F. BlancH-Mene. VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN Justin Denut-Hüys REUKEN HQOPDZ TANDPIJN IIVMIG: J LÏÉGEOIS-MONTEYNE STROOIEN HOEDEN 8n aüe nieuwigheden in Zomerartikelen FOURRUREN IN 'T GROOT EN IN 'T KLEIN. Herman Rabaut-Debergh, Joseph Yperman-Recour KLEINE AANKONDIGINGEN H0EST-ASTHMA Het Huis Cam. Vander Cruysseri LANDBOUWERS ELLEGOEDEREN Gam. DECIiERCQ, PATÉ GAULtOISE JOSEPH DUM0N, ANTWERPEN'S BOUW-HYPOTHEEKBANK 2l,is en I Boterstraat, YPER. GROOTE KEUS van HOEDEN en KLAKKEN voor mannen en kinderen. Charles Halfmaertee Corselis, xA~aT s5B»i.,wra PLANTA All DIG Ei BOT EB ha BELG1QUE PRÉVOYANTE ONDERLINGE PENSIOENKAS, Verhuizingen voor alle Landen Volledigen Uitverkoop Schoon Winkelhuis met Hof Boschtalliën of Plantsoenen HUISHOUDSTERS BANK van POPERINGHE. iüi I en in liet SOUTUT BESTE R. MONCAREY, in't Paradijs, Een enkel Amerikaansch Algaopoedertje, geneest in eenige minuten de hevigste aanvallen. Feesten en Vermakelijkheden. Allies Vallaeys, Bericht aan de Tabakkweekers, Emile Sisffys, HUIS VAN VERTROUWEN, KQSTUmEN OP MAAT P O P E Li I N G II E Terstond te pachten Xe Koop Men vraagt i\iissuo\4üiT i. ui8»a-; Groot.-Hius van Vertrouwen-Klein i\ üüi/iisi. Algemeene depdsitalis voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-VANLANTSCHOOT,suikerbakker,YperslraaLPOrKRINCIIE. Ik heb eet Ulii kenbaar k maken dat ik mij ten huize begeve voor hel Ê*k*Ss«:ks*45Bï van Peerden, ftluils, Ezels en Honden 'qrberg A la Tête de Bronze MARIE DEFEVER, Hotel de la ftégenee, HOUSBRlJGGE, Rijtuigen ziin bijzonderlijk geschikt voer hst ywm per IJZERENWEG. Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeitkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Al wie voor 't jaar 1911 R. MONCAREY, in 't Paradijs, Poperinghe. IK 'T KLEIN. 'n ^en Ballon, ,N >T GR00T C. BATTHEU-SAF.KEROOT, Statiestraat56 58, POPERINGHE Priesterstraat, 15, Poperinghe. KAPITAAL. 2.000.000 FRANK Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting van filERRIS, C0EVÜET, BAERT C Schaalstraat, nr 6, P O P E R 1 N G H E Leeflingen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursfeewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. u)0 TELEPHOON W' 66. VERGELIJKING TUSSCHEN DE PRIJZEN DER STIKSTOF T.56 Fabriek te Marquette, bij RijsseL Vi/itteik Ï5eei* Deze ameldonck geeft de meeste sfijfte en glans aan het linnen. Die wonderbare poeders zijn overal te verkrijgen PlMH'lllOOS t 1 fï». *£2». HUIS VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. Militaire artikelen voor MAAfSGHAPPIIEN, POLITIE, POMPIERS, GENDARilÜEN, enz. •■-■«(sasjeeMsws Gemeente Proven.Op Sinxen-Maan- clag, 5 Juni, Proven-kermis, Groote Vuur- vogelschieting150 frank prijzen. Inleg 30 centiemen per deelnemer inschrijving ten 2 ure bij René Liefooghe. Op Kermis dinsdag, 6 Juni, Groote Prijs kamp voor Geiten en Schapen. Op Kermis-donderdag, 8 Juni, Ring s'eking per veto, 45 frank prijzen en het inieggeld te verloten. Inleg 20 centiemen per rijder; inschrijving ten 3 1/2 ure bij II Beun. FLESSCHENSCH1ETING. Abeele. Op Zondag 14 Mei, bij Henri Deelerck Canèle, Au Pont de Pierres 50 Fr. prijzen. Inleg 1 50 fr. per man. Bugin om 3 1/2 ure. GAA1B0LLINGEN. Crombeke. Op Zondag 28 Mei, ter herberg Het Lekkertje bij Dés. Deschre- vel. -80 Fr. prijzen Inleg 1.30 fr. voor 2 bollen. Begin om 3 ure. Men raag bollen nemen zooveel men wil. Crombeke. Op Donderdag 25 Mei (O. II. Hemel vaartdag) In de Voorstad bij de We Charles Regbeere, gegeven door de maatschappij De Ware Vrienden 40 Fr. prijzen. Inleg 0 05 fr. voor 2 bollen men mag bollen nemeu naar beliefte. Begin om 3 ure. Vertrekuren der TRA US sedert i Mei. Lijn Poperinghe-Merckem-Dixmude. V Poperinghe 4 50 7 30 1017 12 25 15 58 18 40 Merckenj 5 55 8 36 13 34 17 04 20 02 Dixmude 6 33 9 10 14 02 17 31 21 00 V rijdt den Vrijdag alleen tot Reninghe - Plaats. A M M Dixmude 4 58 7 23 9 22 10 05 14 14 20 10 Merckenj 5 22 7 50 9 48 10 33 14 37 20 35 Poperinghe 6 36 9 08 11 09 11 50 15 48 21 48 A M afgeschaft den Maandag. M rijdt den Maandag alleen. Lijn Poperinghe-Veurne. Poperinghe 7 20 11 10 14 54 18 30 20 33 Beveren 5 36 8 35 12 26 16 10 19 38 21 38 Veurne 6 35 9 35 13 29 17 15 20 40 Veurne 7 46 10 25 1127 18 5 21 00 Beveren 5 45 8 35 1131 15 17 19 10 22 06 Poperinghe 6 50 9 55 12 45 16 30 20 18 IN OEN BAZAR BIJ 1.5 KI i JCI heeft de eer te laten weten dat zij zich tehuis Au Petit Paris Noorilstragt, Poperinghekomt te stellen a';s Wascli- ster en Slrijkster. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inxcUeii van «aiisleiienmetalle licrsieliiii^eii Casselstraat, POPERINGHE. Irnrm Dehuysser, heeft de eer te laten weten aan het geëerd publiek, dat zij zich komt te vestigen als WaHfliMtet* «'ii Strijkster bij hare Ouders Louis Dehuysser-Lemahieu, huur houder in de Nieuwe Lente, Veurnestraat, Poperinghe. Tahaliplanlen aan 20 cent. het 100 te koop bij llemi Yamleiaaiotte, Bosse- booinhoi k, Ouderdom-kalsiede, Reninghelst. 7/t' heb de eer het publiek kenbaar te maken dat van heden af bij mij le ver krijgen zijn, allerschoonste tabakplanlen. In den Kalkzak, POPERi'nGHE. Verandering van Woonst. Bijzondere schoone en groote keus van Beldens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spie gelkassen, Keukenkassen, Wiegen, Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoeien, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten, Kinder stoelen en -Voituren, Linoleums (Engelsche en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vioer- en Tafeltapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen. Herberggerief Tafels, Stoelen, Toogen, Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. Ik heb de eer te laten loeien dat ik mijne bakkerij overgebracht heb van de Bruggestraat naar de Vlaming straat, nr 8, in de bakkerij vroeger bewoond door G. De/place 1 en er al de zelfde waren verkoop van mijnen voor ganger. Bakker, Vlamingstraat, 8, POPERINGHE. Sedert 1 APRIL is de schoenwinkel van Charles Ikuiieliv. vroeger schoenmaker in de Watoustraat, overgebracht naar de Sint Jans Kruisstraat, nr 10, drij huizen van de kerk. IN DE SCHAAR. voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engelsche Pane, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumtjes, Manstaffen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, - 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskosturaen, laatste nieuwigheid, op maat, «20,00 Modelkostuurntjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zidlcn in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Noordstraat, 41. laat welen dat, zooals vroeger, bij haar te verkrijgen zijn gebreveteerde Aal- en Waterpompen, Iloppespuilen, met ge breveteerde Lansen, Beèlmolens, Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanveerdl ook alle Zink- en Smidsioerk. IN ONS BLAD, leveren de beste uitslagen. 1 Fr. voor 4 maal. V'ooraf betaalbaar ijerbei-g «In den Transvaal dicht bij de tl statie, zeer dienstig voor handelaar of facteur in beesten, met peerdenstal en groeten hof, gelegen langs de Bruggestraat Zich te wenden bij M. Bataille-Moncarey, brouwer te Poperinghe. Een Woonhuis in de Pottestraat. Zich te wenden bij Victor Gille, Hondstraat. Een schoon burgershuis mei hof, te Pope ringhe. Inlichting ten bureele dezer. Eene Stoom,mackien, 2 v» peerden kracht, met graanbreker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou wers. Over te laten aan zeer genadigen prijs Zich te begeven bij Alois Verhaeghe,Abeele. Bi.i ACH1LLE VERHAEGHE, hoppe-facteur, te Poperinghe bij de Statie, 200 roode Larixen Schoon en gerievig huis-herberg gelegen in de Meessenstraat, nr 6, groot 1 are 50 cent., met schoone benedenplaatsen, kelder en voute 2 soortejj van water met pompen, enz. Men kan er seffens ingaan. Inlichtingen bij den bewoner Cam. Claeys. Udele kisten, in den Bazar, bij Sansen- Decorte, Poperinghe. Velo in goeden staat, met nieuwe «cham- bres-a-airs Englebert 1 jaar gewaarborgd Voordeelige Prijs. Inlichtingen ten onzen bureele. Men vraagt een stovemakers- en zinkwer- kersgast, twee of drie jaar op stiel geweest zijnde, kost en inwoon, bij Bricho Coene, te Loo, bij Veurne. Goede huishoudster, «raagt klein kindje om op te kweeken. Inlichtingen ten onzen bureele. M leermakersgasten en halve gasten wor- IV den seffens gevraagd bij Valere Staessen, Au Soldat F rangais, Yperstraat, Poperinghe. Goed loon. Standvastig werk in den werkwinkel of t'huis. Meisje reeds op kleermaaksterstiel geweest zijnde, wordt gevraagd om den stiel op te leeren. Inlichtingen ten onzen bureele. Men vraagt een loopjongen ter drukkerij van «De Poperinghenaar Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den fr. 1 50 de flesch, le bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe Grifs Haar MEES III «35e Nieuwe London doet de grijze harén binnen en kele dagen Verdwijnen, maakt hot haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt do polletje» van het hoofd weg. Eischfc op den hals svïy-o v\j Iu flacons van fr. en fr. 2.5Ö Engsisc&a gasrctinctuur san 2 fr. per Ilacsn Te koop bij Apothekers D;orlt-en. Haarsnijders en eukv/ir»kels tg '1 groat: ParfanmUö' SsIb. tfeekiftiH&d (BslgYs) verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan- veerd niets andersspreekwel uit Dentogène, i fr. 25 de flesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek M. Monteyne te Poperinghe en M. Libotle te Yper.Kunt Rij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. 41, Gasthuisstraat, 41, g» O E 16 I M G 68 E Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen on aangiften, wende men zich tot dén agent IIECTOIt OltitlE, A la Fabrique GrooteMarkt, 11, Poperinghe. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, 'lï, (iliiNlliiiiNNlriinL Poperinghe. LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Ivostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes «Tailleurs" Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en KinderenzooalsPardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Wcrkkleederen in pane en engelsch leder (sterker dan leder.)—Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In oen Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie 'bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk. 29 jaren goeden uilstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvnedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de l'operingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Door mijne bekwaamheid, sedert langt jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. G. Desmarets-Demeester Yperstraat, Poperinghe. In't groot-In't klein 't Is in de kloefkapper!) van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kioeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watousiraat, nr 46. PCPEPINGHE. H- Groote kens van S^autaiMie itrtiLH* voor Dainei.-t'oifftii'eii. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en Pates denti frices der RR. PP. Bénédictines. Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Trossen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. VAN ALLE SLAG VAN Schaalstraat, 20. POPERINGHE. Rytuifverbnurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar ai de» rijtuigen gekagdien- neerd zij is, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog stam A brikoosboomen. Sieraad plant en. Rozelaars op stam en W jiL Struikrozen. Druive- j laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. TE KOOI»EN. te verkoopen heeft wordt verzocht het te laten weten aan VICTOK K1DEZ, Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante betaling. Voor het onderhouden uwer stoven, gebtnikt altijd de merk ilc EZaait omdat zij een glanzend zwart geeft en de beste is voor het onderhouden van alle stoven DEPOT BIJ Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom iknieu- we magazijnen te openen met alle kostumen aan bijzonder goedkoope prij zen mans- en kind r- kostumen, zomer-imper méables voor vrouwen, rouw-oftrouwkostunu n worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij met prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u k u nnen overtuigen welke schoone keus ik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te kooperi Mercerie-artikels, bonneterie, macstoffi-n, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. j Genezing zonder operatie.l De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban- f 3dagisten-Orthopedisten, driemaal gebreveteerdj j voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leverayiciers van den Staat en Zeewezenj Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke,! die door hunne uitrekking zonder waarde zijn] voor het ophouden eener begin- of volledige zak- f breuk. Vraagt honderde adressen ons uit! menschlievendheid gegeven, van personen i,2| en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui- f zendmaal .slechter waren. Neemt wel in acht dat S wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoridige stelsels van 1 Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd] genezen.1000 frank belooning aan gelijk! welken Specialist of Breuklijder welke het boven-1 gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon-1 der met 't recht- a maken van alle f misvormde lid maten, zooals misgroeiingen J der ruggraat, ar- j men, beenen en J voeten.Bijzon- dere Toestellen om de hooge rug j te doen verdwij-jg nen en de slechte houding bij kin-g ders. Onzicbt- bare Corsets om jj| de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. S| Buikbanden. j| Bijzonder Huis voor het maken" van Buikbanden, I voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking j van den buik. M' Frangois VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem- I bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot gfè 14 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. j En M' ïïonore VERDONCK, bij de nieuwe post Ite Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het' Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de j voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK I hun ten huize van eenieder. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. NAAMLQOZë maatschappij ZetelAntwerpen, Twitalf Maandenslvaat, 13, nevens <9« lleui'S. Voorzitter Graaf van der Stegen de; Schriök. Beheerders Baron van der Gracht dpKéglibm Bernard .Tanssens, nijveraar te St Nikolaas Valère Danaux, advocaat te Zonihgén Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. A fgevaardigde beheerders Ridder R. de Sehouiheete do TervarentJos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Kollegie van Kommissarisscn MM. Florent Boeynaems, nolaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe NI1' JULES VAN3RUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, n' 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente, waar nog niet vertegenwoordigd. Loopende Rekeningen (comptes courants). in het Gedurende de iO laatje jaren JAREN 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Middelprijs der 10 jarerj Zwavelzuur Ammoniak Prijs per kilogram stikstof 1,29 1,45 1,53 1,49 1,58 1,48 Sodanitraat Prijs per kilogram stikstof 1.43 1,49 1,52 1,63 1,72 1,81 -1,441,78 1,42 1,38 1,49 1,45 eaisv-rj 1,63 Wii—i 1 1,49 1,60 De landbouwer, die gedurende de tien laalste jaren zwavelzuur ammmoniak gekocht heeft in plaats van sodanitraat, heeft dus 15 centiemen per kilogram stik stof gespaard, zij 300 frank per wagon, zonder te rekenen dat het zwavelzuur ammoniak hem vrachtvrij van alle onkosten is geleverd geworden, in poeder, in goede zakkoij op 100 kilogram geregeld, zorgvuldig gesloten bij middel van eenen naad en gezegeld bij middel van een lood dat in uitkomende letters de volgende firma draagtCoisiptwis* b<e!ge «iu Sulfate «Cammoiiiatifue, ten einde alle bedrog te voorkomen. Door den voorkeur aan het zwavelzuur ammoniak te geven, heeft de landbouwer niet alleenlijk nut getrokken uit de voordeelen hierboven aangestipt, doch hij heeft ook eene spaarzaamheid gedaan op de kosteu van karren, malen, uitstrooien en opharken en op de noodige hoeveelheden, dank aao den grooten rijkdom van het produkt, aan zijne poederaulitigheid en aan zijne eigenschap den grond niet te verkorsten. Hij heeft eene meststof ontvangen die gemakkelijk uit te strooien is, in goede zakken welke hij na hunne ledigmaking heeft kunnen terug gebruiken. De Coisipteir «lu Sulfate «r.auimesiiaigue, SSer-efen&taiis» straat, S, te llrsasseï, zendt kosteloos aan eiken landbouwer die er naar vraagt, een staal dezer uitmuntende meststof en de uitleggingen welke hij macht verlangen. Naar Bradbury Hi.rsch, van Liverpool. MERK HIJ BEKWAM de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Wordt verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bij a»«6a»B<:aïi.\€J8aii:. Depot voor Poperinghe bij Mr Monteyne, Hoofddepot Mr Camille Libotte, Yper. lï*„ de «looss. aV 11 J.EKI6 GENÏÜLin>IGK PRIJZEN. Hot eenigsle huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervracht worden. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. .'A d

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 5