MMIWTWPIJ VSH BRUWRESE-SAfiSEH, Ware Kunst-Photographie. LI CONTINENTALE A.VANNESTE-MATTYS H, Antony-Permeke en Zonen .VTRASSE FL. OSTEUX-MUCHY FABRIEK van MATRASSEN, ZOMERSCHOENEN Bericht aan de liefhebbers. BELGISCHE WISSELKANTOOR. van IJzerdraad voor Hoppe. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraaf, Ié, POPERINGHE. DEN HAGEL. KUNST - PHOTOGRAPHIE. in MAiSON GAGIER soeUFS Hue d'Ypres, 78, Poperinghe. EN SPAARKAS. Noordstraat, 16, Poperinghe. Hil. OSSTYN - CAMBIE, De Ster OYGHEM, Tramstatie in de Bruggestraat, te Poperinghe, Gouden IVIansbottin, Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Frangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune,enz.,enz. Rijwielen imitatie B S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. Alle herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. l^aalmaeliienc» 'eritak, Victoria Naumann, met rechte en ronde spoel van 80fr. te beginnen Naaldenen toebehoorden altijd tn huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo- pen van een nieuwe. WasehmaebSenen van het beste stel sel die het wasebgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water - en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. vaanjloos Vennootschap. Kapitaal 5.000.000 frank Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Cogels, voorzitter EdouardThys, onder voorzitterAJph. Ullëxis, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jean della Fail le de [.everdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, EdouardJoly. de graaf Oscar Le Grelle SPAAÏIBOEHJËS aan 8,25 o)0 Geidneerleggingers voor kraaiden tijd aan 3.60 °)o Uitgiftevan gröndobligaticn aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile 8ÖQP1E, gemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSÖONE, - - Rousbrugge. NL Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEBONNfT, Leiestraat, 20, Wervicq. mmsaèasemmmmmammfmwymmMummMmmmimBimai Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van iiitorestskoepoiis. Kostelooze inteekeiiing aan alle uitgaven van actiën en obligation. TE VERKRIJGEN BIJ smid, bij 't Hooghé, POPERINGHE, Eerste kwaliteit Genadige prijzen. Naamlooze Maatschappij van Verzeke ring met vaste Premies tegen Oii^evalien en Dief§(al. Maatschappelijke zetelZennelaan 1, Brussel Kapitaal 1,500,000 Franken. La Continentale waarborgt do volledi ge betaling der rampen welke ook het bedrag weze der verliezen. Schade door den Hagel betaald gedurende de vijf laatste jaren 1,309,5.15 frs, Voor alle inlichtingen zich te wenden tot Mr Jerome Deliondt, Agent te Pope ringhe, Groote Markt. in alle slag. Matraswoi - Flaconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère 2» T E E. EI OOIV 29 Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, le Pogieringhe een iissSgélaBsIs van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. B£d. ÉUy»l>eraedh Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de ie Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. 'Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte siapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede JJ koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet schaapwolle heb ben, en'k en ben niet geern zelve geschoren Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. SCHOENMAKER, in DE Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat i bij hem te vin- den isgroote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationnels en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen. Goedkoope Zomerslaffers en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Wekeschoenen en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatlen in alle modellen. Groote keus van SCHOENBANDEN. Cl BI AGE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen on maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 5