FL. OSTEÜX-DAÜCHY Gam. DECliERCQ, BERAT-FREMAULT f BRANDVERZEKERING van POPERINGHE ISTINDIERT'S PILLE Altijd V rolijk! Al tijd we! li AMELDONCK u FRANCHISE DIAMANT Fr. HOFLACK, Yper. JULES DE PUYDT- SCHMIDT, Huis MARIA WARL0M0NT, MATRASSE AN1 WERPEN'S B0UW-&HYPOTHEEKBANK Zenuwzi ekten. Zenuwziekten. IDUHAMEEUW-PACCO A. MALBRANCHE, ZOMERSEIZOEN. MEUBELS IN DEN BAZAR DELtBAERE - ÜAHAYE, L ROFFIAEI-VERBEKE, F. BlanoReerMerïeene, PATE GAULiOISE DE TAM Depot voor Poperinghe bij M, A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, LANDBOUWERS R.pjJCflREY, in't Paradijs, ZOMERSCHOENEN Hotel La Bourse dij houblon W jVIéd. BELTIN 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvaniseerd IJzerdraad Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in huis. 22, Bruggestraat, 22, POPERINGHE, Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR een Overgroote Keus vinden van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen.— Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communië Bottinen en Witte Slaffers. Knop-en Ringelbottinen. - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van W 3 VI E lï SC II O ENEiY en Slaffers in echte schaap wol en andere. Rijke en goedkoope Itiniiorschoeiieii. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slafl'ers voor het en andere, enz, SANSEN - DEOORTE POPERINGHE. BIJ HEEREN, DAMEN Sc KINDEREN ZI.sxide Yperstraat, 412, POPERINGHE. Het Huis Cam. Vander Cruyssen Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte gela blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. in de Bruggestraat, te Poperinghe, Boschtaüiën of Plantsoenen HUISHOUDSTERS Geen tandpijn meerf Verhuizingen voor alle Landen f H. HERKEkBOUT-ROORYCK, Hotel de la Hégenee, ROUSBRUGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voer het VERVOER per 1JZERENWE6. In't groot-In't klein MARIE DEFEVER, f,f-VÏ L'EUROPEENNE *gr- 9 tr far! «r tiamaxihqemt v' 'v? •-j- j ■a'i 'v., s rr I KAPITAAL 2.000.000 FRANK ZclelA nlwerpen, Twaalf At a and ens Ir aal, 13, Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 HUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. Joseph Yperman-Recour, BESTE Fabriek te Marquette, bij Rijssel. Deze ameldonck geeft de meeste siijftc en glans aan het linnen. HET MARK. Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs - Roubaix - 286 kilometers Kampioenschap van Frankrijk- 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350 kim. Bordeaux - Parijs - 592 kilom. Algemeen agent voor Relgië Agent voor Poperinghe Em. PATTOU, Yperstraat De Poedeps van het Wit Rnuis De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd GROOTE KEUS VAN: Blousenlaatste nieuwigheid. Costumes - Tailleur vanaf 25 - 30 frank. Zwarte en fantaisie Paletots. Rokkenlaatste modellen. Toiletten en Hoeden voor Kinders en Meisjes. Lingerie. Wit goed. Doopmantels. Corsets aan alle prijzennieuw model. Onti-oomers VLRFAILLIË niet hangenden bol. js HASPïiSLAGH-MERLËVKDE, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Hiu.ÖSSTYN-GAMBIE, smid in 't Ilooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. SCHOENfflAKER. in DE Gouden Mansbottin, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwenen Kiuders; bruin of zwar' leder; met lacets, knoppen of haken Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinenwitte slaffers in leder of sati- nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, rationneis en Amerikaan- sche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope Zomer slaffers en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.Wekeschoenen en- staffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savatten in alle modellen. Groole keus van SCHOENBANDEN. CIRIOE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets, Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. Estaminet gehouden door Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communioartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kru idenierswarenKoflies.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen. Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers voor de IIOI*l»E. Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 1° APRIL, mijn schip toegekomen is met eene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorschmachienen, welke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladeD, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene lading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor hoppe te drogen, te verkoopen aan 33fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. »Au Pontde l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers A paveerders IliJT HUIS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer hot publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelboomen, hoogstam voor weiden Per zikboom en voor langst muren of hoog- i stam A brikoosboomen. i Sieraadplanten.— Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. goedkoop en ter trouwe geschoeid ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE. Dicht bij de Gendarmerie. OUD HUIS VAN VERTROUWEN Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine l»ETTEXT. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIR AGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. 'Volledige keus Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen bij f o r is is u is e KAN SÜEN TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR Fourruren FoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc StrekkenPlastronsSpecialiteit van Strekken voor platliggende cols—Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boléros -normal. Giuisidi biiiloiigraoiii' Rohm van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. f o i; 15 SS u Bi EX ■x w >a i Ï5 a a M. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste modeluiterst verbe terd. tiet machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. SSctaiiii£ na .'IÓ dagen jvroel, indien de kooper over den afroomer tevreden isvoldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Magazijn van Jachtstoven eu gegoten Stoven. Landbouw machienen, Engelscbe Bedden, Meubel- en Bouwarlikels, Fourneelen in ijzer en koper Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies enz., enz. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, 27, Gasthuisstraat, iPoperinglic H— (D cr n> w r-t n> w c m w M 25 bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk ^4- :t>. Geachte Inwoners, opt K^et wel op z Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. GROOT.-Huis van Vertrouwen-Klein m i>ex keizer. 41Gasthuisstraat, 41 i' O 8» BO 81 8 «i li U Wat 1 Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is dam ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet scnaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren Alwie voor 't jaar 1911 te verkoopen heeft wordt verzocht, het te latpn weten aan VICTOR RIREZ. Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante betaling. Voor het onderhouden u wer stovengebrui k t altijd de merit - IBs* liaan omdat zij een glanzend zwart geeft en de beste isvoor het onderhouden van allestoven depot bi.j Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. J R MONCAREY, in 't Paradijs, Poperinghe LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes «Tailleurs»Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en engelsch leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat. 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. geneest oogenblikkelijk en (voor altijd.Prijs i I'. 51 Apot. Canivet, Doornijk. lApot. Monteyne, Poperinghe. iSljtnigverlinurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich betast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de rijtuigen gekapiton» neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door iiet vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. 't Is in de kioefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. s*. vti CS» s*" (BLOKOüDTVaREKO KM VBRKLOEKS.ND) leus? der i (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. BELLIABDSTRAAT, 47, ODIICCCI MARIA VAN BURGONDIËSTRAAT, 45, BKIJSSEL. l/Fciro|té«>iin«> is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Volltsver- /i-licriiigcii. zijnde degene welke de 1000 frank niet te boven gaan en waarvan de premiën wekelijks worden rondgehaald. De snelle vooruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij liet vertrouwen van liet publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro i-i-,jj djecie vervallenkapitaler het verzekerd kapitaal aan- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen up den juisten day en n j) Ah! die goede Standaert's pil! I Dat is nu de GeEondhslsS I Men neemt ze bij het Etanl Zij vereischt geen Regiem I Met deze pil geene Verstopping te vreezen! Geene CS al of Slijmen meer! Geene Sieehte spijsvertering meer! Sehesi© beofCpijn meer! 4Geene Zwgsrt®, geene Dr;aaHngan! Geene H u i zkt e f g-, ene J u k i n g a n I Jjiié Geene w §5» r. üftCMT Of» F' ooos fsrwa Ap'Tibok«T( 53, StrütltriAi; J "7-2 4 f. dOü Lv-'l'-rU!;* k, ikiq! J "0 IS P NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ nevens de i>eurs. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Keghem Bernard .Tanssens, nijveraar to St Nikolaas Valere Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsamj koop man te An!werpen. Afgevaardigde beheerders: Ridder R. de Schoutheete de TervarentJos. Opdebéeok, bankier le Antwerpen. Kollcgie var Kommissarissen MM. Fiorent Boeynaems, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn le plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe W JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agentvoor elke Geyneente waar nog niet vertegenwoordigd. stonds na het overlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend te maken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeide voor eene som van 1,160,2o5 Ir. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en vijf-en-twintigste on roerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. Opgelet. Alwie voornemens is een Agentschap aan te nemenof zich zoude willen verzekerenkan voor alle zeker heid inlichtingen hekomen hij Maurice DESQUAND, toezienerYperstraat25 Poperinghe. KOSTURIEN OP SflAAT voor Mannen en Kinderen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik voorzien ben van een groote keus Engclsche Pano, Engelsch Leer, Capuchon, Kinderkostuumtjes, Manstoflen en Pardessus Engelsch leeren broeks en gilet met mouwen, te beginnen van fr. 6,50 Engelsch leeren broeks, 3,50 Capuchons, 3,25 Schoone Manskostumen, laatste nieuwigheid, op maat, 20,00 Modelkostuumtjes op maat voor kinderen aan genadige prijzen, goede stoffen. De personen die hunne stoffen zelve willen leveren zullen in volle vertrouwen spoedig en aan genadige prijzen ge diend worden. Noordstraat, 41. - POPERIN G II E 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vloesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot hij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. E. VKHLKY, merk Witten SSeur hij bekwam de Gouden Medalie Antwerpen 1894 den Grooten Prijs Parijs 1900 den Grooten Prijs Luik 1905 den Grooten Prijs Brussel 1910 Wordt verkocht aan de winkels in kisten of in koffers van 25 kilos-pakken of in kleine koffertjes van 5 of 10 kilos. Zich te bevragen bij POPiiiUKaii). bewijst aan liet publiek de voortreffelijkheid zijner rollementen met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Banden Dunlop Banden Dunlop Banden Vitai,. werd 4 maal door La Frangaise gewonnen in 1902- 1904 - 1907- 1910. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. H00FDDEP0T F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. «jOïDiïw Huis van Vertrouwen. m ■trillen, Neusnjjpei-N llaronietent. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S'Jan,metdenieuwekrooD SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. asr let waI on bet adres fRonhtnvor hot Gasthuis! HOXDSTUAAT, YPI1U. HUIS VAN VÉRTROUWEN. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Ontroomer VERFAILLIE is de volrnaakste niet alleen door zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooming. y: Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, ZOXIXIEBEKE, STATIE, !H. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Biudmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Botei'kerns, enz., enz. Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer VERFAILLIE bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1911 | | pagina 6