Zend 1 Frank gmzMwp UIT POLLINKH.OVE ZICHT or KERK EN KERKTOREN VERWOESTE GEWESTEN TWEE DOLFIJNEN GEVANGEN TE ELANKENE'E'RGE DE RELLETJES TE STOKKEM JONGE MOEDER MET EEN 'HAMER NEERGESLAGEN TE EELE HALF/DOODGESLAGEN VOOR ENKELE PRUIMEN 74-JARIGE VROUW VERSTIKT DOOR GAS TE LIER TWFF DTNAAVfFS NEERGESLAGEN DOOR JODEN TE ANTWERPEN zmmsE ÏÏUIZZ i luscnin- R. 115953 Nr 1. ttitk. m. 108.000 fr. R. 202934 Nr S uitk. in. 190.000 fr. R. 234358 Nr 4 uitk. m. 50:009 fr. R. 148743 Nr 1 uitk. m. '50.000 fr. R. 382557 Nr 4 uitk. m. 5<L€80 fr. 3 JONGELINGEN UIT LAUWE TE VOET NAAR ROME KERM IS ONGELUK TE MARB1SOUX VADER STEEKT ZIJN ZOON DOOD TE INGELMUNSTER OOSTENRÏJKSCHE SCHATKISTBONS NOODLOTTIG BAD TE MIDDELKERKE AFSCHUWELIJKE MISDAAD IN SPANJE BRIEF UIT BRUSSEL D. STEURBAUT's SCHILDERSSCHOOL GEMEENTE WOESTEN. I. - 'Op de dorpplaats. EEN ¥/OONHUIS II. - Lang* de Steenstraat 13 AREN BOUWGROND 13 AREN BOUWGROND 90 A. 60 CA. ZAAILAND 92 A. 10 CA. ZAAILAND DE MOORD IN DE DUINEN TE OOSTENDE Priesterlijke Benoemingen HOFBERICHTEN die goede Oetker-Pudding foiifaies ferwiclloi^ HAREN-BIJ-BRUSSEL - in postzegels op adres: M. San- sen-Vanneste15, Gasthuisstraat, Popeninge, en Ge zult 6 weken ons blad per post tehuis besteld worden. Zijt Ge er over tevreden, vraag dan AAN UWEN BRIEFDRA GER (dan niet naar ons schrijven) een abonnement en hij zal U 's an derdaags een kwijtschrift aanbie den tot einde 't jaar. DIKSMUIDE. Apotliekersdienst. Heden Zondag alleen open Apotheek FOCKE. Groote Markt. Diksmuide. VLAMEKTINGE. Naar t IJzerkruis. Zooals voorgaande jaren trokken Zon dag laatst met tram uit Brielen of per flets een goê honderdtal inwoners ter be devaart naar 't IJzerkruis te Kaaskerke. De toeloop van volk was daar niet ge ringer dan verleden jaar en dezen keer was 't weder nogmaals naar wensch'!... Sportkring. Heden Zondag, om 4 uur, footballmatch tegen F. C. Foperin- ge (III0 Speciaal). ZANDVOORDE. Eindexamen lagere schoei. Bekwamen hun 4" graad-diplo ma: Dehem Albert, Liefhooghe Henri en Vercaigne Valere. Oud-leerling Jozef Ghekiere was pri mus in het 2* Landbouw te Roeselare en Albert Verbeke was tweede in het 1" Nor maaljaar te Torhout. Aon allen, alsook aan de gelukkige ouders van harte proficiat! EE SEN. Belangrijke Tentoonstel- lingsprijskamp van Hoornvee, op Kermis- Woensdag 6 .September, ten 2 li u. 's na middags, voor alle veekweekers van Eesen. 1400 Fr. prijzen en premiën. Zij verwachten veel vreemde liefhebbers om den vooruitgang van onzen veekweek aanschouwelijk te komen bestatigen. WOUMEN. Boerenjeugd. Op Zondag .3 September gaat de Jeugdafdee- ling der Hoerengilde per auto naar Brug ge o n er deel te nemen aan de Jeugddag van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie Al de leden worden vriendelijk verzocht hunne inschrijving te nemen bij een lid van *t bestuur ten laatste tegen Zondag 27 dezer. De réis kost 10 fr. Vertrek aan de onderpastorrj om 8 uur. Allen dus aan 't werk om het welgeluk- ken van den Jeugddag te Brugge te be werker KO'ITEMARK. Naar Beauraing. Een speciale trein van Kartemark naar Beauraing zal ingelegd worden op Woens dag 6 September. Vertrek uit Kortemark rond 7 ure 's morgens; terugreis uit Beau raing na het gebed der kinders Voisin en Degeimbre. Ged' irende de .laatste maanden is Beau raing .het pelgrimsoord geworden voor duizenden. Beauraing, het schilderachtige stadje gelegen aan den voet van den berg, met zijn eenvoudige kerk, .zijn nederige O. tL. Vrouvgrot, .zijn meidoorn, wordt dage lijks door duizenden bezocht. Geloovigen spreken er over met eerbied, ongel aovigen glimlachen, onverschilligen haler, de schouders op. Maar feiten blij ven feiten. Geloovigen trekken er naartoe uit devo tie of om genaden of gunsten ai te smee- ken voor hun zeiven of voor naastbestaan- deu aan deze die zich er noemde Moe dor Ongeloovigan, getroffen door de gods vrucht der menigte, staan snikkend te weenen, vallen op de knieën en bidden meê. Zieken willen er heen om genezing, ver troosting of versterking. Meer dan een millioen reeds kwamen bidden nabij de grot en allen zijn heengegaan zedelijk opgëbeurd en heel dikwijls lichamelijk verholpen. Op Woensdag 6 September zooals hoo- ger reeds gezegd rijdt een tweede speciale trein naar Beauraing; plaatsen op voor hand te bespreken hij HF Henri Deeou- ter en Paul Vanhaute. De speciale trein die op 18 Oogst 1:1. Uit Kortemark vertrok naar Beauraing, zat proppensvol, ongeveer 780 bedevaar ders. De reis verliep heel goed. Bij de heenreis werd er op alle compartimenten veel gebeden en liederen, O. L. Vrouw ter eere, uitgevoerd. De bedevaarders keerden overvoldaan naar huis terug en velen on der hen, terwijl ze Beauraing verlieten, zegden: «Naar hier komen we weer! WËRVÏK. Eervolle onderscheiding. Wij vernemen met genoegen dat, bij Koninklijk Besluit, den Heer Ach. Goigne, deurwaarder te Wervik. vereerd is met' het Burgerkruis van eerste klas. HOOGLEDE. Doodelijk ongeval. Maandag is de genaamde Henri Verslype, leurder, 66 jaar, echtgenoot van Elodie Leplae, wonende te Klerken, langs de baan omtrent de Vergelder molen in het afrei zen van zijn woonwagen gevallen en werd door de wiélen over volle borst ge reden. Onmiddelljk daagde hulp op. Hij werd in een naburig huis gedragen alwaar een bijgeroepen geneesheer uit Roeselare het noodig achtte gezien zijn ergen toe stand, hem onmiddellijk per Roode Kruis- auto te laten overbrengen naar het Heel kundig gesticht van het H. Hart 'te 'Roe selare, alwaar hij eenige minuten na aan komt is overleden. De ongelufckge was de borstkas ingedrukt. BULSKAMP. Runderen tegen auto. Dinsdagmorgen kwam de heer Vanduif huis, van Oostende, per auto van Veurne naar Bulskamp gereden. Qp de baan van Bulskamp ontmoette hij twee .runderen, toebéhoorende aan Tahon Daniël van Veurne. Opeens verschrikten de dieren en de geleider kon ze niet meer overmees teren. Ze sprongen tegen den auto en beschadigden den achterslijkweerder. De veldwachter van .Bulskamp heelt de nco- dige vaststellingen gedaan. MEESEN. Werkongeval. De aarde werker Anatole Maes, :aan het werk bij de flnna De Gand, is met een kruiwagen van 1 meter hoog neergestuikt en liep hierbij eene ontwrichting op .aan het pols gewricht. ROESELARE. Knaapje in waterput gc..ukkeld. Dinsdagmorgen, omstreeks 7.30 uur, heeft er zich langs dan Meenen- hc.rweg een smartelijk ongeval voorge daan. De driejarige knaap Viator Santy, zoon van Alex. Santy-Steen, wonende langs den Ardooiesteenweg, 154, wordt op genomen bij zijne grootmoeder gedurende den dag, tijdens de af wezigheid van zijn ouders die gaan arbeiden, hond genoemd uur was de knaap de woning zijner groot moeder ontvlucht en zijn oom gaan op zoeken die in de nabijheid aan een in opkauw zijnde huis werkzaam is. Toen de werklieden water gingen halen, vonden zij het arm wiohtje in den waterput lig gen. Bovengehaald had het reeds opge houden te leven. SINT JAN-'Wj-Ieper. Plechtige No vene ter eere van den H. Bartholomeus, Apostel en Martelaar, aanroepen tegen den distel, exzëma -en allerhande vélziek- ten. Vanaf 24 August:, feestdag van den H. Barthoiemeus, dagelijks, binst de Novene, om 8 uur Sol. Mis en cm 5 uur Lof. De Zondag Missen om 7 en 10 uur. Ves pers en Lof om 'Z'-j uur. Maandag 28 Augv rti. om 9 uur, H. Jaa-r- ger jde voor de overledene parochianen. Dinsdag 29 Augusti, om 8 uur. Jaarge tijde voor de gesneuvelde soldaten. Dagelijks, in 't jaar, kan men de H. Relikwieën vereeren en in de sacristie bekomen was, medaliën en hcaniën. OS TNIEUWX ERKE. Ongeluk. Isidocr Degandt, die mei zijn flets de spoorbaan aan het Burgondisch Kruis wil de oversteken, werd door den stoomtram verrast en verscheidene meters ver me- legeslcept. Hij werd gewond aan hoofd en schouders en twee ribben gebroken. De toestand van liet slachtoffer is gerust stellend. UOUTEM (Veurne). Brand. 's Nachts, rond 12 uur, is er brand uitge broken op de hoeve van Bütaye Lucien. Ruim acht hectaren veldvruchten, een wagen en eene kar zijn de prooi der vlam men geworden, hebbende eene waaide van 25.000 fr. De nabijstaande gebouwen zijn met groote moeite gevrijwaard gebleven. Niets is verzekerd. Een onderzoek is inge steld daar er kwaadwilligheid vermoed wordt. DIKKEBUSCH. Uitslag der wedstrij den onder de leerlingen der aangenomen kneehtensChoöl. 1° Studiejaar. 1. Leeuwerdk Gaston; 2. Deschepper Gerard. 2" Studiejaar. 1. Barbez Oskar; 2. Desmet Jozef. 3» Studiejaar. 1. Derycke Marcel; 2. Hemmey Daniël. 4° Studiejaar. 1. Leleu Roger; 2. ear lier Remi. 5" Studiejaar. 1. Noyelle Jules; 2. Tant Albert. 6" en 7" Studiejaar. I. Six 'Valeer; 2. Decroix Richard. M. JOZEF. LANGEMARK. Buurtwegen van groot verkeer. Wij .vernamen dat alle gemeenten van het Arrondissment door den technischen ingenieur verwittigd ge-, weest zijn voor .hoeveel.onderhoudswerken zij voor dit jaar ingeschreven waren. .Dp, de uitgesteken som ontvangen de gemeen ten, welke onderhoudswerken doen, de helft, als toelage van staat en provincie.' Slechts 6 gemeenten .hebben hit 'waarge nomen: PasschendaleBoezinge; Sint Jan; leper; Krombeke en Voormezéle. De ze 6 gemeenten mogen voor ongeveer; 60.000 fr. aan onderhoudswerken besteden; de helft ervan bekomen ze als toalage. In onderhoudswerken is begrepen 'het ver-; nieuwen met nieuw steen of 'het verbree d-en der kalsijden. Onze gemeente, gezien, harren bijzon/deren toestand, mocht alleen' voor 60.00-0 fr. werken uitvoeren, waarop 3.0.000 fr. toelage gegeven wisrden. In 3 jaar ware -de kalsij-de van de plaats naar de Barrière, met haar autobusverkeer, op 4 meter breedte gebracht met de toelagen van staat en provincie. Is het- niet jammer dat ons gemeentebestuur alle toelagen el ders laat gaan in plaats van te .zorgen dat .we ook ons deel krijgen? Voor dit jaar is het te laat. De tijd is voorbij; het is te hopen dat toekomend jaar onze gemeente in de rij zal staan .van deze welke-de .toe- Jagen opstrijken. Mochten we den gemeenteraad een -wel- gemeenden raad geven, dan zouden wij den wensch uitspreken, dat er door beide partij-en wat minder aan partijpolitiek zou gedaan worden om ziöh uitsluiteiijk met bestuurspolitiek bezig te houden. On ze schoone en goede gemeente zou er slechts baat bij vinden. Bedevaart naar Beauraing. Eene bedevaart maar O. L. Vrouw .van Boring wordt ingericht voor Vrijdag 8 Septem ber feest van ..O. L. Vrouw Geboorte. De ■zieke personen die verlangen .met zeker heid eene plaats te hebben in den hof worde., dringend verzocht ziöh zonder uitstel aan te geven. -Het Komiteit Fa milie* vraagt hun een getuigschrift van .hun geneesheer. -Een noveen van -voorbe reiding begint hier den 30 Oogst. Prijs per persoon: 3° klas, 32 fr.; 2° klas, 52 fr. Inschrijven bi-j E. H. Dëlanote, -onder pastor. STEENKERKE. Schielijk overlijden. Zondag laatst kwam Piater Decroo, wo nende Burg-weg alhier, zooals naar ge woonte per velo naar de hoogmis, toen hij nabij de woning van Vansteenland Aehiél, waarschijnlijk door onpasselijk heid, van zijn velo viel en op de straat bleef liggen. Daar hij geen teeken van le ven meer gaf, werd hij door ooggetuigen opgenomen en in een naburige woning binnengedragen, terwijl priester en ge neesheer in allerijl ontboden .werden. In alle omzichtigheid werd dijn eóhtgenoote op de hoogte gebracht van het -ongeval. E. 'H. Pastoor was ma enkele oogeUblikken ter plaatse, maar gezien den toestand van den ongelukkige, moest -hij zich er bij be palen, het H. (Oliesel op voorwaarde toe te dienen. De bijgeroepen geneesheer kon enkel de dood vaststellen. In den mamld- dag werd het lijk overgebracht maar .zijn waning. De begrafenis had plaats Donderdag om 8 v, uur Jn de parochiekerk van Steen- kerke. W GES TEN. Ijzerbedevaart. -Verle den Zondag werd ede oproep van liet -ver bond V. -O. om gezamenlijk déél ,te /ne men aan -de bedevaart maar Diksmuide, door een veertigtal leden beantwoord. Nog veel afzondelijke groepjes onzer üorpsge- nooten waren er heen getogen per fiets en anüerzinds, om daar ander «de groote sdhaar pelgrims -diep 'bewogen hun ge sneuvelden te herdenken en gezamenlijk een gebed te prevelen voor de zielerusc van dezen die alles offerden. Naar Beauraing. Verleden Dins dag in den heel vroegen -morgen vertrok een bedevaart onzer gemeentenaren onder geleide der geestelijke overheid, maar het genadeoord der Walenstreek. Onder het bidden van het rozenhoedje, afgewisseld met het .bewonderen van 't natuurschoon verliep de reis in de beste voorwaarden. Na ter plaatse aan O. L. Vrouw gHeste- lijke en tijdelijke zegeningen afgesmeekt te hBbben, ving den (terugtocht al over Dinant, waar -elkeen de gelegenheid had het natuurschoon te bewonderen, aan. Rond 10 ure Is avonds arriveerde de auto met de overvoldaan en opgetogen pelgrims terug in onze gemeente; waar -elkeen versterkt -door de genade -der ;he- mëlsche Moeder het voorn, ,nsn maakte toekomende jaar terug te keeren. BESELARE. 'Plechtige inzegening'. Heden Zondag, zijnde 27 Oogst, zal de pleohtige inzegening plaats hebben der nieuwe kapél op de Molenaarshelst, om 3 uur, en aan De 'Vliegende Geitom 5 uur. Be Katholieken worden er dringend uitgenoodigd. 'Groote vergadering. Heden Zon dag heeft er eene groote vergadering plaats ter herberg De Warandebij Vercaemer Kamiel. Al .onze leden van Eyndikaat en Ziékenbonü worden drin gend uitgenoodigd daar tegenwoordig te zijn. Dagordenieuwe .regeling dar werk- loozensteun; het tewerksiéllen der werk- Joozen, enz.ook deze die (hunne Fransche grenSkaart geweigerd zijn, kunnen daal de nooüige inlichtingen bekomen. .De ver gadering 'hééft plaats om 6 Va mur. Alle vrienden worden uitgenoodigd. Gemeenteraadszitting van 19 Oogst 1933. De vergadering' wordt om 3 uur 5 minuten geopend door den Heer Burge meester. Het proces-verbaal der vorige zitting wordt ma -enkele opmerkingen der VI. Nat. algemeen goedgekeurd. 1° Punt: Rekening der gemeente 19S2, algemeen goedgekeurd. 2° Punt: /Rekening Kerk fabriek 1932, algemeen goedgekeurd. 3" en 4' Punt: Leening onderwijzerspen sioen en ouderdomspensioenen. Na een korte bespreking -wordt beslist, met 5 stemmen (Kath.) en 4 onthoudingen (VI. Nat.) eene leening aan te gaam tot het vereffenen der -achterstallige bijdragen. 5" en 6° Punt: Vraag toelage Kerkfa briek en Vraag verkoop titels Kerkfabriek. -Dit wordt verschoven tot 1934, ;met 5 stem men (Kath.) en 4 onthoudingen (VI. Nat.) 7° Punt: Proces-verbaal gemeentekas, algemeen goedgekeurd. 8" Punt: Pro ces-verbaal disch, algemeen goedgekeurd. 9" Punt: Belastingen opcentiemen. De Burgemeester stelt voor deze te behouden aan 80. Ook dit wordt aangenomen met algemeene stemmen. Daarna verklaart de voorzitter de vergadering gesloten. MOORSLEDE. InhuldigingsfeeSt. Zondag 1.1. is de gemeente in blijde 'feest stemming opgegaan ter gelegenheid van de plechtige luisterrijke inhuldiging van den Heer Senator Lammertijn ails burge meester der gemeente. Ten 9 ure had de plechtige opening plaats van de handels foor in de tentoonstelling. Ten 11.30 ure, ontvangst ten gemeentehuize. Ten 3 ure vormde zich een stoet, die na een heer lijke optocht, aan het oorlogsgedonktee- ken aanlandde, alwaar een vaderlandsch huldebetoon plaats greep. Ten 18 ure werd een keurig gastmaal opgediend, en de heerlijke dag besloot niet concerten en I vuurwerk. IIOLIEBEKE. Warme Zomernacht! O stille, warme Zomernacht, Waarin de sterren pinken Als diamanten. G! Wat pracht!... Wijl 't Maantjes stralen zinken!... 't Gekwaak der puiten stilt nu ook. 'k Hoor heimllk 't windje suizen. De tronk en struik schijnt me 'n spook, Omringd door -vledermuizen! O nacht!... 'k Wil in uw open boek Vol poëtisdhe dingen, Veel fijner dan een kunstnaarsdoek, Den Scihepper hulde bringen! -Oogstmaand 1933. Geo. BOEZINGE. Ballonnenwedstrijd. Binst de Kermis werd door den Weledel. -Heer Burgmeester een ballonnenwedstrijd ingericht -voor de kinders beneden de 15 jaar. Er werden 21-8 ballonnetjes opge laten, waarvan 89 aanland-den. 'Wij -geven de zes - eerste prijawmners met 'hun prijs plaats van aanlanding en getal km. 1. Menu André 30 fr., Fdhren bij Trier in Duitschland, 312 Km. .2. Bulekaen Roger, 25 fr„ Stavelot (Prov. Lui-k) 234 Km. 3. Volokaert Silvère, 24 fr., Eupen (nieuw Belgie) 240 Km. 4. Tlioma An- gelique, 22 fr., Werbomout (Prov. Luik) 216 Km. 5. Decrock André, .21 fr., Lou- veigné (Prov. Luik) 212 Km. 6. Petil-, lion Josephine, 20 fr., Dufbuy (Prov. 'Lux emburg) 200 Km. Een groot deel der ballonnetjes 'hebben de richting genomen van de Röllandsche grens tot in de Provincie Antwerpen.-Op vallend is het dat Mevrouw Roger, 4 bal lonnetjes liet ontsnappen. Twee daarvan zijn aangekomen: het.eene op het kasteel, waar zij als jonge dochter meestal ver toefde het andere op 'het kasteel bij hare zuster. 'Prijsdeéling. Vrijaag 18 Oogst was er feest bij de schoolkinders. 't -Was prijs- deeling. Te 2 u. juist werd de plechtig heid geopend door E. H. Pastoor. Voren- aan bemerken wij E. iH. Kapelaan, dan Weled. Heer Burgmeester en zijne edele gemalin; de heeren Debacker, Vanden- berghe, Samyn, Claeys, Delmulle, en an dere notabelen der gemeei ie. -Verders was /de zaal proppensvol. Menig nummertje werd door de kleinen voorgedragen en deed de tijd rap voorbij vliegen. Weled. Heer Burgmeester deelde den uitslag mede .van den ballonnenwedstrijd; -en ma tal. van zangen en declamaties werd de prijs- afroeping gedaan. Heale hoqpen prijzen werden aan de kinders gegeven en na een woordje van Eerw. Heer Pastoor, trokken ouders en kinders 'fier en welgezind huis waarts. Aanstaande week geven wij den uitslag der wedstrijden in de -verschillige klassen. Spaar- en o-eengilde. Op Zondag 110 September, te 6 ure 's avonds, is er algemeene vergadering voor de .leden der spaar-«en.leengilde van den Belg...Boeren bond. Alsdan wordt verslag gegeven van de verrichtingen der kas, net slot en ba lansrekening gedurende het jaar 19-32. In de vergadering zullen wij ook een voor dracht hebben van den heer Opziener Meerschaut. Schoone gelegenheid -voor velen alsdan zich heel en .al cp de hoogte te stellen van de werking der .Spaar- en Leenkas. Dadlzele. De Bedevaart heeft -plaats op Woensdag 13 September. De«:e die verlangen meê te gaan moeten zich aangeven vóór den 1 September (dus niet 9 Sept. zooals verleden -week 'bij misgreep .werd aangeduid.) Boring. Op Vrijdag 8 September langs Boezinge naar Boring. Deze 'die verlangen -meê te gaan moeten zich 'heden Zondag aangeven, want het zal van het getal afhangen of de trein er zijn zal of niet. Prijs heen en terug, met 2 u. stil stand in Dinant alwaar men zal kunnen uitstappen, is in 3° 'klas 32 fr. en in 2° klas 52 fr. De zieken mogen meereizen doch men moet op voorhand verwittigen, -opdat te Boring de noodige maatregelen zouden kunnen genomen worden. Zitdag. Heden Zondag, van 11 tot 12 ure, komt .Heer .Gaston .Slosse zetelen in zaaltje der Boekerij. Iedereen mag er om inlichtingen gaan. HOUXEM-bij-Komen. Nieuw vaan del van het II. Sacrament. De wijding en inhuldiging van het nieuw mandel heeft plaats gehad op >18 dezer. Met de processie van .O. L. Vrouw Half .Oogst heeft het .een eersten uitstap gedaan tus- schen de 66 fakkeldragers die het Hoog- weerdige altijd vergezellen. Daarna heëft men het vaandel drie dagen -in de kerk ■gelaten ter bewondering voor de -geloovi gen. 't Is een modern vaandel, met -een geheel modern tafereel, dat veel -spreekt en dat vol -beteekenis is. De-twee hoofdge-- dachten -zijn: '1) dat -.wij aan Christus in zijn 'H. Sacrament de goddelijke eer en aanbidding verschuldigd zijn; 2) dat wij, menschen, ons mesten voeden aan die bron van alle gratiën. Om te eindigen een woord van dank aan de familie D.-L. die hot vaandel ge geven heeft. KOMEN. IJzevliaflevaart. Elk jaar groéit het getal deelnemers uit Komen. ■Verleden Kondag vertrokken er een 40 tal, It zij per autobus, of per trein of per rij- •wiêl om 'hulde .te 'brengen aan hun geval len broeders op "t slagveld. De autobus- mannen namen van de gelegenheid ge bruik om langs de 'kust weder 'te -keeren. Alle nullen voorzeker op '19 Oogst 1934 qp hun post nijn. We hqpen dat er dan (meer dan 50 zullen zijn! Vijf 'Wegen-kermis. Heden Zon dag, 27 Oogst, kermis op de "5 Wegen. Te dier gelegenheid zullen er eenige feestelijk heden -plaats grijpen. Om 3.30 u. Stoet door de straten der wijk. - Om 5 u. Con cert door de deelnemende maatschappijen (Komen, Houtem en Neerwaasten)- Om 6 u. 'Velokoers, 35 Km. - Daarna: Turn- least en "Nachtfeest. .Maandag 23'Oogst, 'worden de feestelijk heden 'voortgezet '(veloicoers, '50 Km.; mastklimmen, enz.). Zeer belangrijk bericht. De werk lieden xiit Komen die in Frankrijk werk zaam zijn en wiens grensafbsiüerskaart GEWiEIG/EKD werd, mogen ziöh aange wen in het vdlkshureal van het gemeente huis, alle dagen van 9 tot 12 uur. Vuurwapens. De bezitters van ■vuurwapens .zijn verplicht -deze -voor 1 September a. s. aan te geven. Ze wenden •zich ten gemaantehuize tot den heer po- litiekommiasaris. De overtreders kunnen zware boete en gevangenisstraf qploopen. RENIN GEEST. Sdhanddaad. In de hoppevelden van -de -landbouwers Ed- mond Huys, Gmer Gheeraert, Achiel Ja cob, René Verdonok en Maurice -Carron, allen -wonende nabij «Den Ouderdom*, -werden de trekkers, ter hoogte van den grond, half doorgesneden. Denkëlijk heeft men hier te doen met een daad gepleegd uit wraiik. Een onderzoek werd 'ingesteld en de daders worden ieverig opgezocht. BIKSCHOTE. Kermisfeesten. Op Zondag 27 Oogst: Velokoers voor 'Pa rochianen, .200 fr. prijzen. Maandag 28 -.Oogst: Om 9 uur Jaarge tijde voor Parochianen en om 4 uur Ring- steking met bespannen rijtuigen voor da- men en hesren, '200 fr. prijzen. Dinsdag 29 Oogst: Om 4 uur Geiten- prijskamp, 125 fr prijzen -en om 6 uur Prijskaarting bij C. Depoorter. Woensdag 3D Oogst: Tooneelfeest In -de zaal van ft klooster door den Boerinnen- bond en om 7 uur Prijsbolling hij 'R. La- koutte. Donderdag 31 Oogst: Om 9 uur Jaar getijde voor d-s gesneuvelde soldaten en ;om 4 uur groote Velokoers voor begin nelingen, 40-0 fr. prijzen. Vrijdag 1 Sept.: Om 7 uur Prijsbolling bij R. Beman. Zondag 3 Sept. (Kaeke-Zondag), op 't gehucht Smiake Rringsteking per velo, 100 fr. prijzen. Maandag 4 Sept.: Prijskaarting, 80 fr. prijzen. TOMAAT 4^XjF?JLC> boven alles SPEELKAARTEN ten bureele dezer. Ds toren en .naald staan gekend als een der schoonste van 'het bisdom, en .is ont snapt aan den'brand die de kerk vernielde in de jaren 1850. De kerk werd herbouwd in 1852. In den muur van den toren is .een steen ingemetseld mét datum 1698. 'Thans zijn kefk en toren zeer 'bouwvallig en vra gen herstelling. "Voor de naald van den toren was deze .dringend, en zooals het .op deze photo zichtbaar is, moest 'het boven deel der naald qp eene hocgte van 6 me-, ters afgebroken werden en dan opnieuw toegelegd, tot de plannen gereed Zijn om verdere herstellingen te doen. Dit ge vaarlijk werk werd toevertrouwd ..aan den aannemer Rilvère Maddeléin-Lacante .van Boezinge dis het met kennis en ,zorg heeft uitgevoerd. aaiHEsaaBS32aa!^sa5a®2B3a!3anaa 5 1923 123" Trekking. Zaterdag 19 Oogst bemerkte men te Blankenberg®, bij boog tij, twee groote viaachen die dobberden op de baren. De .Heer Anciaux, patrom van het staket- -sEïkoffiehuis, kon met een torpielgeweer beide zeemonsters raken, die korts na dien aan strand 'kon/den gesleurd -worden. Daar moest men ze nog afmaken. Het góldt hier twee dolfijnen. De eene was vier /meter zestig lang en de andere twee meter. Het .grootste monster woog verscheidene honderden kgr., had een zeer spitsen neus, zeer kleine oogen en 1-mefcer broeden staart. De kleine was van zelfde snort. Het waren zuigvisschen en de grootste kon het ingezogen water wel tot 50 meter de hoogte in .spuiten, vandaar .-den naam «Blazer die h-en dcor de visschers wordt gegeven. Volgens kenners -beweren heeft men hier .te do-en met een Hyperoton, eon .soort visch die gewoonlijk in .zeer diep water verblijft. Evenals de 'trekvogels verplaatsen zich deze zeemonsters op 'bepaalde tijdstippen. Het .is bjj /gelegenheid teener zülkdanig-e verplaatsing dat de dieren /hun weg moe ten zijn kwijt geraakt en ten slotte in ,de Visschersliaven van Blankentoerge .zijn terecht gekomen. Een tiental jaren geleden werd in de zelfde .haven een ;bljna gelijksoortig -mon ster gevangen. 'Het was evenwel nog heel wat groeier -en had namelijk 7,70 meter lengte. Het dier dat door de visschers die /ham ophaalden werd ten toon gesteld zal ver moedelijk achteraf aan het matuurkundig ■museum te Brussel worden .geschonken. IBBBBBBBBBaESaBBBBBBBaSBBBSR TWEE VELDWACHTERS «GESTRAFT Door de Gemeenteraad van Stokkem werden de 'twee veldwachters 'Boeken en Richers gestraft wegens het niet uitvoe ren van de burgemeesters bevélen. Een der veldwachters werd van zijn anibt voor goed «ontslagen. BBBBSg&QERZSQSraBaaBSBBSmESSBB Te Zele -werd een jonge -moeder van drie kinderen op verraderlijke wijze door haar /man unst vier hamerslagen doodeltjk gewond, op het oogenblik dat zij haar jongste kind 'te -drinken gaf. (Be dader -kon /aangehouden worden. Men kent de drijfveer niet juist maar üe man was sedert enkelen tijd zonder werk en was meermaals -dronken. -IBBBRBBBBHBBBflSaflBBBBBBflBBBB Te Luttre had een huisvrouw enkele pruimen, die zij gevonden had .op een schotel in haar keuken, opgeëten. Toen de man thuis kwam werd hij daarvoor, "zoo kwaad dat hij zijn vrouw neersloeg met een .stuk hout. De vrouw had .een schedelbreuk opge- loopen en verloor -veel blGed. Een onder zoek werd geopend ten laste van den brutalen .man. IBBBBBflSBBEBBBBBBBflBBBBBBB3B -Zondag 1.1. werd-en enkele geburen esner oude 74-jarige vrouw onrustig wegens het niet uitgaan maar de Mis dazer -laatste. De politie .werd verwittigd die .de deur ■openbrak -en het oud/je verstikt vond, uit gestrekt op zijn bad. Men vermoedt dat de vrouw bij .het cntkleeden -.een kraantje .moet geopend -hebban door het haperen van -een kleedingstuk waardoor het doo- dande gas ziin -droeviee taak .volbracht. <EEBBBEBSISBBBBE2BBE!BEQfllBBBDE3B? Zondag 1:1. in den nacht, werd-en twee Dinaso's, die een hakenkruis op hun borSt hadden gespeld, door Joden aangevallen .en neergeslagen. Ken der aangevallenen werd door stokslagen nogal -erg gekwetst aan het hoöïü. Vraagt Waarborgt Uw gezondheid Par.ELEtëD WATEfl SPA-C1TK03 n'ret gashoudend diuretisch Da^oibsudsr Brouwerij Dc Kroon FOFE ÏNSE. Tel. 87. (Uitkeerbaar met 10.000 frank. .323570-1 345220-4 .71530-4 37025^3 297423-4 296380-1 U47Q9-2 103283-4 92313-3 138342-1 179536-3 De andere nummers v«-.n bovengemelds reeksen zijn uitkeerbaar .mat 550 frank. taaaBBaaaBiBBaiaBigBEiBaHiaBsaasigi BEDEVAARTSTER DOOR EEN AUTO GEDOOD TE BEAURAING Te Beauraing werd eene vrouw, die ter bedevaart kwam, door-een auto uit ®sau- raing aangereden en ten gronde .gestuikt. De arme vrouw had een schadelhreuk op- gaioopen en stierf enkdie stonden daarna. 'GOEDE AANKOMST -IN DE STAD Op 14 -Mei 11. -verlieten drie jongelingen uit Lauwe hunne gemeente om .den lan gen toeht naar -Rome te voet te onder nemen. Wij vernemen -thans dat zij .gin der goed en gezond ,zijn aangekomen en hopen in zelfde voorwaarden de terugreis te kunnen aanvaarden. IBBBBBB3E39BBB9BBBSBBSBBBBBBB Te Marbisoux, In .volle kermis, werd een Jongeling /dc-or -een schommel nan -het hoofd geraakt-.en levensgevaarlijk gewond. Kort nadien overleed hij aan de opgeloo- ,pen schedelbreuk. TussChen vader «en zoon Moitteyne, wo nende *te Tngelmunster, ontstond Zondag avond hevige ruzie. .Plots trok «de vader zijn mes en bracht zijn zoon .geweldige staken toe. Da zoon, docdelijk -.getroffen, werd naar het gasthuis overgebracht waar hij .kort nadien stierf. Nog een -andere persoon die ooggetuige was van de misdaad werd met een messteek «gewond. De moordenaar werd aangehouden. Vanwege "bet Ministerie van Financiën wordt meegedeeld dat de -Oostenrijksche regeefing heel in 't kort zal overgaan tot- de uitkeering van de schatkisbons der leening van 1 Januari «en 1 Juli 1933, 5'%, uitgegeven op .1 Februari 1926, 10- December 1928 en 20 December 1928. BBesssEBSSBasEsssasasaaaasaïa •EEN ff,-JARIGE JONGEN VERSMOORD ZIJN LIJK AANGESPOELD TE BLANKENBERG® Rond half zeven, 'Vrjjdag avond, begaf de 18-jarige telegrambesteller C. Ways, uit 'Charleroi, zich te water om een bad te nemen. Alhoewel de zee woelig was en -spijts de waarsöhuwingen van een kame raad sprong de jongen in zee en. werd door d-e golven meegesleurd. ■De Heer Jappet, uit Parijs, «die het «on geluk zag, /sprong geheel «gekleed te water, doeh slaagde er niet in den drenkeling te redden.-De spoedig-ingestelde reddings pogingen bleven ook zonder uitslag. "Woensdag-namiddag, rond 6 uur, spoel de zijn lijk aan te "Blankeriberge. Toen de ouders van den ongelukkigen, hun -eènig kind -in jden «drenkeling her ken-den greep een hartverscheurend too- neel (plaats. CBnaiaSSSaEBBBBSBBBBIIBBHSESS:» Te Colmenar, in Spanje, heeft een man zijn vrouw en zjjn dochtertje besprenkeld •met .petroleum terwijl zij -in hun bed la gen en in vuur g-ezet. Terwijl de ongeluk kigen een ij-selijken dood stierven ging de man rustig slapen. De moordenaar werd door de woedende -menigte bijna -dood ge slagen. (Van onzen bijzonderen Correspondent.) gesticht in 1890. Lange Steenstraat, 28, .GENT - (tram 4) (vroeger Congostraat en Kammenstraat) Hout en /marmer, versieren, letters, ver gulden, enz. Daglessenvan 1 -Oct. tot 31 .Maart, alle dagen. Zondaglessen: alle Zondagen, van I -Oct. .tot 30 Juni. Vraagt conditiën. Let opLange Steenstr,, "28, Gent (tram 4) IsaaasSBBSBnBBBSBBBBBSBHBgiSSIS Studie -van den Notaris LAUWERS te Y,per. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OP VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1933 om 2 u. stipt -/namiddag, -te Yper, in 't Vredegerecht, OVERSLAG KOOP EEN: met afhankelijkheden, en dienste van winkel en .suikefbakkerij en medegaande koer en hoving, gelegen op de dorpplaats, ten oostkante van den steenweg Yper- Veurne, aldaar geteekend Nr 14; groot T3 aren 80 centiaren. "Verpacht aan den medeverkoqper Heer Michel Ameel voor 3, -6 of 9 jaren, .in ge gaan .den 1 Januari 1933, mits 1.800 fr. 's jaars, 'boven de lasten. Ingesteld: 00.000 fr. (tegen de Dorpplaats). KOOP TWEE: .gelegen 'ter zuidzijde der Stcenstraat. Ingestëlsl: B/100 fr. KOOP DRIE: gelegen nevens voorgaande. Ingesteld 7.500 fr. Koopen 2 en 3, samen groot 26 aren, zijn gebruikt zonder pacht door M. André Boudry, mits 150 fr. 's jaars, boven de lasten. Koopen 2 3 in massa ingesteld 14.000 fr. 511. - Langs de Wulvestraat. KOOP VIER: gelegen ten oostkante der Wulvestraat. Gebruikt door M. Jules VerfailMe, «on der pacht /tot 1 /October aanstaande, mits /600 fr. 's jaars, boven de lasten. Ingesteld 14.000 fr. KOOP VIJF: gelegen nevens voorgaande. Gebruikt door Hilaire Hoedt .zonder ge schreven pacht mits 600 fr. 's jaars, boven de lasten. Ingsteld 19.000 fr. Koopen 4 en 9 in massa ingesteld 40.000 fr. Brussel, 24-8-33. De Koning verhlijft in het buitenland. De Ministers zijn suhier allemaal In ver lof. Hat besturend parsansél volgt dat voorbeeld. Alleen 'It loopend -werk wordt afgedaan. -Onder dat opzioht in gewone Oogstmaand. Brussel ikniijgt -wel veel toeristen qp be zoek. De iBrusséleers zelf trokken er liever uit. Bij voorkeur naar de kust of aiaa-r «de .Ardennen. Van (12 (tot 16 /Oogst heeft /men hier in de Noor data tie rondde twee/millioen-ont vangsten .gehadtt Blijft .nog -een half millioen (beneden de .ontvangsten van ver leden jaar. In ronde cijfers zijn er in de Noordstatie (binst -die dagen 720 duizend reizigers «qp- en «afgestapt. Op dat verkeer schijnt de -krisis -nog niet zoozeer een groot schadelijk effekt te heb ben gehad. Als ge de ooggetuigen moogt gelooven, is 't binst die dagen bijzonder druk ge weest in al de badplaatsen van onze uit gestrekte zeestrandstreek. Tot in de kleinste plaatsen vroeg en bekwam men 80 fr. voor een kamer. De /menschen von den 't wel veel, maar ze betaalden 't toch. Beter éénmaal weelde dan altijd armoe! De hoteliers schijnen tevreden. Daarvoor moet het heel wél «zijn. Want er wordt doorgaans gemakkelijker geklaagd dan geboft. DE KLERIKALE MANIFESTATIE AAN DEN IJZER. Dver Diksmuide's grooten herinnerings dag maak ik geen repetitie verslag. Wat de roode persorganen daarover schreven, is de moeite waard gekend te zijn. D. S. van «Le Peupleheeft 60 duizend deel nemers geteld. Waarover eene correspon dentie, te onbeduidend om te citeeren. Het 'Gentsch socialistenblad is heel wat leu genachtige!' en gemeener. De beoordee ling werd van op afstand gedaan. Het heet: Wij 'hebben niet alleen een gevoel van spijt maar oök van wrangen wrök «-tegenover de schaanrtelooze fanatiekere, welke ons de mogelijkheid eener deel- neming ontroofden. Wij kunnen naar de Ijzerbedevaart niet gaan omdat onze dooden ontroofd werden. De IJzerbede- vaart is nog slechts een groote klerikale parade, strekkende tot de exploitatie van de edele gevoelens en van de diepste en heiligste herinneringen van duizen- den; ja, de Ijzerbedevaart is een kleri- kale manifestatie geworden. Met de- zelfde onverbiddelijke schaamteloosheid waarmede zij in klerikale dorpen vrij- denkers en socialisten vervólgden tot in het graf, hebben zij nu de laatste rustplaats van tallooze «onzer jongens gestolen. Aan alles is .echter nog een komische zijde. In het blad der com- munist-en zien wij, dat ook zij aan de IJzerbedevaaart deelnemen Dezelfde die in Vooruitvan Zondag in ,zijn haat tegen de Heldenhulde te Dik smuide in die bewoordingen vertolkte (Balthazar, hoofdredacteur, zegde Zon dag te leper op eene betooging van de Roode Valken: «Wij moeten het ontee- ü.Tend schouwspel bijwonen van de kleri- «kale partij, die zich het monopoól toe- eigent van de gesneuvelden die voor «.driekwart arbeiderskinderen en «ocia- 'listen waren. Meer dan «oit moeten-wg op de straat onze oplossingen toonen «■van de kapitalistische anarchie. Wij moeten bewijzen door een gezonde wer- «.-kelijkheid, door de redding, door een beter systeem. Spijtig voor ons, dat hij de «roode op lossingen tegen de kapitalistische anar chie en de gezonde werkelijkheid niet «duidelijker voorstelde! We zijn precies zoo wijs als tevoren. We weten alleen dat Balthazar een cumdlardis, wiens «mesjes langs alle kanten snijden», -be heerder van de roode Arbeidsbarik en van verscheidene naamlooze kapitalistische maatschappijen, «die spijtig voor hem sedert jaren allesbehalve winstgevend -zijn. Eet antwoord op zijne klerikale ma nifestatie van Diksmuide zult ge (Zelf wel geven. JULES «BESTREE, 70 JAAR. Jules Destrée, -socialistisch volksverte genwoordiger van -Charleroi, die 'in "1803 meb eene karavaan socialistische manda tarissen in de Wetgevende Kamers kwam,, is zeventig jaar -oud geworden. Van 1918 tot 1921 is hij minister van Kunsten en Wettenschappen geweest. Hij werd gehoren te Marcinelle. Zijn vader was leeraar aan het Atheneum van Charleroi. Hij is ad- vokaat en letterkundige. Onder den oor log, tijdens 'de laatste maanden van Ke renski's bestuur in 'Rusland, vertegen woordigde hij te Petrograd -de Belgische regeering. Na den oorlog .keerde hij naar üBeigie terug. Zijn socialistische ..opvattin gen wijken heel wat af van deze van andere socialisten. Met z,jn -gezag en uit gebreide kennissen heeft hij ontegenspre kelijk de socialistische partij gediend. We kelijks schrijft hij nog zijn artikel in «Le Soir Le: Peuple van Maandag' gaf' dan indruk heel wat spijt te -hebben om- flat Destrée zijn pen mist gebruikt om .proza te leveren voor socialistische (pers organen. VANDERVELBE TE PARIJS. De socialistische Internationale Confe rentie te Parijs werd Maandag geopend. Met dat congres viel samen -het «ontslag vam Compère-Morel, afgevaardigde van het Departement 'Gard, als hoofdredak- .teur van Le .Populaire Het -congres :telt Slechts een honderd vijftigtal afgevaardigden. Fritz Adler heeft een beeld opgehangen van de II0 Inter nationale. Vandervelde sprak niet zoozeer als voorzitter der 0" Internationale dan ■wel als vertegenwoordiger van Bëlgie. Hij was bitter tegenover Spaak en anderen, die in de minderheid de dictatuur willen Uitroepen. Het socialisme moet in vrede veroverd worden, 't Gevaar komt van het (fascisme, vooral van Duitschland met zijn bewapening en het oorlogsgevaar dat «er uit volgen moet. M. Louis de Brouckère, gewezen socia listische senator, is Maandagnacht te Pa- joijs het slachtoffer geworden van een automobielongeval. Zijn voorarm is ge broken. Hij moest Dinsdag juist -naar Geneve vertrekken om in den Volkenbond eene arbitrage-kommissie voor te zitten. DE PRIJS VAN 'T "BROOD. 'k Botste Dinsdag te Brussel op M. Sap, Minister van Landbouw en Openbare Werken. Mijne vragen: 1) hoe staat het met d-e voorziene belasting op buiteUland- schs tarwe. 2) Wanneer die belasting doorgaat, welken invloed zal dat hébben op den broodprijs? De minister zegde dat hij in onderhan deling was geweest met de vertegenwoor digers der maalderijen. De groote maalde rijen zijn van meening, dat de broodprijs hoegenaamd niet zal moeten verhoogd Wij hebben aan de gas- •cui/sinieres en braado vens van de Reeks L.F.B.- 1933 - belangrijke ver beteringen gebracht, /onder andere gebreve/ teerde regelbare inspui- ters die, bij gelijk verbruik, de werkingskraclit der bran ders verhoogen, kraantjes met zekerheidsklep; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge woon schoone lak. Ondanks al deze verbeteringen blijven van de UNICA's- L.f.B-1933 verbazend laag. worden. De verhooging kan hoogstens zija van 4 cent. per kilo. DE PENSIOENEN. 't Ministerie van Sociale Voorzorg (Car ton de Wiart) legt er weêrcm den knuist ;aan. Voor een groot getal pensioenge rechtigden .werd (het pensioen ingehouden mar den panen «van «f Jaet 2" kwartaal ICS8, -en voor ■anderen vanaif het 8*. eene ontvingen «van *t ibelastingsMMsr eene kaart, waarin werd /medegedeeld «dat er een -onderzoek was. Anderen kregaa geen bericht. Deze .laatste «zouden het pen sioen bepaald zijn afgenomen, maar dat werd hun niet gezegd. ;Ze mogen een nieuwe «vraag indienen (bij den ontvanger der belastingen, «maar oök dat werd hun niet medegedeeld. Degenen «die eene (kaart ontvingen, wachten, worden ongeduldig en wantrouwig, /gaan inlichtingen vragen bij den ontvanger dar belastingen en worden zonder /inlichtingen weggestuurd. Met het gevölg dat het wantrouwen natuurlijk toe neemt. Gehospitaliseerde pensioengerechtigden werden hunne pensioentiteis afgehaald in Februari. We zijn /nu zes maanden later, en die menschen moeten immer wachten. Wanneer de ontvangers der belastingen darover schrijven naar 't Ministerie, krij- gon ze niet eens antwoord. Het onderzoek was natuurlijs; verbonden aan de wijzigingen, die/aan de pensioenwet gebracht werden door de volmachtwetten van einde Mei. Maar waarom wordt dat onderzoek niet doorgedreven? Begrijpt men in 't Ministerie nu nog niet, dat vele ouderlingen schier geen ander inkomen hdbben dan hun ouderdomspensioen? Wanneer ik dat aanklaag, is het om M, van Hoogerhand het vuur aan de sche nen te leggen, 't Is .méér dan noodig. ISSBMBBEBBHSffliBHSSaiSflElgtBBBHBa WIJFFELS IN VRIJHEID GESTELD Wijffels, die aangehouden werd in ver band met den moord bedreven op Mar guerite .Gheyns, werd terug in vrijheid gesteld. Het onderzoek duurt evenwel voort. S3HEEaasïBE3 Zijne Hoogw. Excellentie heeft naar d» Hoogeschool te Leuven gestuurd: EE. HH. Leo Vandorpe; Jozef Verhelle; Henri Vandenberghe en Laurent van Iscghem. Benoemd tot leeraar: Te Avelgem: E. H. Jan Brugge/man, Landbouwingenieur. Te Kortrijk: E. H. Roger Bekaert, S. T, L.; E. H. Alfred Staelen, kandidaat in natuurlijke wetenschappen; E. H. Jozef Beke, vroeger te Meenen. Te Meenen: _E. H. Maurits Brutsaert, •kandidaat in wijsbegeerte en letteren; E. )H. André Spriet; E. H. Remi Lanssens. Te Moeskroen: E. H. Arthur Pinket. Te Brugge, in St Lodewijkscollege: E. ,H. Pieter Traen en E. H. Henri Mulle- breuck. In St Leo's gesticht: E. H. Os kar Verkinderen. Te Izegem: E. H. Robert Verkest, vroe ger te Meenen. Te Leper: E. H. Constant Remmerie, vroeger te Brugge. Te Veurne: .H. André Demey, vroeger te Poperinge. Te Poperinge: E. H. Fr. Depoorter, kan- ■didaet in wijsbegeerte en letteren; E. H. Germain Vanüerstichele. 'Te Oostende: E. H. Joris Depestel, kan didaat in handelswetenschappen; E. H. Conrad de Mefilenaere, kandidaat in wijs begeerte en letteren, vroeger te Poperinge; E. H. Jacques Francois. Te Diksmuide: E. H. Jules Tolpe. Te Roeselare: F. H. Jozef Goethals. Te Oostende in de vakschodl: E. H. Karei Demeester. In 't Gesticht der Doofstommen te Brugge, E. H. Arnold G-hesquière leeraar aan St Lodewijkscollege te Brugge. aiiiiiigiBHiiainM DUITSCHLAND. In de streek van Hallertau staan de -velden zeer sahoan; in Spalt min goed en in Herzbriick zooal* altijd min of meer /treurig. Dank dij een zorgvuldig /grond/bewerken -en een meer maals besproeien, staat de hqp ln Duitschland gezond. TCHEKO-HLOVAKIJE. Bij gebrek aan regen zijn de hopvelden zeer ongelijk gebleven. In de valleien staan de velden tamelijk schoon, doöh gansdhe gewesten -zijn eerder flauw. De hopbeeren zeggen dat ze bedrogen uitkomen in hunne ver wachtingen de pluk is immers re«?dl begonnen, en de handelaars beweren dat d-e opbrengst groot is. De indruk la dat de plant veel flauwer is dan zij had kunnen zijn. De bellen zijn Klein geble- •ven. Er heerscht gevaar voor Peren espera. BELGIE. De laatste regens hebben veel g-oed gedaan. De plant is opgefrisbht. Indien de pluk niet te vroeg wordt bsgon- men zal m-en beste fijne hop bekomen. D# hopmarkt is kalm, doch de landbouwer» ■hébben vertrouwen in de toekomst (BH8a5&aS33iSBai3I'E.JESBQQBNIf Zit gij "krap in liet huishond* *?eld, aan tafèl -zal niemand dat meriken, want deheeiltfMi voedzame Oetker-pudding! zijn de vreu^de van iedereen. Gij zultgoedereceptcnvinden voot het bereiden van fijn® nagerechten en cröm«» to ons boek Bakken maakt vreugdo Hat beslaat 69 blad* stjüen niet tal- Tijk© gekleurd! illuatratiea. PriJaJ fr.1.50. Bovendien krijgt U eenkoita- loos staal maïf* bloem Gustin Gij zult on» recep- tenboek ontvan gen bij l-w ga- wonen leveraociw of, zoo het niet v oorh anden iii te verkrijg®® franco Mgen op zending van fr. 1.50 iu postzogeia aan i Dr. A. Oetker's Fabrieken, Belg. N. V. Brusxel 3 (Sclwerbeek) Braadoven n' 3 verlakt vernikkeld !r, 660 verchroomd fr. 695 merkelijke de prijzen der Reeks

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1933 | | pagina 4