MEUBELS J LA FRANCHISE- DIAMANT En. PATTOU, GELIEFD JULES SE PUYDÏ-SG11T, Huis MARIA WARL0M0NT Zenuwziekten. Zenuwziekten. DUHAMEEÜW-PACCOl A. MALBRANCHE, BERAT-FREMAULT IN DEN BAZAR SAKSEN-DEOORTE ZOMERSEIZOEN. VICTOR GIIiLtE, is hm t. ROFFIAEH-.VERBEKE, J. Dehondt-Delmaere BRANDVERZEKERÏNffvan POPERIKOHE RÉ IMiilÉ-IMrcq, Moncarey s Roie is de beste iSTSIO&EBT'S Pil Altijd Vrolij Altiidwe WIELRIJDERS Vraagt Stokpaardjes - Lelienmelkzeep De Poeders van het Wit d. DE BEIp-BOUCQUEY. V. js HASPESLAGH-MERLEVËDE, MARKTPRIJZEN. Hotel La Bourse du houbuon W' JVIéd. BEftTlfl Gegalvaniseerd IJzerdraad voor «le HÖPI*E. Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in hnis. 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR 4- Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, POPERINGHE. In de Roode Laars. BIJ DEüBAERE - AHAYE HEEREM, DA MEN Sc KINDEREN HOFSTEDEN TE PACHTEN. Yperstraat, 112, POPERINGHE. AU CAFE DE LA PAIX In 't Groot. Waren Goeden Koop. In'1 Klein CONFECTIEN Kostnmen voor begravin gen, in 5 nren, wel afge maakt op maat. Ieï den Franschen ^t>it!aal Geachte Inwoners, Laat uwe Gehouwen, Meubelen eri Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en ;ij de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis- j sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. M y* 1 wel ops Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. iOoen tandpijn meerf In 't groot. - HANDEL - In 'i klein. tv y Ül ti Depot voor Poperinghe bij M, A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, LEU ROPEENNE hef lichtloopend en sterk rijwiel MODEL VAN HOUWAERT, bijzonder gemaakt voor onze Belgische wegen, te koop bij Agent voor POPËRIWIHE. A. Monteyne, Apotheker, Groote markt. Sansen-Decorte, in den Bazar. g^ECAÜSSIHNES Elie LIETAERT-VANHGUCKE, De Wonderbare Poeders van hel Wil Kruis ONTROOMERS MELOTTE smo afi 'oomers MELOTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest in Westvlaanderen in 't jaar 1901) Sedert liet jaar 4895 zijn er in de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 2146 afroomers MELOTTE geplaatst geweest. ilsaiH van Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweeihande!. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPP en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook vanDiamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.Alles gewaarborgd Ut vel oi) bot adres Rnnhtnvnr hei Gasthuis) 3 GROOTE KEUS VAN: Plonsen, laatste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Rokken, laatste modellen Toil ellen en Roeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan alle prijzen, nieuw model. 1IIJIS VAN VERTROUWEN. Oiitroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hiu.OSSTYN-CAMBIE, smid in 't llooge, Poperinghe, Agenten worden overal gevraagd. Poperinghe, markt van den 12 Mei.- Tarwe 100 kil. 21.00- R"gge 15,25 - Haver 18 00- Aardappelen, 100 k. 15,50 - Boter de kil 2,85 a 0.0<), Eieren de 25. 2,00 h 0,00 Yper, 6 Mei. Tarwe 20,50 a 21,00 rogge 14.50 a 14 75 haver 17,00 a 17.75 aardappelen 11,0 a 12,00 boter 2,00 a 2,80 eieren 2 00 a 2,10 Rousselaere, 9 Mei. Tarwe 21.00" 22 00. i i. roode 19,00 a 19,50; rogge 15,00 a 10 00; haver 19,00 a 19.50; booneQ 21.00 a 22.00; aardappelen 12,00 a 13,00; botei 2 80 a 3.00; eieren 2,10 a 2 20; koolzaad 01 e 62,00 lijnolie 103 00; ud -uikerijboo- ne 44 00; id. gele 18 00. vigg ns O iaOO Kortrijk, 8 Mei Witte tarwe 20,00 a 20.50 roode tarwe 19,00 a 19 50 rogge 14,75 a 15.25; haver 19,00 a 20,00; peerdeboonen 20,00 a 21.00 suikerijbooner 44 00 ii 00,00 witte aardappelen 13,00 a 14 00; boter 2.70 a 2,90 eieren 2,10 2 20 koolzaadolie 62,50 lijnzaadoli 103.00; koolzaad 27,25; lijnzaad 44.50 koolzaadkoeken 10 lijnzaadkoeken 20,00 a 21,00 sodariitraat 00,00 ammoniak- s til fa at 00,00 Veemarkt 35 ossen, 0,89 a 105; 128 veerzen 0,91 a 1,07; 169 koeien 0,86 a 1,02 50 stieren, 0,85 a 1 00. Dixmude, 8 Mei. Tarwe 21,00 aardappelen 13,00 boter 2,60 a 3,85 eieren 2,05 a 0,00. Anderlecht, 9 Mei. Verkensmarkt. Te koop 0000 prijs per kilo 0,00 a 0,00. Brussel, 9 Mei. Verkensmarkt. Te koop000; prijs per kilo op voet, 0,00 a 0,00. Estaminet gehouden door 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Winkel van Eilegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Mereeriën. I Kruidenierswaren.Kotfles.Conserven. Sulfer.-Likeuren, Wijnen, Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 1" APRIL, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste huiskolen, ook zeer goed voor dorschmachicnen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste fresnes-kolen (Monbourg) voor hoppe te drogente verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. »Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers pa veerders HET HUIS 17, Tempelstraat. Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. goedkoop en ter trou we geschoeid zijn DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE, Dicht bij de Gendarmerie. oud huis VaTvertröüwen Volledige lieus^ f F O U it li I li F van BIJ Daar zult gij volgens verandering van seizoen ten allen tijde een Overgroote Keus vinden van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Atnerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Staffers. - Knop- en Ringelbottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenenenz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van W I A T E li SC' II O F X F Al en Staffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kinderschoenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Maas- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine «iFTTFX. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. Gouden Medalie le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Soiatiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der POIL DE BSETAGNE. anti-rumatischc Wol, gebreveteerd voort brengsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. A Igêrneeneh depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poil de Bretagne, voor Cale- c.ons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe KAN DIEN TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR ZI.SXOF FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols - Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros -normal. «■aiiseli hustciigeivonc kens van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesLavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F t; II SI F 11 F OUD XIUIS Gasscbti'sat, omtrcnl i-eclilovei* de Wa(.ou«f raai JDe Itoorfe Laars sedert jaren bekend orn hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze. van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. t Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Vele landbouwerszonen onzer streek, wachten hier reedsjaren naar eene hofstede! Waarom zoolang gewacht als in Frankrijk (in 't Noorden, Pas-de-Calais, Somme of gelijk waar gij Wilt) overal igofstcdcit op ii staan te ivachlvn. Voor 't oogenblik zijn te pachten of over te nemen, naar keuze hofsteden van 7, 10. 15, 18, 21, 25, 38 en 60 Ha. aan prijzen verschillend tusschen 35 en 60 fr. de Ha. Voor alle inlichtingen, zich te wenden bij Constant Werquin, WATOU St JAN. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Eugelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbetordste werk tuigen. Het is het jongste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De af roomers worden geleverd FR A NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. ■totaling na 30 dagen proel, indien de kooper over den afroomer tevreden isvoldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Magazijn van Jachtstoven en gegoten Stoven. Landbouw- machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzeren koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, enz., enz. BIJ Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stollen voor vrouwkleederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN.' Let wel op Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN ie doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. GROOT. BI suis van voile vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr Kinderkosiumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr. nt Zelfde voor Kinderen 3.00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stofïie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper. ÜW dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. M li, j geneest oogenblikkelijk en Ivoor altijd.Prijs 1 if. Apot. Canivet, Doomijh. lApot. Monteyne, Poperirighe.j Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Bruggestraat, Poperinghe. I j-J' W JBT—- O***9* Ziedaar' dB leus der if4 V *r 7 Jt iBLOEDZUrVKRKND ÏK ÏSMLOKKtMC; vreezen f Ah! die goede Standaert's pil! L V Dat is nu de Gecondheldl ffMen neemt ze bij het Eteml ij Zij vereischt geen Regiem I V I deze pil geene Ve^eto^aing te v lèGeene Gal of Slij moer P -Geene Steehte spijsvertering meer! |rL#Geene Schaele hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen! Geene Huidziekte! geene Juukingsn 1 ET! Mijdt U van de namakingeni iffe m* HIOHT OJ° V l.K DOOS DE FiRMA f TA»9AEHTe Apothekar, 63, Ste?r.8tra«t, SPHC-f-F,. diov-n in «Ile: go^drs A po<.hek»- (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat. 47, BRUSSEL. l/FiBi*«»|»é«>i2ig«^ is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Volksver zekeringen, zijnde degene welke de 1000 frank niet te boven gaan en waarvan dc premiën wekelijks wonT-n rondgehaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Èuropéenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij her vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen <>p den juisten dag en het verzekerd kapitaal aan stonds na het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wckelijksche premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som van 727,447 fr. 3o. I11 het dienstjaar 190S steeg die verhooging tot fr. i,oi3,637 fr. 39. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraat, Poperinghe, toeziener voor 7 zuiderlijk gedeelte van West-Vlaanderen. door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want, deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint. perStuk: 75 ets. iu Popcringlife, bij i Carrières MONUMENTS FUNERAIR E.S PRIX n FORFAIT POSÉS All CIMETIÈRË Ceils lag as franco gratuit sur demands Verandering van Woonst. VEURNESTRAAT, I» O I» F It I «li II F Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Roze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe ener logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn or bijz m- dere bewaarplaatsen Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zeifder tijde laat ik welen dat ik koo per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik allo slag van vollen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen hij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen. of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. aËKESUBSBismx-~nt~™-n»irw'rimrïï'tffffnfiit"4riirrttrr7t7'^^7,j-' Poperinghe-Tentoonsteiling. Eenigsie Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is er verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, alle geven voldoening. Die eenen afroomer Melotte koopt moet nooit meer ver nieuwen. ALGEMEEN AGENT PAARDENMARKT, POPERINGHE. Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouw "artikels; engelsche bedden; specialiteit van gegalvaniseerde!) draad voor hoppe fourneelen in ijzer en in koper pompen in lood amerikaansche waschkeern dakpapier doorndraad trailiedraad basculen enz. enz. Vu. •daposée J: sq'.ij lli'llien, Neugnypers «SL ItaremeterH. jj Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van Sl Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. '^(5, HOUIDSTRAAT, Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaf! maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer verfaillie is de volmaakste niet alleen door zijne voornoemde voordeelen, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooming. -•1"' .„(V Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, WA»rwr*ilillKliStatie, IM. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders niet motors, Boterkerns. enz., enz. Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer "verfaillie bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer verfaillie wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 6