BRADEN, SAKKIN EK KOKEN SANSEN-DECORTE FL. OSTEUX-DAUCHY BREUKEN GEVRAAGD IN ELKE STAD OF GEMEENTE, ELZUIIR HOli tl li Hst SliW AMELDONCK HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALGIE J. LIÉGEOIS-MONTEYNE STROOIEN HOEDEN en alle nieuwigheden in Zomerartikelen EEN WOONHUIS 5" Raadselprijskamp ELLEGOEDEREN JOSEPH DUMON, K.PflGAREYJn't Paradijs, 2'1,18 en Hotel-straal, YPER. FOUITBUREN IN T GROOT EN IN T KLEIN. DE POPERINGHENARR Volledigen Uitverkoop Schoon Winkelhuis met Hof HOEST-ASTH MA BAftK van POPERIJ4G8E. GROOTE KEUS van HOEDEN en KLAKKEN voor mannen en kinderen. PLANTAARDIGE BOTER BURGERSTANDEN VAN Notaris BOUCQUBY, Vrijdag 5 Mei 1911, HOPPE. Op Zondag 3o April, EERSTEN TAP, XE ¥EIU$OLLEK Afgeluisterde Samenspraak. KLEINE AANKONDIGINGEN Terstond te pachten Algemeene depositaris voor Poperinghe en,omstreken S. GEORGE-VAN LANTSCHOOT.suikerbakker.Yperstmt, POI'l-liINC.IIE. IN DEN BAZAR BERICHTEN. zYgnes Y »lla<kys Charles Halfmaerten Corselis Verandering van Woonst. Gezusters ROUSERÉ X7YW ÖPIJIY PO P ERIN GHE Feesten en Vermakelijkheden. X"e Koop llen vraagt Roschtalliën of Plantsoenen IIUlSUOUDSTIiltS PATÉ GAUüOISE R MONCAREY, in 't Paradijs, Poperinghe. in'Tklein. Inden Ballon, intgroot. C. 8ATTHEU BAEKEROOT, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE SCHOENMAKER, in DE Gouden SViansbottin, ZOMERSCHOENEN Genezimj zonder operatie. Priesterstraat, 15, Poperinghe. agentliefst vermogend, xoor eene eerste klas zaakzonder eet rig gevaar (geeiie assurantieën, geen waarborg, geen verantwoordelijkheid,, nief naloopen) weinig schrijfwerk, schoon, veel en degelijk reklaam. Onnoodig zich aan te bieden indien men ieders achting en vertrouwen niet bezit. Rijzonder aanbevolen aan gemeente-sekretarissen of ontvangers, kosters, onderwijzers, zaakwaarnemers, wisselagenten, renteniers, op pensioen gestelde personen, rentmeesters, melkerij bestuurdersenz. Schrijven, met opgave van ouderdom, gehuwd of niet, beroep, welke bijbedieningen men evenwel heeft, aan J. R. W. bureel van dit blad. van MERRIS, COEVOET, BAERT C Schaalstraat, n' 0, POPERINGHE. TELEPHOON N1 66 Loopende Rekeningen Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring yan Titels. Retaling en inning van Handelseffecten. VERGELIJKING TUSSCHEN DE PRIJZEN DER STIKSTOF JÜ? 6 BESTE VERLEY, Fabriek - té Marquette, bij Rijssel Witten Beer Deze ameldonck geeft de meeste stijfte en glans aan het linnen. Een enkel Amerikaansch Algaopoedertje, geneest in eeriige minuten de hevigste aanvallen. Die wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen Depot voor Poperinghe bij Mr Monteyne, IJoofddepot Mr Camille Libotte, Yper. fi*. <Ie doos. Prorfdoos 1 fi*. HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. ZEEH GKYAIMGE PRIJZEY. iVBilitaire artikelen voor MAATSCHAPPIJEN, POLITIE, PÖ1PIERS, GENDARMEN, enz. [Jet eenigsie huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervracht worden. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. is het. grootste en het meest gelezen blad der streek, dus liet beste voor 't inlasschen van annoncen -i.-n wn-TV-y-i -frnrT-n-my Tr-%-irtnrfanTinritinnoin» PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN BISDOM BRUGGE. Zijn benoem.d tot pastoor te Oostcainp, E. II. Sabbé, pastoor te St-Pieters-op- den-Dijk; tot pastoor van O. L. Vrouw, te Oostende, K. H. Claeys, principaal van het St-\ incentiuskolle- fiieteVper, in vervanging van E. H. De Bruyne, die zijne rust neemttot pastoor te St-Pieters-op-den-Dijk, E. H. Butaye, onderpastoor in O. E. Vrouw, te Kort- rijk. STERFGEVALLEN. M. Louis Vormeersch van Dixmuide, is in het gasthuis van Boma (Congo) overle den hij was maar 26 jaar, en eindigde zijn tweede 'din sttermijn als bestuurder van de planterijen in het kamp van Luki. M. Nevejan. burgemeester te Poelcapelle, is maandag, in den ouderdom van 67 jaren, na eene koststondige ziekte, godvruchtig in den Heer ontslapen. «bbisb t POPERINGHE. van 23 tot 30 April. Geboorten. 90. Marie-Josephine Ver hack, d. v. Camille en Malbilde Dumon. 91. R''ger Venet, z. v. Francois en Magda- lena Spetebroot. 92. Madeleine Donche, d. v. Jerome en Elisa Matton 93. Mar guerite Deprey, d. v. Henri en Irma Gruwez. 0 verlij deus. 115. Delanghe Louise, 55jaar, huishoudster, eehtgenoote van Rersé Vauhoucke. Boescliepestraat. 110. Top Silvie, 60 jaar, kantwerkster, weduwe van Aloïse Robyn, Casjelsiraat. 117. Devynrk Octavie, 74 jaar, werkvrouw, weduwe van Aususte Van Renterghem, wijk J. 11<S. Vandecasteele Julia, 10 jaar, Peerdeninarkt. 119. Vandelanotte Eugenie, 75 jaar, herbergierster, weduwe van GharlesDeniere, wijk L. 120. Fremault Rosalie, 91 jaar, zonder beroep, ongehuwd, St Michielstraat. 121. Debuck Bertha. 3 maanden, St Michielstraat. 122. Lelieur André, 5 maanden, Ypërstraat. 123. D-(pieker Georges, 2 maanden, wijk K. HuwelijksbeloftenGeorges Catryeke, ingenieur met .Joanna Wante, b. beide te Gent. Elie Lietaert, weduwaar van Elisa Vanhoucke met Rachel Truwant, kooplieden te Poperinghe. EricVanhoet, tolbeainhte te Coxyde met Odilia Oreel, naaister te Poperindbe. Pamphile Carette, stoker te Beerst met Marguerite Verhaeghe, werkster te Poperinghe. ('yrille Goudenhooft, lahdwerker met Elisa Luyssen, landwerk- ster, beide te Poperinghe. Alphonse Feys, bediende met Maria Merlevede, z. b. beide te Poperinghe. Huwelijken. -- 19. Gustave Hauspi», 33 jaar, Schoenmaker met Alida Hauspie, 25 jaar, kantwerkster, beide te Poperinghe. 20. Camille 1) lalleau, 28 jaar, bestuurder der melkerij met Irma Van Cayzeele, 21 jaar, z. b. beide te Poperinghe. 21. Remi Liefooghe, '^6 jaar, bakker met Louise Reconr,26jaar, naaister, beidete Poperinghe. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. (in eenen zitdag) Ier herberg St Gerard - bewoond door JuUenVCoutlenier-Lebbe, Casselstraat te Poperinghe, Verknoping van met 74 ra grond en cour, gelegen te Pope ringhe, Casselstraat, palende aan MM. Jules Marquis, Aimé Lava en Jules Allerweireld. Laatst bewoond door de Wed. Róbyn. Handslag met de geldtelling. Brussel26 April. Markt standhou- lend. Aalst, beschikbare waar 63-05 fr., nieuwe groeite (October-November) 77l/s- ?0 fr. Poperinghe (stad) 65-67'/2 fr. nieuwe groeite 75-77 'A frank. Poperinghe, 28 April. Ingevolge de markt in andere landen verbetert, is ODze handel ook prijshoudend, ten minste voor aanstaande groeite. Poperinghe (stadslood 1910) 65-67 Yt fr. Poperinghe stadshop, Jetober - November, 75 fr. Poperinghe, tarochiehop 72 fr. De toestand der hoptui- aen is voldoende. I In «Ion PKieiuveii Roz<>ii<laal, bij Hei ri Devos, Veurnestraat. JAARLIJKSCHE KERMIS :n Kostuum van 40 frank te verhollen i In O. II. ISoompjo, bij Alois Durant, bij O. H. Kapelle. MASTKLEMMING voor zeer schoone prijzen I11 «Icii lliiNS«'l>ooiii, bij Charles Vandromme, Ouderdom-kals. 1 Geit, 2 jaar oud, 1 In <l<»n Hi-aliaml, bij Jeremie Quaghebeur, Brabanthoek. Een Konijn In don U'alviM'li, gegeven door Aciiille Vanpeper sir aete bij Elie Muyllaert, Casselstraat Een schoon Schaap I» la l'ro monade Oiiinlin. bij Jules Hauspie, Westoutre-kals. In Keerleop, bij René Bruneel, Proven-kals. S In «Ie (iiilgrstriial. bij Achilie Pyck, Viamertinghe-kals. '1 In Vij vcrliui*. bij Arthur Cameriynck, Peerdenmarkt. van Zondag 3o April. 1 Mijn eerste :-i t men alle dage Of 't ware dat men niet en /age, Mijn tweede kunt gij zoeken Soms aan booinen ook in boeken, En mijn geheel is een stuk bedrukt papier- Dat mm vindt te Gent en hier. 2 Als gij naar de kerke gaat wat hebt gij aan uw rechterhand 3 Het graf at En die er in zat bat Het graf leefde En die er in zat beefde. 4. Welk eene ooge kan den mensch best missen 5. Ik ben een diertje, in 't algemeen Geacht van groot en kleen Maar als gij mij, uit haat of nijd, Den kop van 't lichaam snijdt Dan ben ik een dier, met kop en ooren Veel grooter dan te voren Maar kapt af mijn kop en steert Dan ben ik zoo, niets meer weerd Voor den laatsten prijskamp die wij geven voor 'tjaar 1910-1911, zullen twee schoone prijzen (e verloten zijn onder deze die ons de 5 goede antwoorden zullen opzenden tegen Zondag avond 7 Mei. I Een schoonen monter-ketting of bracelet. 2. Een paar schoone vazen. Verzoek ons met het antwoord, duidelijk naam en adres op te geven. Onnoodig de raadsels uit te schrijven als men op order de 5 oplossingen geeft, is het voldoende. Sophie. Dag Vlarie, hoe gaat het Marie. Heel wel. Sophie. Weet gij 't al Marie. Wat? Is er nieuws? Sophie. Ja zekerden grooten bakker Remi Liefooghe, uit de Veurnestraat, zal zich Maandag placeeren in de Elverdinghe- straathij zal zulk goed brood bakken ronde koeken, franschbrood, peerdebrood en wat weet ik nog almijn vent heeft reeds gezeid dat wij er alleszins zullen halen Marie. Wij zullen er ook naartoe gaan want wij vragen niet beter dan goed brood. Hij zal voorzeker goed bakken, want ik weet dat hij in vele goede plaatsen gewoond heeft. Beurs Belg. 3 p. c. 1 s. 3p. C.2S. 2 Va P- c. Annuit. 4 Va 3 p. c. Gem.kred.4 V2 3 p. c. 3 p. c.'Gi 3 p c.'68 Buurtsp. 3p.c. Anderf. 1907 Antwerp. 1887 Antwerp. 1903 Brussel 1902 Brussel 1906 van 9160 91 5o 7695 9026 9026 Brussel, 27 April, 9170 90-- 9^ 95 5o 88 25 00 5o 95 88 5o 101 8875 71 5o Brussel-Zeeh. 72 Elsene 1908 98 70 Mechelen i885 1891 1897 Gent 1896 Luik 1853 Luik 1897 Luik 1905 Oostende '98 Schaarb.1894 8470 Schaarb.1897 7025 70 5o Verviersi873 io65oio5 Doornik 1874 Congoleening 8675 73 25 735o 7275 72-- 827.5 7275 - BOI^ImcIi - Vongo. Leening van i5o.ooo.ooo frank (1888) Trekking. 20 April 1911. S. 54339 n. 9 uitkeerbaar met fr. 150 000 S. 42778 n. 24 - 1.500 S. 7416 n. 16 - 750 S. 37326 n. 15 750 S. 46135 n. 19 - 750 Zijn uitkeerbaar met 400 frank S. N. S. N. S. N. S. N. 1860 22 4494 8 19476 25 21927 11 22826 1 22826 2 26262 25 29634 7 32250 17 37326 1 42778 19 43253 4 45595 7 46135 5 46135 6 54339 3 54339 25 56241 22 58383 5 58383 23 Zijn uitkeerbaar met 220 frank 593 1462 1800 4494 7416 7504 12036 16620 19476 21927 22826 26262 29634 32250 37326 42778 43253 45595 16135 49322 53379 54339 56241 58383 IN ONS BLAD, leveren de beste uitslagen. I Er. voor 4 maal. Vooraf betaalbaar. Herberg "In den Transvaal dicht bij de statie, zeer dienstig voor handelaar of facteur in beesten, met peerdenstal en groeten hof, gelegen langs de Bruggestraat. Zich te wenden bij M. Bataille-Moncarey, brouwer te Poperinghe. Een Woonhuis in de Pöttestraat. Zich te wenden hij Victor Gille, Hondstraat. BIJ Bijzondere schoone en groote keus van Reddens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spie gelkassen, Keukenkassen, Wiegen. Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafelpootën, Kinder stoelen en -Voituren, Linoleums(Èngelsche en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en TafeltapijteD, Stoörs en Gordijnen. - IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen. Herberggerief Tafels. StoelenToogen, Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. heeft, de eer te laten weten dat zij zich tehuis "Au Petit Paris-Noordstraat, Poperinghe, komt te stellen als Waseli- ster en Strijkster. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzetten van tanden en met alle herstellingen Casselstraat, POPERINGHE. Irma Deltuvsser, heeft de eer te laten weten aan het geëerd publiek, dat zij zich komt te vestigen als W aselister en Strijkster bij hare Ouders Louis Dehnysser-Lemahieu, huur houder in de Nieuwe Lente, Veurnestraat, Poperinghe. Sedert 111 April zijn de SALONS der MODEHOEDEN der overgebracht van de Veurnestraat naar de Doornstraat, bijgenaamd Korte-Gerrewaar- straai Terzelvertijd laten zij hunne talrijke klanten weten, dat zij voorzien zijn van eene O ver groote Keus Modelhoeden, voortko mende uit de beste huizen van Parijs en Brussel. Sedert 1 APRIL is de schoenwinkel van Cliarles Ifcauciir, vroeger schoenmaker in de Watoustraat, overgebracht naar de Sint Jans Kruisstraat, nr 10, drij huizen van de kerk. verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik •der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan- veerd niets andersspreekwel uit Dentogène. i fr. 25 de flesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek: M. Monleyne te Poperinghe en M. IAbotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. VAN ALLE SLAG VAN Schaalstraat, 20, De Programmen of kaarten van Fees ten ten Bur eel e van De Poperingiien'aar >- 'P'lrukt, worden gratis hier vngelascht. GAAIBOLLINGEN. Crombeke. Op Zondag 30 April. Iu de Hooge Zaag, bij Désiré Wylleman. Begiu om 3 ure. 100 Fr. prijzen. Crombeke. Op Donderdag 25 Mei, ter herberg Het Lekkertje bij Dés Deschre- vel 40 Fr. prijzen Inleg 1.30 fr. voor 2bollen. Begin om 3 ure. Crombeke. Op Donderdag 25 Mei (0. 11. Hemel vaartdag) In de Voors'ad bij de We Charles Regheere, gegeven dooi de maatschappij De Ware Vrienden 40 Fr. prijzen. Inleg 0 65 fr. voor hollenmen mag bollen nemen naar beliefte om 3 ure. Eene Stoommachien, 2 y, peerden kracht, met graanbreker, buizen om t.e koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou- "•ers. Over te laten aan zeer genadigen prijs. Zich te begeven bij Alois Verhaeghe,Aèeete. 2 soorten van Beetraapzaadeikendor- schen en kooloversch bij Charles Vandoo- laeghe, bij 't Vogeltje, aan genadige prijzen. Bij ACHILLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, te Poperinghe bij de Statie, 200 roode Larixen Bij Félix Vandewynckel, Poperinghe, 3000 kilo beste Meerschhooi. Schoon en gerievig huis-herberg gelegen in de M» essenstraat, nr 6, groot 1 are 50 cent., met schoone benedenplaatsen, kelder en voute; 2 soorten van water met pompon, enz. Men kan er seffens ingaan. Inlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. Tabakmachien in ijzer, wegend 150 kilos, kunnend 3 kilos snijden alsook schoonen coultssetafel voor 22 personen aan genadige prijzen te koop bij Emile Van Egroo, In de Kroone, Marktplaats, Loo. Bii Henri Boeket, landbouwer te Pope ringhe, latten in alle lengten, dienstig voor pannen te bezetten en met strooi te dekken. TE liOOS'ILY. Men vraagt een stovemakers- en zinkwer- Kersgast, twee of drie jaar op stiel geweest zijnde, kost en inwoon, bij Briche- Coene, te Loo, bij Veurne. Jong gezin vraagt kleine som 2 tot 300 fr. in leening tegen betaling van 5 intrest. Het geld zou in twee jaar terugge geven worden. Inlichtingen ten bureele dezer. Goede huishoudster, vraagt klein kindje om op te kweeken. Inlichtingen ten onzen bureele. Kleermakersgasten en halve gasten wor- (fen seffens gevraagd bij Valere Staessen, Au Soldat l-'ranqais, Ypërstraat, Poperinghe. Goed loon. Standvastig werk in den werkwinkel of t'liuis. Goede Schoenmakers, voor manswerk met Je witte steek ie maken, worden ge vraagd bij Leon Missine-Van Elslander, schoenfabrikantRijs.selstraat,34,Thourout. Sta dras'ig werkwinters - zomers. Goeden bakkersknecht wordt seffens ge vraagd bij Henri Thery, Veurnestraat, Poperinghe. Al wie voor 't jaar 1911 te verkoopen heeft wordt verzocht, het te laten weten aan VICTOR R 11)1-1%. Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante betaling. Voor het onderhouden uwer stoven, gebruikt altijd de ■iierli l><» liaan omdat zij een glanzend zwart geeft en de beste is voor het onderhouden van alle stoven. depot bij In de Bijeenkomst, der Vlamingen bij Camille Hazebrouck, bljg. den Rosten, 35. rue du vieux marché-aux-moutons, RIJSSEL (bij de Statie). Slaping van 0,30 cent. tot 2 fr.Eten naar beliefte. Verkoop van valisen, tabakzakken, monters, brochen, ringen, pijpen, messen, scheergerief, halsdoeken, postkaarten, enz. Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den VVIIBROYCIHTAE EIII'E fr. 1.50 de flesch, te bekomen bij M1 A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe, Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu we magazijnen te openen mot alle kostumen aan bijzonder goedkoope prij - zen mans- en kinder- i-_| kostumen, zomer-imper- IjÈSÊSSëM&SlB méables voor vrouwen, rouw-oftrouwkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij metprijzen uitgesteld, Komt zien en gij zult u ku nnen overtuigen welke schoone keusik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie, manstofien, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u tor trouwe te bedienen. Ypërstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat bij hem te vin den isgroote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kindersbruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slafï'ers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottmenwitte staffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle staffers in fijn en andere lederen Goedkoope Zomerslaffers en inolièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Wekeschoenen en- slafï'ers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatlen in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. Cl RAGE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets. Ëcla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zondér élastiek. Leveranciers van den Staat eyi Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per soden met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen i, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de .misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M1 Francois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En Mr Honore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostuinen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. (comptes courants). Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 IIIIHMIIII—llllillllill illll lil'llll li li ill il ill III I Hl in het <>«m9ürondt' de KI lastlstr jaren JAREN Zwavelzuur Ammoniak Prijs per kilogram stikstof Sodanitraat Prijs per kilogram stikstof 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1,29 1,45 1,53 1.49 1,58 1.48 1,44 1,42 1.38 1.49 1.43 1,49 1.52 1.63 1,72 1,81 1/78 1.63 1.49 Middelprijs der 10 jarei] 1,45 1,60 De landbouwer, die gedurende de tien laatste jaren zwavelzuur ammmoniak gekocht heefc in plaats van sodanitraat, heeft dus 15 centiemen per kilogram stik stof gespaard, zij 300 frank per wagon, zonder te rekenen dat het zwavelzuur ammoniak hem vrachtvrij van alle onkosten is geleverd geworden, in poeder, in goede zakken op 100 kilogram geregeld, zorgvuldig gesloten bij middel van eenen naad en gezegeld bij middel van een lood dat in uitkomende letters de volgende firma draagt Itelgc <lu Sulfate «raiiiiiioiiiaquc, ten einde alle bedrog te voorkomen. Door den voorkeur aan het zwavelzuur ammoniak te geven, heeft de landbouwer niet alleenlijk nut getrokken uit de voordeelen hierboven aangestipt, doch hij heeft ook eene spaarzaamheid gedaan op de kosten van karren, malen, uitstrooien en opharken en op de noodige hoeveelheden, dank aan den grooten rijkdom van het produkt, aan zijne poederachtigheid en aan zijne eigenschap den grond niet te verkorsten. Hij heeft eene meststof ontvangen die gemakkelijk uit te strooien is, in goede zakken welke hij na hunne ledigmaking heeft kunnen terug gebruiken. De Coiuptwir beigr tin Sulfate «rauiuiouiaque, Rereliinaus- straat, S, te BiMisKel, zendt kosteloos aan eiken landbouwer die ernaar vraagt, een staal dezer uitmuntende meststof en de uitleggingen welke hij mocht verlangen. Naar Bradbury Hirsch, van Liverpool. merk hu bekwam de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Wordt verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bij POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 3