Bijvoegsel aanDE PO EJiSM A ff van Zonday 18 «/tim* 1911. J. Dehondt-Delmaere C ÓNFECTIE N BURGERSTANDEN VAN Belangwekkende Uitvinding. AU CAFE DE LA PAIX In't Groot. Waren Goeden Koop. In't Klein Kostnmen voor begravin gen, in 5 uren, we! afge maakt op maat. POPERINGHE, van 11 tot 18 'Juni. Geboorten. 125. Julia Vermote, d. v. René en Marie Meersdom. 126. Raoul Debusschere, z. v. Camille en Romanie Gesquiere. 127. Maurice Persoone, z. v. .Jerome en Celina Artois. 128. Joseph Bulckaert, z. v. Omer en Helena Hardy. 129. Angèle Moncarey, d. v. Florent en Helena Markey. 130. Valère Stechele, z. v. Arthur en Maria Verwaerde. 131. Maurice Pyck, z. v. Ach iel en Maria Uzeel. 132. Lucien Bonduelle, z. v. Jerome en Emma Decaestecker. Overlijdens. 150. Derek Daniël, 8 maanden, wijk C. 151. Gouden hooft Adrienne, 6 dagen, wijk A. 152. Debeir Julia, 4 maanden, Doornstraat. 153. D> prez Martha, 16 jaar, zonder beroep, wijk A. 154. Benyot Lucie, 63 jaar, herbergier ster, echtgenoote van Hippolyte Borat, Casselstraat. 155. Fieu Rosalie, 77 jaar, herbergierster, weduwe van Benoit Caroen, wijk C. Huwelijksbelofte. -- Pi udent Merlevede, land werker met Marie Beddeleem, z. b. beide te Poperinghe. Bickebusch, van 24 IViei tot 14 Juni. Geboorten. Spenninck Michel. Ges quiere Lucien. Six Marguerite. De Sat is jk er ij Van Tieghem - I)u pont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Meng-eling-en. Arbeid is des lichaams voeder, Arbeid is des geestes broeder, Arbeid is der deugden moeder. Dieren veinzen niet. Beter laat dan nooit behalve als ge met den trein mee moet. Beter is 't met den voet te struikelen dan met de tong. De ijdelheid is een dwaze raadgever en een blinde wegwijzer. Als twee menschen twisten of procedeeren, verheugt de derde zich. Tracht daarom altijd de derde te zijn. Gewillige arbeid valt niet zwaar. Burgemeester tot een schapendief. Ik begrijp niet hoe gij het over uw hert hebt kunnen krijgen, het schaap van dien armen man te stelen. Dief. Over mijn hert? over mijn hert? Wel dat viel niet moeilijk, maar om 'tover het hek te krijgen, dat was een toer! Aardige jacht. Neef. Jaagt gij, oom Oom. Neen, dat doe ik niet. Neef. Niemand in de familie? Oom. Ju, mijne vrouw jaagt alle maan de de meid weg. De CACHETS ANTINEVRALGIQUES JOS. GAUTHIER of zenuwpoeders Jos. Gauthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), NEVRALGIEKE PIJNEN, TANDPIJN, enz. zij genezen radikaal, en om zoo te zeggen OOGEN- BLIKKELIJK. Het gebruik van ÉÉN ENKEL CACHET ANTINEVRALGIQUES doorgaans voldoende om de zwaarste pijn te overmeesteren. De CACHETTEN JOS. GAUTHIER bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stoffen zij mogen genomen worden, zelfs door personen welke geene Antipyrine kunnen vardragen zij zijn integen deel een hulpmiddel voor onstelde magon. De maatschappij van «Gezondheidsleervan Belgieo heeft de CACHETTEN JOS. -GAUTHIER zorg vuldig ontleed, goed gevonden en aanbevolen. De Cachetten Jos. Gauthier» zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten aan 1 fr., of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, ENKEL EN ALLEEN de Cachetten welke IN BLAUW GE DRUKT, het merk dragen; ANTINEVRALGIQUE JOS. GAUTHIER. Algemeen depotCentral Apotheek Jos. GAUTHIER, Beenhouwersstraat, (schoenmarkt, tegenover het stadhuis) te MECHELEN. De doosjes worden geheel het land door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verhoo'ging van 5 centiemen. DEPOT BIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, NI. Donsk, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komen Au Café de la Paix», POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 rnanskostumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr. schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van stoffen voor irouwkleederen in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN. Lei wel of* Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. GROOTE Si ETS vaea GE.IIATÜTE BLOEMEN, IVoimlxMSfgiiet», gesteriliseerde S»loeme»B, ess*., In den Bazar, bij SANSEN-BECORTE, Poperinghe. GROOT. SSsbSs vaas volle vertrouweai. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. In clean ITi-Éinselien Holclkajito Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht hij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stofïie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen ol alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentie: schoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Gomm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden coi en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der frontieren die MttP naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop 31..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede icaar, gij mij met uw vertrouwen zult vereeren. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. 861.8 Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne en Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 3