S1SEMGÜÏE Mailles Beneyt Rilriaen Geei VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN ha BELGIQUE PRÉVOYANTE Justin Denut-Hays KLOEFFES I Volledigen Uitverkoop ELLEGOEOEREN F. Cam. DEChERCQ, BREUKEN JOSEPH DOfVION, ANTWERPEN'S BOUW- HYPOTHEEKBANK BMJSljHv van POPERINGHE, ZUÜR iï ÊiELOQMCK HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALGIE J LIEGEOIS-MONTEYNE 2l,is en 4, Bolerstraat, YPER. STROOIEN HOEDEI en alle nieuwigheden in Zomerartikelen FOURRUREN IN T GROOT EN IN T KLEIN. R.MOfiCAREYJn't Paradijs, GROOTE KEUS van HOEDEN en KLA.KKEN voor mannen en kinderen, onderlinge; pensioenkas, Feesten en Vermakelijkheden. IN DEN BAZAR In de Bijéénkomst der Vlamingen bij Camille ffazebrouck, bijg. den Rosten, 35, rue du vieux marché-aux-moutons, R.IJSSEL (bij de Statie). BERICHTEN. Acties Vallaeys, Charles Ilalfmaerten Corselis, Ss*biisi Verandering van Woonst. Gezusters ROUSERÉ KLEIP4E AANKONDIGINGEN HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. KOSTUMEN OP IAAT Joseph Yperman-Recour, Noordstraat, 41. P O P E R I N G H E Yei'sstoaid te g>;ï5C*iïtciiï Te ï«Loo|> HOEST-ASTHNIA PLANTAARDIGE BOTER Algemeene depositaris* voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-VANLANTSCHOQT, suikerbakker.Yperstraat,POPERINGHE. Het Huis Cam. Vander Cruyssen Grijs Haaf MEER!!! TAI\ LANDBOUWERS Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Ik heb de eer Uld kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor bet ïSdt€?i*oi* van Peerden, PUuils, Ezels en Honden G. Desmarets- Demeester. MARIE DEFEVER, Verhuizingen voor alle Landen H. HERHEbBOÜT-ROORYGK, Hotel de la Hégenee, RöÜSBlfdGGE, Rijtuigen ziin bijzonderlijk geschikt voer bet VERVOER per ÜZERENWEG. POP ERINGHE. jKoot.-Hnis van Vertrouwen-Klein «rv Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, IE POPERINGHE, (bij de Statie) Schoon Winkelhuis met Hof Boschtaliiën of Plantsoenen HUISHOUDSTERS PflTE GAULiOISE R. MONCAREY, in 't Paradijs, Poperinghe. I Genezing zonder operatie. C. BATTHEU BAEKERG0T, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE Priesterstraat, i5, Poperinghe. KAPITAAL 2.000.000 FRANK Zetel: Antwerpen, Twaalf Maandenslraal, 13, Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 ")0 TELEPHÖON Nv van IV1ERRIS, COEVOET, BAERT C POP E RING SI Loopende Rekeningen Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring van Titels. Retaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. VERGELIJKING TUSSCHEN DE PRIJZEN DER STIKSTOF BESTE E. Fabriek te VERLEI, Marquette, bij Kijssel. Witten Beer Deze ameldonck geeft de meeste stijfte en glans aan het linnen. Een enkel Amerikaansch Algaopoedertje, geneest in cenige minuten de hevigste aanvallen. Die wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. /.KKIl GENADIGE SZKNi. Militaire artikelen voor MAATSCHAPPIJEN. POLITIE, POMPIERS, GENDARMEN, enz. Het eenigste huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervracht worden. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. rtrrn is meer aan te bevelen tegen N j E 1 Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze nuwziek ten, gebrek aan Eetlust, Uitputting .>'*1 alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dail ,w. VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. AIgemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, (Iroote Markt. IS POPERINGHE. De Progran.men of kaarten van Fees ten ten Bureele van De Poperikghenaar (jeeLulit, worden gratis hier ingelascht. FLESSCHENSCHIETING. Abc-ele. Op Zondag 14 Mei, bij Henri Deulerck Canèle, Au Pont du Pierres 50 Fr. prijzen. inleg 1 50 fr. per man. Begin om 3 1/2 ure. GAAIBOLLINGEN. Crombeke. Op Donderdag 25 Mei, ter herberg Het Lekkertje bij Dés, Deschre- vei 40 Fr. prijzen. Inleg 1.30 fr. voor 2 bollen. Begin om 3 ure. Crombeke. Op Donderdag 25 Mei (O. H. Hemelvaartdag) In de Voorstad bij de We Charles RegDeere, gegeven door de maatschappij De Ware Vrienden 40 Fr. prijzen. Inleg 0 05 fr. voor 2 bollen men mag bollen nemen naar beliefte. Begin óm 3 ure. BIJ Bijzondere sohoone en groote keus van Beiidens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spie gelkassen, Keukenkassen, Wiegen, Buff-ts, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten. Kinder stoelen en -Voituren, LinoieumsEngelschc en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Talel tapijten, Stoers en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen. Herfcsiggerief Tafels. StoelenTongen, GlosVuurpottenSpoelbakken, enz. Slaping van 0,30 cent. tot 2 fr. Eten naar beliefte. Verkoop van valiseti, tabakzakken, monters, broeken, ringen, pijpen, mossen, scheèrgeriefhalsdoeken, postkaarten,enz. heeft de eer te laten weten dat zij zich tehuis "Au Petit Paris Noordstraat, Poperinghe, komt te stellen als Waseii- $<er en Strijkster. Ik heb de eer mijne kliënten ie laten weten dat ik mij gelast met het invetten van tasiaienenmetalle liersteliing-en Casselstraat, POPERINGHE. heeft de eer te laten weten aan het geëerd publiek, dat zij zich komt te vestigen als WascSistor ril Ntrijkstrr liij hare Ouders Louis Dehuysser-Lemahieu, huur houder in de Nieuwe Lente, Veurnestraat, Poperinghe. Sedert ln April zijn de SALONS der MODEHOEDEN der overgebracht van de Veurnestraat naar de Doornstraatbijgenaamd Korte-Gerrewaar- sti'aat Terzei ver tijd laten zij hunne talrijke klanten weten, dat zij voorzien zijn van eene Overgroote Keus Model/weden, voortko mende uit de beste huizen van Parijs en Brussel. Sedert 1 APRIL is de schoenwinkel van Cïsarics RlaeiHir, vroeger schoenmaker ui de Watoustraat, overgebracht naar de Sint .lans Kruisstraat, nr 10, drij huizen van de kerk. la t loeten dat. z toals vroegerbij haar te verkrijgen zijn .- gebreveteerde Aal- en Waterpomp n, lloppespuHen, met ge breveteerde LansenBeet molens. Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanmerkt ook alle Zink- en Smidstrer k IN ONS BLAD, leveren de beste uitslagen. 1 Fr. vei. r 4 maal. Vooraf betaalbaar Wtesrioi-cïfiB. Gouden broche van aan de Valkestraat tot aan de herberg "Den Kouter-. Tegen beloning ten onzen bureele terugbrengen voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik •oorzien ben van een groote keus Engelscke Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kindefkostuumtjes, Manstoflfon en Pardessus •higelsch ieeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 ïngelsch leeren broeks, 3,50 lapuchons, - 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, "20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne sloffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Herberg "In den Transvaal dicht bij de statie, zeer dienstig voor handelaar of facteur in beesten, met poerdenstal en groeten hof, gelegen langs do Bruggestraat Zich te wenden hij M. Bataille-Moncarey, brouwer te Poperinghe. Een Woonhuis in de Pottestraat. Zich te wenden hij Victor Gille. Hondstraat. Eene Sloommachien, 2 !/t peerden kiacht, met giaanbreker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou wers. Over tb laten aan zeer genadigen prijs. Zich te begeven bij Alois Verhaeghe,A beele. 2 soorten van Beelraapzaadeikendar- schen en kooloversch bij Charles Vandoo- laeghe, bij 't Vogeltje, aan genadige prijzen. Bij ACHILLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, te Poperinghe bij de Statie, 200 roode Larixen Schoon en gerievig huis-herberg ge legen in de Meessenstraat, nr 6, groot 1 are 56 cent., met schoone benedenplaatsen, kelder en voute2 soorten van water met pompen, enz. Men kan er seffens ingaan. Inlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. Tabakmuchien in ijzer, wegend 150 kilos, kunnend 3 kilos snijden alsook schoonen coulissetafel voor 22 personen aan genadige prijzen te koop bij Emile Van Egroo In de Kroone, Marktplaats, Loo. Bij Henri Boeket, landbouwer te Pope ringhe, latten in alle lengten, dienstig voor pannen te bezetten en met strooi tu dekken. vrabakplanlen aan 20 cent. het 100 bij 1 Reini Vandelanotte, Bosseboomhoek. Ouderdom-kalsiede, Reninghelst. Goeden veto te koop aan genadigen prijs bij Cam. Lamey,Casselstraat, Poperinghe üiciasi vB*si [en vraagt een stovemakers- en zinkwer kersgast, twee of drie jaar op stiel geweest zijnde, kost en inwoon, bij Briche Coene, te Loo, bij Veurne. Jong gezin vraagt kleine som 2 tot 300 fr in leening tegen betaling van 5 intrest. Het geld zou in twee jaar terugge geven worden. Inlichtingen ten bureele dezer. Goede huishoudster, vriiagt klein kindje om op te kweeken. Inlichtingen ten onzen bureele. Kleermakersgasten en halve gasten wor den seffens gevraagd bij Valere Staessen Au Soldat Frangais.y perstraat, Poperinghe Goed loon. Standvastig werk in den werkwinkel of t'huis. Goede Schoenmakers, voor manswerk met de witte steek te maken, worden ge vraagd bij Leon Missine-Van Elslander schoenfabrikant, Rijsselstraat,, 34, Tboürout Standvastig iverk, winters - zomers. Meisje reeds op kleermaaksterstiel geweest zijnde, wordt gevraagd om den stiel op te leeren. Inlichtingen ten onzen bureele. Goede dienstmeid, minstens 18 jaar oud wordt gevraagd voor Brugge, fnliclitin gen ten onzen bureele. Br«nebiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den Avr IBSlOftCII 1T;% I, IIIPE jr. i I>0 de flesch. te bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe. 2SS» V ZMV9K i2SSSS»f f Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijhseh en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tol 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioeD van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent KIIK 'I'Oit OaSBIB, A la Fahrique Groote Markt, 11, Poperinghe. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, tt?, (>iiKlltiiiNNlraii(, Pwperiiigbe. bezit eene, bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk Be Nieuwe London» doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt hel haar glanzend en zacht, bei et het uitvallen en neemt de peiletjes van het hoofd weg. Eischt op den hals In flacons van fr. 1 £0 en fr. 2.5Ö Engetschs ïaaritinctiiur aas 2 Ir. per fiscso Te koop bij Apothekers Drogisten, Haarsnijders en f*eukwir»kels ia 't groal: Pirfutae.-is C' Szlp. WacMefeske (RelgTe) verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik der Denfcogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan veerd niets andersspreekwel uit Dentogène, i fr. 25 de flesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek Af. Monleynè te Poperinghe en M Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. 29 jaren goeden uilstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwu kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan liet Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Jansséns-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperi ngscha streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. In't groot-In't klein 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment IViodekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, nr 46. PGPEP1NGHE. heeft de eer kenbaar le. maken dal hij zich belas! met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar ai «ic* rijtuigen gekapitoia- neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is. mag men verzekerd zijn dal de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Groolc keus van Fantuisie aHilieb voor Dames»CoiHuri'ü. Alle slag van goéde Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en P&fos denti frices der KR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden.- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti che», Tressen, Rouleaux, Krulleu, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. van alle slag van Sehaalslraat, 20. 41, Gasthuisstraat, 41, I» O I» E I* I I* II E LAKENST0FFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes «Tailleurs-Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwcereruoniën, Reisman- s, capuchons, Werk kleederen in pane en gelsch leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stofl'un welke In den Keizer niot gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een lankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. Biedt aan alle slag van Pcerboomen in alle vor men Appelboomen, boogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog si ara A brikoosboomen. Sieraadplanten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. TE hOOPEK. Alwie voor 't jaar 1911 te verkoopen heeft wordt verzocht hut te laten weten aan VICTOS5 Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante betaling. Voor het onderhouden u wer stovengebrui k t altijd de merk - lie Biaan omdat zij een glanzend zwart geeft en de beste is voor het onderhouden an alle stoven. depot bij De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor bretikbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en 2'eewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank bclooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde karn weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voetenBijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huisje voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M1 Frangois VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En M' Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. intkleih. ^en Ballon, )H.r GRaoT Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu- wc magazijnen te openen met alle kostumen aan bijzonder goedkoope pry KSWfeafilaÉMzen mans- en kinder kost urnen, zöiner-imper- móables voor vrouwen, rouw-of trouwkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij met prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u k unneti overtuigen welke schoone keusik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-artikels, bonneterie, manstoffm, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u tur trouwe te bedienen. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nmuwighedeu. naamlooze maatschappij lieven* de ISeiii's. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghem Bernard Janssens, nijveraar te St Nikolaas Valere Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlylsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders: Ridder R. de Schoutheete de TervarentJos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Kollcgie van Kommissarissen MM. Florent Boeynaoms, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe: M' JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, n' 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente waar 'nog niet vertegenwoordigd. Schaalstraat, nr (3, (comptes courants). in het Gediirenilc de 11) Snakte jaren JAREN Zwavelzuur Ammoniak Prijs per kilogram stikstof Sodanitraat Prijs per kilogram stikstof 1901 1.29 I .1,43 1902 1,45 .1,49 1903 1904 1.49 I .1,63 1905 1.58 1-72 1,81 1907 1.44 1.78 1908 1.42 1,63 1909 1.38 1,56 1910 1,49 1,49 Middelprijs der 10 jarii) 1,45 1,60 De landbouwer, die gedurende de tien laaiste jaren zwavelzuur ammmoniak gekocht heefi iu plaats van so lanitraat, heeft dus 15 centiemen per kilogram stik stof gespaard, zij 300 frank per wagon, zonder te rekenen dat het zwavelzuur ammoniak hem vrachtvrij van alle onkosten is geleverd geworden, in poeder, in goede zakken op 100 kilogram geregeld, zorgvuldig gesloten bij middel van eenen naad en gezegeld bij middel van een lood dat in uitkomende letters de volgende firma draagtComgttoii* Stolgc dut SttSSuG' d'aaiiiiioiiiaifiae, ten einde alle bedrog te voorkomen. Door den voorkeur aan het zwavelzuur ammoniak te geven, heeft de landbouwer niet alleenlijk nut getrokken uit do voonleelen hierboven aangestipt, doch hij heeft ook eene spaarzaamheid gedaan op de kosten van karren, malen, uitstrooien en opharken en op de noodige hoeveelheden, dank aan den grooten rijkdom van het produkt, aan zijne poederachtigheid en aan zijne eigenschap den grond niet te verkorsten. Hij heeft eene meststof ontvangen die gemakkelijk uit te strooien is, in goede zakken welke hij na hunne ledigmaking heeft kunnen terug gebruiken. De Coniptoir bel^c dti Sulfate d'amciitmiaqsie, BSerekuiaiiK- Mraal, 8, te ISi-iiskcI, zendt kosteloos aan eiken landbouwer die er naar vraagt, een staal dezer uitmuntende meststof en de uitleggingen welke hij mocht verlangen. Naar Bradbury Hirscli, van Liverpool. ras MERIC MIJ IIKKWAM de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Wordt verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bii s*oi»i<:isi.\«;8ssL Depot voor Poperinghe bij M' Monteyne, Hoofddepot Af' Camille Libotte, Yper. Jr. £50 «le «Soos*. S*roetc3«os 1 Ie*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 7