BERAT-FREMAÜLT ZOMERSEIZOEN. MEUBELS Jt J troon MiEI-VERtt J§ BRANDVERZEKERING van POPERINGHE GELIEFD i» o i» i: is s ft a ii i; WIELRIJDERS LA FRANQAISE-DIAMANT JULES BE PUYDT- SCHUDT, Em. PATr. STANDAERT'S RILLE Vrolijk! Altijd wei spas! Huis MARIA WARL0M0NT I enuwziekten.Zenuwziekten. A. MALBRANCKE, SAKSEN-DECORTE Moncarej's Koffie is de beste Stokpaardjes Lelienmelkzeep Agent voor POPliRIAGIIË. M ARKTPGI JZEN. Hotel La Bourse du houblon W JVIéd. BENTIN Gegalvaniseerd IJzerdraad voor de HOPPE. Eerste kwaliteit van ZADEN in alie slag. Oeze koopwaren zijn altijd in huis. r het huis DUHAMEEUW-PACCOf 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR een Overgroote Keus vinden Volledige keus Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, IH DEN BAZAR POPERINGHE. BIJ DEüBAERE - ÜAHAYE, HEF.REN, DAMEN Sc KINDEREN In de Roods Laars. OUD II Uit* VICTOR ClhliE, HOFSTEDEN TE PACHTEN. Constant Werquin, Yperstraat, 412, POPERINGHE. e AU CAFE DE LA PAIX j. Dehondt-Delmaere In 't Groot. Waren Goeden Koop. In 't Klein CONFECTIEN Kostflmeii voor begravin-= gen, in 5 nren, wel afge= maakt op maat. ïsi den Fi*au^chen Soldaat. Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat hij tijds voor den opzeg zal zorgen. lL(it ftv(»l op 2 Deze opzeg moet altijd ten minste j drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. Geen tandpijn meer|| In 't groot. - HANDEL - In 't klein. ta' teÉlr-ödra A. Monteyne, Apotheker, Groote markt. Sansen-Decorte, In den Bazar. iPgp grants, ours A poli li! 1 KmmK j Elie LIETAERT-VANHOUCKE De Poeders van het Wit Kruis De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis ONTPOOMERS MELOTTE ISHiV aft 'ooiners MELOTTE zijn er verkochte! geplaatst geweest inWestvlaanderen in 't jaar 490£ Sedert het jaar 4895 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 2146 afroomer MELOTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT J. DE BEIR-BOUCQUEY het lichtioopend en sterk rijwiel MODEL VAN HOUWAERT, bijzonder gemaakt voor onze Belgische wegen, Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkoopm der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd Depot voor.Poperinghe bij M. A. lYSonteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, r' mm se, HOiDSTRAAT, GROOTE KEUS VAN: BI onsen, 'aalsle nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 80 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Rokken, laatste modellen Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan alle HUIS VAN prijzennieuw model. VERTROUWEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bolj .Is HASPËSLAGH-MEKLKVEDE, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hil.OSSTYN-CA.MBIE, smit in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. Poperinghe, m i 'kt manden 28 April T i' a i liio k I. '-'O 25 R' ggp 15.25 - Haver 18 (X) Aardappelen, 100 k. 14,00 - Boter do kit 2.'0 a 3,00, Kieren tie 25. 2,10 a 0.00 Yper, 22 April. Tarwe 19,00 a 20.00 rouge 14.00 a 14,50 haver 17.00 a 17.50 aardappelen 10.0 a 10,25 boter 2,90 a 3,05 ei'-r -n 2 05 a 2,15. Rousselaere. 25 April. Tarwe 20.00 21 00. i I. node 19,00 a 19,50; rogge 15.'- 15 75; haver 18,00 a 18.50; boonen 21 00 a 22.00; aardappelen 12,50 a 13,50bote 300 a .'5.20. eieren 2,10 a 2.20; kool/.atr1 o! 62.00 lijnolie 106.25; "U(l>- suikerijboo lie 42.50. id. gele 18,00 vigg.-ns 0o a 00 Kortrijk, 24 April Witte tarwe20,00 a 21.00; rood® larwe 19,00 a 20 00; rogge 15,00 a 15 50 haver 18,50 a 19,00 peerdeboonen 21,00 a 22.00 snikerijbonne) 42 50 a 00,(10; witte aardappelen 13,50 a On 00 boter 2 80 a 3.10 eieren 2.10 a 2 20 kooR.aadolie (i3,n0 lijnzaadolb lO'i.OO koolzaad 27,25 lijnzaad 45,00 koolzaadkoeken 10 lil zaadkoeken 20,00 a 22,00 sodanitraat 23,25 ammoniak- sulfaat 33,00 Veemarkt 43 ossen, 0,86 a 1 02 136 veerzen 0,88 a 1,01 179 koeien 0,83 a 0,98 45 stieren, 0,82 a 0,97. Dixmude, 21 April. Tarwe 21,00 aardappelen 14,00 boter 2,90 a 3,05 eieren 2,05 a 2,10. Anderlecht, 25 April.Verkensmarkt. Ter koop 2629 prijs per kilo 0.97 a 1,13. Brussel, 25 April. Verkensmarkt. Te koop: 280; prijs per kilo op voet, 1,05 a 1,20. Estaminet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Ko (II esConserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 1" APRIL, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. Philemon GHYSEL, »Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers paveerders 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZIJN DEM GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, PERINGHE, bij de Gendarmerie. HUiS VAN VERTROUWEN Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Slaflers. - Knop- en Ringelbottinen - Molièren. - Bij zonder slerke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van \v i t i: it s ii o e rvT en en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kimlerseliocncii. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaflers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine getteftl Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. Cl RAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Mark!. Gouden Medalie te Oostende in 1S88 Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Scialick, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door liet gebruik der POIL DE BRETAGHE. anti-rumatische Wol gebreveteerd voort- van BIJ EO EK IS I SS Eft KAN REM TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR ZIJftBE FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. (üiMiMcli buitengewone keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte Chalen DoopkleeajesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden V Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. FOI IUU ItE.ft li i min ii 'in mui i -mini iicii—cii ■(■■mi imiiihmmct'^H Cas»4kImlr»4it, omtrent rechlov^P (1(5 Waloustiaat, POPCItlIVfHIIKi;. J De Koode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Vele landbouwerszonen onzer streek, wachten hier reeds jaren naar eene hofstede! Waarom zoolang gewacht als in Frankrijk (in 't Noorden, Pas-de-Galais, Somme of gelijk waar gij wilt,) overal liidslcilcn op ii Klaan ie wnehlen. Voor 't oogenblik zijn te pachten of over le nemen, naar keuze hofsteden van 7, 10, 15, 18, 21, 25, 38 en 60 Ha. aan prijzen verschillend tusschen 35 en 60 fr. de Ha. Voor alle inlichtingen, zich te wenden bij; WATOU St JAN. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbetcrdste werk tuigen. Het is het jongste model, uilersl verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroorners worden geleverd F RA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Betaling; na :t<l tla^cn proef, indien de kooper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Haaazijii van Jaclitstoven en gegoten Stoven. Landbouw- machienen, Engelscbe Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porfe-Parapluies, enz., enz. brengsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. AIgemeenen depot voor alle landen. I. SPAE. Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van floutryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaietle Poil de Bretagne, voor Cale- Qons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Oecorte, Poperinghe BIJ Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stollen voor vrouwkleedereis in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN.' Lof wel op Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. GROOT. Buis van volle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor 'de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte franschè teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen ot alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr - Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr.— Engelsch lederen Broek en G.ilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3.00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die jbegeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M.,.. met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waar, gij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. $3euze*_ Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper SfeST—-S Geachte Inwoners, r geneest oogenblikkeljjk en voor altijd.Prijs 1 I'. 5tt| Apot. Canivet, Doornijk. Apot. Monteyne, Poperinghe. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Bruggestraat, Poperinghe L'EURO PEEN NE (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat47, BRUSSEL. S/ïb8ii-(b|MNiBi«24k is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Volksver zekeringen, zijnde degene welke de 1000 frank niet te boven gaan en waarvan de premien wekelijks worden rondgehaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européeime nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen op den juisten dog en het verzekerd kapitaal aan stonds n<> het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer uoor jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van ïooo tot 5,ooo fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot ïooo fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som van 727,447 tr. 3o. In het dienstjaar 1908 steeg die verhooging tot fr. 1,013,687 b' 39. - Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne» haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 5,497,084 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich le begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraat, Poperinghe, toeziener voor 't zuiderlijh gedeelte van West- Vlaanderen. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geef't een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint. perStuk: 55 ets. in Poperinghe, bij 1HALTLRABLI i Carrières» I I MONUMENTS F Uil ERA IRES PRIX A FORFAIT POSÉS /lyi.Al! CIMÊTIÉRE ;..-v lala-jiie SESAllft'3 nco gratuit sur üeniöntie Uit.c WitllL Verandering van Woonst. VEURNESTRAAT, Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mi kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe ene; logement zal geven aan iedereen, zoowel ti peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen. Iedereen kan op all) uren van den dag, alsook van den nacht bi mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo, per en verkooper ben van alle slag vat Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop il alle slag van vellen en begeef mij ook tei huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dut ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS: Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, <>f de driedubbele doos; Fr. 6.25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HG0FDDEP0T F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. Poperinghe-Tentoonstelling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooninc Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld doo ander modellen, alle geven voldoening. Die eenen afroomer .ilelofte koopt moet nooit meer vei nieuwen. PAARDENMARKT, POPERINGHE. Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouw trtikelsengelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerde: draad voor hoppe fourneelen in ijzer en in koper pompen ii "■ywagfr* God amerikaansche waschkeern dakpapier doorndraad trailiedraad basculen enz. enz. Iliai» van Vertrouwën. Brillen, Neusnijpers Barometers. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van Sl Jan, met de nieuwe krooi SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. Let wel oo het adres IRonhtnvor hpt Gasthuis) 4 te koop bij 11 fe Zi«éaar «Se leus der k V>" (BLOKDZÜÏV1CREIÏD BK V«KKME»4»D) Ahdie goede Standaert's pil Dat is nu de Gezondheid I Men neemt ze bij het Eten I Zij vereischt geen Regiem! Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gal of Slijmen meer! Geene Sischte Bpïjsvertorsng meer! Geene Scheele hoofdpij' meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen I Geene Huidziekte! geene Jeukingen! Tf 9f, sp f sr y ff Wijdt O van <te N AM AKI NOEN I m» gtj '•*r S EIICHT CP LF OOOt F.'FtMA '&'1 Apotheker, 53, Steeu&tra&t. BRCG"E 4 ,rtï cle doo'i m »!lo Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want bet is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaakste niet alleet door zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijn1 zeer geringe sleet én zijne allerseherpste onlrooming. - Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordigd ZONrVEBEKE, STA/the, BH. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassan. Dorscbfliolens, Manègen, Maai- Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Braktnachienen, Cylinders met motors Boterkerns, enz., enz. Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer VERFAILLIE bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer - VERFAILLIE - wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 4