VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN PIELQïïl GELIEFD SANSEN-DECORTE, M F TT Tl F T F N Jastin tlenut-Huys RÉ OesÉIÉ-öeclw J. LIÊGEOIS-MONTEYNE STROOIEN HOEDEN 8n alle nieuwigheden in Zomerartikelen BREUKEN FF HÏPflTHEElflATfflPPW In den Bazar, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe A.VAHNESTE-MATTYS JOSEPH DU HON, 2'"' en 4, Boterstraat, YPER. FOURRUREN IN T GROOT EN IN 'T KLEIN. J HOEST-ASTHMA ba BELGIQUE PRÉVOYANTE Stokpaardjes - Lelienmelkzeep] jVAH BRUWAENE-SftfiSEN, |Ware Kunst-Photographie. Jerome MATTHYS GROOTE KEUS van HOEDEN en KLAKKEN voor mannen en kinderen. HOPPE. s. N. s. n. s. 'n. s. n. n. ntiiiiniiTKa'. PLAiNTAARÜIGR BOTER Algemeene depositaris voor Poperinghe en omstreken R. GEÜRGEWAIUANTSCHOOT, suikerbakker, Yporslraat,POPERINGHE. s. n. 6232 20 6674 23 15725 16 16101 21 25226 14 45,000 Vijf «groote Prijzen» Bericht aan de Tabakkweekers, €ioe«l J. DE BESR- BQUCQUEY, KLEINE AANKONDIGINGEN TISCIIILM; den Bazai* SANSIIN - DEOJATE, ONDERLINGE PENSIOENKAS, Isï Heeren Landbouwers, wilt gij een goede hofstede in Frankrijk Terstond te pachten Te l40op Genezing zonder operatie. Loopende Rekeningen van POPERINGHE. van MERRIS, COEVOET, BAERT C' Schaalstraat, nr 6, POPERINGHE Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen. Beursbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 TELEPHOON N' 66. M AiSON GAGIER soeups Hue d'Ypres, 78, Poperinghe. Gr 'mee yip Sf&sr, Huis van vertrouwen. Telefoon 57. Afphonse Rouseré - Yperman, A lie slag van Breimachienen. A Nlonteyne, Apotheker, Groote markt. Sansen-Decorie, In den Bazar. WISSELKANTOOR. Noordstraat, 16, Poperinghe. BELGISCHE EN SPAARKAS. IH'T KLEIM. In den Ballon, IN'T GROOT. C. BATTHEU BAEKEROOT, Statiestraat, 56 58, POPERINGHE groote en volledige keus van Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE. Bureaux Américains en andere vanaf 105 fr. FABRIEK van MATRASSEN. V- De Ster OYGHEM, Translatie. Elie LIETAERT-TRUWANT, Priesterstraat, 15, Poperinghe. In 't groot. - HANDEL - In 't klein Bruggestraat, Poperinghe. ,,it MONUMENTS "vl' hjgflu CIMETtÈRE Ruis van volle vertrouwen. PIANOL HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. ROUSSELARE. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij IABRAMS" ALLOO, Hulphuis: (lezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842. /.i:i:it eENAitiGK i>hi.ixi:\. Militaire artikelen voor MAATSCHAPPIIEN, POLITIE, POMPIERS, GENDARMEN, enz. Het eenigsle huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervrocht worden. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. off?. a©* raKüroVflMfl Brussel, 1-1 Juni. Hopmarkt onbe stendig Beschikbarewaar, Aalst72l/2-75fr., Poperinghe 80-82 1/2 fr. nieuw gewas, Aalst 92 1/2-95 fr.. Poperinghe (stad) 95-96 fr. De hoptuinen staan goed in de omstreken van Aalst. In sommige streken van Duitschland en Engeland klaagt men van insek ten plaag, die niet erg is. Antwerpen, 15 Juni. Markt prijs houdend. Aalst, beschikbare waar 72 1/2-75 fr., nieuwe oogst 100 fr. Poperinghe (stadsbod), beschikbare waar 82 1/2 fr.. nieuwe oogst 97 1/2-100 frank Poperinghe, 16 Juni. Markt prijs houdend. Stad shop 97 1/2-100 fr dorpen 92 1 2-95 frank. Geen verkoopers. Stiul Aiilnci'jH'ii. Leening van ioo miljoen frank. (1903). 49" Trekking.10 Juni 1910. 28 Series, ieder van 25 stuks, uilkeerbaar op 1 Mei 1912. S. 475 n. 25 uitkeerbaar met fr. 100.000 S. 6166 n. 13 S. 37879 n. 24 S 18281 n. 25 S. 39484 a, 6 Zijn uitkeerbaar 475 13 2761 14 11155 5 11155 6 17033 13 18281 4 27627 4 29924 12 Zijn uitkeerbaar 475 10 475 19 11155 1 11155 2 16697 7 16697 22 28924 23 36827 9 met 200 frank S. N. S. 2.500 1.000 500 500 2761 25 4454 4 13106 23 16697 19 25535 5 25535 21 3787'.) 13 met 150 frank s. n. s. N. 6498 23 7670 15 11840 22 13103 5 18281 18 18281 23 36827 21 37879 2 Men vrisaji,! Goede keukenmeid, kennende burgerskeuken wordt gevraagd voor Üixmude. Goede getuigschriften. Loon 35 fr. te maande Inlichtingen ten onzen bureele. ongeil, 14-15 jaar, kunnende lezen en schrijven, wordt gevraagd ter drukkerij van «De Poperiughenaar Bekwamen Schoenmakersgast, kunnende al-1 ie werk, nieuwmaken en vermaken. wordt terslond gevraagd om in daghuren te werken Lij Florent Osteux, Poperinghe. Goed loon en verzekerd werk. en vraagt halven gast bij A. Devos-Van-J drotnme, zinkwerker-pompemaker, 17, Vlamingstraat. Poperinghe. Wen vraagt terstond een meisje van 16 tot! 18 jaar, (ie machien wat kennende, om te leeren schoenen stikken, bij Ilené Berat- Berat, Yperstraat, Poperinghe. Molenaarsknecht, goed zijn stiel kennend,! wordt gevraagd bij Désiré Legrand, HoogeGrave molen,Westoutre.Goed loon. Terstond wordt goeden zinkwerker gevraagd bij Florent Marquis-Trybuu te Vlamer-| linghe. Uitgenomen de hierboven staande nummers zijn de volgende series uilkeerbaar met, 110 frank 475 6498 17033 29924 37536 973 7670 18281 30197 37879 2761 11155 20817 31019 39101 4454 0151 11840 13106 20966 25535 33130 36827 39484 6166 16697 27627 36965 SI ad llrsBwxei. Leening van 75 miljoen frank. (1902.) 54" Trekking. 15 Juni 1911. S. 18343 n. 7 uitkeerbaar met fr. 10 000 8. 25226 n. 2 S. 18343 n. 2 S. 17593 n. 8 S. 22635 n. 14 Zijn uitkeerbaar 1.060 500 250 250 met 150 frank S. N. 6232 7 6313 5 10704 8 16101 3 17590 4 S. N. 6232 15 6674 8 10704 17 16161 5 17593 2 S. N. 6232 18 6674 21 10704 22 16161 11 17593 25 Uitgenomen de hierboven staande nummers zijn de volgende series uitkeerbaar met 110 frank: 3137 6232 6313 6674 7406 10704 14804 15725 16161 17590 17593 18343 22221 22635 25226 25767 Beurs van Brussel, i5 Juni, Belg. 3 p. c. 1 s. 9076 3p.c. 2S. 9075 2 V2 p. c. 7720 7725 Annuit. 4 Va ioj5o io65o 3 p. c. Gem.kred.4V2 109— 3 pc90 25 3p.c.'6i 3 p c.'68 102—10250 Buurtsp. 3p.c. 865o 8660 Anderl. 1907 Antweip.1887 q35o 9375 Antwerp. 1903 8460 Brussel 1902 101 5o Brussel 1905 8750 8770 ?5 j Brussel-Zeeh. 715o Elsene 1908 M echel en 1885 1891 1897 Gent 1896 72 Luik i8ó3 io2 5oio2 Luik 1892 71 71 25 Luik 1903 Oostende '98 69 Schaarb.1894 Schaarb.1897 Verviersi873 Doornik 1874 Congoleening 885o 8826 Om tie vliegen Ie vernietigen si» den Aalgml, zend 40 centiemen op naar IJngel Beauprez, Poperinghe, die u de onmisbare vijze zal aanduiden. 20 Fr. terug] indien het niet gelukt. SB OIO KOMT HET dat tegenwoordig in België alleen werkzaam zijn? Omdat hunne uitsteken de hoedanigheden hen boven alle andere hebben doen vei kiezen: zij duren levenslang, vragen wei nig reparatie, ontroomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge makkelijk te reinigen. de ijoogste belooningen werden aan de ontroo- mers MELOTTE toegekend op de wereldtentoonstellingen an Brussel 1910, Milaan 1906, Luik 1905 fransche afdeeling) Parijs 1900 (fransche heeft de eer te laten weten dat zij zicli Iafdeeling) en Brussel 1897. tehuis "Au Petit Paris Noordstraat, 1 Tentoonstelling Poperinghe Eenig Eere- Poperinghe, komt te stellen ais Wascli- Diploma (Hoogste belooning)Tentoonstel ster Slrljkslor. ling Dixmude Gulden Eermetaal (de hoog ste belooning). ï&dsnisySSer, I 25,OtlO Ontroomers MELOTTE werden heeft de eer te laten weten aan het geëerd verkocht in 1910 waarvan 276 in West- publiek, dat zij zich komt te vestigen alsVlaanderen In de arrondissementen Veurne Waschsler en NlrijLslrr bij hare Ouders Louis Dehuysser- Jjemahieu, huur houder in de Nieuwe Lente, Yeurnestraat, Poperinghe. Tabakplanlen aan 20 cent. het 100 te koop bij Stesni Vandelanolie, Bosse- boouihoek, Ouderdom-kalSiede, Reninghelst. Bijzondere plaats van algemeen Agent voor de streek van Poperinghe, wordt aan geboden voor den verkoop aan de Landbou wers van nilgeleszene Zaaigraneit van vermeerderde opbrengst. Gekend huis van vertrouwen geslicht in 1830. Schrijven aan Flor. A. Vandemoortele, Desselghem-bij-Kortrijk Dixmude en Yper werken tegenwoordi meer dan 2,600 ontroomers MELOTTE. Tot heden is geen enkel vervangen geweest door andere stelsels. In deze laatste jaren zijn 3,000 ontroomers van verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijne spoedige bediening en voor zijne groote bereidwilligheid om al de vragen zijner klanten te beantwoorden. Vertegenwoordiger.- Peerdenmarkt, POPERINGHE. Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst- en Longaandoenin gen worden onfeilbaar genezen door den AtWBSmONCHITAL S.MPE fr. 1 50 de flesch, te bekomen bij A. MGNTEYNE, Apotheker, Poperinghe AXJLE persen, IN ONS BLAD, leveren de beste uitslagen. haken, garen, enz., enz. TE BEKOMEN BIJ diet Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. beeft voor dool een jaarlijhseh en levens lang pensioen le bezorgen aan iedereen die, gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot 10 frank storten per maand en krijgt daar voor, na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent HECTOR ORltlE, A la Pabrique, Groote Markt, 11, Poperinghe. wendt U in volle vertrouwen tot: jj DEHONDT, Vlaskoopman, Groote Markt, Poperinghe. Er zijn tegenwoordig hofsteden open van ille grootte en alle prijzen. Door mijne reizen in Frankrijk gedurende c .de vlasoogst ken ik wel a! de landbouw- Schoone rischpersen m alle prijzen, ^eken enn kan dus de landbouwers ten vanaf 35 centiemen. Schoone en gerievige herberg met hof en koer. A la ville de Nice Meessen- straat. Zich te wenden bij M. Masschelein brouwer, Yperstraat, Poperinghe. Schoone gerievige herberg Au nouveau Passage bij de statie, aan 8 f r. te maande, vrij van lasten, toebehoorende aan de Wed. Aug. Romniens. Werkmanshuis met hof te pachten te Rous- brugge. De werkman die het huis pacht zal bij den eigenaar geheel 't jaar werk hebben. Inlichiingen ten bureele dezer. Ecne Stoommachien, 2 peerden kracht, met graanbreker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbou wers. Over te laten aan zeer genadigen prijs. Zich te begeven bij Alois Veriiaeghe,A beele. Te koop 6 vummen Reuning-hout, liggende op de hofstede van Charles Ganne, land bouwer Proven. Zich te wenden bij Charles Lermytte. Twee groote schilderijen op doek en omlijst, II. Franciscus Xaverius en H. Ignatius van Loyola) geteekend Ecole des Orphe lins d'Ypres 1846. Souvenir bijzonder geschikt voor kapel of patronage. Inlich tingen ten onzen bureele. Te verkoopenschoone Breimachien in zeer goeden staat, bij Amand Salomé, Yper straat, Poperinghe. Voor 't bespuiten der aardappelen, extra blauwen aluin 98/99 per °/0 zuiverheid. Gewaarborgd aan genadigen prijs afslag bij groote hoeveelheid bij Achille Berat- Vancayseele 39, Casselstraat, Poperinghe Te koop Woonhuis met hof, 3 stallen, oven kot, schuur en koeistal, gelegen 1e Crombeke langs de Poperinghe-kalsiede en toebehoorende aan Henri Devrier. volle inlichiingen geven. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie oi door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen.000 frank belooning aan gelijk) welken Specialist of Breuklijder welke het boven- i gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon dere Toestellen H y( 1/1 om de booge rug W 'W>f te doen verdwij- Wi, w nen en de slechte I'-'h houding bij kin- o? ders. Onzicht- f 'Jlllf bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Francois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En M' Honore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. (comptes courants). verdwijnt in eene minuut en keert niet meer terug, door het gebruik •der Dentogène, die de slechtste tan den bewaart. Met de Dentogène geen tanden meer uit te trekken, geen pijn meer bij het eten, geen abces noch gezwellen meer. Aan- veerd niets andersspreekwel uit Dentogène, i fr. 25 de flesch in alle goede apotheken. Depothouders voor onze streek M. Monleyne te Poperinghe en M. Libotte te Yper.Kunt gij bij uwen apotheker de Dentogène niet krijgen, zendt naareen dezer apothe kers* i fr. 3o in postzegels en binnen de 24 uren ont vangt gij eene flesch franco. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. j© IJl a a a «De Nieuw® Loadatx» dooide grijze haren binnen pp- luie dagen verdwijnen, moakt het f8 haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pulletjes vatt ^efc hoofd weg. In flacons van fr. 1,^0 en fr. S.5Ö .5«8 laardtiasluur aas 2 U. per flacon Te koop f.;jj Apothekers Drogisten, H uirsnijders en e»tkwin!ce!s le groot: ?arfQACi1» D1" Sals. Wscbltb-ka (8vl2Tü) Voor onze streek, de JVaaimackienen ZIJN. ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ^> Gasthuisstraat, POPERINGHE. De riaai ma ch ionen Pfaff zijn aan zeer voordeetigè prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt. gij eene goede en ster- ke naai ma chien hebben, koopt de naai- ma ch ie nen PFAFF die se- dertvelejaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. laat welen dat, zooals vroeger, bij haar te verkrijgen zijn gebreveleerde Aal- en Waterpompen, Hoppespuilen, met ge- breveteerde Lansen. Beelmolens, Wind molens, Snijdpeerden, enz., enz. Zij aanvoertlt ook a'le Zink- en Smidsioer k. or iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei-1 end jeugdig uiterlijk, blanke lluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk <5 ets. 5» bij Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligation. faanjloos Vennootsdjap.---Kapitaal 5.000.000 frank, Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KÜNSïLEI. Beheerraad: MM. Fredegand Cogels, voorzitter, EdouardThys, onder voorzitter, Alph. Ultens, Léon Vanden Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jean delta Fail le de Leverdeghem, voorz., de Graaf AdriendeBorch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, Édouardjoly, de graaf Oscar Le Grelle SPAARBOEKJES aan 3,25 °)0 Geldneerleggingen voor bepaalden lijd aan 3,60 °)o Uitgifte van grondobligatiën aan 3,60 °)0 Leoningec op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te .bevragen bij de Agenten M. Emile B00NE, gemeente-secr. te Watou, of NI. A. CLAEYSOONE, Rousbrugge. M. Georges DEHENI, handelaar te Meessen. M. Leon DEB0NNET, Leiestraat, 20, Wervicq. Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu we magazijnen te openen met alle k os tuinen aan bijzonder goedkoope prij zen mans- en kinder kost urnen, zomer-irnper- méables voor vrouwen, rouw- of trouwkostumen worden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij reet prijzen uitgesteld. Komt zien en gij zult u kunnen overtuigen welke schoone keusik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen Mercerie-artikels, bonnetei'ie, manstofïen, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd en ver zeker u ter trouwe te bedienen. BIJ Na ten volle mijnen stiel geleerd te héb ben bij een artiste Photographe, laat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken met zeker- I lieid Aan wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onoverlref baar werk. Genadige Prijzen. Een talrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. HHhNSBS Aji nQhP BBrPF EHHhI BMBIm JUI BB I Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Beddens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spiegelkassen, Keuken kassen, Wiegen, Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kap- /Êf stokken, S|)iegels, StoelzateD. Tafel- JL poolen, Kinderstoelen en Voituren, Linoleums FIngelsche en andere Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Tafel tapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen, Tafels en Stoelen. Herberggerief Tafels, Stoelen, Toogen, Glas, Vuurpotten, Spoelbakken, enz. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48 POPERINGHE. Groote IteiiH van Faiitniwie artikel» voor 5 >a mes - Co i SI «s i*en Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine Bijzonderheid van waters om de pellekens te I verdrijven en het haar te versterken. Poe Ider Dépilatoire Thompson. Crème Simon Dentifrices Elixir, I'oudre en PAtes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en I Scheerborstels. Groote keus van I'osti jchen. Tressen. Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag [van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee- ren van Tooneelspelers. in alle slag. Matraswol - Floconwolle, Crin - Konijnenhaar - Zostère. TELEFOOIV —2» Gouden Medaliè le Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatick. Flerecijn, Rumatiek, leen den zeerenz. door het gebruik der POil DE BRETAGKE. anli-rumattsche Wol, gebreveteerd voort- brengsel, gemakke- lijk. middel en '^^nUevolen door al de geneesheeren. Algèmëenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van Et. Van Iloulryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poil de Bretagnevoor Cale- Qons, Kousen, Slaaplijveu, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe i.M v a A V. /Y.vV/ i t Carrières) Verandering van Woonst. YEURNESTRAAT, i" O S» S-: ES I (i 11 F. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne rr.oe- ier Roze, In de Nieuwe Stad Veurne licht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijz in- lere bewaarplaatsen Iedereen kan op alle uren van den dag, alsook van den nacht bij mij zijnen intrek nemen. Ter zelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per en verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aardappelen, van alle Pluimge dierte en Wild. Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik die slag van vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. Elk zegge het voort. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Catalogue franco gratuit demands Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), 9 I»ISSSÏOS 1.1. ÖÖH en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumentcn Buitengewone voordeelige Prijzen. Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingslukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. B IJ ZUN DERHEI I) voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen, pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 5