BERAT-FREMAULT MEUBELS LRQFFIIEI-IEM, BRANDVERZEKERING van POPERINGHE RÉ OesÉIÉ-trtrctj Vraagt LA FRANCAISE-DIAMANT fff. STANDI T'S Pil IE Vrolijk! wei GELIEFD JULES DE PIM-SGHiDT, Huis MARIA WARL0M0NT, ZOMERSEIZOEN. Zenuwziekten. Zenuwziekten.^ A. MALBRANCHE, SANSEN-DECORTE Monearey's Koffie is de beste 8L| Stokpaardjes Lelienmelkzeep J. DE BEIR-BOUCQUEY, Js ISASPESLAGFl-MERLEVElE, Elie LIETAERT-VANHOUCKE, MARKTPRIJZEN. Hotel La Boerse du houblon W jVtéd. BENTIN Gegalvaniseerd IJzerdraad voor de Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in hnis. DUHAMEEU W-PACCö! 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, "Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen IN DEN BAZAR bij POPERINGHE. In de Roode Laars. OUD II Uïgf VICTOR OIüüE, BIJ DEüBflERE - LtAHAYE. HEEREN, DAMEN KINDEREN lu «Ken Franschen §oklaat. HOFSTEDEN TE PACHTEN. Constant Werquin, depothouder Yperstraat, 442, POPERINGHE. AU CAFÉ DE LA PAIX J. Dehondt-Delmaere In'(Groot. Waren Goeden Koop. In't Klein CON F EOT I EN Kostumen voor begravin gen, in 5 area, wel afge maakt op maat. py® Geachte Inwoners, ill JP ILet wel op s Deze opzeg moei altijd ten minste drie maanden voor dejj vervaldag gedaan worden. |öeen tandpijn meer* In 't groot. - HANDEL - In 't klein. het iichtloopend en sterk rijwiel MODEL VAN HOUWAERT, bijzonder gemaakt voor onze Belgische wegen, te koop bij ^rjn Ag;eiit voor POPERINGHE. év -e s; liSiijO' p L'EUROPEENNE A. Monteyne, Apotheker, Groote markt. Sansen-Decorte, In den Bazar. hlïü'M'h |f vedrnbstraat, De Poeders van het Wit De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis O nTROOM ERS M E LOTTE 5Z89 afi •ooiners MELOTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest inWesstvlaanderen in 't jaar 1909 Sedert het jaar 1895 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 2440 afroomers MELOTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT Horiogïsmakerie, Goudsmederie, Juweelhandei. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz— Alles gewaarborgd R naof mmm Depot voor Poperinghe bij M. A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, GROOTE KEUS VAN: Bloitsen, laatste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Rokkenlaatste modellen. Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan HUIS alle prijzennieuw model. VAN VERTROUWEN. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Agenten voor Poperinghe en omstreken; Hil. 0SSTYN-CAMB1E, smid in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. Poperinghe, markt van den 5 Mei. - Tarwe 100 kd. 21 00 R ggp 15,25 - Haver 18 00 - Aardappelen, 100 k. 15,00- Boter -b kil 2.80 a 0,00, Eieren de 25. 2,05 a 0,00 Yper, 29 April. Tarwe 20,00 a 21,00 rogge 1 1.00 a 14 75 iiavor 10,75 a 17.00 aardappo'en 10,0 a 10,50 boter 2,75 a 2,95 eieren 2 05 a 2,15 Roueselaere, 2 Mei Tarwe 20.50 21 50: i i. mode 19,00 a 19,50; rogge 15,50 a 16 00 haver 19,00 a 19,50 boonen 21 50 a 02.50aardapp- len 12,00 a 13,00; lede! 2 90 a 3.00 eieren 2,10 a 2.20koolzaad 01 e 62,50 lij- e 107 00; <>ud uikeri boe ne» 44 00, id. gele 18,00; viggens On a 00 Kortrijk, Mei. Wille tarwe20,00 a 20,50; roode tarwe 19,00 a 19 50; rogge 15,00 a 15 50 haver 19,00 a 19,50: pecrdchoonen 22,00 a 22,50 suikerijboonei 43 00 a 43,50; witte aarecppelen 13 00 a 14 00; boter 2 (>0 a 2,90 eb-mn 2 0o a 2 20 koolzaadolie 02,50 lij) zaadolb 107 .50; koolzaad 27,00lijnzaad 45,00; koolzaadkoeken 10; lijnzaad koeken 21,00 a 22,00 sodanitraat 23,25 ammoniak- sulfaat 32,50 Veemarkt 40 ossen, 0,87 a 1 03 134 veerzen 0,89 a 1,05 176 koeien 0,84 a 0,99 41 stieren, 0,83 a 0,98, Dixmude, 1 Mei. Tarwe 21,00 aardappelen 14,00; boter 2,70 a 3,95: eieren 2,05 a 2,10. Anderlecht, 2 Mei. Verkensmarkt. Te koop 2536 prijs per kilo 0,97 a 1,13 Brussel, 2 Mei. Verkensmarkt.' Te koop: 285; prijs per kilo op voet, 1,05 a 1,20- Esta.minet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleedereu, gemaakt en gebreid goed, groote keus van. gemaakte Kinderartikels.Eerste Comrauniearükels. - Fourruren. - Merceriëu. Kruidenierswaren.Kofiles.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen, Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Ik -heb de eer kenbaar te maken dat op ln APRIL, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorsehmachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fi'. do duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg voor hoppe te drogen, te verkoopen aan 33 fr op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. .■Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers paveerders HEX HUIS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPH IE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, PERINGHE. bij de Gendarmerie. HUIS VAN VERTROUWEt Jaar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde een Overgroote Keus vinden van (Chaussure de Luxe) Prachischoenen.— Jagerschosnen. - Atnerikaansche schoenen. - lc Communië Bottinen en Witte Slaflers. - Knop- en Ringel bottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van W I T fi IS s t II O li li en Slaflers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope 5* i mierse! toen en. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaflers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine GETTIiü'. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. Cl RAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoo} ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 ei Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatiek, Flcrecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der P01L GE BRETAGHE. anti-nirnalisclie Wol. ,C: gebreveteerd voort brengsel, gemakke- lijk middel en aanbevolen door al '7 "4Wvv de geneesheeren. Algerneenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, Gent;, opvolgster van EL Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaietle Poil de Bretagne, voor Caie- gons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Volledige keus van en andere, enz, ESS mat, omtrent recïitover «le Watonstraat, POlxfiSUKGltK. De Laars sedert jaren bekend om hare goede Seboenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze. van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. UI HEK -TEM ALLES TiJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VöGR ZIJNDE s Fourruren FoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Ondcrbaais en Onderbroeks in katoen en normal Giletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. €?anseli buiiengewoiic kceis van alle slag van KindcrartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavetten- Hemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden - v Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F O i: BUI f II E GROOT. II ««as van volle ver(r«nvcn, KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Einders Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waarg'j ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Vele landbouwerszonen onzer- streek, wachten hier reeds jaren naar eene hofstede! Waarom zoolang gewacht als in Frankrijk (in 't Noorden, I'as-de-Calais, Somin." of gelijk waar gij wilt) overal hofsteden ii Maan ie nachlt'ii. Voor 't oogenblik zijn te pachten of over te nemen, naar keuze iiofsteden van 7, 10, 15, 18, 21, 25, 38 en 60 Ha. aan prijzen verschillend tussclien 35 on 60 fr. de Ha. Vooralle inlichtingen, zich ie wenden bij; WATOU St JAN. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is hel 'jonaste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen.'De assen zijn in verhard fijnste staal en het. raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Belaling na 30 dagen proef, indien de kooper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. Iliigazijn van Jachfstoven en gegoten Stoven, Landbouw machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper. Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies enz., enz. KSI.I Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90broeks voor mannen Ie beginnen van 2.00 uianskostumen te begin nen van 10.00 schoone boste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume vooi huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans- hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van Hiofl)-!! voor vrouwkleederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAE1S en KOUSSEN.' Let wel o§> Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten dié overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde- ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. **■2 fcïSÈ1 ^•kBeuaox. Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper. Overzicht van eenige priizenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen oi alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik b n altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaal e kleederen in die stoffie. ^be personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschieer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan Jlle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen tekoopen. Ik hoop M.,., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werk, matige prijzen en goede waargij mij mei uw vertrouwen zult vereeren. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. ■■=3. Laat uwe Gehouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd, Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat hij tij fis voor den opzeg zal zorgen. geneest oogonblikktdijk e |voor altijd.Prijs 1 f. 5D| Apot. Canivet, Doomijk. Monteyne, Poperinghe. ïnlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Bruggestraat, Poperinghe. ■3aMHmKMMBnK9BI - M v1 Zteöear ëe ieus der m\ (BX,Ol£r>ZtnVERSND IX VSMXOKKSLöj Ah 1 die goede Standaert's pil i bat is nu de Gezondheid! ■Ji j ®en neem4 m hij het Sten! w M zij vereischt geen Regiem Met deze pi! geene Verstopping te vreezen 1 Geene Gal of Sliiman meer! .Geene Slachte spijsveKaring meer! Geene Ssha^l® heefdpij meer! Geene aarts, geene Dr&aiïngon S Geene Huldxi^ktsS geene Jeukingsn! .4^ 5 v' T «T'i r>' (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat, 47, BRUSSEL. LXeiroiHwiiiit» is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van VolliNI er zekeringen, zijnde deg-.- i r w elke de 1000 frank niet te boven ga.-::, en waarvan d< preniièn -.ekeiijks worden rondgeiiaalii. De snelle vooruitgaiut en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen op den juiste/u dog en het verzekerd kapitaal aan stonds n het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooö tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijkscne premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som 'van 727,447 fr. 3o. I11 het dienstjaar 1008 steeg die verhooging tot fr. i,oi3,637 39. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraat. Poperinghe, toeziener voor 7 zuiderlijk gedeelte van West- VIaanderen. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk ets. les l'oporinjtlie, bij v.>kia. (T,-Rp. liï^rÜ£?W<\ - -■- c i H 0UR5|M/kff; j G - POL! f Ai.KSP.siL'5 Verandering van Woonst. v o ik n is i li li Ik lieb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne licht bij de Groote Markt, Poperinghe cn er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijz m- dere bewaarplaatsen ledere n kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij_ mij zijnen intrek nemen. Terzelfder tijde laat ik weten dat ik koo per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik rile slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Bui- ven komen verwisselen. Elk zegge het voort, mmwMm&ss&awmatiiï&i Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verach'erende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen. zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, self uien in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatismo. fierecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel PRIJS Fr. 1.25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. Poperinghe-Tentoonstelling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, alle geven voldoening. Die eenen afroomer Mélolie koopt moet nooit meer ver nieuwen. PAARDENMARKT, POPERINGHE. Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouw artikels; engelsche bedden; specialiteit van gegalvaniseerde!) draad voor hoppe fourneelen ui ijzer en in koper pompen in lood amerikaansehe waschkeerü dakpapier doorndraad trailiedraad basculen enz. enz. 'Ptfc r'ÉPOSÊB Iluts vssiïi Vertrouwen. Brillen, tVeusnijpcri Btiroineters. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. Mijdt U vac d- NAMAKIKGENt X? ,r CISCHT OP tLK': DCOf. F'RMA f Apotheker, S3, Stöössetrftfit, d« doof tn ao-ïds - hK-a EL E TI let wel on het adres IRonhtnvpr het Gasthuis) HOND8TRAAT, YPKU. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaakste niet alleen door zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet cn zijne allerscherpste ontrooming. g- Alle inlichtingen bij don eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, WE wL Alwaar ook te verkrijgenZaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkefns, enz., enz, Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer "VERFAILLIE bezit ten en er g.-hoel levroden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer - VERFAILLIE - wordt een maand in proef gegeven'. Ntatie, IN,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 8