Een Schot in den Rug JiiEÜWS UIT BEliGIE. Assisenhof van Westviaanderen Schrikkelijke brand te Schaerbeek S P O R T. Wetensweerdigheden. HOPPE. BURGERSTANDEN VAN Op Zondag 7 Mei, enige jaarlijkse/te kennis. IIERBEH GK E ll MISSEN rrs<: V K£ g t a kO ILEIV De tentoonstelling Ie Roubaix. Zondag had te Roubaix de inhuldiging plaats van het prachtig nieuw stadhuis, en van de nij verheidsten toonstelling, waaraan veel Belgen deelnemen. M. Masson, minister van den handel, zat deze dubbele plechtig heid voor. Is geiauflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kar verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te vork rijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Monoarey-Sansen STADS\llit\\S. Onweerdige kerel. Over eenige weken was het parket van Yper een onder zoek komendoen nopens de lage mishande lingen welke Jeremie Decrock aan zijne vrouw Laura Carpentier deed doorslaan Decrock, die Franschedeserteur was en den dader was van verscheidene diefstallen wel ke tijdens hetzelfde onderzoek uitkwamen is intusschen weèrom naar Frankrijk ge vlucht en daar aangehouden. Zijne vrouw, die bij hare moeder inwoonde, versteelttt< gedurig en is nu deze week overleden in den ouderdom van 23 jaren, een kindje nalatend van 19 maanden. Vilrién gebroken. Dinsdag reed een voerman in de Schaalstraat met een wagen kalk nevens den confectiewinkel van Dupont-Stroom, toen de wagen opeens omkantelde en gansch de groote ruit ver brijzelde. Voor de Darmen en Juffers. Ieder een aanschouwt de Schoone Borduurwer ken die de Maatschappij Singer tentoonstelt in haar depot onzer Stad, 32, Priester straat. Wij vernemen dat er sedert Maandag 1° Mei, eenii kosteloozen leergang van bor duurwerk plaats heeft in een der plaatsen van hiervoor vermeld depot. Die leergang welke twee weken zal du ren, mag gevolgd worden door eiken persoon die een middelbaar machien der Maatschap pij Singer bezit of bestelt. In den kerkraad van St Bertinus komt M. Hectór Vandenberghe kerkmeester benoemd te worden in vervanging van M. Georges Lebbe. Feest in de Melkerij. Dinsdag vierden de bedienden en voermannen der meikei ij onzer stad de terugkomst van speelreis van hunnen geachlen bestuurder M. Camille Delaleau, in het huwelijk getre den met Jufvrouw Irma Van Cayzeele. Men had overal bloemen en groen gehangen pèerden en wagens waren bebloemd en de beste gelukwenschen werden den heer Bestuurder en zijne jonge vrouw aangeboden. 's Avonds wer d door den lieer Bestuurder aan zijne bedienden een feestmaal aangebo den waarop de vroolijkste gulhartigheid heerschte. In de gendarmerie. De commandant Gilies, die naar St. Cornelis in Oost-Vl. ver noemd werd, is vervangen door comman dant Hoorebeke, komende van St-Niklaas. Nieuwe motoren In de ambachten en kleine nijverheid zijn de motoren, mei koolgas of petroleumgas, zeer nuttig, Reed: eenige zulke kraehUuigen waren alhier ge bruikt. in eene drukkerij (namentlijk in di drukkerij van De Poperinghenaar M, en andere vakken. Thans zijn er vier nij veraars die een aanvraag gedaan hebben om ee motor to mogen plaatsen M. Emiel Cassiers Cnapelynck, voor 't oprichten van eene diamantslijperij, BoescheepslraatPieter Maerten, timmerman, Reninghelstkalsijde A. Salomé, wagenmaker, Yperstraat; Ach iel Gyihiel-Debijser, rijiuigmaker, Duin kictrk straat; De nieuwe Orgel in O. L. Vrouw- kerk. welke de heer Anneessens-Ruyssers van Meenen er plaatst in de schoone ouder wetsche orgélkooi is bijna opgedaan: hij be vat 26 spelen. De plechtige wijding zal plaats hebben op Maandag aanstaande 15 Mei, om 2 1)2 ure 's namiddags en zal ge volgd worden door een muziek auditie waarin zich zullen laten hooren de heeren A. Diericx. orgelist van St-Bertens te Pope- ringhe eu L. Vanhoutte, orgelist van St Maeriens te Yper. Yper*. -- Hulde aan M. Colaert, Burg meester. In de openbare zitting van dei gemeenteraad, maandag laatst gehouden werd door de gemeenteraadsheeren aan Mijnheer Colaert, burgmeester, zijn geschil derd portret overhandigd als huldeblijk ei uit bedanking voor al het goede dat den ievervöjten beer Burgmeester voor deze stad gedaan heeft. Het portret is het werk van Mevrouw Lebbe-Dehem, de gevierde Ypersche kunstenares en zal op het stad huis de reeks volledigen van de poriretter der Ypersche burgmeesters. De Correctionneele Rechtbank. Bamelis Charles, smid te Poperinghe, is veroordeeld voor verkrachting en aanslag tegen de zeden tot 18 maanden gevang, 10 keeren een maand,en een jaar. Het tribunaal roept zijne ontzegging uit gedurende vijf jaren en gebiedt de onmiddelijko aanhouding Hij is verder veroordeeld om 2 maal 250 fr. te betalen als schadevergoeding aan de ou ders der dochter Moerman en 500 fr. aan deze laatste. Bij het uitspreken van het vonnis was Bamelis afwezig en kon dus niet aangehouden worden. Decorte Emile van Poperinghe en Devos Jules van Boeschepe, vervolgd voor likeuren blauwe rij, worden vrijgesproken Erg ongeval. Henri Gheldof, knecht bij M Emile Herkel- bout, was donderdag naar Bergen gegaan om eene lading stroo. Bij 't gereedmaken viel hem de zware verhooging van den wagen op het hoofd. De man viel bewuste loos neder en mo.'St raar het gasthuis van Bergen overgebracht worden. Geheel den dag kreeg men geen woord van hem en de g. l eesboeren wanhoopten hem te rekten, vrijdag morgen sprak hij eenige woorden maar hij had nog de oogen niet geopen 7/.i t r.iag is zijne vrouw hom gaan bezoeken; zijn toestand is teel verbeterd ma r nog erg BenoemingM. Aipli. Lcroy komt gemeente-secretaris benoemd te worden in vervanging van wijten M. Domerre. Watfoii. Een achtste dochta Sedert Hare Majesteit Koningin Elisabeth liet meterschap aanveerdt der zevenstc dochters, zijn er reeds in ons land verschil ligezulkdaTiigegevallenaangphaaid geweest. Op onze gemeente komt nu tiet achtste naeenvolgonde meisje gedoopt te worden van Henri Verhaegt-Flatney. De koningin heeft het moterschap aanveerdt en heeft een geschenk van 25 fr. aan de gelukkigt ouders gezonden Maandag werd het kind met groove plechtigheid gedoopt, onder den naam van Elisabeth - Öctavia - Benedicta. Mijnheer B. Ryckebusch, schepen, was peter en Mevr. Brutsaerf, echtgenoote van den -burgemeester, was meter. De familie heeft eerst een dochter gehad lan een zoon en dan vervolgens acht doch tors. Allen zijn welvarend Oestvlclercu. Been gebroken. Dinsdag reed de werkman van Gamiel La baere met zijn gespan langs den steenweg van Oost-vl- teren naar Woes ten. In de kat zaten nog de metser Remi Vei leene en zijn gast. Opeens ging het. peerd op hol endedrh mannen werden op de straatsteenen ge slingerd Remi Verleenekwam onder de kar terecht en een wiel reed hem het boen in stukken. !%Too!riSM(t!t<>if<'. Nieuwe burgmees ter. M. Butaye komt als onzer gemeente benoemd te worden. Doodgereden. Een schrikkelijk ongeluk gebeurde maandag in de gemeente. M. Henri DoConinck wilde zich voor een rijwiel mijden en werd overreder door de kar van zijn schoonbroeder, schepenc der gemeente. De ongelukkige w< rd de borst ingedrukt en stierf bijna oogenblikkelijk. Slot schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedëg zij chico rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen Heilige bloed processie.R zulten, dit jaar, drie bisschoppen in do 11. Bloedprocessie gaan, te weten Mgr Waffelaert, bisschop Brugge Mgr V. Roe lens, titelvoerende bisschop van Dierba apostolische Vicaris van Opper-Congoland en Mgr J -R. Cowgill titelvoerende bisschop van Olenus, coadjutor vanMgrden Bisschop van Leeds Den maandag 8 Mei 1911, 761sle verjaar dagder aankomst van hetII. Bloed te Brug ge, zal de beroemde processie uitgaan zal gevolgd worden, benevens door hooger 49 Mengelwerk van -DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door is I-: a i» n s si i» E z i: i i: Wanneer ik de brieventesch te voorschijn haalde en ze bezag, dan scheen mij eene ge heimzinnige slem mijne misdaad te verwij ten f n eene lange wijl duurde het, alvorens ik den inhoud durfde onderzoeken. I doch, daar mijne hebzucht te hevig was, kreeg zij dan ook ras de overhand en ik haalde het pakje banknoten te voorschijn die in de tesch staken. Wanneer ik den begeerlijken blik op die menigvuldige bankbriefjes had geslagen, had ik rap mijnen vader en zijn ongeluk vergeten en beieverde mij mijnen schat te tellen, die tot de ruime som van honderd twintig duizend franken beliep, welke de fortuin mijns vaders uitmaakte. Evenals het erfdeel van uw broeder Guido? murmelde Margaretha droevig Ha inderdaad, dit was zoo, doch ik dacht daar geenszins aan, vervolgde de blin de. Ik betaste de banknoten met innige vreugde, borg ze dan zeer zorgvuldig weg en nu scheen het mij toe alsof niets ijselijks was gebeurd noch voorgevallen. Ha! Arnold, gij liadt uw geweten doen zwijgen door het bezichtigen der gestolené fortuin, morde de ernstige vrouw. Ja, ja dat was wel zoo, prevelde de blinde rillend, ja, ik stootte de wroeging en 't berouw smadend verre, op den achter grond, en dacht alleen aan hetgeen ik zou beginnen. En uwen vader vergat gij gansch burgmeester vermelde Kerkvoogden, door liet Magi straat der stad, de proost en confraters van het Edel Broederschap, alsook door de bur gerlijke, rechterlijke en militaire over heden. br< heeft te Komen, in de herberg - ATArtilleur-, waar hij zou aangekomen zijn om 10 ure. Het onderzoek heeft vasigesteld dat hij daar niet vernachheefi den donderdag 8 tol vrijdag 9, maar wel den volgenden nacht. De zaak z d verscheidene daueti duren. De zetel van het openbaar ministerie is bekleed Joor M. Soeia ns, substituut van den proku- ur des Koi iogs. Mr Biebuyck treedt als verdediger van beide b schuldigden op. Ei zijn ongeveer 50 getuigen gedagveerd. Oyriel Coudron isatleen aangehouden. Zije ieder verschijnt vrij. De ondervraging van beide beschuldigden leverde geen belang evenmin als deze van detlrie eerst ge hoorde getuigen de heer onderzoeksrech er Vandaele en de wetsdoktoors Lagrangi •n Poupaert. Hendrik Everaert, vader van het slacht offer, verhaalde woensdag dat zijn zoon hem kwam verwittigen dat er wildsiroopers aan werk waren, liet was rond 8 12 ur< s avonds. Beiden hamen hun geweer en gingen drie uren lang op loer liggen achter eene strooischelf. Toen zij terug naar huil wilden gaan, zagen zij de klaarte van eei lichtbak, en een straal liet hun toe de Oou Iron's te herkennen. Cyriel droeg een ge weer en Alois droeg den lichtbak. M. de voorzitter vroeg aan vader Everaert f hij wel zeker is zich niet vergist te heb ben, eo het antwoord was - Ik heb ze ge zien, zoo goed als ik u hier z>e, M. de voor zitter -. Mr Biebuyck, advokaal van de betichten, vroeg den voorzitter lezing te widen geven r veroordeelingen door vader Everaert voor jachtmisdrijven opgeloopen. De getuige sprong rechten riep: - Ik bei p nsjager geweest, maar s dert ik jacht wachter ben, heb ik mij gewetensvol van mijne taak gekweten M. de voorzitter vroeg vervolgens aan vader Everaert, of hij wel zeker is dat het Cyriel is die geschoten heeft? De getuige an twpprddeVolstrekt zek»-t mijnheer De twee beschuldigden zijn mijne neven, dat is waar, maar niet te uiin zijn zij plichtig- Deze verklaring verwekte eene groote opschudding. Jules Lcp'a, de volgende opgeroepen ge uiige, verklaarde dat Evarist Everaert. vooraleer te sterven hem gezegd heeft dai Cyriel op hem geschoten had Daarna sprak M. Soenen, substituut van den prokureur des konings. een streng r< kwisitorium uit en vroeg eene voorbeeldige straf voor de betichten. Mr Biebuyck pleet de vrijspraak bij ge breb aan voldoende bewijzen. De zaak is donderdag namiddag, ten 1 1); ure afgeloopen, na een prachtig rekwisito- rium van den substituut Soenens en c: meesterlijk pleidooi van Mr Biebuyck. De jury heeft eene volle uur beraadslaagd. Met 10 stemmen tegen 2 bracht hij een be vestigend antwoord uit op de vragen van moord zonder voorbedachtheid, voor Cyriel Coutiron, en van jachtmisdi'ijf voor Cyriel en zijn broeder Alois. Bijgevolg werd Cyriel veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid voor moord en tot 400 fr. boete, 2 maanden en 100 fr. voor jacht misdrijf en opstand. Alois Coudron werd verwezen lot 800 fr. en 4 maanden voor jachtmisdi'ijf Daarna werd de zittijd gesloten verklaard. Y1»»8ï dai, de suikerij Van Tiegiieni- Dupont, Rousselaere, de gezondste en do beste is. Men vir dt vier lijken. De echtgenooten Demerré waren in aller- haast gevlucht De vreugde der arme ouders was groot, toen rnen hun kwam melden, at hunne lievelingen gered waren, maar eilaas die vreugde was van korten duur, want weldr - vernam men dal de geredde kinderen de klein-ui waren van een gebuur, lie, in hunnen schrik, in den hof gevlucht waren Zodra het vuur overmeesterd was, dron gen d- pompiers door de ronkende juinen, op zoek naar de slachtoffers. Het lijk van Willem D.'inert werd ontdekt op de trap zaal van het bijgebouw, nevens den gasme ter,; op het tweede verdiep lagen v or hot venster de lijken van mad. Huguet en vai le kleine Theresia. Het lijkje van den kleinen Victor lag in de wieg. Al de lij ken waren verkool I en afzichtelijk om zien en gansch onkennelijk. Het was volgens de estalte, dat de hulpkommissaris de slacht offers kon herkennen. De wanhoep der ongelukkige ouders was p nli.jk om zien. De oorzaak. Volgens de verklaringen van M Demerré zou het best kunnen, dat het vuur volgen der wij ze veroorzaakt werd- Mijn zoon Willem, zegde M. Demerré, had de gewoonte 's nachts op te staan om te eten. Ik veron dejstel dus, dat hij in de keuken zal geko men zijn, en dat hij na g-ëten te hebben i aar zijne kamer zal teruggekeerd zijn Hij zd langs mijn strijkwerkhuis gegaan zijn en daar door onvoorzichtigheid bij mid del der brandende petrollamp, die hij in d< hand had. brand gesticht hebben. Die uitleg is zeer aanneemlijk, nochtans hebben de exporten de puineu onderzocht langs Weétmade, klooster (ter Trappisten, bereikte eene hoogte van 1050 meters en nulde terug aan te St-Job, om 0.55 u Op de velodroom van Yper zal Zondag. 1 Mei, hei kamjiioenschap voor beginne lingen der Vlaanderen betwist worden. Velodroom Charleroi Uurkoers achter tandems. In de halve uur werden 23 km door Van Houwaert ifgelegd. Lasson was oji een lengte. Deze koers kou niet voort bei wist worden loor de aankomst eener koers. Velodroom van CharleroiDe koers van 80 km. Maandag laatst werd gewonnen toor Van Houwa< rt, 17 vertrekkenden). Kampioenschap van Frankrijkop baan 1. Lapize, de 100 kilom. afleggende in u. 45 in., 2. Garri.ou op 30 meters 3. Alavoine, in 2 u. 49 in., 4. Pelissier I)e lijd van Lapize 2 u. 45 m. is eene (middelde snelheid van 36 kilom. 350 m De koers Parijs - Meenen wordt, bij gemis aan inschrijvingen, uitgesteld tot 10 (September. Andeio schoone koerset zulten te Meenen plaats grijpen. Diiivriilxiiiit - IhiiK-riiiglH'. Uitslag van den prijskamp uit BRETEU1L van 30 Ajiril 1911. Wind: Zuid. 440 Duiven los om 7,40 ure. Snelheid eerste duif 1247,62 meters, laats'e dui 126.13 meters. Aankomst: eerste duif itn 9,31,25 ure, laatste duif om 9,43,07 ure - Afstand 138,996 km. 1 Devos Remi 24 Devos Rea.i 2 p 2 Dave Georges 2 p. 25 Derynck C. 2j 3 Clabau Lc >n 2 p. 20 Desa,her FI. 1 J 4 Depuydi Jules 2 p. 27 Clabau Leon eeri Moordpoging te Waereghem. Deze zaak is zaterdag namiddag afgeloo pen. Aan de gezwoornen werden tww vragen gesteld, die bevestigend werden be antwoord. Loosveld werd diensvolgens veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid en het betalen \an 2640 fr. aan Henri Buyck, die zich als bu gerlijke partij had aangesteld. Het Wildstroopersdrama van Wijtschaete. Maandag begon voor bet assisenhof de zaak van de moord op Evarist. Everaert, geplee- in den nacht van 8 op 9 september 1910 en ten laste van Cyriel Coudron, aangehoude en Alois Coudron, zijnen broeder, aardewer kers te Wijtschaete, geboren te Gheluvelt. Men zal zich de feilen herinneren In den nacht hoorde Evarist Everaert geweerscho ten en ging met zijnen vader op zoek naar de wilddieven. Op zekeren oogenblik greep hij een hunner vast, doch viel dooréén geweer schot doodelijk gekwetst neder en stierf eene half uur nadien, na Cyriel Coudron aangeklaagd te hebben als de dader. Vader Everaert verzekert dat bij de twee gebroe ders Coudron heeft herkend. Beide beschul digden loochenen niet alleenlijk de ontmoe ting met de Everaert's, maar bovendien het jachtmisdi'ijf. Zij roepen beiden een alibi in, en beweren dat de lanteern, die als lichtbak diende, hun niet toebehoorde. Cyriel voegt daarbij dat hij sedert twee jaar geen enkel- loop meer bezit. Cyriel brengt in dat hij rond 7 1/2 ure 's avonds, den 8 september, liet ouderlijk huis heeft verlaten, om ten 9 ure den trein te nemen in Komen, ten einde zich naar zijn werk te begeven in Frankrijk. Zijne verkla ring wordt tegengesproken door de herber giers bij wie hij geweest is, en die zeggen dat hij zich ten 8 1/2 ure nog te Wijtschaete bevond. Alois zegt, dat hij met Cyriel vertrokken was om te Komen met hem denzelfden trein te nemen naar Rijssel, maar dat hij te laat aangekomen was en dat hij alsdan vernacht Neen, toch niet, Margaretha. Neen, ik vergat hem niet, want onweerstaanbaar kwam zijn bloedig beeld in mijnen geest te rug, telkens ik het wilde vei dringen Om daarin des te beter te gelukken, nam ik mijnen toevlucht tot den wijn en bedwelm de mij met eene goede flesch de dolende zinnen. Alsof dit wel bij machte was om den gloed te blusschen, die in mijn hert blaakte en om mij 't vergeten te verschaften. Wat deedt gij dan verder vroeg Mar garetha, daarde biinde hoofdschuddend hacl opgehouden. Och weet ik het nog, zuchtte deze diep ontsteld. Ik was als in eene soort van koortsigen droom gewis, die maar week wanneer mijne oogen op een dagblad vielen en ik erin las Dat een man, dien men voor den koopman Joris Van Helmen had her kend, naar luid zijner papieren, op de spoor baan was gevonden, doogansch dood en reeds stijf... de beide beenen van het lijf ge reden Gruwelijk O gruwelijk steende Margaretha. Ja, gruwelijk! morde de blinde huive rend. Dit rampzalig nieuws sloeg mij gansch ter neêrDoch niet lang duurde het of mijn boos hert verjoeg wederom alle wroe ging, allen spijt om maar enkel en alleen aan de fortuin te denken, die ik in bank noten had bemachtigd en mij voortaan al leen zou toebehooren. Dit zonder eens aan uwen broeder Gui do te denken vroeg dezes vrouw, vol ver- ontweerdiging. Helaas! wat was ik diep gezonken, murmelde Arnold met grievend herteleed. Neen, aan niemand dacht ik dan aan mij- zelven en aan de middelen om mijnefortuin, hebzuchtige ontaarde die ik was, te ver grooten en te vermeerderen. Ik besloot mij voor alsdan nog stil te hemden eu ging zelf niet eens naar Monteiimaat, waar men den Vier docaen. De pijnlijke indruk, verwekt door den schrik kei ij ken brand van het gemeentehuis a i Schaerbeek is nog niet geweken, en reeds heeft een andere geweldige brand de be olking van die belangrijke voorstad in verslagenheid gedompeld. Maandag nacht heeft een brand plaats gehad die ongeluk kiglijk vier menschenlevens gekost he ft. Het was omtrent 2 1/2 ure, toen de pom piers van Schaerbeek opgeroepen werden om een brand te gaan bestrijden in een huis der Josaphatstraat. Dit huis is bewoond door Pieter Demerré verwet-, hunne moei, madame Huguet, 68 jaar, woonde ook bij hen. De echtgenooten D-merré hebben vier kinderen twee zonen Willem en Victor, 15 en 5 jaar oud, en twee meisjes, Theresia en Louisa, 8 en 2 jaar oud. Rond 2 1/4 ure werd M. Demerré gewekt door vlam meng! knetter. Hij bestatigde dat zijn strijkwerkhuis, gelegen oji den koer nabij zijne kamer, iji brand stond. Op dit oogenblik sloegen de vlammen reeds hoog op. M. Demerré gaf seffens het noodsein, doch hij had [tas den tijd om zijne vrouw te wek ken on zijn jongste kind dat bij hen sliep in zijne armen te nemen en half gekleed te duchten, want het vuur nam zulke schrik wekkende uitbreiding, dat weldra heel hel gelijkvloers in laaie vlam stond. Het vuur tastte den kamertrap aan en reusachtigevlammengerven slingerden langs de trajiholte omhoog en weldra vergingen de kamer van den zoon Willem en van d< oude tante met de twee kinderen, in den vuurpoel. Moedige gebuurs richtten de eerste red dingswerken in en toen de pompiers tpr laatse kwamen werden zes spuiten tegelijk op den vuurpoel gericht èn gedurende drie uren werden er stroomen water op het vlammend gebouw gespoten. Ten 5 1/2 ure was men het vuur heel den inboedel geworden. meester. Het huis is met de prooi der vlammen ongelukkige, die den dood op de spoorbaan vond, heeft hegraven. Ik liet het overige wat de doode nog bij hem had, waar het was en bekommerde mij om hem geenszins. God wat was ik vloekbaar boos Ik huur- :1e mij in eene voorname wijk der groote handelstad Marseille, een net en niet groot huis, alwaar ik mij als koopman inrichtte Daar leefde ik ongeveer vijf jaar, mij tot over het hoofd in allerhande zaken begra vende en door de drukke bezigheden, wroe ging en berouw veraf van mij werende!... En wat wonder was, het geluk sloeg mij zoo voordeelig mede. dat in die vijf jaren mijn kapitaal reeds gewichtig was vermeerderd en ik in Marseille den naam verkreeg een schrander en warm inzittend handelaar te zijn Die voorspoed was weinig geschikt om mijn hoos hert te raken, maar deed nog meer mijne vér watene hoovcerdigheid stij gen en immer aangroeien Ik had sinds lang alles, wat vroeger geschiedde, vergeten, bekommerde mij met niets anders dan met mijne ingewikkelde handelszaken en stapel de winsten op winsten ope<-n Er staat geschr ven De voorspoed der boozen /al vervliegen als rook be merkte Margaretha somber Hadie spreuk mag wel op mij worden toegepast murmelde de blinde diep ineen gekromp n. Niet 'lat ik geld of-goed ver loor, maar wel wat ik nog meer beminde. Ik wil u dat nog verhalen, o Margaretha. en de waarheid doen uitschijnen van het geen gij daareven zogdet. Vijf jaren was ik reeds in Marseille en had pr faam en rang verkregen. Nu kwam de dag, waarop eene groote verandering in mijn lot zou g--schie- den. Ik zag bij een mijner handelsbroeders, zijne oudste dochter Lydia, een zachtaardi g deugdzaam en beeldschoon meisje, slechts twee-en-twintig jar n oud Het te-yiel mij... en La welk een valsche huichelaar was ik toch, niettegenstaande mijn voorkomen Football. Matchen Poperinghe - Yper. D matfch F. C. Yprois-F. 0. Poperinghois, t< Y|icr gespeeld tus-chen de eerste elftallen dezer beide clubs, liep af met een drawn 1-1 Deze uitslag is voor Poperinghe bijzonde prachtig men moet immers in aanmerking i omen dat Yjvr zijne beste mannen op lijn gezét bad waaronder verscheidene onder officieren en dat zij den zoDilag te voren d S. V. Roussclare overwonnen hadden mei 6-11 Te Pojx rinche werd een match ges|ieel(l tusschen de tweede elftallen zelf Ier clubs Ypetvwon met 5-1 De internationale match Frankrijk België, Zondag te Brussel gespeeld, liep af met eene gemakkelijke overwinning dei Belgen met 7-1. De Franschen hebben sl chten indruk gemaakt. Tornooi Lokeren Racing Gent 5-S. V R uwselaro 2. Het 3e Lanciers an Brugge, militair kampioen van België, hoeft eene zegepraal behaald te Parijs, h t elftal van het 129 regiment infanterie van Le Havre, klop pende met 2-1. Kampioenaat van Beigië. IIie Af dceliiig. De C. S. Brugeois overwon di F. C>van Ron se met 2 0. Heden in lil0 afdeeling der Vlaanderen lt. 0. Gent-F. C. Robse, C. S. Brugge F. Q.tKousse!are. Te Poperinghe, entrainement om 4 ure Vliegen. Een vlieger daalt neder te Dranoutre Zondag namiddag wérd de aandacht onzt geruste bevolking opeens aangetrokken door een ongewoon geronk in de luchtHet was een vlieger die hier voorbij moest, maar een licht ongeval aan zijnen motor ver plrjitte Item hier stil te houden, en de viever7!aaide met zijn toestel een mono plan neder te midden de velden, nabij de herberg Au coin jierdu te Dranoutre Het nieuws werd rap als de wind versprei en van alle kanten kwam het volk toege siroornd om den vlieger en zijn tuig te j wonderen, wijl mécauiciens, in automobit toegekomen, den motor in regel herstelden Den Maandag rond 10 ure steeg de vlieger op en na een ronde gedaan te hebben boven Belle, den Zwartenberg, Locre keerde terug naar Dranoutre en daalde in dezelfde plaats terug. Ziclt wel verzekerd hebbend dat aliis in regel was, steeg de vlieger oji nieuw met alle gemak op en verdween weldra in de lucht. Ilij moest naar Douai waar hij goed toegekomen is. De vlieger hier alzoo op 't onverwachts toegekomen was een Belg M. Delaet vat Antwerpen. Hij was vertrokken van Crötoy als mededinger voor den prijs Pomm iry, |>roef die éonen prijs van 50.000 fr. et (tenen beker van 25 000 fr. toekent aan den vlieger die, vertrekkend uit gelijk welk punt in Frankrijk gelegen, in rechte lijn den greotsten afstand zal afleggen zondet stil te houden. Zcüuw a«'hligc en zieke personen aan wie c. ié verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupout. Rousselaere. gebruiken Twee vliegers gedood De officiers- vliegers, de gebroeders Macyowitch, deden te Sebastopool vliegoefeningen. Zij vielen van eene groote hoogte en beide werden ge dood. Jan Olieslagers boven Antwerpen. Maandag namiddag, rond 5 u. 55, na twee maal de rondevan den aerodroom van St-Job afgelegd le hebben, op eene hoogte van 309 meters, richtte Jan Olieslagers zich naar Antwerpen. Na rond den toren der Hoofdkerk gevlo gen te hebben, trok hij naar Brecht, zwenkte gen. darm loop, ja soms bloedafgany, als mede groote vermag» ring en uitputting van krachten. Een opperbest middel om dien iekelijkcn toestand tegen te werken is de TH EO BROM A die, door zij tic bcstnnd- leelen, merkwaardig werkl tegen de gal, brekingen, leversteenen,bloedafgang, omdat THEOBRüMA de werkingen regelt van den lever, en bet bloed zoo merkwaardig uiver houdt. De TH EO BROM A is een poeder, aan ge- tam van smaak, dat men inneemt met een weinig melk. THEO BROM A kost maar 3 frank, goed oor 14 dagen; bij M. MONTEYNE, apotheker oji de Groote Markt, Poperinghe 5 1) ive Georges 6 - -• 2 j i 7 Lebbe Henri 3 p. 8 Baes Henri 2 p. 9 Clabau Leon 2 p. 10 Dupont G. 2 p 11 Dave Georges 2 p. 12 Dave Maurice 13 Devos Remi 2'p. 14 Deheegher Elie lp. 2 p. 2 p. .2ii. 15 Silver!. G. 16 Devos Remi 17 i 18 V.d.Voot(le 0 19 Dave. Georges 20 Batheu Julien 3 p. 21 Dupont G. 1 p. 22 Amoz Arthur 2 p. 23 2 p. Over duiven Dupont. Georges, Amattd 3 p., Dave Maurice. 28 Vannieuwenhuyze A. 29DepuydtJ. 3p 30Deschodi Elie 31 Gliythicl Valère 32Techel Alph. 33 V.d Voorde Cam 34 Morlevede Cam. 35 divert G. 36 Devos Remi 37 - 38 - 39 Vanden Brrghe H 40 Davos Justin 41 Dave Georges 42 Devos Roné 43 Devos Remi 44 1) ive Maurice 45 46 Schaballie Alph. Mes-iaen geenszins schoon mocht worden genoemd zoo stond mijn persoon den koopman uiterst aan en zijne dochter aarzelde niet mij hare hand te schenken. Daar men mij als een rechtschapen jonge ling aanzag en ik door mijne fortuin eene oede partij mocht worden genoemd zoo was mtjn huwelijk met de scnoone Lydia Mervan alras voltrokken.., Helaas! wat- deed ik toch Waarom moest ik diezach te en zuivere duive aan den bloeddorstigeö gier verbinden Kon ik, booswicht die ik was. voor die schuldelooze en liefdevolle vrouw beteren, om haar, die nu mijne gade was gansch weerdig te worden.. Ochaf sof de duivel maar zooeven zijne klauw ont sluiten zou en mij uit Dezelve loslaten wat had ik dan in 't hert P... In plaats van mijne Lydia, die ik nochtans als een uitzin nige beminde, gelukkig te maken, ik loon de weldra aan haar verschrikkend oog wat ik eigetnlijk was een booze gewetenlooze, onmeedoogende schurk Arme, ongelukkige vrouw, nokte Margaretha diep meewarig. Ja, arme ongelukkige vrouw, dit moogt gij terecht wel zeggen, o, Margare tha brulde de blinde, wijl hij zich de kno- keifgo hand voor 't magere voorhoofd sloeg. Ach wat heb ik haar, de goede, de liefde rijke, zwaar verongelijkt Neen. ik kan het maar niet verhalen, wat al grievends, sniertends ik haar lijden deed... Goi en 'k beminde haar nochtans zoo innig Was dan de duivel zelf in mijn binnenste gevaren De gansch vervoerde en ontstelde koop man was van den zetel opgerezen en stond rechtgcsprohgen daar, wijl hij zich woest met de -eenige vuist op liet voorhoofd beuk te. Vervloekte snoodaard die ik was, brioschte hij lteesch en schor. Ik heb baar, mijne Lydia, zelf langzaam, doch zeker gedood Terugkeer van enxe Maandag is koningin Elisabeth uit Londen waar zij door vet koudheid in hei oor was moeten bi ij ven te Brussel teruggekeerd. Zij is nog niet geheel genezen, maar baar to'e- stand moet geen minste onrust verwekk ?k'ation»i<' Ih'th'vaart nam l.aiii'th'H. Het Komitei: der Nationale Belgische Bedevaart naar O. L. V van Lourd< s, van 23 tot 31 Mei, verzoekt ons t melden dat de plaatsen in de negen tieine van nu af genomen zijn. Kr blijven noch'ans eenige plaatsen in oenen tienden irein welke uit Brussel zal vertrekken, via Bergen. De inschrijvingen voor dezen trein worden ontvangen door M. Aciiiei. Van In, Lisp 'straat, 89. te Lier. tie tcnfnonKlelilng van (Ihaeie pol. l)e opening. I)e openingsplech tigheid der tentoonstelling van Charleroi is zaterdag met eenvoudigheid gepaard met hartelijkheid en vroolijkheid afgeloopen. De genoodigden werden eerst op 't stad huis ontvangen, waar hun doorden gemeen teraad een lunch werd aangeboden. De stoet begaf zich vervolgens naar de feestzaal der Tentoonstelling. Tijdens de plechtigheid, voorgezeten door M Raoul Warocque voorzitter der Hoogere Beschermingskommissie, hoorde men eene redevoering van M. Jules Hónin, voorzitter van het Uitvoerend Komiteit, daarna ver klaarde M. Warocqué de Tentoonstelling van Char leroi 1911 geopend Na het bezoek aan de Tentoonstelling begaven de genoodigden zich rond 5 ure naar den F ai.san Doré -, voor het banket, gedurende hetwelk de beste hartelijkheid heerschte. Ongelukkiglijk werd de avond door een- en aanhoudenden regen gestoord, die de genoodigden spoedig uiteendreef. KiiR IVaiiMPli vrceiiKlcnli'giorn. Alle jaren verlaten 1200 duitsehers hun land, en I2o0 elzassers-lotharingers hunne gewesten om dienst te nemen in liet vreem denlegioen van Frankrijk. Daarbij wordt het legioen alle jaren aangevuld door een middelmatig contingent van 800 franschen, 800 belgen, 450 zwitsers en ongeveer 500 personen van andere nationaliteiten. Acht honderd te Igen Op dit oogenblik dat een deel van liet vreemd ttlegioen waar schijnlijk zal geroepen worden om in Ma rokko een rol te spelen, is dit cijfer bijzon der belangwekkend Tweede geneeidiiiiKligc les. Over de leverziekte. De Jevpr is het lichaamsdeel wiens bijzondere werking is het bloed te zuiveren en de besmettelijke kiemen van kant te maken. Nu, indien de lever ziek wordt dan gebéurt het volgende in deu 1" graad, lijden de zieken aan hetgeen men de gal noemtbitleren smaak in den mond, slechte sjiijsvertet ing, slechte slajie- looze nachten maar zoo de lever zieker wordt, dan ontstaan hevige pijnen, brakin- Brussel5 Mei. Markt prijshoudend. Aalst 65-07 1/2 fr., Poperinghe 65-70 fr. Nieuwe groeite, Aalst 77 1/2 fr Poperinghe 77-79 frank. Antwerpen, 0 Mei. Markt prijshoudend. Aalst, beschikbare waar, 66-67 fr-> nieuwe oogst 79-80 fr. Poperinghe, beschikbare waar 67-69 fr., nieuwe oogst 77 1/2 frank. Poperinghe6' Mei. Markt standhoudend. Stadhop, aanstaande oogst 75 -77 ll2 *r parochiehop 72 fr. STERFGEVALLEN. B. II. De Geetere, oud-pastor van Oost- roosebeke, is den 30 Apt il te Brugge, zijne gebo >rtestad, overleden in den ouderdom vatt 71 jaar en 7 maanden. «ai Hemelsteende de weduwe ontzet nog een slachtoffer P Ja, nog een slachtoffer mijner boos heid brulde de blinde, terug op zijnm stoel ineenzinkend. O pas acht jaren waren wij gehuwd, wanneer een gruwvolle nacht opeens de vergeldingen mijner snoodheden kwam brengen... Wij hadden eeri kindje 't was zeven jaar oud, een engeltje, schoon lieflijk en goed. AchLydia, waarom toch moest gij uw schat,je zoo vroeg toch verlaten P Helaas het knaapje viel ziek en de geneesheer verklaarde D- groep had het vast in zijne klauwen Ik was om waanzinnig te worden en wist niet het minst »*at ik deed. Edoch, mijne Lydia wist dit goed wat zij waagde en verrichtte en hare roekelooze handelwijze, de hoogst gevaarlij'-.e wijze waarop zij haren Joris red de van de verstikking, vergde, h>4aas haar eigen'bestaanJa, Margaret ha, onzen zoon onzen .loris genas maar zijne moeder ging heen in zijne plaats. Weihoe uwe vrouw stierf Aan de groep, ja 't Was eene zoo vreeselijke ziekte, zei de geneesheer terecht, la, mijne Lydia stierf, na mij, haren beul hare r chtzinnigl vergiffenis te hebben ge schonkenNa mij te hebben gebeden, ge maand en bezworen dit leven van boosheid, dat- ik leidde, vastberaden te eindigen Och zij stierf, de arm" en ongelukkige, die ik nimmer anders dan leed en Jijden had be rokkend, en haar afsterven trof mij als een bedwelmenden donderslag verdoofde mij gansch en schiep inmijn brein een vreese- lijk voornemen. Hemelwat zal ik nog moeten hoo ren zuchtte renil. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Bisiiom Brugge.De E H Dt Saeglier.- kandidaat in wijsbegeerte en letteren, lee- raar van rhetorika in het Sl Vme ntius- kollegie-van Yper, is principaal benoemd van betzelfde kollegie. De E. 11. Ma es, be- -tuurder \an het exlernaat \an het klein seminarie van Rousselare, is onderpastoor benoemd in Onze-Lieve-Vrouw, te Konrijk. POPERINGHE, van 1 tot 7 Mei Geboorten.—Maria Chapelle, d. v. Emile en Silvie Bruneel.g5. Gerard Vankemmel, z. v. Emile en Zoé Du rant. 96. Ivonne Var. den broei e, d. v. Henri en Ürbanie De Grave. 97. Maria Bour geois, d. v. Ernest en Juliana D'arras 98. Made leine Deraedt, d. v Aloise en Eugenie Demuys.99. Nina Deschilder, d. v. René en Maria Declercq. 100. Leopold Baes, z. v. Camille en Leontine Deroo. Overlijdens.126 Verstraete Georges, 3 jaar, Yperstraat.127. darrein Hermina, i3 maanden, wijk L. 128. De Cock Prudence, 79 jaar, zonder beroep, weduwe van Pieter Questroy, St Michielstraat. 129 Vöb sta vel Albert 26 jaar, bediende, ongehuwd, wijk L. i3o. Uzeel Juliana, 80 jaar, kantwerkster, ongehuwd, Casselstraat.131Carpentier Laura, 23 jaar. werkvrouw, echtgenoote van Jeremie Decrock, wijk K. i32. Vandromme Pharailde, 46 jaar, kloosterlinge, Bruggestraat. HuwelijksbeloftenJoannes Boen, diamant handelaar te Hove, bij Contichmet Louise Cnapelynck, bijzondere te Poperinghe. Henri Debraoandere, landbouwer te Desselghem met Jeanne Decanter, bijzondere te Poperinghe. Jéróme Verhacghe, land- werker met Madeleine Verlv, dienstmeid, beide te Poperinghe..Arthur Bastaei t, bediendete Boeschepe met Madeleine Merlevede, z. b. te Poperinghe. Huwelijken. 22. Arthur Quaeghebeur, 33 jaar, landwerker met Marie Devi bo, 23 jaar, kantwerkster, beide te Poperinghe. 23. Jules Catteeuw, 3q jaar, landwerker te Westvleteren met Irma Liebert, 26 jaar, kantwerkster le Poperinghe. Proven, van 1 tot 30 April. Geboorten. Gruwez Achiile. Jonc- kiere Joseph. Foutieyu Marcel'line. Baillieu Rachel. Worm Gerarda. Nollet Marie. Overlijdens Ilyon Rachel, 7 maanden. Notredaine Marie, 15 maanden. Looten Rachel, 4 maanden. Fouttvyn Marcel- line, 5 dagen. Top Joseph, 09 jaar, onge huwd. De ver Marcel, 15 maanden. Huwelijken Vandeiibussehe Lievin inet Gfyson Marie. Dommecent Cantille met Dewulf Augusta. Verhacghe Gery met Cottier Lam'ie. Demaere] Jules met Gruwez Eugenie. Pareyn Prosper met Butaye Marcel line. Dickebusch, van 5 April tot 3 Mei. Gehoorbn. (Ment Maurils. Jansens Maria. Ollevier Oscir. Timperman Ju lien. Provost Cyrille. Overlijdens. Deconinck Henri, 34 jaar, echtgeuoot van Vanderjeught Emma. Pousseiiier Octavie, 62 jaar, weduwe van Lanwyck Francois. Declercq Elvira, 21 maanden. Huwelijken. D 'brue Emile met D'hel- !em Pharailde. Moyelle Camille mei Du- mortier Celesta. Goderis Hector met Lemahieu Madtelaine. Zie andere Burgerstanden op Bijvoegsel. Beurs van Brussel, 4 Mei, Brussel-Zeeh. 71 5o Elsene 1908 9830 Mechelen 1885 1891 1897 Gent 1896 Luik 1853 Luik 1892 Luik 1900 Oostende '98 Schaarb.1894 8450 Schaarb. 1897 6950 6975 S1870 8405 7325 73 IO2 5oio3 7250 8325 84 Belg. 3 p. c. 1 s. 91 5o 9160 3p c.2s. 9155 2V2P c. 77 Annuit. 4 V2 3 p. c. 9025 Gem.kred.4V2 3 p. c. 3p. c.'öi 3 pc.'68 10210250 Buurtsp. 3p.c. Anderl. 1907 98 5o 9845 Antwerp. 1807 9^7^ Antwerp. 1903VerviersjSf Brussel 1902 10120Doornik 1874 51 25 Brussel 1905 8825Congoleening 86j5 Siild fi.Sfih. Leening van 3 miljoen frank. (1880.) 51c Trekking. 1 Mei 1911. 797 Obligaties uitkeerbaar op 1 aug. 1611 N 8939 uitkeerbaar met fr. 5,500 N. 19889 3,000 N. 20225 2,000 N. 21114 1,500 N. 29300 1,000 De 45 volgende nummers zijn uitkeerbaar met 200 frank Margaretha sidderend, huive- Nadruk voorbehouden. Wordt voortgezet. 345 1447 2101 4376 5451 6713 7307 7430 7452 7497 9935 10018 11064 11347 11848 12750 13866 14059 15291 17864 18000 18642 19022 19130 22253 22964 22971 23591 23828 25310 26131 26212 27138 28005 28520 29071 29217 94317 ItelgiNch (M'iiiceiifclii'cilict. Leening van i5 miljoen frank. (1868.) 173e Trekking. 1 Mei 1911. 5618 8828 12299 18176 22804 25178 28728 N. 99277 uitkeerbaar met N. 114510 N. 60831 103689 N 21080 28839 51490 01793 92951 113142 fr. 1 5 000 1.500 500 225 674 Obligaties zijn uitkeerbaar aan pari. S bij Theophile Timperman, Watoustraat. IS Au E'aviüoii bij Ercèst Deraot, Arendstraat. '.I in «Ion Al«k3!»«»oiii. bij Isidore Delporto, Yperkalsiede. Schoon Schaap I 81a ileti gegeven door Hector O'hic bij Charles B-dliau, WerfstraaL 5 In de W ni'.inde. gegeven door Henri Noppe, bij Ll on 11 i *Gh e sq u i e r eMinnestraat, i in «le- Sri-iiiNi.(riit)l. bij CAmilte Varidenbulcko, CR0MBEKE. Schoone Geit, i jaar oud, Sn «Sti Eik'moji, bij Maurice D'alleine, Crombekeslraat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 2