AHtoi* BUlTENiiflJIDSCH füEUttlS. NIEUWS UIT BEiiGIF. rJFAi» op SBiJ voog'tsel BURGERSTANDEN, MENGELINGEN. MARKTEN Wetensweerdigheden. Met Poperïnghe=Kennis worden geen aankondigingen van Dansfeesten in De Poperinghenaaropgenomen. Op Zondag 18 Juni, flElili E tt GK E R Ml SS EN rr*<: Feesten en Vermakelijkheden. Voor PRACHTCATALOGUS N' 25 niAaafisjffijf ±S 0 ANTWERPEN OF BIJ OEN AöENT DER STREEK. Intussche'n doet het oordeel der kenners van trokpaardenrassen over de gansche wereld daar voldoende recht over. In Midden-Bol :ië geschiedt het kweeken dikwijls in hoofdzaak ais volgt Zoodra het veulen eenig voeder kan op nemen ontvangt het als bijvoeder gebroken haver, afgeroomde melk, gras of goed hooi. Enkele weken na de trapsgewijze afwen ning, wordt het rantsoen samengesteld uit hooi met 1 kilo gekneusde paardeboonen en 1 1/2 kilo haver; welk rantsoen geleide lijk vermeerdert, zoo dat op 18 maanden 1 1/2 kilo paardeboonen vervoederd wordt en de hoeveelheid haver verdubbeld is. Het jaar na de geboorte verblijft het veulen den ganschen zomer in de weide, met toegifte aan graan. Rond 2 jaar is de voedering dezelfde als bij volwassen paarden De voortlacljiig der fokdieren geschiedt rond 3 jaar. In den zomer wordt uitsluitend klaver gevoederd. Voor de zware herfst- en lentebewerkingen veel hooi en strooi met 7 kilos haver, of haver en paardeboonen en zemelen die hoeveelheid haver wordt in rusttijd tot 2 kilos verminderd. Wanneer men dergelijke rantsoenen na rekent bevindt men dat de hoeveelheid eiwit merkelijk te laag is de zetrneelwaarde kan er door de hoeveelheid drooge stof is fel overdreven, omdat de dieren een te groot deel der voedingsstoffen opnemen onder vorm van hooi en strooi, waardoor het rantsoen ie grooten omvang verkrijgt. Zoo komt men tot de volgende uitkomsten 1 103 kilos eiwit9 391 kilos zetrneelwaar de en 24.085 kilos droge stof. De haver zou dikwijls gedeeltelijk profijtig te vervangen zijn door maïs, voedergerst en ook \oederkoeken en rogge. Zooals men ziet kunnen er nog werkelijk verbeteringen aangebracht worden in de overigens flinke teeltwijze van bet ras, dat ook zelf zoo innerlijke goede hoedanigheden bezit. Er is immers bijna niets ter wereld dat niet voor verdere verbetering vatbaar is. Ziehier de lijst der winnaars onzer Provincie Hengsten. P Categorie. Hengsten van 5 jaar- hebbende eeoe grootte van meer dan 1,65 m 3e rijs aan Marquis de Kleyem (45984) 6 jaar, Thoophile Vanden Berghe van Ztiyen kerke, 4e Prijs aan Echappé du Chateau, 4 jaar aan de We Van Neste te Langeroarck. 2® Categorie. Hengsten van 5 jaar hebbend^ eene grootte van tuin dan 1,35 m 1® Prijs aan Paul (46036) vosdo, 6 jaar Vandi.n Hende, Vive SI Baafs. 4® Prijs» aan Bismarck de Vlad (49422) vosde, 0 jaar, aan Clement Joye, Vladsloo 3® Categorie. Hengsten van 4 jaar grooter dan 1,35 m., hebbende geen 12 volwassen tanden. Eervolle meldingGaslón d'Eessen aan Versele en De Clerck van Aarseele. 4" Categorie. Hengsten van 4 jaar min dan 1,65 m., hebbende geen 12 vol wassen tanden. 4ePiijs, Africain de Ter Haerten, baai aan Vanden Hende, Vive St Baafs. T Categorie. Kachtels, 2 jaar, grootei /dan 1,65 m., zonder 4 tanden. Eervolle melding Farman, aan Vandei Broucke, Eegliern. Merriën. iC>'~ Categorie. Merriën, 3 jaar, rneei dan 1,59 in. grootte, hebbende geen 8 vol wassen tanden. 1® Prijs, Grenade II, aan Achille Goemaen van Caeskerke. 5'" Pi-ijs, Megalie de Knocke, Casimir Dombrecht van Knocke aan Zee 49e Categorie. Kachtels, 2 jaar, min dan 1,57 m., hebbende geen 4 volwassen tanden. 6® Prijs, Odile de Knocke aan Casitui Dombrecht van Knocke aan Zee. De hengst Paul van den heer Henri Van den Hende heeft hel kampioenschap behaald Onze provincie heeft er ecre van gehaald volgens het klein (te klein) getal paarden welke er geweest zijn mag men vrijuit zeg gen dat zij het meeste getal prijzen behaald hebben Hadden er misschien meer geweest zij zouden waarschijnlijk ook prijs behaald hebben. 'i Is onbetwistbaar dat de peerdenkweek meer en meer toeneemt in onzen gouw, en dat onze boeren ook goede paarden kunnen kweeken, valt bier te bestatigen het kam pioenschap werd uitgeroepen voor Paul terwijl Bismarck den 5n prijs bekwam en omgekeerd verkreeg Bismarck in den pro vincialen prijskamp 1910 den eersten prijs waarin Paul slechts den 3® kwam, wat getuigt, dat zij kunnen wedijveren. Wij weiiscben geluk aan de landbouwers van West'vlaanderendie deze prijzen behaald hebben, 't Ware te hopen dat zij zouden voort leveren tot roem en verbetering van den peerdenkweek onzer streek, want geen kweek is schooner, brengt meer liefhebberij en geld bij dan deze, en dat de boeren het toch maar eens goed verstaan, dat het beter is 50 en 100 ft', te geven voor een en door verdienstelijk peerd te doen dekken, anders blijft de toekomst altijd even duister. Hier nog een klein woordje over het dek geld in Brabant waar de puiksfe peerden gevonden worden: Indigène de Fosteau, die reeds verscheidene jaren kampioen gewees is, dekt aan 500 frank comptant.e rnunte en Bienfait de Masnuy die het kampioenschap veroverd J o ft in 1910 dekt aan 300 frank dat is kolossaal veel zult gij misschien zeggen maar met een goeden hengst en eene beste merrie kan men toch kachtels verkrijgen die men 1000 fr. kan verkoopen; zoo verstaat men den peerdenkweek in Brabant en Hene gouwen en in heel midden België en zóó moeten ook onze boeren volgen. liet M*!sijn< dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen In Frankrijk heeft de ministerraad beslo ten, de besluiten genomen nopens de afgren zing der wijnstreken in te trekken en eene nieuwe wet voor te stellen om de ver- valschingen te beteugelen. Het gouverne ment moet dus toegeven aan de wijnboeren, die zich tegen de afgrenzing verzetten. Met de ouderdomspensioenwet zit de fran- scbe Kamer ook fel in nesten. Zij beloven altijd maar geven nooit, maar nu beginnen do weiklieden ongeduldig te worden. Da drankbestrijdersvereeniging Sobrie- tas tolt thans ruim 72 duizend leden. Te Siam heerscht de pest. Te Rome werd bet reusachtig monument Victor Emmanuel I verleden week onthuld. Te St Omer is dinsdag tijdens een krijgs- steeple-chasse, bij 't overspringen van den muur, de kapitein Bausil doodgevallen. I 111 tlflfl De grootste keus van meubels en stoe ien in alle slag- en prijzen, is voorzeker te vorkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. Da toestand in ALyssioie geeft reden tot ongerustbei-i. Twee vrouwen pleegden eenon aanslag op den persisehen regent. Roosevelt heeft weer een hePig artikel uitgegeven tegen de trusts. Turkscbe soldaten hebben vochten met Grieksehe collegaii tl weer ge- gekomen den In Elzas - Lotharingen heeft zich eene nieuwe nationale partij gevormd. De Grieksehe Kamer is klaar met de herziening der grondwet. Te New - York heerscht, wegens geringen waterval, een watersnood. De Parijsclie modedames, dragen tegen woordig... ezelsooren als hoedgarneering. In Zuid-China is hevig gevochten geweest tusschen keizerlijke troepen en opstande lingen. Hot aantal vrouwelijke studenden aan de Parijsclie universiteit neemt op verbazende wijze toe, en bedraagt thans reeds meer dan 2000. De visscherijwet in België is eene goede melkgevende koe vcor den Staat geworden Holland heeft dit goed ingezien en vanaf 1 -Juli zal er ook moeten betaald worden om de vischjes uit liet water te balen. Da Birkbeck Bank ia Londen is ge sprongen. Het tekort wordt geschat op 11.875 000 frank. Jack Johnson heeft zich ingescheept voor Londen om de kroningfeesten te korner bijwonen Hij daagt iedereen uit om een boksmatch aan te gaan voor 150.000 frank De Grieksehe Kamer heeft eene leening gestemd van 110 miljoen. Binnen tijdsverloop van 15 maanden ziji er niet minder dan 120 groote Engelschi zeilschepen door verkoop onder vreemdi vlag gestold. De gemiddelde ouderdom den schepen was 23 jaar. In Turkije waren samenzweerders besloten den trein in de lucht te doen springen waarop de Sultan zat. De zaak weid geluk kig op tijds verklikt. In Marokko worden de fransche troepen maar altijd aangevallen. M. Andrew Carnegie heeft ter beschik king van Holland eene som van 500,000 gulden gesteld voor het inrichten eenei stichting ten voordeelcvan degenen, die het leven van hun evenaaste gered hebben. Te Arinentières is de herberg 4 l'Orphé on in brand gerocht en heeft de vlammen medegedeeld aan een aanpalend huis. Beid' werden vernield. Schade 25 000 fr. Door een Cinema begon brand op de foor te Nancy. Vele barakken brandden af. De schade gedraagt 125.000 fr. In Duitscbland zijn, tengevolge der groote droogte, op vele plaatsen groote boscb branden ontstaan. Maandag morgend is er brand ontstaan in eenen winkel te Liverpool. De woning is geheel in asch gelegd. De winkelier, zijn broederen vier kinderen zijn in de vlammen omgekomen. Alleen de moeder is ontsnapt Te Cagnano, in Spanje, heeft men in eer. openbaren tuin, aan een eik gebonden, het iijk van een 18jarigen yisscher gevonden Het lichaam was met lïfêer dan 25 dolk steken doorploegd en het gelaat was met steenen vermorzeld. Te New-York heeft een buitengewoon hevig onweder een twintigtal branden ge sticht. De schade wordt begroot op 500,000 fi De H. Vader, wiens gezondheidstoestand uitmuntend is, heeft zijne dagelijksche wan delingen in de hovingen van het Vatikaan hernomen. Het lijk van de gehalsrechte Favier werd vrijdag te Rijssel ontgraven om naar Parijs ineen familiekelder overgebracht te worden Dinsdag werd te Baltimore de 25e ver jaring gevierd der verheffing tot liet kardi naaischap van Mgr Gibbons, primaat van Amerika. In Frankrijk is liet onderzoek begonnen over liet schandaal Duez, de likwidator die beticht wordt 5 miljoen gestolen te hebben van den verkoop der kloostergoederen. Te Malo-les-Bains poogde zekeren Saelen van Poperinghe op 24 April laatst, in een aan-al van jaloerschbeid, het meisje Mar guerite Bollengier dood te schieten. De kerel die gevlucht was, heeft zich nu te Yper gevangen gegeven. De kroonprins van Turkije is zondag te Parijs toegekomen en heeft er eerst een bezoek afgelegd aan den Voorzitter der Fransche Republiek. De Republiek Cuba schenkt den Koning van Engeland, ter gelegenheid zijner kro ning, 10,000 Havannacigaren, gesloten in kistjes van zeer kostbaar hout Uit Catina wordt gemeld, dat de vulkaan Etna opnieuw en nogal geweldig in uit- bersting is. In Rusland staat het stadje Kercliitch in brand. Reeds 300 huizen zijn de prooi Ier vlammen geworden. Te Berlijn tijdens eene excursie, viel eer e brug in 40 personen vielen in 't water 1 verdronk en 8 werden erg gekwetst. Te Toledo in Spanje kreeg oen barbiei ruzie met een kliënt die hij aan 't scheren was, nopens eene vroegere schuld. Woedend sneed de barbier hem het hoofd af. De andere klanten die hunne beurt afwachtten snelden verschrikt de straat op. In Londen is alle luchtvaart boven stad verboden tijdens de dagen der kroning feesten. Monis heeft van op zijn ziekbed alweer eene lijst gemaakt van 500 geestelijke ge stichten die moeten gesloten zijn. Sedert de wet van 7 Juli 1904 zijn in Frankrijk reeds 4919 onderwijsgestichten gesloten. Te Londen, in de tentoonstelling der hoeden die op den dag der kroning zullen tredregen worden staat deze van prinses Miahesco van Bucharesthij kost maar 5000 frank. Te Wickart in Duitschland kregen twe< gasten van 6 en 7 jaar, ruzie. De oudste liep naar huis, nam zijn vaders revolver, en schoot zijn kleinen tegenstrever dood Waar gaan wij naartoe Eene nieuwe koningsgezinde samenzwee- ring is in Noord-Portugal ontdekt. Terwijl te Londen in 't begin der week 8 mensehen doodvielen van de warmte, zijn te Roebaais dinsdag naclit op straat 2 per sonen gestorven van de koude. In Engeland is de volksvertegenwoordiger Pearce tot 30,000 fr. schadevergoeding veroordeeld, omdat hij op eene kiesmeeting gezegd had, dat een zijner tegenstrevers met leugens te werk was gegaan om de stemmen der erklieden te bekomen. Moest men in de Belgische Kamer zoo streng zijn tegen liberalen en socialisten Zes ge- t-.-iijkën, vroeger dominees dor anglikaansehe kerk en die zich nu tot liet katholicism bekeerd hebben, werden Zondag te Rome subdiakens gewijd De ifaliaansc-he re .-coring heeft aan de werkhuizen Krupp, van Essen, eene bestel ling gedaan van 600 Bhimons van het iaatste stelsel. Woensdag is te Trieste een schrikkelijk orkaan losgebroken. Verscheidene 'schepen zijn gezonken of erg beschadigd. Een twin tigtal personen zijn verdronken. Nabij Pratigorsk (Kaukazië) is een ex pres trein entriggeld. Er zijn 50 gekwetsten. Te Brescia in Italië, tijdens een hevig onweer, is de bliksem op eene weverij ge- allen bet gebouw is ingestort. Er waren 8 dooden en 8 erg gekwetsten. Vijfde gencesitiiinlige les.— Over te bleeke kleuren Deze ziekte spruit uit flauwte van het bloed. Het bloed is om zoo te zeggen le waterachtig en bezit geeno roode bloedkorrels genoeg Ook kunnen de bleeke kleuren voortkomen uit overvloedige maandstonden. De opgroei en het aankomen der jonge dochters, het koeren dor jaren bij de vrouwen zijn tijdstippen waar men bij zonderlijk moet op letten. In al deze geval- en bekomt men uiterst spoedige genezing en ook eon machtig hulpmiddel met het go-- bruik van een of twee flesschen THEO- BROMA die een wonderbaar bloedyerkloe- kend geneesmiddel is. De bewijzen daarvan zijn talrijk. Men mag THEOBROMA gerust aanbevelen, men moet THEOBRO MA hoogprijzen Te verkrijgen bij M. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt,, Poperinghe, en bij IYI. LIB0TTE, apotheker op de Botermarkt te Y peren StatiNiiieiiQM. Daar cle Feestcommissie onzer stad het niet noodig geoordeeld heefi zich den verkoop der Koninginnebloem aan te trek ken om alzoo aan een pienschlievend werk mede te ieverenhebben w ij aan het AI gemeen Komiteit van Brussel den verkoop voor onz- stad gevraagd en verkregen. I) bloem dei Koningin is dus van nu tot den ag der Koningin (23 Juli) ten onzen bureele tt koop. De verlichting van stad. Sederl eenige dagen beletten de inwoners van stad dat verscheidene gasbekken 's avonds riet branden en bijgevolg straten half in den duister zijn. Zondag avond waren er iu stad 9 gaslanteerns die niet brandden volgende dagen waren er ook. Wij hopen dat tiet genoeg zal zijn dit aan te stippen opdat er zou gezorgd worden dat alle lanteerns wel in orde zijn. Vechtpartij. Zondag namiddag waren Constant, Lava en Alfons Vanspran- ehe in de 10 Geboden toen zij er Jeron e Dumon ontmoetten, die daar ook woont. Zi, vielen den man lastig en om alle ruzie te vermijden ging deze in zijn liuis binnen Lava en Vanspranghe verstonden liet echter zoo niet, gingen ook binnen, trokken Dumon buiten en gaven hem eene ferme ranseling. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse maar de twee mannen poetsten ue plaat. Wijl de agent hen opzocht bracht d< vrouw van Dumon deze van Lava ook een pak slagen toe. Op de Markt, Vrijdag 9 dezer is bij het kraam van Florent Osteux, schoenma ker, een ijdeUn bolerpander blijven staan. Dolle slier. Maandag morgen kwam de landbouwer Cyrille Rouseré van Watou met een stier naar Poperinghe, toen bij he Hooge gekomen, liet dier niet meer rn< wilde. Met het aan te wakkeren, gerocht liet dier woedend en de geleider kon het niet meer houden. De stier kwam Poperinghe waarts geloopen, schrik verspreidende op zijnen doortocht Gelukkiglijk kon men hem bij het Speelhof eene weide injagen en hem daar vast nemen. Door de haag. Maandag morgen was de marktkramer Henri Lietaert, in de Casselstraat aan 't werk met zijn peerd, toen het dier opeens op zij sprong ea dwars dooi de dichtgegroeide haag in den hof van M van Morris, langs de straat gelegen, terecht, kwam het bekwam echter geen leed. Peerd door den tram gekwetst. Woensdag morgen rond 11 ure, kwam Camille Recour, knecht bij den landbouwer René Vandewynckel-Notebaert, met peerd en wagen naar stad. In de Veurnestraat gekomen, zag hij een koopwarentram van de markt deze straat inrijden. De man hield stil en nam zijn peerd bij don kop vast. Doch, toen de tram nog slechts eenige meters ver was, verschrikte liet peerd, en sprong zijwaarts op de tramlijn. Recou kon maar juist wegspringen om zelf niet overreden te worden de wagen viel om en brak twee groote ruiten in de bakkerij.van M. Therry. Het peerd werd een ijzer van den linker achterpoot afgerukt en erg aai de bil gekwetst. De tram kon seffens st.il houden en zoo alle verdere ongelukken vermijden. Het peerd kon na eenige oogenblikken rust, en de eerste zorgen bij M. Louis De- liuysser ontvangen te hebben, naar de hot s'ede geleid worden. Het dier heeft eene weerde van 165!) fr. en was nog maar sedert 10 dagen in 't bezit van René Vande- wynckel. Verbroedering der geweten soldaten. Zooals wij het in ons laatste nummer meldden, kwamen Zondag laatst de besturen er twee maatschappijen van Gewezen Sol daten die in onze stad bestonden, bijeen, ten einde er de noodige maatregelen te nemen tot verbroedering dezer twee maatschappijen Dit voorstel word seffens door alle aan wezigen bijgetreden en de commissie samen gesteld uit de volgende heeren Eere-Voorzit,ter Coene Gusf.ave Voor- itter Fotlet Placide; Onder-Voorzitter Bollengier Henri; Schrijers: Brabandts Michel en Vincart. Emile; Schatbewaarders Timperman René en Vanderbeke Jules Vaandeldragers: Bai rooConstant en Carron Jules; Kapitein; Gruwier Alois Majoor bssey Alois Luitenanten Delbeke Paul en Goudenhooft KenéAdjudanten Hes- peel Auguste en Schmidt Julien Kommis- sarisseii Artois Auguste, Bogaert Pierre, Demot Ernest, Merlevede Charles, Quaghe- beur Charles Papin Aloise. f'ouseele Frede ric, Vanhoucko René en Verstrakte Cyrille. Wij moeten de beide maatschappij«i ge luk wenschen voor deze verbroedering en bijzonderlijk de heeren die de zaak begonnen. Volgens wij vernemen zal het feest der Overhandiging van het Vaandel door Z. M. den Koning aan do Maatschappij geschonken, nog dezen zomer plaats hebben waar schijnlijk in September, 14 dagen na het, Pom piersfeest. De Commisie is besloten aap dit feest al den mogi lijken luister bij te zetten en het op te sluiten met een prachtig vuurwerk. 't Is jammer dat die twee feesten zoo kort op elkaar zullen volgen. De schieting, Zondag door de Maat schappij Willem Teil gegeven, heeft veel bijval genof-n Er waren 161 deelnemers De oppervogel werd geschoten door Edmond Garmyn van Haringtie de twee zijdvogels door Theopliile Caehen de kallen door Familie Heughébaerr en Valère Vander- schelden. in het internationaal festival Zon dag laatst te Hazebrouck gehouden, en waar 8500 fr. premiëu waren, heeft onze stedelijke Koorzangmaatschappij De Vrije Burgerseene premie van 200 fr. gewonnen. Een dronkaard die Dinsdag morgen in O. L. V kerk stond te tieren, werd dooi de politie aangehouden en opgesloten. De mui!plaag is te Poperinghe uitge broken. De noodige onderrichtingen zijn dus door de zorgen van het Schepencollege in stad uitgehangen geweest om het voortzei - ten dezer gevreesde plaag zooveel mogelijk te beletten. Beter kantwerk. De konnis van 't maken van schoone kanten gaat meer en meer verloren. Overal is men liet eens om te vragen dat tiet onderricht der kantwerksters zou verbeterd worden. Onder de hooge be scherming van hare Majesteit de Koningin Etisabetii, is er te Brugge eene normaal school voor do kantnijverheid tot stand ge komen, vooral om bekwame meesteressei kloosterzusters en ook wereldlijke perso nen voor het onderricht van liet spellewer- ken op te leiden. Naar die school zijn, met de opening ervan, vijf kloosterzusters van Poperinghe reeds gegaan, om er twee jaar dien leergang te volgen ééne van de Zus ters Benedictijnen, ééne van de Zusters Pau iinen (binnen stad); ééne van de Zusters Paulinen Vogelhoek ééne van de Zusters Penitenten en ééne van St. Micliielsgesticht. Binnen twee jaar zullen die bekwame mees teressen liet onderwijs der kantnijverheid hier ter stede degelijk kunnen inrichten dan zal het schoone werk weerom opkomen waarvoor geheel onze streek altijd beroemd was. In de hooger genoemde normaalschool zijn er, voor het eerste jaar, slechts elf meeste ressen aangenomen om den cursus te volgen Bui ten d -vijf k loosterzust ers van Poperi ngb i nog eene van Ceurne, twee van Gits en drie van Heule. Ook wereldlijke meesteressen mogen zich Laten inschrijven in die school, Baliestraat te Brugge. - De deelnemers der ronde van Europa over Poperinghe.—-Van wegens deComité d'Aviation die dezen grooten wedstrijd in richt zijn hier Vrijdag in de statie de noo diglieden toegekomen voor liet opstellen van het signaal dat te Poperinghe moet opgetimmerd worden om de vliegers bunnen weg aan te duiden. De vliegers komend" van Roebaais moeten naar Duin kerke-Kales en zullen langs Le Quesnoy Meessen, Poperinghe vliegen Deze rit heeft plaats op Maandag 26° dezer. Er zijn 76 ingeschrevenen. Het signaal zal waarschijn 1 iik opgesiegen worden in de weide der We Depoers, achter de statie. Zie verder nieuws in onze Sportrubriek De herziening van de kiezerslijsten begint met 1 Juli aanstaande. Alwie iets in te brengen heeft moet dit mo deiings of schriftelijk met dit tijdstip indienen. Bij kon besluit is een pensioen van 1180 fr. verleend aan M. Folcque, gewezen gemeente onderwijzer in onzer stad Eene zitting van den gemeenteraad werd heden zaterdag morgen gehouden. OmmegangDe vermaarde Pope r-inghe ommegang waar zooveel volk uit geheel het Westland naartoe komt, zal dit jaar den Zondag 9 Juli beginnen. Immer; fc-kvommegang wierd in 1481 ingesteld door fleV afgezant van den H. Stoel, Joannes Monnyssart die het wettiglijk en kerkelijk onderzoek nopens het mirakel dat in 1479 voorviel kwam doen. Die kerkvoogd gaf de toelating om jaarlijks op den Zondag na O. L. V Bezoeking (2 Julieene dankpro cessie*in te richten. Dien Zondag aanzien de inwoners als een der grootste plechtigheden van het kerkelijk jaar; op dezen Zondag- stelde het- magistraat de stedelijke kermis reeds van 1481 af Zooals voor aande jaren zal de plechtige processie des Zondags 9 Juli. om 10 ure uit gaanen de Donkere Ommegang is den Zaterdag 15 Juli, om 4 uren Ziehier de Vermakelijkheden die ter ge legenheid van oijze kermis op de Markt zullen staan Nouveau Caroussel-Salon moderne van M Overmeer-Lagae. Caroussel Clauw. Tir Decraene. Friture Deweerdt Vandevelde. Photographie Deceuninck. Musée Vandokerckhove. Theatre des Variétés Top. Cinematographe Cremer. Ticketenspel Closset. De wonderbare koe. Bijouterie Miehei en verder de gewone speel- en suikergoedkramen. Op de Peerdenmarkt zal de Hippodrome Transvaiien-Lardino.il opgericht worden Pit te verkoopen, bij Henri Vandenbroele, Bruggeslraat, BTIBÉll P°Peri,|g'1H> vanaf den Vrij - MllSf dag voor Kermis, 7 Juli, eene i-xtra schoone liei-mi» Stoei, 1® kwaliteit. Y|»er.— Correctionnech' reehlbank.- "ouwet Jules, herbergier en Clabau Jerome, leurder beide te Poperinghe, worden ver volgd voor wederzijdsche slagen de eerste wordt vrijgesproken, de tweede krijgt 30 fr. tioete. iabau Ferdinand, leurder, krijgt 15 fr. voor dronkenschap Voor diefstal van kolen wordt een gewezen stoker van den tram veroordeeld tot 50 fr boste en zijne vrouw tot dezelfde straf voor verhe ng. Honin^liolMf. Plechtige Eeremis van E. IP Arthur Durein. 't Was feesl Dinsdag te Reninghelst. Van 's morgens vroeg reeds wapperden de vlagiren aan al de huizen van 't dorp. 't Weder was in 't, pionken, maar 't lieve zonneke wilde van i feest zijn en in den voormiddag hadden wij een echt feestweder. Om 11 ure was eene talrijke menigte ter kerke gekomen. Eikendeen iiad het werk 'aten varen en was de plechtLdieid komen bijwonen, ten volte bewust zijnde dat het een waar geluk, eene eer en een zegen is eenen nieuwen priester op de parochie te hebben, die in zijne gebed -n en H. Missen toch altijd 't lieve geboortedorp indachtig is. De belle klonk en statig kwain de jonge priester, voorgegaan door dienaars, cantors en assistenten, het koor binnen. Na het lutroït zongen een 80tal zan gers, mannen, vrouwen en kinderen de Kyrie en 't gewone der mis binst de offerande werd Juravit Dominus en na de mis een gelegenheidslied gezongen. t Was indrukwekkend 't gezang van den priester en elkeen voelde de diepe gods vrucht welke hein bezielde. Hoe treffend zijne Prsefatie die Sursum corda —ja, 't was aandoenlijk. Kortom eene schoone mis en welg'dukt feest. i- De Poperinghenaar wensebt den ni u- wen priester veel geluk op zijne haan. Ghcliïae, Hofstede afgebrand. Een gev eldige brand heeft alhier de hofstede Vernield, bewoond door Karei Dessein-Wan nes te. GioüsscliM're. Op hel kerkhof. Te Rousselaere is eene dame gestorven die in tiaar eigenhandig testament had bepaald dat drié dagen na hare begraving de zinken kist waarin zij moest gelegd worden zou geopend worden, en dat haar testament- houder zulks moest doen in aanwezigheid van twee getuigen, dit alles om wel zeker vast te stellen dat zij niet meer leefde. Met toestemming van de bevoegde over heid heeft dit op het kerkhof plaats gehad Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, - In den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. Schandalige sloet. Zondag namiddag is alhier een stoet van de liberalen en socialisten uitgegaan, om te m'anifesteeren legen de schoolwet. Men be merkte er alle slag van beschimpingen in tegen cle priesters, M. Schollaort, M. Van- denpeereboom, enz. Er waren zelfs eenige schavuilen in priester verkleed en die eene doodkist droegen. De stoet trok naar tli lont markt, al waar een verhoog was opge timmerd en eene meeting iu de open lucht werd gegeven. De betooging werd algemeen afgekeurd door de deftige bevolking >-n, on danks al de ophitsingen van de liberal n en de socialisten, was zij zeer droog en koel Het was alsof de manifestanten zelfs be schaamd waren overdescliandalige houding van zekere groepen in den stoet. De staking der vlasbewerkers. De werkstaking onder de vlasrooters duurt oort, daar patroons en werklieden niet toegeven, en er heerscht in de streek groote opgewondenheid. Ycgat'tie. Een wanhopige. Zonda: middag kwam alhier M. Charles-Francois Robert, officier bij het Fransch leger, wonende te Malo-les-Bains, eenen kamer huren voor drie dagen in een hotel dei Groote Markt. Toen hij om 11 1/2 ure op zijne kamer was hoorden de eigenaars drie schoten af gaan. Zij liepen naar boven en vonden den officier gansch bebloed op den grond liggen. De heer Polilie-kommissaris en een genees heer werden bijgeroepen, en bestatigden dat hij zich wilde zelfmoorden bij middel van eenen revolver. De ongelukkige, nog gansch bij zich zeiven, vroeg onophoudend om dood te zijn en werd naar het gasthuis gevoerd, waar bij gebiecht en het Heilig Oliesel ontvangen heeft. Zijn toestand is zeer hopeloos. Ik heb de eer, liet geacht Publiek kenbaai ie maken, dat ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en sedert Februari voor 3 maanden, hel huis bewoon van Mad. \Ye Louis Ramoen en Kinders, aan den anderen kant in de zelfde straal, nr 29. BERAT FREMAULT, Veurnestraat, POPERINGHE. 8 -Zl .ï-, Y C-b-ojs-s-v, bewaarheid geworden. Frey is tijdens die vlucht het slachtoffer geworden van een erg ongeluk. Hij is in een bosch neergevallen en werd in deerniswekkende® staat gevon den een arm en e-rn been gebroken en gekneusd over heel het lichaam. Deze prijs kamp wordt hiermede ges'oten en voor deze vlucht krijgt Frey 39,000 frank. §*<1 l»o|»»< rij vu Yper. Op Zondag 25 .Juni om 2 ure worden op het Minneplein groote paarden- loopstrijden betwist waarvoor 2000 frank prijzen uitgeloofd zijn, verdeeld als volgt. M Prijs dor Stad Prijs van den Gemeente-' raadPrijs der Leden Prijs der Yperlée, leder van 500 frank, Biiivriihonil - Uitslag van den prijskamp uit TOURS van Zondag 11 Juni 1911.— WindOost.'— 115 Duiven los om 5,20 ure. Snelheid: eerste duif 972,67 meters, laats'e duif 000.26 meters. Aankomsteerste ,duif om 12,24,18 u., laatste duif om 12,58,28 u. Afstand 412,704 km. 1 Dave M. 3 p 14 Ijannebouw HJ. 4 p. 2 Derynck C. 3p. 15SilVertG, 3 Dive M. 2 p. 16 Desagher H. 4 Dave G. 4 p. 17 Fache N.-M. 5 - 2p. 18 Tech-1 Alph. 19 Merlevede C. 20 Vanden Berghe H. 21 22 Messiaen Am. 3p. 3 p. 4p. 3 P- lp. 6 Derynk C. 7 Amez Arthur 8 Devos Remi 9 11 Lietaert J. 3 p. Over duiven 12 Dave M. 1 p. Lebbe II. 13 Amez Arthur Techel Alph, xiqaj* dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondsie en de beste is. BIDDAGEN DER WEEK. Woensdag in 't gesticht te Meessen en in de Wee- zenschool te Locre. Vrijdag te Poperinghe in de kapel der Damen der St Union te Yper in 't klooster van het II. Hart. Zaterdag te Poperinghe op St Jan te lsenberghe. Dinsdag te Aiveringhem. SPORT. Wielrijdcn. Velokoers te Boeschepe. Zondag 18 Juni, groote velokoers; 50 fr. prijzen verdeeld als volgt: 12 fr. en een breloque 10 fr. en id - 8 fr. en id. - 6 fr. - 5 fr. - 3 fr en 3 stukken van 2 fr. te verloten onder de niet winnende, in de loting tegenwoordig Inschrijving ter herberg - Jean Bart Inleg 30 centieqien Vertrek oin 3 ure. Velodroom Yper. Uitslagen van Zon dag Eindreeks van den sneiheidskoers 1. Mich iels Barendse 3. Mol; 3. B:iu wens Barendse wint den premienkoers vooi Michiels, Mol en Bauwens. Stayerskoersen. le Reeks .(20 km.) 1. Ivan Goor 2. Tichon, op 1 ronde, (band gesprongen). 2° Reeks (30 km.): 1. Tichon 2. Goor, op 1 ronde 230 mateis. Deze reeks moest halverwege opgehouden worden door den slechten toestand der piste Nadat men ze zoo goed mogelijk hersteld had werd eene 3e reeks op 25 km. geloopen 1. Tichon 2. Goor, op 8 ronden. Prachtigt koers van Ticbon, maar daar het te gevaar lijk was, verdedigde Goor zijne kans niet. Wervick. Koers van 20 km.: 1. Stam per, Zonnebeke 2. Malesys, Poperinghe iip 1 wiel, (band gesprongen voor de 20 laatste meters); 3. Desmytter, Zonnebeke Parijs-Brussel. 404 Km. Het ver trek dezer groote baankoers had Zondag morgend Ion 1 ure 30, te Viiiers-sur-Marne (bij Parijs) plaats met 42 renners. De volgende, ingeschreven renners ver trokken niet: Petit-Breton, Van Houwaert Blaise, Duboc, Vanden Berghe, Fr. Ver straeten, Christophe, Wancour en Rosart. Massdis kwam eerst in den velodroom te Brussel aan, gevolgd door Cruppelandt en leidt de 1® ronde der 4, welke moeten gere den worden Faber noeait de leiding aan de tweede rondein de kleine bocht, viel Devroye met Masselis en Garrigou. Op dri meters der aankomstlijn waren Lapize eri Faber samen en in eene prachtige eindsprint won Lapize met 1/4 wiel. Masselis eindigde de koers te voet. Orde der aankomst1. Lapize, t -n 4 ur< 31 ni 2. Frans Faber, op 1/4 wiel 3 Cruppelandt, op 1 lengte; 4. Louis Heus ühem. op 1 lengte: 5 D'Hers, op 1/2 lengte 6. Dupont, op 4 lengten 7. Devroye, ge vallen 8. Masselis, id.; 9. Garrigou. id 10. Ernest Paul, ten 4 ure 33 m.; 11 Eéo- uard 12. Pélissier 13. Godivier 14 G< vaerts Arseen 15. Colsaet16. Ileusgiiem Pierre 17. Pothier Lucien. Elsendamme.—Uitslag der velokoers, Elsendamme- Comte de Flandre, 5o kilometers, ingericht ter gele genheid der kermis, 22 deelnemers: i. Arthur Van- eecke, 2. Marcel Kardinaal, 3. Aimé Stekelorum, 4. André Debacker, 5. Camiel Vaneecke. De andere mededingers vallen buiten de prijzen. Vliegen, Ronde van Europa. De officieren luchlt liegers zullen aan deze Ronde deelne men. Daardoor zullen er niet min dan 7 deelnemers zijn, waaronder 8 officieren van dienst. Het vertrek dezer groote vlucht zal, zoo als wij reeds zegden, te Parijs gegeven worden heden Zondag Op Zondag 25 Juni beeft de 5e tocht plaats Brussel-Rjpubaix en ip 26 Juni moeten de deelnemers onze streek door Roubaix-Duinkerke-Kales, Er zijn 457,000 fr. prijzen te winnen Twee vliegers gedood. Da officiers- vliegers,luitenant [toen kapitein Tokusawa, die vliegoefaningen deden te Tokio, in Japan, zijn van eene groote hoogte gevallen en op den slag dood gebleven. De prijskamp Parijs-Rome-Turino.— Da vliegers Beaumont, Garros en Vidart, die van Parijs tot Rome gevlogen waren, hadden er van af gezien de vlucht voort te zetten van Rome tot Turino. Dit was een wijs gedacht, daar die vlucht Rome-Turino eene echte halsbrekerij was, net als de vlucht, over de Alpen verleden jaar. waarbij Theo Chavez den dood vond. Inderdaad, de'vlucht liep 80 kilometers ver over de Appenijnen, bergen en bosschen, zonder eene enkele mo gelijke landingsplaats. Rpvendien de wind- ochten die uit de bergen opstijgen kunnen onmogelijk door de vliegmachienen getrot seerd worden. Frey echter volgde bet, voorbeeld zijner gezellen niet en wilde kost wat kost naar Turino vliegen. Iedereen was overtuigd, dat Frey eene uitzinnige daad beging en vreesde dat'hij zijn waagstuk misschien duur zou moeten bekoopen. En die vrees is inderdaad Yaar l.oiirileK. 8-P Belgische Nationale Bedevaart van September. Deze bedevaart, volgens gewoonte, onder hooge goedkeuring van Z D. H. Mgr den Bisschop van Luik, ingericht, zal als volgt plaa's hebben A. Voorwachttrein, verirek uit Luik den 1 Septoinher. terugkomst den 15; B. Trein langs Brelanje, vertrek uit Luik den t September, terugkomst don 15; C. Rechtstreeksehe, treinen, waaron der de Ziekev.trein. Vertrek uit de voor naamste sleden van België, den 7 September, terugkomst den 15. Voor prospectus, enz. zich te wenden tot d®n inrichter den Heer, Henri Delarge me des Prébendiers, 18. Luik of tot eenen der op de bekendmaking aangewezen brief wisselaars. I>« gemeentekiezingen. Naar gemeld wordt zal M Wauwermans, volks vertegenwoordiger van Brussel.indeKatner een voorstel neerleggen om de geme.en- lekiezingen, welke in October an dees jaar moéten plaats hebben, te verdagen tot in 1912, om alsdan, na de vermeerdering van liet getal gemeenteraadsleden ten gevolge der volksoptelling, geene gedeeltelijke kie zingen te doen. Ongelukkiglijk zal hij terzelfder tijd voor stellen op de gemeentekiezingen het stelsel der E. V. zooals voor de Kamerkiezingen, toe te pass-n, en men weet dat dit een punt is, waarop do katholieke partie verdeeld is. Opslag. -- Vooraleer het ministerie van landbouw en nijverheid te verlaten, heeft M. Helleputte een besluit ondertee kend, waardoor een maandelijksche opslag van 10 fr. verleend wordt aan de kanton- niers der staatsbanen. Xpiiiitt'aslkfSge en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken. """■■"i"1'". Ji ""L J.2LU 1 Iu 't x bij A. Cleenwerck, eeni, Cronibeke-kalsiede. "VJEBfcBOI^Ere 8 Franken. 2 Iu ileu Lmidliouu, bij Jules Doraeve, Werfstraat. Schoone Hesp iï In de Vrede, bij Louis Verhaeghe, Casselstraat. 1 In Victoria, wegende 15 pond, bij Camille Clinckemaillie Casselstraat. 5 In lien Hazewind, weg. 14 pond, bij Jules Heze, Booschepestraat. O Au Cumle de Iflandre, bij Charles Dewachter. Casselstraat. Schoon Konijn, In de Leene, bij Victor Maerten, Boeschepe-kalsiede. 8 In de bij Hector Benoot, l,clic. Veurnestraat. Krake-Bolhng, O In den Congo, bij C. Ghesquierë, Woesten-kalsiede. io Franken 5, 3 en 2, IO lil den in^uu^ van Westontre bij Médard Deraedt, Westöutrestraat. I)e Programmen of kaarten van Fees ten ten Bureele van «De Poperinghenaar" gedrukt, worden gratis hier ingelascht. BAANB0LLING. Abeele-Callicanes.Op Zondag 18 Juni, bij de herbergiers waar hel nationaal vaan- lel uitsteekt. 150 Er. prijzen: 50-35- 20-15-10-5 fr. Iideg 1 fr. per 4 mannen. Begin om 3 ure. HANDBOOG-SCHIETING. Proven. Op Donderdag 29 Juni, (SS. Pieter en Paulusdag) gegeven door Les Vrais Amis du Couthove aan de pers van het Couthof. Inleg 6.50 fr terug 5 fr. 500 Fr. prijzen 80 - 40 - 40 - 20 - 20 n 30 primés van 10 fr. Begin om 2 ure. GAA1B0LLING. Poperinghe. Op Zondag 13 Juli, -In t Firmament - bij Gaston Wyllemén Opper vogel 25 fr., zijdvogels 10 fr.. kallen 5 fr. Voorwaarden naar gewoonte.-Inleg 0,65 fr,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 2