Inhuldiging van Eerw. Heer Bouteca c.h Pastor te Zandvoorde bij leper 13-8-1933 rnmmaamammm. In 't Binnenland BERICHT VERMAKELIJKHEDEN POPERINGE - KATH. KRING K0STEL00ZE PRIJSBOLLING KATHOLIEKE KINEMA ZONDAGVIERING DUBBELMETER AKROBAAT DE WEDLOOP OM DE DIAMANTEN DE STALEN REUS WATOU GENTSCHE AUT0SCH00LI ROUWBERICHTEN MELKERIJBOTER PICKHOUT IEPER UURWERKEN JUWEELEN ZILVERWERK tn goed sierlijk en mooi. Ani Cc Doopvont: v:or Adams schuld verloren En voor Gods oogen doodgeboren Hcevelen zult gij hier het leven Poor 't heilig doopsel wedergeven. Aan den Biechtstoel: Zijn lieve Paroeh;~nen Zal hij krachtig r vermanen En hun wijzen waar gewis 't Waar geluk te vinden is: Aan den Preekstoel: j zweerd des woords weze in uw mond Zoo spreekt U God in d'heilige boeken Zoo moge u Gij, die God ons zond üw woord ten strijde ons steeds verkloeken. Aan den Altaar: 't Onbloedig offer door uw handen opge ldregen Brengt over 't biddend volk de volheid van [Gods zegen. Aan de H oogzaal Laat den orgel zijne klanken Dreunen in een blijde akkoord Dat ons stem in helder klanken Opwaarts door de 'beuken boort. is„o.>V Aan het Klooster: C redo 'volgens het geioof IJ verig priester leer ons leven It icht de zielen bij ,'t gesloot I n den dienst van 't Opperwezen E nger sluit den vriendschapsband L aat in vrede ons betijen B outeca's gezalfde hand O ogst der zielen doet gedijen U itverkoren is dit uur T rouw volgt ieder Uwe wenken E lk verwarme uw liefdevuur C hristus zal ons gratie schenken A chtbare Herderwees gegroet. Welkom! hoera! heil en lang leven Heer Bouteca door God gegeven Hoed Zandvoorde's jeugd met kloeke hand Wijst haar de weg naar 't vaderland. Wees welgekomen, waarde Heer Zoo klinkt des Zusters blijde groet Onder uw hoede gaan wij verder De jeugd opleiden lijk het moet Hebt Ge ons soms van doen Ge weet We zijn tot allen dienst gereed. De heele meisjesschare Juicht U nieuwe Priester, hier alle heil toe. Aan de Gemeente Knechtenschool: Ingang Schoolhuis: Wees hier, priester, de brave Herder van de Heilige Schrift Voor al uw parochianen Wij volgen U trouw. Ingang School: De gansche scholejeugd Tot in de ziel verheugd Roept ET, o Herder goed God make U 't leven zoet! Hij schenke U lange jaren Tot heil der Zandvoordenaren. «o»-11 PRAALPOORTEN, Poort Desrousseaux: i Burgervader, bestuurleden, bevolking Bieden U nu hunne vurige Wenschen van welvaart. Poort Desmadryl: Ieder die zijn plicht voldoet Brengt den Herder zijnen groet Poort Verhalle; Waarde Herder leer Uw toevertrouwde Volk hier Christus Wet en wille naleven. Poort voor de kerk (Legi Dat uw woord en werk In ons dorp en kerk Ons zielen hoede Ons zielen voede Ons voere naar Gods troon Ons winne d'eeuwige kroon. «O» OPSCHRIFTEN LANGS DEN $£EG- Bij Emeri Dcsrouseaux: 3m. Desrousseaux, vrouw en kind j Zijn heden blijgezind 't Was hun uiterste verlangen Heer Pastoor eerst t'ontvangen Wenschen hem hier lange Jaren In ons midden te bewaren Bij Rom. Desrousseaux: Waarde Heer Pastoor 't volk alom' Zegt van herte U wellekom. Bij Nestor Vaye: Heer Pastoor Wijt voor allen evengoed roor de armen mild en zoet lijt ons steune sterk en vrom •Si wij roepen luid Welkom Bij Piéter Bourgeois: 'leer Pastoor mijn huls is niet groot laar 'k. win toch eerlijk mijn brood k durf mijn huis aanbevelen 'oor hen die geerne een spelke spelen oor lekker bier, likeur, of wijn uilen altijd welgekomen zijn. B!j Omer Kerkhof: iochte.gij door blijde dagen lier de staf des Herders dragen 'ol van vrede, vrij van druk oor uw heil en ons geluk. Bij Wed. Ch.-L.Waye: 1 Zandvoorde staat gepint ïdereen is welgezind oo brengt gij nader rhet gulden hert reugd in deugd, en troost In smert» Bij Gustaaf Deseamps: Woede Herder wèes welkom Hier in ons dorp alom Wij vragen onzen herder voor kalant Zn wenschen hem hierna 't heilig land. Bij Picter Grijson: 'outeca gelijk Braceval t tichten vrede overal. Bij Leon Valois: eef als herder voor 't altaar -ot het heilig Jubeljaar. Bij Edw. Coudron: eel het dorp ls in feest dereen verheugd van geest -'ensch U herder uit ter hert -eil en vrede, nimmer smert. Bij Henri Lemenu: P dezen blijden dag eg kick, kanon en vlag it Zandvoorde vol moéd Wjn nieuwen Herder groet. Bij Gaston Deseamps: bokaal der Christen Werklieden omen ook hun hulde aanbieden an Pastoor Bouteca van hier '«bchen wij een goed bestier. Bij Em. Puypc: Ij wenschen kort en goed -e» Herder onzen groet. Ikemgrcet van den Heer Burgemeester aan den nieuwen Herder; van links Z. E. H. Vromant, Deken te Meenen; E. II. Bouteca, de nieuwe Pas toor; E. H. Socquet, Bestuurder te leper. EENIGÈ OPSCHRIFTEN Bij Marcel Vandoolaege: Welkom, achtbare Herder. Bij Leon Talüeu: Wij wenschen onzen Herder Heil en zegen, op al zijn wegen. Bij Gustave Delbecque: Houd hier stil en ga niet verder Blijf bij ons en wees ons Herder. Bij Alfonse Willecome: Ja U wees hier hertelijk welkom Rechtschapen zieleherder. Bij Jules Deman: Zij priester Gods, hier welgekomen Wij hebben blij het nieuws vernomen Van uw benoeming van Herder hier. Bij Arthur Loridan: Arthur Loridan de varkensslachter Die blijft ook niet ten achter En wenschen den heer Paster Lange jaren Goed bestier, vrede en welkom. J Bij Henri Verbeke: De Vlaamsche vlagge wappert Vandage blij en welgezind En laat zijn plooien golven Door 't waaien van de wind. De Vlaamsche vlagge wappert Omdat onzen pastoor gewis Een goede zielenherder Maar ook een Vlaming is. Bij Valeer Leupe: Wij wenschen welgemoed Den Herder onzen groet. Bij Cyrille Vermeersch: Welkom Eerweerde Herder. Bij Henri Hollinck: Mochte gij door blijde dagen Hier den staf des Herders dragen Heer Pastoor, welkom alhier Henri Hollinck winkelier. Bij Jerome Thoma: In vrede, rust en vreugde Doorbrengt alhier uw dagen 't Is hetgeen wij aan God Uit ganscher harte vragen. Bij Jules Hoornaert: Heden vieren wij het feest Van onzen Herder mee Vliegt de blauwvoet, storm op zee. Bij Remi Nyst: Eerweerde Pastoor wees welkom Doe steeds om wel, en ziet niet om. Bij Jules Loridan: Eerweerde Pastoor wees welkom Hoort men roepen hier alom Konden wij U lange jaren In ons midden steeds bewaren. Bij Jules Verbeke: Wees welkom geachte Herder Voor uw vleesch en ga niet verder 'k Verkoop saucissen en korteletten Om de Zandvoordenaars te vetten En daarbij een goed glas bier Heer Pastoor kom alhier. 1^' Bij Henri Verbeke-Vandoolaegef De Vlaamsche vlagge wappert ln de wind Alle Vlamingen zijn blijgezind Wij wenschen U, Eerweerde Heer Nog lange jaren goed beheer En leid uw schapen recht door zee Vliegt de blauwvoet, storm op zee. Bij Madeleine Verbeke: Wees welkom geachte Herder - Lees dit schrift voor U gaat verder - Van U gelijk van andere menschen. Zou lk mijn gunste wenschen. Bij Cyrille Derudder: Wees welkom geachte herder Komt tot hier en ga niet verder Koopt van mij petrol en bier Dan wordt ik nog rentenier. Bij Emeri Derudder: Mochte gij door blijde dagen Hier den staf des Herders dragen Vol van vrede vrij van druk Voor uw heil en ons geluk. Bij Cam. Verbeke: Uit ter herte wenschen wij Heil en welkom, gul en blij Wijze werking wijs bestier U onze nieuwe Pastoor hier. Bij Victor Bourgeois: Om aan -ons brood te geraken Behoeven wij confectie te maken Maar nu moet schaar en naald ter lijde Wij vieren feest en juichen bijde Dat het rustig weerklink alom Eerweerde Herder wees welkom, j Bij Albert Vercaigne: Eerweerde Heer Bouteca Heil en welkom ja En gemeend proficiat Maar ook vraag lk dat Sticht eensgezindheid, edele band 't Houdt te zamen volk en land Met uw goede raad en rede i) Maakt de zoo gewenschte vrede Met die vree in dorp en woning Zijt gij onze priesterkoning. Bij Jerome Lepercq: Ter gelegenheid van dit feest Versieren wij om ter meest En wenschen den Heer Pastoor hie?. Een goed en lang bestier. Bij Pharailde Deketelaere: Heer Pastoor wees gegroet Zijt voor allen mild en goed Ik wensch U nog een lang bestier Met de Zandvoordenaren hier. Bij Frans Jacobs: Heer Pastoor wees gegroet Doet uw misse kort en goed In den biechtstoel niet te hard In den preekstoel maar een kwart.'] Bij Isidoor Igodt: De priester des Heeren Dien wij vereeren Ontvangt ons welkomgroet En schenkt uw zegen zoet. Bij Jules Igodt: Mochtet gij door blijde dagen Hier den staf des herders dragen Vol van vrede vrij van druk Voor uw heil en ons geluk. Bij Wed. Deman: Wees welkom, Heer Pastoor Het is tot uwe eer Dat ik mijn huis pareer. Bij Emile Ghesquièrei Wij wenschen den Heer Pastoor hietf Een goed en lang bestier Een lang en rustig leven Met deze die hem omgeven. Bij Camille Nuyttcn: Wij zijn in vreugd, wij zijn in feest Daar wij de inhaling vieren Van hem die ons met hert en geest Ais herder zal bestieren. Bij Emeri Masschelein: Welkom van Emeri en Rosalie. Bij Henri Pannecouque: Eerweerde Herder, welkom. Bij Wed. Desire Grijmonprezj Elks gelaat van vreugde blinkt Ieder stemme blij nu klinkt Klein en groot, 't is verblijd Omdat gij hier nu Pastoor zijt. Bij Henri Vaye: Putten maken, centen garen Doe ik sinds zoovele jaren 'k Doe 't geerne zonder fatsoen Om mijnheer. Pastoor pleizier te doen. Bij Theo Derudder: Geachte Herder Welkom. Bij Wed. Remi Vandermarllere: Welkom herder hoog geprezen Elk wenscht U veel geluk en zegen En hoopt U hier zeer langj jaren Tot ieders welzijn te bewaren. Bij Melle Celine Vandermarlières Eerweerde Herder wees welkom Doet om wel en ziet niet om Mochte God U lange Jaren Tot ieders welzijn U bewaren Bij Jules Lamerand: Wees welkom geachte Herder Zie hier binnen ga niet verder 't Is hier herberg, winkel en boerderij Niet ver gelegen van de pastorij Wij moeten nu ook het volgende wijzen Dat wij verkoopen aan matige prijzen. Bij Gustave Cailliez: Heel het dorp ls ln feest Iedereen verheugd van geest Wenscht U Herder uit ter herte Heil en vrede nimmer smerte. Bij Wed. Desire Cailliez: Wees welkom ln ons dorp eerweerde vader Zegen uwe schapen al te gader En wij verhopen dat door U Gods zegen Op ons zal vallen als een zalvende regen Mochten wij U veel jaren Als Herder midden ons bewaren. 5BSES POPERINGE STADSNIEUWS Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek VANDEPLAS. Indien gij u op reis begeeft verwaar loost nooit u van één of twee MONO POEDERS te voorzien, want het ls het eenige en echt geneesmiddel tegen hoofd-, schele hoofdpijn, zenuwlijden, razende tandpijn of rhumatiek. Te verkrijgen in alle Apotheken. De Boerinnengilde naar Beauraing en Han. Zondag avond, 27 Oogst, worden de inschrijvingen gestaakt, voor de reis van 17 en 18 September. Het Bestuur. De Hoppcpluk begint algemeen Maandag aanstaande. Landbouwers, houdt orde op uw hof. Zorgt dat alles eerlijk verga. Denkt er ook aan op tijd uwe lijs ten van vreemdelingen op het politlebu- reel in te dienen. AAN DE HOPPEPLUKKERS HEDEN ZONDAG 27 OOGST 1933 (zonder inleg) 250 FRANK PRIJZEN voor al de Leden van «Katholieke Kring», Katholiek Muziek en Kristen Midden stand. Inschrijving vanaf 3 uur; om 4 uur STIPT, uitloting der pelotons onder de liefhebbers die AANWEZIG zijn. ZONDAG 27 OOGST 1933. POPERINGE. GaaiboUing in «t Zwijnland bij Fernand Tempervilie. Be gin te 2 uur. POPERINGE. Geit te verhollen door den uil, In de Wagenmakerijbij Jozef Vasseur-D'Hooghe, gegeven door Achiel Vanhove. ABEELE-STATIE. Groote Vliegende Flesschenscbieting, bij Parasote Louis. VLAMERTINGE. Herbergkermis en Muziekavond bij Aloïse Deraeve, St An- driesBrandhoek. SSf" Doe uwe herbergfeesten iniasscben in dit blad. Minimum 4 frank; boven de vier regels: 1 frank per regel. Zendt ons de inlassching met bedrag in postzegels. eBEWBBBBHHaaBBBBSOBBBBBaiU STAD POPERINGE Lokaal: Christen Volkshuis. In gemeenzaam overleg fusschen Chr Vakverbond en het Hopverbond wordt: 1. - De loonprijs voor den Hoppepluk vastgesteld als volgt: 65 ctm. per kgr. op de kost. 50 ctm. per kgr. kost en slaping. 2. - Er kan gebeurlijk een afzonderlijk akkoord worden gemaakt volgens den aard der hoppevelden opdat de hoppe- phiKzers in alle geval aan een redelijk loon zouden geraken. 3. - Hooger vermeide overeenkomst ls verstaan mits volgende voorwaarden: a) De hop moet geplukt worden vol gens de vereischten om prima hop te be komen, bel per bel, zonder blaren noch staarten, t.t.z. dat de geplukte hop door een zeef moet gaan, gemaakt in tralie draad met een mazenwijdte van 5 op 4 ctm. b) In eik akkoord wordt het princiep gehandhaafd dat er 15 ctm. per kgr. min betaald wordt aan plukkers die kost en slaapgelegenheid krijgen dan degenen die plukken op den kost. c) Indien 't werk gedurende de eerste acht dagen verlaten wordt zal er 10 ctm. per kgr. min betaald worden. d) de plukkers worden aangezet mee te helpen opdat de hop in de streek van Poperinge een goede faam zou krijgen. e) De werkgevers moeten zorgen voor behoorlijken kost en fatsoenlijke slaap gelegenheid afzonderlijk voor beide ge slachten. Het Bestuur van 't Chr. Vakverbond van't gewest Poperinge. Het Bestuur van 't Hopverbond van 't land van Poperinge. Poperinge, den 18 Oogst 1933. ZONDAG 27 OOGST, te 4 en te 8 uur. MiAANDAG 28 OOGST, te 8 uur. Actualiteiten Merkweerdigheden Een pinte goS bloedt TOM TYLER speelt ln deze mooie Far West-film een prachtige rol en boeit zijn toeschouwers tot gejaagde spanning toe. Groot dramatisch spel met GASTON GLASS, ALBERTA VAUGHN, ANDERS RANDOLF. De Stalen Reus is doorspekt met fijne comische tooneelen, die den dramatischen grondtoon van het stuk op uitmuntende wijze onderlijnen en door hun aangrijpend contrast een vroolijke kleur afwerpen. HOPPEPLUKKERS Opnieuw verblijft gij hier zooals Ieder jaar, voor enkele dagen in de streek. De christene bevolking van Poperinge en om liggende heet U welkom! Ge komt hier voor uw stoffelijke be langen, we wenschen U een goede en rijke pluk. Doch, ais christen menschen zult ge ook uw geestelijke goederen wil len behertigen. Geen een van U zal voorzeker nalaten de Zondag naar de Mis te gaan. Wat ge thuis doet, zult ge hier doen. 't Is uw plicht, volbrengt hem. Uren der Missen te Poperinge: SINT BERTINUS: 6-7-8-9-10 uur. SINT JAN: 6-7-8 y2'-10 uur. O. L. VROUW: 5 %-7-8 %-10 uur. De H. Hartebonden. verwachts belet is. Dus, vergadering uit gesteld tot later. De leden zullen kennis krijgen der eertskomende vergadering. Maandag 28 Oogst, te 8 uur, vergade- I ring voor het Bestuur van den Ziekenbond alsook voor het Bestuur van het Trom- petterskorps. Dinsdag te 8 uur, vergadering voor het Bestuur der K. A. J. Donderdag te 8 uur, vergadering voor het Bestuur van 't Syndikaat. GRENSARBEIDERS. Wie zijn Fron- I taUerkaart niet terug ontvangen heeft mag zich aanbieden in 't Volkshuis om een werd hij door de politie ingerekend en nieuwe aanvraag te doen. Formulieren Maandag morgen reeds door den rechter liggen gereed om in te vullen. voor twee jaar naar Merksplas gezonden. ZIEKENBOND. - De ziektebevnjzen PIotseling overlijden. - Sedert eeni- Stemt voor ons, wij zijn de beste Zoo schreef iedere partij. Weet ge wat er op het leste, Bij ons overbleef der kwestie? Moeder zei: 'k Stem vrank en vrij F. C. JACOBS SUIKERIJ. gen tijd gevoelde zich Jules Taveirne, landbouwer, oud 73 j., wonende al den moeten ingediend worden vóór het einde der maand. Opgelet! SYNDIKAAT. De roode kaarten I kant van St Juliaan, zich nu en dan on- moeten afgeleverd worden tegen 2 Sep- weif doch Vrijdag laatst verergerde zijn tember ten laatste. toestand zoodanig rap dat de man op tien VROUWENGILDE. Vergeet uw con- minuten in lijke lag. gres niet te leper op 3 September. Alle ,T 1 Rond het Belfort. Nu dat men be zig is de naald van ons Belfort te beves tigen, gaan vele oogen naar omhoog om dat werk na te gaan, doch velen en kun nen zich niet verstaan aan de vreemde verdeeling der standvensters, 't Is inder daad een aardig voorkomen, maar zij leden worden dringend uitgenoodigd. 't Begint te 2 uur om te eindigen rond 5 u. COÖPERATIEF. Reklaamweek in de 2 winkels van 18 tot en met 28 Oogst. Zijt ge er al geweest? VRIENDEN VAN LOURDES om O. L. V. te verheerlijken, helpt mij school en I mogen zich gerust stellen, want die schik- patronaat bouwen tot kerstening van pa- king is deze van het aloude Belfort. Daar- rochiejeugd. Postcheck 139.485, Pastoor bij Ingenieur Coomans is man genoeg Renson te Xhendelesse. «o» NIEUWS UIT IEPER IEPER. Dienstdoende Apotheker. om te weten wat er te doen staat. Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. VRIJE BEROEPSCHOOL IEPER UITSLAGEN. Met het einde van het schooljaar 1932- 1933, op 14 Augustus laatst bekwamen in de Vrije Beroepschool, ter stede, de vol gende leergasten hun uitgangsdiploma. I, - AFDEELING PAS en MEKANIEKWERK. Met voldoening. Thorré André van Vlamertinge; Dervaux Albert van Zille- Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 ure en van 1 tot 7 ure, de Apotheek VAN WALLEGHEM, Statiestraat. YPRIANANAAR DE PANNE. Heden Zondag, 27 Oogst, wordt de Har monie Ypriana van leper verwacht in De Panne om er een concert te geven. Een groot getal Eereleden gaat meê. Ziehier Programma dat zal uitgevoerd worden: Dejanire, marche cortège St Saëns I beke; Belpaire Joseph van Houtem; Vol 2. Guillaume Teil, ouverture Rossini cke Marcel van Wervik; Merlevede Ka 3. Ballet des Deux Pigeons Messager miel van Reninge; Lapere Albert van Be- (Entrée des Tziganes; Scène et celare; Vanhollebeke Robert van Komen; Pas des deux pigeons; Thème Blomme Albert van Langemark-St-Juli- et Variations; Divertissement; aan; Deraedt Albert van Zonnebeke. Danse Hongroise; Finale.) Met onderscheiding. Victoor Sylvere 4. La Dernière Serenade Van de Walle van Kemmel; Samyn Roger van leper; voor Saxophone Alto. Blondeel Albert van Poperinge 5. Rapsodie Hongroise Nr 2 Lizst Met groote onderscheiding. Lefever (arr. Bury) Albért van Wijtschate; Debreuck Albert IEPER'S ZANGKRING I van Elverdinge. NAAR OOSTDUINKERKE. Op Zondag 27 Augustus te 3 uur, zal de Iepersche Ttoelkring, gemengd koor, ln het gasthof «Duinenhof», Duinpark, Elverdinge; Vandenberghe Joseph van Oostduinkerke, een opvoering geven van Houtem; Vanthorre Daniël van Wijt- oud-Vlaamsche en oud-Nedferlandsche schate. II. - AFDEELING SCHRIJN- en MEUBELWERK. Met voldoening. Dreulle Gerard van PLECHTIGE EEREMIS VAN E. P. BOEDTS liederen en koren. Aan de badgasten wordt hier een bui tenkansje aangeboden. De Tinelkring is Immers een flink gedrilde zangersgroep die sedert jaren, ook buiten West-Vlaan- OPENING VAN NIEUWEN WINKEL Een nieuwen winkel van kruidenierswa ren komt geopend te worden bij JULIEN SUFFYS-DEPUYDT, Veurnestraat, 27, Poperinge. Huis van vertrouwen. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) I BIJHUIS': Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rljoefeningen Gemak van betaling KORTRIJK, Gentschensteenweg, 211 Vakantieleeigangen. Bij Jules Vaye: Wees welkom herder hooggeprezen Wij wenschen u veel geluk en zegen Met uwe inkomst brengt ook mede Eendracht, welvaart, lieu en vrede. Beleefde uitnoodlging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen Van de GEZONGENE JAARMIS op Zon dag 27 Oogst, te 9 uur, in Sint Bertlnus- Jkerk, voor HEER HONORÉ POLLEY. Van wege de Weduwe en Kinders. -«o» Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der EERSTE ZESWEKENMIS, op Maan dag 28 Oogst, te 9 14 uur, ln O. L. Vrouw- kerk, voor HEER ALBERT FERRAND Echtgenoot van Vrouw Elodie Hoorelbeke. Deze bedankt tevens allen die tegen woordig waren tijdens den Lijkdienst en de Begraving om den blijk van genegen heid alsdan betoond. «O» PENSIOENEN De personen geboren ln de maand OOGST, moeten op heden Zondag mor gen naar 't Volte-huis, lepelstraat, vanaf 9 tot 11 uur, komen met hunne pen sioenkaart cf om hunne storting te doen. Personen uie begeeren te storten voor hun ouderdomspensioen moeten hun nummer aanvragen vooraleer zij verjaren. De mannen storten 120 fr. en de vrou wen 60 frank. 't Is de laatste Zondag dat wij de storting ontvangen voor de personen ge boren in deze maand. Pectoral Dupuis. 't Is de beste re medie bij het begin van een kwaadaar dige valling of griep; zij doet spoedig den brand in de ademhalingsorganen verdwij nen. De doos 6 frank, bij H. NOTREDAME, Groote Markt, Poperinge. BELANGRIJK BERICHT Het HUIS R. BEAUPREZ heeft de eer het geacht publiek te laten weten dat vanaf 1 SEPTEMBER de woonst van Ieperstraat, 16, overgebracht wordt naar DOORNSTRAAT, 32, POPERINGE (bij den Gazeketel). Alle slach van planten, afgesneden bloemen, fruit, enz. worden als voorheen verkocht in 't GROOT en in 't KLEIN. BEDANKING i IEPER. Mijnheer Dr Veearts Edmond Caene- peel; Mijnheer Dr Veearts Alfred Oaenepeel en Mevrouw, geboren Marie-Louise Dael- man en Kinderen; Mijnheer Ingenieur Laurent Proot en Mevrouw, geboren Isabelle Oaenepeel en Dochter; Gansch de Familie, ln de onmogelijkheid te beantwoorden aan de ontelbare blijken van genegenheid, betoond ter gelegenheid van het afster ven van MEVROUW EDMOND OAENEPEEL bedanken alle Vrienden en Kennissen om hunne treffende deelneming in hun rouw. STERFGEVALLEN WESTVLETEREN. Mevrouw JULIANA-ROSALIA LEROY Weduwe van Mijnbeer Henri Landtsheere, geboren te Westvleteren op 3 Mei 1848, is aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen op Maandag 21 Oogst 1933. De PLECHTIGE LIJKDIENST, gevolgd van de BEGRAVING zal plaats hebben op Maandag 28 Oogst, in de Parochiale kerk van Westvleteren, te 10 uur. Beleefde uitnoodlging aan Familie, Vrienden en Kennissen den rouwdienst te willen bijwonen. Van wege de Kinderen en Kleinkin deren. Boom omvergereden. Woensdag avond, rond 11 uur, is een autocamion, be stuurd door zekere Creyf Lucien, uit Gent, op den Elevrdingschen steenweg, nabij de herberg Het Hof van Commerceop een boom gereden. De boom, die een om trek had van minstens 50 cm., werd met wortel en aarde uit den grond gesmakt. Noch de voerder, noch dengene die hem vergezelde, bekwamen eenig letsel, maar de autocamion was deerlijk gehavend aan het vorengedeelte. Arm gebroken. In de verleden week waren enkele knapen rond de statie aan het spelen met eene dra:.k. Onder hen bevond zioh de kleine Henri Masschelein, ,12 Jaar, zoontje van Oscar Masschelein, wonende Iepersteenweg, nabij de herberg Middelburg Toen de jongens de dfaak wilden doen opgaan bleef even de staart ervan haperen in een boompje. Om deze los te maken stonden de kna pen leerke, met de kleine Masschelein al boven. Plots brak het boompje door zoo dat de kleine ten gronde stuikte en den linker arm brak. Thans is de kleine stilaan aan het ver beteren. Stand der Werkloosheid. Zaterdag 184; Maandag 171; Dinsdag 160; Woens dag 157; Donderdag 158; Vrijdag 156. Versche, Zuivere, Gewaarborgde alle dagen te verkrijgen bij JULIEN DENECKER-DE COCK, Gasthuisstraat, Poperinge. Wilt gij goed purgeeren, zonder buik pijn, zonder tijdverlies, op gemakkelijke, eenvoudige, zekere en spaarzame wijze? Neem de Roode Pillen van L. Dupuis, Jumet. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinge. VOLKSHUIS - POPERINGE Zondag 27 Oogst, algemeene maande- lijksche vergadering voor de Kajotsters. Uitstap naar het bosch achter de Lovie Samenkomst aan 't Volkshuls te 3 uur: allen in kostuum en in blijde eensgezind heid naar Gods vrije natuur. LANDENAARSBOND. Op vandaag moest er vergadering zijn voor den Lan- denaarsbend. De voordrachtgever komt ons .zooeven te laten weten dat hij op 't on- Met onderscheiding. Vandenberghe Maurice van Houtem. III. - AFDEELING COUPE en CONFECTIE. Met voldoening. Verfaillie Oscar van deren naam verworven heeft, eerst onder Komen-ten-Brielen; Vanraes Marcel van leiding van wijlen G. Desram-ault, en Wervik; Morlion André van Langemark, thans onder die van R. Kerkhof. Van Met onderscheiding. Thorez Georges Zoute tot De Panne worden de badgasten van poelkapelle; Cruydt Hector van Zon- in grooten getalle verwacht. nebeke. ST MICHIEL'S TURNERS. Met groote onderscheiding. Vanden Zondag 3 September 1933, te 17 uur, buicke Gemain van leper; Coulier Hubert op de Groote Markt t'Ieper, Turnfeest van Gijverinkhove. door de St Michiel's Turners van leper. SOCIALISM. De socialistische stoet van Zondag 1.1. liep t'Ieper kalm en zonder belangstel ling af. De huidige strijd onder socialis ten in Engeland, Frankrijk, Holland en Belgie bewijst dat het socialism geen Ideaal, geen doel, geen programma en geene leiding heeft. Sedert dat het over 60 jaar opkwam, gelukte het, enkel, zijn kopstukken te I voeden en te vetten met de gevraagde bijdragen zijner leden, en met hun bin nenwerken in kapitalistische banken en I fabrieken volgens 't oordeel van M. Ma- quet, burgemeester van Bordeaux, op het socialistisch congres van einde Juli 1933. Zullen de werklieden nog langer een deel van hun werkloon laten afdoen door die het handwerk ontvluchtten om door kieswerk op te komen? INHULDIGING VAN EERW. HEER REMAUT als Pastoor van St-Jan-ter-Biezen juist allerhande St Niklaaskermis. 't Is dus Zon dag 27 Oogst de jaarlijksche kermis van St Niklaaswijk. 's Namiddags groote rij- wielkoers voor beginnelingen, met de me dewerking van de Iepersche Wielrijders club. 700 Fr. prijzen en premiën. Beker Belga. Trui Het NieuwsbladOm 3 uur inschrijving: herberg Den HertVer trek Prince AlbertAankomst en prijs- deeling Café de la Tour Om 5 u. groote ballonwedstrijd voor kinderen. 50 Fr. prijzen. Inschrijving ln de j herberg A la ville de RenaixPrijsuit- deeling den 10 Sept. om 7 u. 's avonds ln EERW. HEER REMAUT. Zondag 20 Oogst werd hier de plechtige aanstelling gevierd van den nieuwen Her der E. H. Remaut. Groot en klein had er het zijne bijge dragen om den nieuwen Pastoor te be wijzen dat hij hier welkom is en tevens de steeds trouwe genegenheid aan den Priester te betoonen. de «Ville RoubaixDaarna groot open- Il um', w,er? ,E' H; Reirmut verwel- lichtfeest opgevolgd van het volksbal. gtagen^hem tebemoei tot bij Maandag 28 Oogst, groote vuurvogel- Achmf PeTv Door dezl ^Den voor schieting; 150 fr. prijzen, om 4 ure in de herberg «A la ville de Roubaix». Prijs uitdeeling in de herberg A Ia ville afgegaan werden de Heeren Geestelijken geleid naar de zaal van den Boerenbond d'Ypres- Om 5 ure rijwielkoers voor I onderbeginnelingen beneden de 18 Jaar, dTOhte7 van ^er Gas"on De^berder- 30 km. 100 Fr. prijzen en premiën. In-1 m van e Gaston. ue neraer schrijving in de «Café de la Normandië». Om 7 u. 's avonds, allerhande volks spelen voor mannen en vrouwen in ver- schillige herbergen. Handels- en Nijverheidskamer. staf werd aangeboden door een zoontje van Heer Jerome D'Arras. Daarna stapte de stoet door de parochie. We bemerkten er de Boerengilde, de Schuttersgilde, de Geitenbond. In het godsdienstig gedeelte gingen de Ten einde de mandatarissen, het stadsbe- processiegroepen alsook de Bond der K. stuur, hunne leden in te lichten zal de a.; de knechtjes en meisjes die er een Handels- en Nijverheidskamer op 12 Sep- groep der H. Kindsheid uitmieken en de tember eene studiereis inrichten naar de studenten die den Stoet met hun liede- werken van het Albertkanaal. Dit bezoek ren verlevendigden, geschiedt met de toelating van den Heer Nabij de kerk werden de sleutels aan- Hoofdingenieur-Directeur Lambermont, geboden door een dochtertje van Heer wiens bedienden alle gewenschte inlich- Marcel Maerten. tingen geven zullen. Vertrek uit leper te in de kerk hadden de gewone liturgische 6.26 u.; aankomst te Luik te 10.20 u., plechtigheden plaats en Z. E. H. Kanun- langs Kortrijk, Gent (Block Gent-Ver- nik Vervaeke, Deken van Poperinge stel- viers). Terugkeer uit Luik te 16.57 u., de aan de parochianen den nieuwen Her- langs Gent, Kortemark en aankomst te der voor en vroeg aan allen steeds met leper te 21.07 U. hem samen te werken tot algemeen gods- Prljs Ieper-Luik en terug (35 ver- dienstig welzijn, mindering inbegrepen)2' klas, 120,10 fr.; Als getuigen traden op Z. E. Remaut, 3» klas, 70,10 fr. Bij de aankomst te Luik, broeder van den E. H. Pastoor en een fa- noenmaal in een restaurant. Te 12 u. milielid, Z. E. Remaut, onderpastoor te vertrek per autocar naar Eigenbilzen, Rekkem. Veldwezelt. Vroenhoven, Kanne, Lamage, Tijdens het feestmaal opgediend in de Lissche, Naccourt, ten einde de verschei- zaal de Boerengilde werden nog aan- dene afdeelingen van het Kanaal te be- spraken gehouden door Z. E. H. Deken zoeken. Toetreding moet gezonden wor- Vervaeke, door Mijnheer De Jonghe, Bur den vóór Zaterdag 2 September aan den gemeester van Watou en het feest ein- Heer Florimond Vandevoorde, Boterstraat. dlgde in de beste stemming met een Wie een abonnement of verminderings- dankwoord van Z. E. H. Pastoor, kaart bezit, zal alleenlijk de kosten van wij voegen onze wenschen bij de tal- 1 rijke reeds uitgedrukte en hopen dat E. H. Remaut hier lange jaren moge ver blijven tot welzijn aller parochianen. God zegene zijn priesterwerk op onze kleine parochie De Opschriften geven we aanstaande week. den autorit betalen. OPGELET!! in het koopen van uw Goud en Diamant. Koopt het ter trouwe bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, IEPER. Ongetwijfeld vindt gij er de groot ste keus aan de goedkoopste prijs. KROMBEKE. Opening eener Maal derij. Door LOUIS RYON-KINO wordt op Maandag 4 September, een nieuwe Ongelukkige val. In gezelschap maalderij geopend. Door zijn trouwe be- van zijn zoon was Gustaaf Staelens, land- (jiening hoopt hij eeiiieders gunst te win- boirwer, oud 70 J., wonende Kemmelsteen- nen weg, Zaterdag namiddag om 5 ure met paarden en wagen gereden naar het land DRANOUTER. Verkloeken. Uwe om een deel van den oogst in te halen, hennen verkloeken beteekent ze sterk ma- De vader had plaats genomen op den ken tegen ziekten en plagen. Dat doet buitenkant van den wagen en op zeker gij door 't gebruik van 't POEIER 4200, oogenblik, ten gevolge van het rijden in merk HanekopBijzonderlijk nu bij een voor, werd hij van het voertuig af- het verpluimen hebben ze behoefte aan geslagen. De man moest deerlijk toege- dat uitmuntend gezondheidspoeier. Apo- takeld zijn, want hij kon niet op en de theker Vermandere's MARVOL geneest zoon en toegeloopen geburen dienden hem het ergste snot; ARSYLOL geneest pok- ook de eerste zorgen toe. De ongelukkige ken. Eischt het merk Hanekop op pak klaagt van inwendige pijiien en zijn toe- en flesch. stand naar het schijnt is tamelijk ern- Te bekomenTe POPERINGE, bij Apoi-h. Notredame en Kestelyn. Te Naar Merksplas. C... Emiel, oud IEPER, Apoth. Snoeck, Van Robaeys, 45 J., geboren te Oostende, was hier aan Weckesser. Rechtstreeksch bij Apoth. ronddoolen. Daar hij noch over woonst Bourgeois te AVELGEM en verders in noch over middelen van test'aan beschikte 'alle Apotheken. Woensdag 23 Oogst heeft E. P. Boedts zijn plechtige Eeremis te Watou opgedra gen. Sedert de Watounaren wisten dat dit heerlijk feest aanstaande was, kon mea in geen huis gaan zonder daarover te hooren spreken. En toen de dag eindelijk daar was, hebben de menschen getoond hoe men in Vlaanderen nog gelooft aan de koninklijke waardigheid van het Pries* terschap. 's Morgens stormde 't nog in de lucht en de vlaggen sloegen en ruischten in den wilden wind, maar nu en dan priemde de zon door de zwarte wolken, en toen het H. Misoffer voltrokken was en de men schen uit de kerk stroomden Straalde een lachende zon op hun nog meer stralen de wezens. Want ja, op hun gelaat zag men dat ze aangedaan waren van het geen ze in de kerk hadden gezien en ge hoord. Inderdaad, wie kan zoo iets ver geten? Het was schoon om zien hoe de men schen boorden en schoorden om allen zoo dicht mogelijk bij het hoogaltaar den nieuwen Priester in zijn H. Mis te kun nen gade slaan. En wie was niet onder diepen indruk toen de Eerwaarde Pater de prefatie aanhief en zijn jongste broe der met zijn kristal-heldere stem van op het dokzaal antwoordde en wedijverde met zijn broeder aan 't altaar om God te loven en te danken! Hoe gelukkig moesten vader en moeder zijn die zoo de stem van hun kinderen boven hun hoofd, in Gods tempel hooren golven en met de wierookwalmen opstijgen tot God den Gever van alle goed! Ook heeft de Z. E. H. Verhaeghe, Prin cipaal van het College te leper, in zijn hartroerend sermoen, benevens de waar digheid en de beteekenis van het Pries terschap, het geluk van den Priester en zijn familie afgeschilderd. Ja! Daar zijn nog dingen in de wereld die niet met geld betaald worden omdat ze meer waard zijn dan al het stoffelijke. En dat heeft de nieuwe Priester-Missionaris zoo wel be grepen! De genoodigden werd een feestmaal aangeboden in de Meisjesschool. De Eer waarde Zusters hebben geen moeite ge spaard om hun zaal zoo prachtig moge lijk te versieren. Na eenige prachtige mu ziekuitvoeringen richtte de Z. E. H. Pas tor van Watou het woord tot den nieu wen Priester en wenschte hem geluk om zijn groote waardigheid die hij helder deed uitkomen. Daarn-a richtte Z. E. H. Verhaeghe die als professor jaren lang den nieuw-gewijde voor zich op de ban ken had, ook een woordje tot hem en zijn familie uit naam van het Pope- ringsch College. Vooral deed hij uitko m-en de zorg en kommer van vader en moeder Boedts om hun vier jonge gasten op het College. Zijn grepen uit het Col lege-leven van den Eerw. Pater en zijn broeders geïllustreerd met wat- frissche kwinkslagen zooals hij alleen dat kan deden iedereen proesten van 't lachen. In korte woorden wist hij de gansche zaal mee te trekken tot in het College zelf waar we zoo wel zagen hoe alleen door samenwerking van ouders en lee raars iets groeien kan uit een kind. Hij toonde hoe vader en moeder meegewerkt hebben aan de priestervorming van hun kind. En het is wel de grootste eer voor vader en moeder van den Nieuwgewijd» dat ze in het Priesterschap van hun kind, naast God zoo'n reuzen-aandeel hebben. Och mochten veel vaders en moeders dat hooren en begrijpen hoe zij zelf in het hart van hun kind de kiem van 't Pries terschap kunnen zaaien en bezorgen. Daar is geen grooter eer voor een familie dan een Priester te hebben. Ten slotte richtte de nieuwe Priester zijn dankwoord tot God, zijn familie, en allen die met hem meevierden. In een voudige woord-en, de taal der ziel en der waarheid zong hij het Te Deum van zijn jong priester-hart. Geve God dat hij eens het Te Deum zinge van een rijk bloeiend apostolaatsleven op het Missieveld van China dat land dat met brandende letters staat gegrift in zijn gloeiend pries- terhart. Watou kan dien dag niet ver geten! DEERLIJK. 2» Handelsfoor. Het Komiteit der 2' Handelsfoor heeft eene belangrijke vergadering gehouden in de wetzaal van het gemeentehuis waarop onder meer de gemeenteraadsleden Dr Monbalieu en Defraeye L. alsmede Notari» Devos aanwezig waren. Deze Handelsbeurs die zal gehouden worden tijdens de ker misdagen op 23, 24, 25, 26 en 27 Septem ber en die zal ingericht worden in da nieuwe lokalen van hét klooster in de groote feestzaal der Jongelingspatronage en in het nieuw welgelegen fabriek van M. Deknudt, zou hoofdzakelijk bestaan uit eene belangrijke handelsafdeeling on der leiding van M. Strobbe van Ingelmun- ster waarvoor reeds 90 inschrijvingen toe kwamen; uit eene Vlaamsche Kermis met belangrijke Missietentoonstelling toever trouwd aan de toegewijde zorgen van da Eerweerde Zusters en uit eene tentoon stelling van landbouwartikelen en veld vruchten waarvoor de medewerking der .plaatselijke hoerengilde zou aanzocht wor den. Het uitvoerend Komiteit kreeg op dracht om een vast programma op te stellen van feesten en aantrekkelijkheden dewelke die handelsreklaamdagen zullen opluisteren. Verders werd beslist den Heer Minister Sap tot op de officieels opening uit te noodigen of in elk geval te verzoeken aan de Handelsfoor een offi cieel bezoek te brengen. Als slot der Han delsfoor zal op den laatsten dag den Woensdag 27 September een monstertom bola met duizend franken prijzen inge richt worden. Nog den bankroof. Er is nog geene klaarte gekomen in deze geheimzinnige zaak. De schurk verraste de bediende De- loof toen hij aan 't geld tellen was. De schurk hield hem een revolver op 't hart gemikt en beval hem: Zet je op uwe knieën.En toen de beambte, door vrees overmeesterd, zich hier naar voegde, greep de schelm de opgeheven handen, wrong ze hem achter den rug, stootte hem tegen het lijf om op den grond, bond toen de handen stevig tuschen de beenen, waarna hij hem de knie op de borst plaatste en hem met de duimen een papieren prop in den mond duwde. Ik heb alleen een bandiet gezienzoo zegde ons de bedien de verder, daar ik met den rug naar da uitgangdeur lagDe schelm moet goed op de hoogte geweest zijn van de bank zaken en van de dienstregeling van den bediende en als 't ware ^eweten dat hij eiken Donderdag morgen een aanzienlijke geldsom van het hoofdkantoor te Kortrijk meebrengt voor noodige uitbetalingen. Het bankbeheer heeft niet getwijfeld aan de getrouwheid van haar bediende Deloof Fl., 31 j., gehuwd en vader van 2 kinde ren. 's Anderdaags was hij reeds terug op post, te meer dat gansch zijn boek houding juist bevonden werd. Wijze raad. Is men kloek en wel gespierd, dan is men waarlijk mensch. Is men zwak en krachteloos, dan ls men op aarde van geenen tel. Krachtelooze, afgematte, ontzenuwde personen, bleeke jonge dochters, beproeft eens den goeden THEOBROMA. In alle Apotheken; 14 fr. per flesch. Indien gij tot niertoe alles geprobeerd nebt zonder voldoenden uitslag of gene zing te bekomen, wacht niet langer en neemt uwen toevlucht tot MARTIN TOMS. Voor verouderde en Ingewortelde gevallen volgt de volle iige serie van zes weken, 185 fr. voor Asthma speciale serie. Martiu Toms, 112, Weststraat, BiusseJ,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1933 | | pagina 3