen, terwijl wij hier vrij en ongestoord tens spreken kunnen. Gewis zal ondertus schen Joris zijne twee nichtjes goed bezor gen en ze lustig bezighouden. Niet twee, Arnold, maar wel drie. rbeterde Margaretha Judith, Roza en uieia zijn hare namen. Ha! straks zal ik verblijd met haar kennis m ken. Laat mij u eerst nog verha len wat met mij later voorviel, 't zal niet lang m- er duren viaar mag ik u eerst eene verversching doen voorzetten Och doe geene moeite, Arnold, ik Gansch België verheugt zich over dezen terugkeer en over de volkomene herstelling onzer geliefde vorstin. Het bestendig bureel der maatschappij van den brusselschen om trek hoeft de inrichting op zich genomen eener groote volksbetooging, die ter dezer gelegenheid zal plaats hebben. De schoolkin deren en de maatschappijen der hoofdstad zullen de haag vormen op den doorlucht van den koninklijken stoet, 't is te zeggen op de Kruidt tiinlaan en in de Koningstraat. Later. Donderdag nacht heeft koningin Elisabeth eene koude in het oor gevat. Dr Maloens, die Hunne Majesteiten Vergezelt, heeft geoordeeld dat het voorzichtig is dat de koningin eenige dagen op hare kamer bleef. Bijgevolg zal de koning, die door de staatszaken naar Brussel geroepen wordt, alleen naar België terugkeeren. De volksbetooging voor dezen zaterdag, ingericht, is bijgevolg uitgesteld. Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, ln den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. IKt gezondheid tan <l<>n Bans. Een telegram uit Rome te Parijs toege komen. zegt dat de paus erg ziek is en dat men zelfs over eenige dagen eenen noodlot- tigen afloop vreesde. Itczork van president Fallièrcs. Het is den lo Mei dat, M. Fallières, pre sident der fransche republiek, ten stadliuize van Brussel zal ontvangen wórden. IK' Iti'volkiiiti; tan ISrigii*. I)e Annuaire statistique van België is verschenen. Fit dat boek blókt dat het koninkrijk op 31 December 1910 eene be volking van 7,451,903 zielen telde, waaron der 3,702,854 mannen en 3,749,049 vrouwen. Brabant, de meest bevolkte provincie, telt 1.477,229 zielen dan volgt Henegouwen met 1.234,418 Oost-Vlaanderen 1,118.235; Antverpen 973,455 Luik 899.537 West- Vlaanderen 876,011 Namen 365,420; Lim burg 273,632 en Luxemburg 233,963 in woners. Bij het einde van 1910 telde Brussel 196,418 inwoners, en 't arrondissement Brussel 1,032,667 inwoners. De meest be volkte stad blijft Antwerpen met 334,601 inwoners. Zoetenaaie blijft de minst bevolkte gemeente met 23 inwoners, Eersie geneeskiiiidige los. Over de bloedarmoede. Als het getal roode bloed korreltjes te klein is tegenover de andere bestauddeelen van het bloed, ontstaat anémie of bloedarmoede. De zieken zijn bleek, krachteloos, rap buiten adem en seffens afgematzij zijn zwaarmoedig en slijten een recht ongelukkig leven. Er be staat nu een uit'-rst werkzaam geneesmiddel tegen de bloedarmoede, namelijk de THEü- BROMAdie door zijne wetenschappelijke bestanddeelen rechtstreeksch in ons bloed de roode bloedkorreltjes verwekt en de zwakste lieden verkwiktTI1EOBROMA geeft aan bleeke menschen de schoone kleur tprug van de gezonde jeugd, verkloekt de zenuwen, verrijkt de hersenen en waarborgt ons eene bloeiende gezondheid. THEOBROMA kost maar 3 frank, goed voor 14 dagen; bij NI. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe STAATSBLAD Leopoldsorde. Het ontslag van M. Gravet, vrederechter van het le kanton Yper, is aanveerd M. Gravet is benoemd tot ridder der Leopoldsorde. Ivlen.g-elin.g-en.. Zwijgen kan tegelijkertijd het uitwerk sel zijn van de domheid en van de wijsheid. In de school. Onderwijzer. Wat is een automaat? Gij daar, Jefken Snobs. Jef. Een policielmreau. meester. Onderwijzer, Wat, een policiebureau?! Jef. Ja meestergooi er boven een ruit in dan'komt er beneden 'neu agent uit. Eigenliefde. Als iemand u te veel vertelt van zijn gebreken, Zeg dat gij hem geloofthij zal u tegen spreken. neb volstrekt geenen anderen lust dan naar liet \ernemen hoe gij mocht tof berouwen beternis gekomen zijn. Welnu, het zij zoo! luister! besloot do blinde ingetogen. Even hield hij op en overdacht eene wijl in stilte, dan sprak hij met bevende stem Margaretha, ik moet noch kan het u geenszins zeggen hoe geweldig innig ik ge troffen was door het vreeselijk ongeval, dat mijnen ongelukkigen vader overkwam en in welke gesteltenis ik te Marseille aanland de, kan ik u evenmin beschrijven.... AA anr.ei r ik de groote havenstad bereikte, was het gansch nacht geworden en mijne eerste zorg was dan ook, na het ver laten van den spoortrein, in een gasthof mijnen intrek te nemen, waar ik eene kamer huurde en mij opsloot. Dat ik van den gatischen nacht geen oog look, moet ik u niet verzekeren. Ha gedurig zweefde mij het verschrikkend ge laat ntijns vaders voor den geest en toen de morgendzon hare eerste stralen over de aar- Ie zond. vonden deze mij nog vol ontzetting op dezelfde plaats gezeten, waar ik mij had neergeworpen D.iar liet uur aanbrak, waarop het ontbijt mij zou worden opgediend, zoo besloot ik er toe mij een weinig op te frisschen en de wanorde, waarin mijne kleederen zich be vonden, te herstellen, waarna ik naar de eetzaal daalde en mij aan tafel nederzette... Ik had honger, doch kon niets eten en 't weinige dat ik nutte, bleef mij in de keel steken. Na eenige oogenblikken aan de ont bijttafel te hebben vertoefd ging ik terug naar mijne kamer, waar ik het wagen zou te telleii wat ik bezat. Xadruh voorbehouden. Wordt voortgezet.) X

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 2