HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD H NIEUWSBLAD EN IGHE WÊÊÊm TREKEN, GOTLLEI 138 Kippip tllitl Het vertrekken uit Belgisch garnizoen. MEÏÏIBELS, Stoelen, Bedden, Matrassen, Kassen, Stoers, Gordijnen, Linoleums, bij Sansen-Vanneste, Poperinghe verschijnende den Zaterdag namiddag. BOUWGROND nieuws In hei behing en voor veilig heid onzer si reek en woord zeggen deze week. zonden. nen rnededeelenvan Alles moei voor den vijand geheim blijven. Arit Verhaal fjler laatste dagen. WOONHUIZEN rpSfl Zondag 18October igizf. 6 Centiemen, io /aar. ANNONCEN Uitgever, VALERE SANSEN-VANNESTE, Boste- ea o Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. c De Driekleur. De Belgen hebben de duitsebe schepen vernield. komt te Gent toe. JVr 4y Den drukregel 10 c. Herhaalde Annonce» volgens o vereen ko rast. Eerste Tajs, Böümgsss es Hcrbergkeraissea sits betai'sg v&a 25 c". Alle Anuoneen vooraf betaalbaar moeten vóór den INSCHRIJVINGSPRIJS Suite# greudgeM va» Poperiugiie Op grondgebied us BaitenJaud ié® ff De plalcbrieveit die bij mij gedrukt zijn, zul len ééns onverguld in het blad verschimen. Wekelijksche Almanak. October. Zon op, Ion ond. C Te Verkoopeu te koopen De Koning AltJert en het braaf en vriendelijk menschValleil is. Hei EngeIsche Leger nam dee! aan de verdediging van Antwerpen emmwmmmBmmïssswsimmamsimm-. De schade De kanirsg midden en de koningin !r Smiine troepen. De belgische Vluchtelingen in Engeland. Na het innem^van Antwerpen. r Vat ntwerqicn aan' de duitschers heeft tjekost. >0«iefi ingelijfd V R.GTDAG-NOKN ingezonden worden »^vmvK5WWmS*/«SW. IMSMI ■jiwuffiaMWHttiioemi»" >bwbmiiwi«i>wbwww> wi a ■MllKIfflIMMlMWlMMMMMMnMMMMMMNtnMMH rrrcrwK ■nBMMMMNKOMnMMirwNNiittmaHiinVMMNaac 2 50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosietoozo icdafi.tehing van twee Qarbergfeestea. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. at3Kcranw»aiKWiig>wiwi wn—WSMMMRKMMBMMSMfe(MBMi Bijzondere builen stad. 2.50 binnen stad 2,00 Herbergiers bulten stad 1,65 binnen stad 1,00 i 18 19 20 2 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 22 i Vrijdag 23 Zaterdag 24 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. s. Donatianus, Sol. Lucas, evang., justus. 6 u. 12 in. s. Aquelinua, Theofridus, Ptolomeus. j 6 13 s. Joannes Kenti, Wendelinus, Caprasius. 6 15 s. Ursula, Oscar, Celina. 6 17 s. Cordula, Elodia. 6 19 s. Severtnus, joannes Gapistranus. J6 21 s. Raphaël, Evergistue. 6 22 Zondag 4 Oct. ten 5 ure 59 minuten Maandag 12 ten 9 ure 33 19 ten 6 ure 33 25 ie.i 10 ure 44 4 u. 44 m. 42 40 38 36 34 32 s morgens SUS Aaneenhoudende met 470 vierkante meters grond, te Ï'OPERINGHE, Doornstraat, gezameiitlijk verpacht mits 660 fr. 's jaars. Zich te wenden bij den Notaris LAHÖUSSÊ te'Westnieuwkerke. fitmmiïanmx&mtx dicht bij de Statie: langs de Elverdinght straat, Prootstraatie en Yperstraat. Zich te wenden tot Daniël Demarez - Lom baert, Yperstraat, Poperinghe. De standaard Vari.den Belg is rood Gelijk het liartebloed Dat reeas zoo menig zoon vergoot Vr m Belgie's Jeugd en goed En als zijn scheluw pp den grond Het stof de Helden kust, Dan dreunt als uit eefi reuzenmond Klein België, strijd gerust De Standaard v'Sn den Belg is zwart Gelijk {ie stille rouw Die in elk rèchtgeaarde hart, Ons prangt in diepe vouw Maar van die rouw stamt grootheid af, En met gedwongen lust Roept elk betreurde held in 't graf Klein Belgie, lijdt gerust. -UL De Standaard van den Belg is geel Gelijk de korenvrucht, Die voor het geesbnd windgespeel Ter gouden kimmen vlucht. En als die zang in koude voor 't gebeente der helden sust, Dan-trilt een machtig zegekoor Klein Belgie, hoop gerust J. De Bruyne. kig hajen man terug te vinden, de beste ge- zondp/ iu genietende. Djbch nauwelijks was zij er bij, met moei te hptf zij eenige woorden met hem gespro ken, "of plotseling wederklonk het bevel Alleman, vooruit Er bleef niet te haperen noch te wachten, 't was van te gehoorzamen. En weenend nam het braaf vrouvvke alscheid van den duurbaren echtgenoot. Schreiend zag zij hem achterna, en met gebroken herte zuchtte zij zoo diep «Wel licht is het de laatste maal geweest! ..Maar, zonder dat zij het bemerkt had, w; ren twee offiecieren haar genaderd. Dej; ee e was bijzonder lang, en hij zag er zoo; ui.nemende vriendelijk uit. En vrouwtje, sprak hij, waarom nikt! gij zoo V Aangemoedigd door het lieve voorkomen J van der, officier, antwoordde zij aanstonds,; Zietdaar het groote «Omdat ik van zoover gekomen ben mijn-j Lange dacht men dat heer, om mijnen man te zien, en s avonds. wal Volgens een telegram uit Amsterdam werden de 52 duitsche handelschepen en de 20 stoomschepen die den dienst der Rhijn verzorgen, in de haven van Antwerpen ver nietigt op aanvraag van het engelsch gouver nement. IIH lllllllim l»i ii i li II ®9i mm—an—wiiu iuwi waarnam slechts maar eenen oogenblik mogen mede spreken. En op nieuw barstte de arme vrouw in! tranen los. En de lange officier toonde medelijden met het vrouwtje: «Ja, inderdaad, sprak hij, nieuws dezer week Antwerpen niet kob 'k heb er! ingenomen worden men wist toen nog niet dat Duitschland zulke machtige kanpnnen in zijn bezit had. Na den val van Namen en Maubeuge, was in de militaire kringen voorzien dat Antwer pen het ook niet zou uithouden. Geen forten kunnen weerstaan aan de duitsche kanonnen Gcnrzing! Kracht! Leven! Een mensch die flauw en ziekelijk is, die geenen adem heeft, geene krachten, is een ongeluk kige mensch op aarde. Wat besluiten wij daaruit Dat iedereen moet trachten om zijne ge-< zondheid te bewaren, en indien hij ziekelijk' is, ze ten spoedigste te herkrijgen. Is er daartoe een middel gevonden Ja, zekerlijk en ten bereike van iedereen, een middel dat de gezonden hunne krachten bewaart, en ze aan flauwe en zieke lieden vrouwtje.! terugschenkt. Iedereen jong en oud, kan er zijn voordeel uit trekken. Zij was toch zoo droevig. j Dat middel heet THEOBROMA. Zes weken was de ntan naar het leger ge- Waarmede is de THEOBROMA gemaakt? trokken, en eèn'en keer, een enkele maal, hadTHEOBROMA is samengesteld uit krui- zij eenen brief ontvangen. den, die van ouds bekend zijn als bloedver- En 't was n» reeds eene maand dat haarpdoekend, krachtherstellend en lichaamsver- man geen teeken ^an Jeven meer had gege-nieuwend. ven, een volle maand dat zij van hem hóe-. Daarbij zijn extrakten en minerale stoffen genaamd niets had vernomen. 'gevoegd, die als herstellingsmaterialen mo- En alle dagen, op het uur dat de brieven-jgen aanzien worden van zenuw- en spierge- drager hare woning moést voorbijgaan, iste], stond zij met angstig kloppend hert op denj v/elke zijn de uitwerksels van THEO- dorpei harer voordeur, maar niets, niets, BROMA geen geschrift voor haar. I yan je eerste dagen dat men het gebruikt, Niet langer meer kost zij in den twijfel wor(it de bloedsomloop gemakkelijker, de blijven die haar zoo wreed het hert toeprü'^u- ademhaling dieper en sterker, het gedacht pei\ 'ne de, en zij ondernam de reis naar Antwerpen Den ganschen dag ging zij straat uit straat in, bezocht de eene kazerne na de an dere, sprak alle de soldaten aan die zij ont moette, maar niemand wist haar op den rechten weg te stellen. Den volgenden dag ging zij niet beter va ren, toen zij er nogthans in gelukte te ver nemen, dat haar man, op een uur afstand van de stad, in een klein dorp was gelegen. Die afstand was gauw afgelegd, en zij moest niet lange zoeken,,zij was zoo geiuk- Men >.:<-! werk van «DE POP£RINGHENAAR» 24 'tis droevend, maar daar is niets aan te doen. 4 20. Na ongeveer 50.000 mannen verloren De tijdsomstandigheden vereischen zulks.te hebben aan dooden voor de forten van Doch stel u gerust,"troost u, nog korte we-i Waelhem en Wavre St Catherine, zijn de ken, en de toestand-zal lx r zijn j vijanden er toch door geraakt en zoo zijn de En de arme vrouw sloeg'tien weg in naar! duitschers vrijdag noen 9 October 19i4 in Antwerpen. j Antwerpen binnengetreden. Toch zijn nog Doch zij had maar enkele stappeq gedaan 24 forten ongeschonden op 35 en zij missen of zij wierd tegengehouden door eenige geene kans om den vijand duchtig te beschie- soldaten. «Weet gij, vroegen zij haar, met ten en hem te verplichten daar vele mannen wien gij daar geproken hebt? - en kanonnen bijeen te houden. MeLéen oiiicier» was haar antwnord.Het feit dat Antwerpen is ingenomen,» «Ja, hernamen de soldaten, met een officier. Maar die officier, die bange, is onze De Koning, riep het vrouwtje, de Ko- Hoe Antwerpen ning! 01 wat is onze Koning toch een braaf Uit Lc Maiin van Parijs, 12 October Mededeelingen gegeven door den Engel- f sche Zeeraad. Den oproep van het belgisch gouvernement beantwoordend, zonden wij eene brigade voetvolk van het zeewezen, twee brigaden op zee en eenige groote ka nonnen om aan de verdediging vati Antwer pen mede te helpen. Binst de laatste week van den aanval tot aan den nacht van 5 October, het belgisch leger geholpen door de brigade engelsch voetvolk, verdedigde met bijval de lijn der Nethe, maar dinsdag morgen, 6 October moest de belgische macht voor het groote getal begeven. Het gevolg hiervan was dat geheel de verdediging zich moest terugtrek ken tot aan de tweede fortlijn. Dit grondverlies liet aan den vijand toe zijne batterijen te plaatsen met het inzicht de stad te bombardeeren. De verdedigingslijn binnen de forten werd woensdag behouden, rnaar iderstond de stad een schrikkelijk bombarde- heeft op alle Beigen een pijnlijken indruk gemaakt. Toch is dit voor den algemeenen gang der zaken van weinig belang, en be- hoevenwij ons daarover niet te verontrusten. Duitschland moest Antwerpen innemen om zijne bevolking, die begon ongerust te worden, over deze «groote» overwinning te kunnen spreken en intusschen te verzwijgen hoe het op geheel de lijn in Frankrijk achter uit geslagen wordt. Maar Frankrijk en Engeland beloven ons Antwerpen en zelfs geheel ons land van alle duitschers te ontruimen, en op hun mogen wij rekenen. Beter Antwerpen en Belgie in puinen vrij gevochten dan het ongeschonden en vrij ge houden door het opofferen van vrijheid en roem. (Verder zullen onze Legers meer bijzonder heden over Antwerpen vernemen.) helderder, het geheugen scherper, de zintui gen fijner. Het lichaam wordt krachtig, beter geschikt tot den arbeid en is zoo haastig niet ver moeid. Beproeft Te Poperinghe apotheek MONTEYNE, op volgerh «ersEïttSKi',r.s- T'ELYN te Y-peren apotheek L;*i:,)Y''E. Wanrpiu vraagt het volk de Vantieghem-Dupont? Omdat het de beste is menthet gedrag der engelschen in de ver jschansitigen en in het veld is den hoogsten j lof weerdig geweest. Uit rede der bescher- ming door de forten en in weerwil, van eene geweldige beschieting, zijn onze verliezen onder de 300 mannen op 8000. Men had kunnen de verdediging langer uithouden, maar niet genoeg echter om het zenden van genoegzame troepen mogelijk de bijzondere plannen te Geschiedenis ut OukBuuggk, oorspronkelijk door HENDRIK DE ZEINE. Hij was er niet gekend, alhoewel hij er reeds ettelijke malen den voet had gezet, want daar kwamen en gingen vele lieden, zoodat de goede weerdin ze allen moeilijk kon onthouden. Wen de grijze bezoeker de gelagkamer binnentrad, zaten vier mannen er aan een ta feitje te kaarten. Zij waren zoo diep in hun spel verslonden, dat zij geen acht sloegen op den binnenge- tredene, die zich in hunne nabijheid neder zette. Hij bestelde een glas bier en wanneer hem dit werd aangebracht, nam hij er een teugje van, ais met innige genoegen. De weerdin voegde er eenige woorden bij, over het weder en andere zaken, maar de bezoeker luisterde naar haar met niet veel aandacht, want deze was opgewekt door enkele woorden, die aan eenen der kaarten de mannen waren ontsnapt. Troef zot! had hij luidop geroepen, met feilen slag eene kaart pp de tafel slaan de. Hier niet dat vet Geheel uw erfdeel- tje moet er aan, Robbers Ctficotei te maken zonder 1 hinderen. De man, die hier werd bedoeld, was inder-i daad dezelfde welken wij op O. L. Vrouw Hemelvaartdagin zijn huisje met zijne vrouw De bejaarde man knikte en vroeg naar het juiste thuiswijs van den kerel die hem heiiitëlijk zeer verdacht voor kwam. zagen vechten, omdat zij het konijn, dat hij; Berten Robbers woonde niet verre en zijn gestolen had, liet aanbranden huisje was gemakkelijk te vinden. Bonifaas De drie andere kaarters waren eveneens! vernam van de gedienstige weerdin waar het juist gelegen wat en grifte de aanwijzing goed in zijn geheugen. Dan nam hij afscheid en spoedde zich te- mannen uit de buurt, doch van ietwat beter allooi dan de gemeene konijnendief. Dat de winnende kaartspeler van Robbers' erfdeeltje sprak, kwam voort uit het verteer rug van waar hij gekomen was, binnens- dat deze schoelie maakte, zeggende dat hij iets van eene oude moei had geërfd, dat goed van pas gekomen was in zijn huisgezin monde mompelend Heieen erfdeeitje Dat moet een der schelmsche nachtdieven zijn, want wat kent Wanneer de gezondene van den advokaatjeen beenhouwer van inbreken en stelen De dien uitroep hoorde, bezag hij den bedoelden S diefte in het kasteeltje gepleegd, is het werk man met scherp vorschend oog en meende'niet van Jan Celders, maar in tegendeel van op zijn gelaat een zweem van verlegenheid dien Robbers en compagnie. Wij'zullen daar te bemerken. I eens fijn achterkomen. Met bijzondere aandacht sloeg hij hemi Het moet,wel zijn dat de slimme Bonifaas gade en ving met gespitst oor al de gezeg-vastbesloten was klaarte in die duistere zaak den op, die deze vier kaartspelers hen lieten J te brengen, want 's anderdaags zette hij zijn ontvallen. j onderzoek voort en ging zijne ontsporigen Eensklaps stond de speurhond op en slib-1 thans rorid het buitengoed zeif inrichten, berde naar de huisdeur, want de weerdin Nauwkeurig nam hij de ligging der plaatsen was eventjes tot daar gegaan om in de straat op en kwam tot het besluit dat het aan éénen te schouwen. (man alleen vedstrekt onmogelijk geweest Moeder, zegde hij stil, wie is die man,j was in te brekeirten te stelen waar verschilli- welken men Robbers noemt Iemand uit de'ge menschen woonden. buurt j Terwijl de speurhond met aandacht rond- De herbergierster antwoordde verrastkeek, ontwaarde hij den huw io die in den Ja, mijnheer, 't is een der kerels van tuin onledig was, en hij ging bij hem. het Vrijbusch. Hij komt hier niet veel, want j Mijn vriend, sprak hij minzaam tot hij weet dat ik liever zijne hielen zie, dan dien reeds gedaagden tuinman, ik keek juist zijneteenen. Maar ik houd herberg, ziet get eens rond om te zien ltoe het toch mogelijk en men moet al aanveerden dat er komt. was dat die jonge beenhouwer, welken men Donderdag begon de vijand insgelijks eene hevige drukking uitoefenen op de ver bindingslijn, bij Lokeren. De belgische sol daten die dat punt verdedigden vochten vastberaden, maar het groot getal tegenstre vers verplichtte ze langzamerhand achteruit te trekken. In deze omstandigheden besloten de bel gische en engelsche Overheden de stad te ontruimen. De engelschen boden zich aan om den aftocht te beschutten, maar de ge neraal Guisse vroeg dat de engelschen de stad zouden verlaten hebben vóór de laatste belgische divisie. Na eene lange marsch in den nacht, na men de drie zeebrigaden den trein. Op die drie brigaden kwamer er twee behouden te Oostende maar het grootste gedeelte der eerste brigade werd door de duitschers aan gevallen ten noorden van Lokeren. Twee duizend mannen, officieren en soldaten moesten op Holland's grondgebied* treden en moesten te Hulst, volgens de wetten der onzijdigheid, de wapens neerleggen. De aftocht van het Belgisch leger ge schiedde in voordeelige voorwaarden al de geblindeerde treinen, alsook de groote ka nonnen werden gered. Vanaf Gent werd de aftocht der belgische en engelsche legers beschut door belangrijke engelsche versterkingen. Vele inwoners uit Antwerpen, mannen, vrouwen en kinderen hebben de vlucht genomen. De hoofdkerk, de Darcillestraat, de Van- breestaaten het Stuijveriberggasthuis hebben veel door de beschieting geleden. iw hi'wwn dat geen een geval van opstopping, van ontsteking of van slecht bloed weerstaat aan de Waltherypil wanneer deze wel genomen is. Depot apotheek Notredame, Poperinghe. en zeer oude menschen danvolgden de kruiwagens met de zieken e'rop. De toeloop dezer ongetukkigen vermin dert eindelijk en het verschijnen der solda ten-wielrijders toont ons dat het eigentlijke leger nu opkomt. De wagens van het bestuur komen eerst er zijn er van alle grootten en van alle vor men door groote peerden getrokken en met goederen en deksels geladen. In 't midden ervan verscheidene rollende duitsche keu kens, waarvan de geleider een prachtigen duitschen helm opgezet had. En dan gedurende verscheidene uren was het.een eindelooze stoet van ruiterij, geschut voetvolk, rijtuigen met minuties en compag- brugrnakers. De gekwetste soldaten en reeds uit Antwerpen weggezonden eest maar al deze die nog in het gast- 's waren met het gerief volgden, lhoewel mannen en peerden bewijzen ^ven der grootste vermoeidheid, werd de Thalsch in de grootste orde volbracht. Een groot getal soldaten zien er nog luiming ge zind uit,'anderen zijn ineen zwaren slaap 'gevallen en men zou denken dat ze zullen vjan hunne peerden vallen. Eene aandoenlijke betoog4ng. Londen, 12 October. - Het getal vluchte- lingen hier toekómeijltagroeit aile dagen aan. Heden kwamen ër 4sStrtqe uit Oostende en 9-90 uit Vlissingenjft zijn al Antwerpenaars De oorlogscorrespondent van de t h:: - i en (jan personen van Brussel, Leuven, in België, beschrijft als volgt het vertrekt Mechelen en omliggende 4je naar Antwer- van het belgisch leger uit AntwerpenI:eR waren gevluch^ Beschut door den nacht, is de laatste van Verklaringen den: Mi,lister van België. i 'wanen' Bordeux, 12 O.tScöER. De baron Guillaume, minister, van Bel<t«?j.,te Bordeaux, verklaart u jg dujtjcherg maar alleenlijk de stad Antwerpen bezetten. De meeste forten hou den nog. Men meldt met zekerheid dat de duitschers voor de forten van Waelhem en Wavre St. Catherine, 45.000 mannen verloren. heeft gevat en te Brugge opgesloten, hier in brak en stool. Zou hij dat waarlijk gedaan hebben, gelijk ik las in de gezet Op die vraag antwoordde de hovenier met riadrak Hoor, mijnheer, dat kan ik best verze keren, want ikzelf heb hem bij de policie! mijnheer, want ik belgische legerafdeeiing uit Antwerpen ver-* trokken zonder door den vijand verontrust te worden, en vanaf de eerste uren van eens dag, tot den avond laat, zag ik gedurig het; indrukwekkend visioen zich herhalen van' doortrekkende mannen, peerden groote kanonnen, veldstukken, busvverpe veldkeukens aan den vijand genomen en vati al wat in moderne oorlogen wordt ge bruikt. Een schadron ruiterij was gewapenci met lansen,, op de uhlarjjyi veroverd op het slagveld. ik had de kans door den stoet tegenge houden te worden teDit verschafte mij het genoegen den koning en de koningin te zien. De koningin, die de soldaten iegenloech en hun cigaretten toewierp, trok de eerste voorbij in eene limousine met bloemen ge tooid. Koning Albert volgde; zijn ernstig gezicht droeg het merk der onderstane be proevingen, maar hij was heel kalm en groette met koninklijke goèdheid de vermoei de troepen terug. De burgerlijke bevolking, hoe ontroerd ook door het onverwachte voorbijtrekken der troepen uit Antwerpen komende juichte luide toe om zijne oprechte? koningsgezindheid in deze droeve dagen toch te bewijzen. Maar wat oprecht aangrij-j pend was, 't was te zien hoe die soldatenDe bijzondere afgeveerdigde van het en- vermoeid door een zoo lang strijden zich fier gelsch dagblad Slomi»#- l*o*t te oprechtten op 't oogenblik dat de koninklijke Antwerpen, verhaalt als volgt den val van automobiels langzaan; voor hen trokken.Antwerpen Geheel hunne houding bewees hoe fier zijMet een anderen dagbladcorrespondent, zijn over hunnen koning soldaat. qieef jk in de stad tot op den oogenblik dat j de Duitschers hunne intrede in stad deden, TTA"f" ev caoll lArccir1 dan vluchtten wij in een automobiel-boot. vü JJCigloUU Op 2" October beslisten de Belgen zich over te geven, maarzij hernamen moed in Men morgen van-3" October, alswanneer het aanstaande toekomen d-ér engelsche zeeman- Ik had de gunst te Gent het buitengewoonman aangekondigd wferd. Deze kwamen toe en eigenaardig schouwspel bij te wonen den 4, vermoeid nA eene lange reis, niette- van het belgisch leger naar Gent trekkend. min beSaYe" dfzich seffens naar de plaat- Deze beweging werd aangekondigd door :serJ.wfar het gevecht ten hevigsten was. eene menigte vluchtelingen Het zicht dier!, Met hulp dezer versterkingen, konnen de - - - «belgen het geweld van den vijandelijken Londen, 12 October. arme lieden, van stad tot stad verjagen door de vrees der slagen van de vijanden die een menschenleven van zoo weinig waarde achten, kan niet ongevoelig laten. Ze komen hier toe, bijzonderlijk vrouwen en kinders, met pakken waarin alles zit wat ze bezitten van kleederen en wat voedsel. aanval verdragen. Verscheidene huizen der stad zijn erg be schadigd door de obussen, echter zijn er maar drie magazijnen afgebrand. uitputting, bloedarmoede, felèekekleuren, harkloppingere, oortuitingen, Zelf was er een die zijn kanarievogel mede bloedverlies en andere genezen in weinig dagen dooT de pil van Dr Raphael. Depot apotheek Notredame, Popernghe. had in eene kooi. Allen hadden hunne beste kleederen aan. Hunne processie werd onderbroken door het toekomen van een wagen vol jonge kinders Die schelmsche beenhouwer? Hij of iemand anders, hernam Bonifaas nier uit, welzeker heb ik dit gekunnen. ik met ongeduld. zag hem van den grond opscharrelen, daar De hovenier stak de vinger op. tegen de haag. Ziet gij dit gat Daar kroop Ho sprak hij levendig, ziet gij dit ven hij doorster Daaj; hebben zij eene ruit uitgesneden. Hum Hoe laat was het dan 10f beter dat heeft de beenhouwer gedaan Hoe laat Ha ik was zeer vroeg op.,Hij, alleen Onmogelijk heb veel werk. Het kon j —Welnu, dan moet hij medeplichtigen ge- aangeklaagd. i zoo wat vier ure en half zijn. j bacj hebben. Het kan niet anders zijn. Maar Gij zelf Ha en gij meent dat die jonge been- j toch is hij plichtig, want ik heb hem otn vier Ja, want ik heb den schoelie zien weg-; houwer den diefstal zou gepleegd hebben, u. jangS de haag zien opkruipen, vluchten. (wanneer de dag reeds aangebroken was? Wat zeer goed mogelijk is, immers die Wien Dat ware erg dwaas geweest van hem. Neen, jongeling zal daar liggen slapen hebben. Dien jongen beenhouwerHij was ge- mijn vriend, de dieven moeten met verschil- jDe hovenier stelde den stap achteruit, wis door de haag gekropen met zijnen buit, iligen geweest zijn en hun stouten slag in den Slapen! morde hij ongeloovig, wat, want toen ik hem zag, scharrelde hij van (duisteren nacht gepleegd hebben. Zeg mij, moest hij daarom naar hier komen. Had hij den grond op en liep blootshoofds weg. hoe komt liet dat de wachthond niet heeft geen bed Blootshoofds j, voor geblaft t jai j-oc[1) weêrvoer Bonifaas, maar en Zooals ik zeg, want toen ik verder was Wel vervlektomdat hij niet meer kon.zijn gevallen in 's menschen leven dat men vond ik zijne eigene muts. Ik ging z,e natuur-De deugniet heeft hem met een bolletje ver- njej jn zj:n bed maar op den grond ligt te lijk naar "v>ester Irarren. wanneer ik jgiftigd. Het arm beest lag 's morgens dood snorken. Zijt gij'nooit dronken geweest vernam dat hij in den naenrifeosiouiihoc&g Mjii hok. Mijnheer! riep de tuinman geërgerd was bestolen geworden. - Ziet ge wel! Zou een enkel man dit „jt, wiens ietwat roode neus als eene leven- De hovenier verzweeg zorgvuldig dat hij den alles alleen hebben kunnen doen ik denk cjjge aj<i van beschuldiging was. jongen beenhouwer geenzins had zién weg- van neen en volgens mij moeten hier ver- Bonifaas wist vooraisnu genoeg, loopen, maar enkel op stap voortschrijden.schiilige dieven huis gehouden hebben. Ha Hij groette den verbluften hovenier met Hij zegde ook niet dat hij voornemens ge- Hebt gij ook niet' vele voetsporen ont- cen spottend lachje en ging heen, binnens- weest was die sthoone en nog nieuwe mutsdekt rond het kasteeltje. monds mompelend voor hem te houden en ze^aüeenlijk dan ge-De hovenier knikte en weêrvoer bedenke- Qeen twijfel is nog mogelijk. De dief- toond had aan zijnen meester, wen de dief- lijk: stal werd gepleegd door den kerel uit het stal werd ontdekt. j Voetsporen, ja, maar van wie Jan en Gij vondt zijne muts, merkte Bonifaas ern- alleman is alzoo komend rondloopen, om te stig aan, maar gij kondet hem toch niet be- kijken en daardoor stonden er seffens veel schuldigen in het kasteeltje binnengebroken voeten in de aarde. te zijn en gestolen te hebben. Natuurlijk. Maar zeg mij, hoe zijn de Wat gij zegt,' mijnheer riep de hove- dieven in het woonhuis gerocht. Vrijbusch met zijn erfdeeltje. Ha Berten Robbers, wees maar op uwe hoede 1 Het zweerd van Damociés hangt boven uw hoofd. De speurhond ging de stad weer binnen. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1914 | | pagina 1