enpiBRUT8HERT-DUCLÖS Cam. DEGIiEHGQ, ÏPÖTH i, PATTOMLARYS Justin Benut-Huys F. II WAAROM w Jules Beneyi HfiriaBn Groote keus in alle slag van MEUBELEN en STOELEN, In 'i Paradijs, R. Moncarey-Sansen, Poperinghe MATRASSE A.VANNESTE-MATTYS Jêrame MATTHÏS PFAFF Ware Kunst - Photograpbie. LI CONTINENTALE OMDAT In tien Ilazar, bij SAMSEN-DECOKTE, IJ. Omlhuüstruul, POPIlllIKOHIS. Rauwe en gebrande Hollies. Suikers en Siropen. Kruidenierswaren. Wijnen en Sterke Dranken. Waschpoeder SAPO II DD Yperstraat POPERINGHE. VAN BRUWAENE-SANSEN, LANDBOUWERS een Grijs Haar in de Bruggestraat, te Poperinghe, Verhuizingen voor alle Landen ba BELCigUE PRÉVOYANTE onderlinge: pensioenkas, Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomieelikundige; TE POPERINGHE, ibij de Statie) tf. HERKEbBOUT-ROORYCK, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voer M VERVOER per 1JZERENWEG. BELGISGHE Berl&ht aan de liefhebbers. EN SPAARKAS. WISSELKANTOOR. Noord straat, 16, Poperinghe. FABRIEK van MATRASSEN. De Ster OYüHEM, Tramstatie 8» t i: s, I-: o o re 88 Het Huis Cam. Vander Cruyssen Ik heb de eer Uld kenbaar le tnaken dat ik mij ten huize begeve voor hel Scheren van Peerden, Muiis, Ezels en Honden. G. DesmaretsrDemeeMpr. In 't groot - In 't klein Huis van vollo vertrouwen, PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. ROUSSELARE. MARIE DEFEVER, Planos IA. OOS Heercn Landbouwers, wilt gij een goede hofstede is Frankrijk TELEEFQÜN 18. IN 'T PARADIJS. ft. f/IOJiCAftEY - SAlïSEfi, Waschpoeder CACHETTER JGs! CAUTHiER, finis van vertrouwen. Telefoon §7. Alphonse Rouseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. Hil. OSSTYN - CAMBIE, van IJzerdraad voor Hoppe. Ch. Beauprez-Van ïhournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. KflSTUMEN OP MAAT Joseph Yperman-Recour, P O P E R I N G II E DEN HAGEL KUNST - PHOTOGRAPHIE. M AISON worden MONCAREY'S Koffies, i.n 't paradijs POPERINGHE meer en meer gekend en gevraagd? zijne Koffie's de beste zijn OMDAT zij gezond zijn, 't is te zeggen zuiver gebrand, zonder kleur, gomlak of alle andere nadeelige stoffen; OMDAT zij, niettegenstaande den grooten opslag, verkocht zijn aan de voor- deeligste prijzen, gezien den grooten voorraad die R Moncarey bezil en hij geene groote onkosten heeft, noch van reizigers noch van verzending- MEES! si Reddens, Ressorts, Lavabos, Nachttafels, Kleer-en Keukenkassen, Kinderstoelen en -Voituren, Koffers, Herbergtafels en alle andere llerberggerief, Stoelzaten, Tafel poolen, enz. Wat Heel den dag werken, en's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven ie mim bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoont en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet veten, als ik wolle koop, ik moet sonaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HECTOR OK HIE, A la Fabrique Groote Markt, 11, Poperinghe. Biedt aan alie slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Peezikboornen voor langst muren of boog- t stam A brikoosboomen. i Sieraad planten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Ronde Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz Aanleg en bezorging van hoven. ilijluigveihuiirder, Hotel de la Hégenee, ^güSBHÜGGE, heep de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de rljluigen gekapiioii» neerd zij», en alles met grootc zorg ingepakt, is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van liet seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Fraècaisè Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune. enz enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkppp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusiis, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. Alle herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. üaaiinachienen Veritas, Victoria. Naumann, met rechte en ronde spoel van SO fr. te beginnenN aalden en toebeboorten altijd tn huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. WaseleBaicacSiienen van het beste stel sel die liét wasebgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. vaan)ioos Vennootschap. Kapitaal 5.000.000 frank Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEF Beheerraad; MM. FredegandCogels, voorzitter, EdouardTbvs, onder voorzitter, Alph. Ullcns, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College derCommissarissen: MM. Jeandella Fail le de I.everdeghem, voor:., de Graaf AdriendeBorch- grave d'Altena, I.éon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle Si* V*!lKOESi.!ES. aan 3,85 Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3.60 °)0 Uitgi/levan grondobligatiën aan 3,60 °)o Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile B00NE, vemeei) te-sécr. te Watou, of NI. A. CLAEYSOONE. - - Rousbrugge. NI. Georges DEHEM, handelaar te Nleessen. NI. Leon DEB0NNF.T, Leiestraat, 20. Wervicq. Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons, Kostelooze mteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. in alle slag. Nlatraswol - Flaconwoile, Crin - Konijnenhaar - Zostère. 29 jaren goeden uitslslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vloesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kal/. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MÖNCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, 87, faa^iiiuissiraut, i'opcriiiglie. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Groote keu»* van Faniaissie artikel** voor Dames - Co5 Hu ren Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne,'Oüën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe lier Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir. Poudreen Pates denti frices der RR. PP. Bénédictines. Odoi. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheei borstels. Groote keus \an Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor tiet grimee ren van Tooneelspelers. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Têle de Bronze Yperstraat, Poperinghe. bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alio haarwerk. Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), I 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kioeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Nladekioeffen en Kloefleers. Watoustraat. nr 46. P0PEPINGHE. en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachiersen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordselige Prijien. wendt U in volle vertrouwen tot J. DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Kr zijn tegenwoordig hofsteden open van alle grootte en'alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende dp vlasoogst ken ik wel al de landbouw streken en kan dus de landbouwers ten volle inlichdngen geven. POPERINGHE. Huis Gesticht in i836. Verkoop van Rauwe en gebrande Koffies, zuiver van alie nadeelige stoffen. Alle slag van Suikers en Siropen. Echte amerikaansche Petrool. Beste zuivere Olijfolie, Wijn- en Graanazijn. Mostaard- en Pepermaalderij. Kaas en gedroogde Fruiten. Bloem, Rijst, Maïs en Lijnmeel. Papier en papierenzakken. Allerhande Kruidenierswaren, Specerijen en vele andere artikelen. Wijnen, Likeuren, Sterke Dranken. Champagne Mum ra, Moët et Cnaridon, Mercier, Delbeck en Cie. overal Bekend voor 't beste, Belaii^wekkeniie titvimliiijs; goedgekeurd door de Maatschappij van Gezondheidsleer van België. Genezing 111 10" minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en der Nevralgïèn, door het gebruik der APOTHEKER TE MECHELEN. 1 en 2 fr. het doosje van 6 eu 13 cachetten. Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vereischt het merk Aptinévralgigue Jos. Guuthier gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te éèrhrijgen in alle göerte A potfaefoëH. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per lieerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2.10. DEPOT BIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komen Voor onze streek, de Kaaiinaeiiienen zt.in alleen verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naai ma chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat, er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- li e naairaa- chien hebben, koopt de naai- ma chienen PFAFF die se dert vele jaren door ondervinding eeoen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. TE VERKRIJGEN RIJ smid. bij 't Hoaghe, POPERINGHE, Kerste kwaliteit Ci*eaiu<!ig-c prijzen, asmGKStmamasaaasKBhtiiaaieBsaxasatsiamBaammmBsmtiBmaam GitooT.-Huis van Vertrouwen-Klein. 1% di:\ killxer. voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dal ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumtjes, Manstoffen en Pardessus Engelsch leeren brooks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumon, laatste nieuwigheid, op maat, >>20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. I)o pwsori&ïz cïi& hrinrtc zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Noordstraat, 41. Naamlooze Maatschappij van Verzeke ring met vaste Premies tegen Oii^eviilioü en DielVlal. Maatschappelijke zetelZenneiaan 1, Brussel Kapitaal 8,588.888 Franken. La Continentale waarborgt de volledi ge betaling der rampen welke ook het bedrag weze der verliezen. Schade door den Hagel betaald gedurende de vijf laatste jaren f,387,535 frs. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot Mr Jerome Deiionth, Agent te Pope ringhe, Groote Markt. 41Gasthuisstraat, 41 I» O I» E 81 X m BI E - LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen.Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes Tailleurs»Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en eDgelsch leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw cn goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstbord uurwei dl. Op aanvraag barer talrijke kliënlen. komt het Huis H. Antony-Permeke en Zonen Boterstraat, 37, Yper, (c i'oprringlie een ItuSitlaiiiM van photograpbie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. 8£«l. noy-Deracdt, Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is or 'ingericht, ten einde alle da- gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de 1" Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Comniuniecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. GARJNUER soeutus Hue fTYpres, 78, Poperinghe. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. De nieuwe winkel I&i de Kloeke Schoe, Watoustraat, 11, Poperinghe, is van heden af,'voorzien van alle soorien van schoenen voor mannen, vrouwen en kinders, allen gemaakt van eerste klasse leder. Door de goede hoedanigheid van mijne schoenen en lage prijzen, hoop ik het ver trouwen van iedereen le winnen. Jules Demeester. «De Nieuwe Loadoa» doet de grijze haren hinnen en- - jS/ kcle dagen verdwijnen, moakt het Wv&SfctJr' haar glanzend en zacht, bekt het uitvallen en neemt de pelictjes jU Mftvil van het hoofd weg. Elischt op den hals flacons van fr. 1,50 eu fr. Istle Snardtrnetuur ass 2 fr. per flacon Te koop bij Apothekers Drogisten, H.iarsmjrJcrs en l eukwinkels: ia 'l grecf: Ps'fans?!$ B' Salp, Wachtebske (BtlfTa) laat welen dat. zooals vroeger, bij haar le verkrijgen zijn gebreveteerde Aal- en Waterpompen, Hoppespuiten, met ge breveteerde Lansen, Beelmolens, Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdl ook alle Zink- en Smidswerk.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 5