In den Bazar, H. Anfny-Permeke en Zonen Voiledigen Uitverkoop ELLEOOEDEREN Sehoon Winkelhuis met jiof 7 PARADIJS. Pv. PRCAREY - SANSEN: S ANSEN-DE CORTE In de Roode Laars. VICTOR GIüIiE, Bericht aan de liefhebbers. PATTOIBLARYS 1'perstraat POPERljtGRE. Peerden, iuüs, Ezels en Honden. MARKTPRIJZEN. Waschpoeder - nu A Charles Halfmaerten Corselis, G. Desmarets-Derneest KUNST - PH0T0GRAPHIE. Pcperinghe, markt van den 10 Juni.- Tarwe, 100 kil. 21,00-Rogge 15,50 - Haver 18,00 - Aardappelen, 100 k. 15,00- Boter de kil. 3,00 a 3,30, Eieren de 25, 2,40 h 0,00 Yper, 3 Juni. Tarwe 20,50 a 21,00 rogge 14,00 a 14 75 haver 19,00 a 19.25 aardappelen 13,0 a 13,25boter 2,90 a 3,20 eieren 2,60 a 2,90. Rousselaere, 13 Juni. Tarwe 21,00 a 21,50; id. roode 20,00 a 20,50; rogge 16,00 a 17,00haver 20,00 a 21,00boonen 22,00 a 23,00; aardappelen 12,00 a 13,00; boter 2,90 a 3,10; eieren 2,60 a 2,70; koolzaad olie 63,50 lijnolie 98,00; uude suikerijboo- nen 37.50; iel. gele 18,00; viggens 00 a 00. Kortrijk, 12 Juni. Witte tarwe 21,00 a 21,50; roode tarwe 20,00 a 20,50; rogge 16,50 a 17,00 haver 21,00 a 21,50; peerdeboonen 22,00 a 23,00 suikerijboonen 37,00 a 00,00witte aardappelen 9,00 a 12.00 boter 2,90 a 3,00 eieren 2,60 a 2.70 koolzaadolie 63,50 lijnzaadolie 96,50koolzaad 27,25; lijnzaad 41,50; koolzaadkoeken 10lijnzaadkoeken 20,00 a 21,00 sodanitraat 23,65 ammoniak- sulfaat 32,50 Veemarkt 59 ossen, 0,88 a 1,06; 168 veerzen 0,90 a 1,08; 198 koeien 0,86 a 1,02 45 stieren, 0,85 a 1,01. Dixmude, 12 Juni. Tarwe 21,00 aardappelen 12,00; boter 2,90 a 3,10; eieren 2,15 a 0,00. Anderlecht, 12 Juni. Verkensmarkt. Te koop 3072 prijs per kilo 0,90 a 1,08. Brussel, 12 Juni. Verkensmarkt. Te koop: 370; prijs per kilo op voet, 1,05 a 1,20. Is isei geïoofi'Sijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. TELEEFOOB 16. POPERWGHE. Huis Gesticht in i836. Rauwe en gebrande Koffies, zuiver van alio nadeelige stoffen. Alle slag van Suikers en Siropen. Echte amerikaansche Petrool. Beste zuivere Olijfolie, Wijn- en Graanazijn. Mostaard- en Pepermaalderij. Kaas en gedroogde Fruiten. Bloem, Rijst, Maïs en Lijnmeel. Papier en papierenzakken. Allerhande Kruidenierswaren, Specerijen en vele andere artikelen. Wijnen, Likeuren, Sterke Dranken. Champagne Mumm, Moét et Chamjon, Mereier, Delbeck en Cie. OVERAL BEKEND VOOR 'T BESTE, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe, GROOTEiN KEUS VAN Speelgoed voor kinders.Kindervoituren. Gemaakte bloemen bladeren. Rouwkronen Scbouwgarnituren in alle slag. Foulards, Cols, Manchetten en Handschoen. Zon- en Regenschermen.Wandelstokken. Quinquets, Lampe-Belgen, Ganglampen, Duisters met petrol en voor cle gaze. Meubelpapier aan alle prijzen, Franien, Gordijnen en Sr,oors op maat, Toiles-cirées, Linoleums, Tapijten, Spiegels, Reiszakken en Koffers in alle groot en, Tapstokken Parapluiestaans, Vogelkooien Fantazie Artikelen, Panders, Accordeons, Gleisch, Porcelein, Cristaal en half Cristaal Glas, alle grooten van Boterpotten, Gebedenboeken, Bureelgerief, Registers, Albums voor portretten en fantasie kaarten, Rookersgerief, Portemonnaies, Portefeuillen, Reuk- en Zeepartikelen, enz., enz. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzeitesi van Aamieaienmetalle lier§(eiliiigen Casselstraat, POPERiNGHE. Ik heb de eer Uld. kenbaar te maken dat ik mij ten huize hegeve voor het van Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te wórden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. OUD HUÏ8 Casaelstrant, omtjt-eist rechtover «Se Wotouslraat, POPESUSKiHR. De Roode Laars sedert jaren bekend om hare goede §ehoenen maakt hare tal rijke kalanten kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe- nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doeii, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontier en worden gevraagd. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te hekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Franqaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune,enz.,enz. Rijwielen imitatie B. S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kau ik leveren. Alle herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. rVaaintsjieiileecïE VeritasVictoria, Nauniann, met i echte en ronde spoel van 80 fr. te beginnenNaalden en toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machiénén. Overneming van oude Velos bij hot koo- pen van een nieuwe. WascËsBiïaciBieneBi van het beste stel sel die het wasebgoed niet beschadigen Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, Ie Poperinghe een hisSpSmis van photographie te openen, in d Gasthuisstraat nr 9, bij M. E«8. Éioy»fi)eraedt* Een prachtige werkwinkel met meubels en décors.is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de 1® Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al. de le Communiecanten die 12 portretten visiét- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. VAN ALLE SLAG VAN Schaaistraat, 20, POPERINGHE. TE MööPEW,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 4