Groote Gieëntentoonstelling in De Panne NOTAR1EËLE VERKOOPINGEN TWEE WOONHUIZEN TWEE WOONHUIZEN TE BOESINGHE, STAD YPER EEN VASTE EIGENDOM DE HANDELSZAAK VAN EEN AFROOMERSFABRIEK VAN EECKE te Poperinghe EEN WOONHUIS TE BIXSCHOTE, D'HUVETTERE te Yper Siad Yper, Kalf vaartstraat, 20. WOONHUIS RENTENIERSHUIS DELAHAYE te Woumen STAD DIXMUDE. EEN HANDELSHUIS GEMEENTE WYTSCHAETE. EEN PERCEEL ZAAILAND HET RECHT op vergoeding van oorlogsschade HET RECHT op vergoeding van oorlogsschade n. WOONHUIS GELEGEN TE WYTSCHAETE, EENER VETTE WEIDE GELEGEN TE ZILLEBEKE, VANDENAMEELE te Watou D'HUVETTERE te Yper. Gemeente ELVERDINGHE, Dorp. EEN SCHOON WOONHUIS MET STAGIE PAUL FLAMEY Lombaardstraat, 3, Yper STAD POPERINGHE 120 Koopen SCHOON HOUT GEMEENTE RENINGHELST 120 Koopen SCHOON HOUT EEN GARAGE KLEINE BOERDERIJ EEN WOONHUIS TE WERVICK, EEN SCHOON HANDELSHUIS MET INRIJPOORT te Gheluwe, Becelarestraat, Meubelfabriek Ebénisterie Yproise Basculestraat, Yper. EEN WOONHUIS- SCHRIJNWERKERIJ ZUIDSTRAAT, LOO, I. - GOEDE HOFSTEDE II. - ANDERE ALLERBESTE HOFSTEDEN TE HUREN TE WIJTSCHATE WELGELEGEN HERBERG MET HOF. TE HUREN OF TE KOOP MEKANIEKE BAKKERIJ UIT TER HAND TE KOOP WOL VAN TROEPSCHAPEN BAKKERIJ TE KOOP te Westende HANDELSHUIS EEN BARAK IN STEEN TE KOOP AUTOBUSDIENSTEN NAAR DE PANNE LANDB0UWKANT00R DER ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS BEZORGT GELDLEENINGEN aan LANDBOUWERS .oor uitbreiding REGISTRATIEKOSTEN heIft tegenover andere leeningen. INTRESTEN 4>25 °P leeningen van min dan 20.000 frank. 4,75 OP leeningen van meer dan 20.u00 frank. BEDEVAARDERS NAAR BEAURAING PAARDENKOERSEN TE V/AREGEM NAAR BEAURAING TE KOOP GEVRAAGD JZind gevraagd om op te voeden, te Dikkebusch. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. VRAAGT PLAATS TE HUREN BURGERSTAND VAN BERICHTEN KLEERMAAKSTER SINT JOZEF'S VRIJE BEROEPSCHOOL 18, MEENENSTRAAT, TE IEPER Koopt U een SCHOON H. HARTEBEELD bij SANSEN-VANNESTE, Gasthuisstraat, 15, Poperinge Anglo - Belgian Company 39, Nijverhsstiskaai.GsnL MARKTPRIJZEN van 23 Juli tot einde Augustus 1933 Slingeren van honing in het publiek. SPORTNIEUWS VOETBAL F. C. POPERINGE SPORTKRING VLAMERTINGE Uitslagen van Juniorskoersen Uitslagen van Stratekoersen CRITERIUM DER HOPPESTREEK Uitslagen van Baankoersen AANGEKONDIGDE KOERSEN oar Deze koers dient als Proef voo* Het Criterium der Hoppsstreek Hennerinsjers Vliegenvangers «De Poperlngenaar 27-8-35. Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. Gemeente Reninerheïst. aet 5 a. 70 ca. en 6 a. 45 ca. grond en hof. steenweg Reninghelst-Poperinghe. Gebruikt door Gaston Delestrez en Em, Delcourte, elk aan 30 fr. te maande. IHBSBSSBHBIBIiaiESSBBBBBBBiaOSn1 Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. met 19 aren 80 centiaren land langst de Molenstraaat, bewoond door de Weduwe Peiren en de Weduwe Bekaert |S3E9aSSBBflBHBBBBflBBBHBBHBHBi Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. OP DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 om 3 uur namiddag, te Yper, in het Hótel de France», Statieplaats, INSTEL MET PREMIE van tegen den Dickebusch steenweg, EENIGE KOOP: A. met gebouwen, afhankelijkheden en me depanden grond, voor eene grootte van 38 aren 98 centiaren. B. bevattende de lichamelijke en onlichame lijke bestanddeelen en al de rechten er mede verbonden. Onmiddellijk genot. Deze verkooping grijpt plaats ten ver zoeke van den Vertegenwoordiger der Ver eenigde Schuldeischers van het Failliet M.I.M.A.N. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Lomme (Nord) krach tens een vonnis van de Handelsrechtbank te Rijssel in datum van 2 Juni 1933, in Belgie uitvoerbaar verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper, in datum 7 Juni volgende. OVERSLAG: Dinsdag 19 September 1933. ll339EHBHBHBHBBBHflBB9BElBBI5H9! Studiën van de Notarissen PIETERS te Reninghe en OP DINSDAG 12 SEPTEMBER 1933 te 2 u. namiddag, «In den Vetten Os», bij M. Karel-Lode- Wijk Vantomme, te Bixschote-dorpplaats, OPENBARE VERKOOPING van en 14 aren 60 centiaren bebouwden grond en zaailand bij den ingang der dorpplaats, nabij den kezelweg naar Zuydschote. Bewoond en gebruikt door den mede- Verkooper M. Leo Fockenoy. Handslag met de geldtelling. Onmiddellijk daarna, ten huize bewoond door voornoemden Leo Fockenoy, OPENBARE VERKOOPINO van tafel, stoelen; zetel, stoof, kleerkas, hang- uurwerk, commoden, spiegels, ledikanten, ressortbakken, beddedekens, keukengerief, hooi, tarwe, beeten, hutteboonen, aard appelen, mest, landsalaam en verdere voorwerpen. (IBHSaaBBflBflBHHSBHBflHEHBBHflB Studie van den Notaris INSTEL MET PREMIE O? MAANDAG 4 SEPTEMBER 1933 om 2 \A ure stipt namiddag, ten gasthove Aux trois RoisGroote Markt te Yper, van: EEN ZEER WELGELEGEN met grooten hof en uitgangspoort, „Toot 431 m2 33 dm2, gebruikt door Sieur Oscar Meyfroodt. Onmiddellijke ingenot- treding. Zichtbaar: den Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 u. namiddag. OVERSLAG: Maandag 18 September '33. IIEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEEREN te Rousbrugge DONDERDAG 31 OOGST 1933 om 2 u. namiddag (zomeruur) ter herberg 't Gemeentehuis bij den Heer Jules Dedrie ter dorpplaats van Hoogstaede, OVERSLAG VAN Gemeente HOOGSTAEDE, dorppl. EEN SCHOON EN GERIEVIG Met verdiep en verdere afhankelijkheden en 3 aren bebouwden grond, erve en ho venierhof daarmedegaande, sectie B, deel van Nr 343b. Sterfhuis der echtgenooten Louis Feys- Rooryck. Slechts ingesteld 25.000 fr. llSB£3t>3HflflS3BB23BBBB3SBBEB8 Studie van den Notaris INSTEL MAANDAG 4 SEPTEMBER 1933 om 2.30 u. 's namiddags, in hetHotel de France», Groote Markt, Dixmuide, van: I. op de Groote Markt, groot 150 vierkante Meter. Voorzien van gas en electrieklei- dlng. Studie van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen I. OPENBARE VERKOOPING gesteld in één zitdag OP DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 om 2 u. namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht te Meessen, ten overstaan van den Heer Vrederechter. KOOP I. gelegen langs den gravier van Hollebeke naar Neer-Waasten, gekadastreerd sec tie O, Nrs 76a en 72a, groot 13 a. 50 ca Gebruikt door Richard Six-Ooopman tot 1 October 1933. KOOP II. voor een huis gestaan hebbende op voor melde grond. Bij vonnis der Rechtbank van Yper, van 20 Februari 1933. werd er toegestaan 21.603,44 fr. KOOP III. voor een huis gestaan hebbende op grond der Kerkfabriek van Dickebusch, sectie B, Nr 427b. Bij voormeld vonnis werd er toegstaan 17.154,81 fr Op voormelde vergoedingen werd reeds een belangrijkvoorschot ontvangen, dat aan de koopers zal overhandigd worden, Eigendom der Familie Benonl Eeckhout- Alleweireld. UIT TER HAND TE KOOP Een schoon en gerievig bevattende 4 plaatsen beneden, 2 kamers boven, kelder en zolder, met schuur, zwljn- stal en koelstal en 31 aren 40 centiaren grond en land, steenweg naar Kemmel. Best geschikt voor hoenderkweek. Onmiddellijke ingenottreding. Om inliohtingen zich wenden tot den Notaris Thevelin te Meessen. IBBBB33BBaaS322Z2BESXE3BBGB3iaB Studie van den Notaris DE TAVERNIER, Langemarck WOENSDAG 30 AUGUSTI 1933 om 3 u. zeer stipt namiddag, te Zillebeke, plaats, ter herberg De Slachterbij M. Leon Bourdeau, INSTEL MET PREMIE van 1 ha. 29 a. 10 ca. tegen de plaats, langs den weg naar Zant- voorde, gebruikt door M. Karei Bostyn, zonder geschreven pacht, mits 1290 fr. per jaar, boven de lasten. (flBBHBBBBBHHBHBBMHBBBHHflBHHB Studiën van de Notarissen en ter VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1933 om 3 u. namiddag, Gehoorzaal van het Vredegerecht, 2* kanton te Yper, Groote Markt, OVERSLAG VAN (Langsheen den stw. van Yper n. Veurne) inrijpoort, smis, stallingen en verdere af- hangelijkheden, alsmede 4 a. 70 ca. van bebouwden grond, erf en hovenierhof, be kend ten kad. sektie C, Nrs 14m2 en 14n2. Prijzij: kas en boomen: 500 fr. Bewoond door Mevr. Wed. Henri Bul- ckaen-Merveillie te Elverdinghe tot 1 Ja nuari 1934. Ingesteld: 40.000 fr. «BBBBBBBBBBBBEBIBBffiaBBBBBBEB Kantoor van Deurwaarder I. MAANDAG 28 OOGST 1933 te 1 uur, ter herberg Nieuw Paviljoen», bij Emlel Truant, achter de Statie, OPENBARE VERKOOPING van voortkomende van afbraak van magazij nen en bestaande uit groote hoeveelheid panneelen van alle lengten en breedten, baddens, kepers, spanningen, plancher, voligeplanken, deuren en venstens, alsook een hoeveelheid Brandhout Gewone voorwaarden en komptant geld. II. MAANDAG 4 SEPTEMBER 1933 te 1 uur, ter herberg «In St Joris», bij Maurice Poissonnier, Hoek Westouterstraat te Reninghelst, OPENBARE VERKOOPING van voortkomende van afbraak van magazij nen en bestaande uit: Groote hoeveelheid panneelen van alle lengten en breedten, Baddens, Kepers, Spanningen, Plancher, Voligeplanken, Deuren en Vensters, alsook een hoeveel heid Brandhout. Gewone voorwaarden en komptant geld. II. uitkomende in de Woumenstraat, groot 125 vierkante meter. Alles vrij met 1 October 1933. Recht van samenvoeging. 'A Instelpremie. iKXISaiBBSBBBBBBBBHBBBBBBBB OVER TE NEMEN van 2 ha., gelegen te WUTSCHATE. Zich wenden tot Gerard Vandelanoitte, VVijtschate. lIIBHilHBBBBBBBBflBBBHB Studie van den Notaris RAMAULT te Wervik OPENBARE VERKOOPING van Grauwe Zustersstraat, gecadastreerd sec tie C, Nr 758/a, groot 70 centiaren. Onmiddellijk beschikbaar. ZITDAGEN INSTEL: Woensdag 20 September 1933 OVERSLAG: Woensdag 27 September '33 telkens te 2 Y» u. des namiddags, ter herberg Au FauconSteenacker- plaats te Wervick. 1 Instelpremie. De liefhebbers zijn verzocht hun trouw boekje of een uittreksel van hunne ge boorteakte mede te brengen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBa Studie van den Notaris DUPONT te Geluwe. Bij dadelijke uitwinning. OVERSLAG: Donderdag 31 Augustus '33 telkens om 4 u. namiddag, ter herberg «Het Gouden Hoofd», te Ghe luwe, plaats, bij Heer Alfons Dessein. van groot omtrent 5 aren 7 centiaren, be woond door den eigenaar Heer Remi Gallo-Vanneste, autobusvoerder te Ghe luwe. IBBBBBBBBBBBBBflBElBBBflBDSBBBB Kantoor van Deurwaarder VANCAPPEL te Hooglede UIT OORZAAK VAN VOLLEDIGE UITSCHEIDING Openbare Merkwaardige Verkooping ter De Deurwaarder Albéric Vancappel, te Hooglede, zal OP MAANDAG 28 OOGST 1933 en volgende dagen, telkens om 9 u. voor- en 2 ure namiddag, overgaan tot de open bare verkooping in het groot van aller hande afgewerkte en onafgewerkte meu bels, bestaande namenlijk in slaapkamers kleerkassen, lavabos met en zonder spie gels, bibliotheken, bureaux, hallbanken clubtafels en -zetels, phonograafstelsels. emadaxen, kleine en groote classeurs, fi- chiers, tafels, horlogie enz. Verders: werkbanken, ijzer beweegbaar stelsel, spanalaam in hout en ijzer, tee kenbord, twee zaagmachienen,, recht staande en platte presmachien, spuitma- chien met behoorten (revolver), trans missiën met coussinets in verschillige grootten en lengten, ijzeren en houten poulis, Emmerysteen voor schaafmessen essence moteur, stelsel voor zagen en bra zeeren, supportsriemen, enz. Dynamos: 8. 5, 3 en 2 paarden met demarreurs en ta bleau, ascenseur met dynamo geheel kom pleet, draagvermogen 500 kilos. Auto met remorque merk «Ford», meer nog hoeveelheid madriers, baddens 4/4 en 3/4, schaliebard en groote hoeveelheid brandhout. Gewone voorwaarden en komptant geld, fiBBllBaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris M. DE GRAVE te Loo UIT TER HAND TE KOOP. met poort en erve, kadastraal bekend wijk C, Nrs 253a en 253b, groot I are 43 ca., destijds twee woonst, dienstig tot allen handel. Aanslag met 1 Januari toekomende. Mogelijkheid tot herscheppen van twee woonst en aankoop van het woonhuis al leen zonder de schrijnwerkerij. Alle inlichtingen ter studie van boven- genoemden Notaris. fiS3iaBB3BlBi33Ha&EB!S9BaaaBgaN Te pachten, zonder overname, groot 80 ha., waarvan 25 ha. weid, één blok, schoo- ne gebouwen. Pacht 150 kilos tarwe de ha. Vrij 25 December a. s. van 60, 40, 28, 18 en 12 ha. te pachten voor 100 tot 300 fr. de ha. Men handelt rechtstreeks met de eige naars. Schrijven tot 1 September: JEROME DECON1NCK, Propriétaire, St-Maurice- les-Chareneey, France, Orne. IBI3ïaa!!I3SaaH!EESB0BEEfflS!S3iBHEa3 Zich wenden ter Brouwerij DEPUYDT, te Wijtsehate. tBBBB3ZBE2B3SB8c4BSSSBBISBB3fj!3B welbeklant, met WINKEL, in gemeente der streek. Schrijven ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperingè, onder letters P. D. ■B38aas8BB2asaBa>iBB<stBa<aaBigaB ruw 9 fr. de kilo, gewasschen aan 20 fr. de kilo en gewasschen en met de hand geplukt aan 22,50 fr. de kilo. Op aan vraag worden matrassen gevuld en opge maakt gratis, zulks in tegenwoordigheid van den kooper. Wol gewaarborgd op factuur. - Te bekomen bij RENÊ VANDE VOORDE, schaper, Wilgendijk, 13, Diks- muide. met alle toebehoorten, in volle werking, onmiddellijk vrij. Zich wenden bij MAURITS MATTHYS, Zeelaan, Westende. wel ingericht, ONBEWOOND, met ver diep en inrijpoort, magazijn met twee zolders, 700 vkrn. bebouwde grond. Zeer dienstig voor handelaars of verkooplie den. Gelegen in de Pannestraat te Veurr.e. Voor den sleutel zich wenden Nr 20, zelfde straat. thans bewoond zonder pacht. Zich wenden bij Brunoo Medard Declercq, Pollinkhove. VOGELNET van 11 m. x 7 m. VOGELNET van 9 m. x 7 m. VOGELNET van 7 m. x 5 m. VOGELNET van 5 m. x 2 m. en groote hoeveelheid VANGKOOIEN en alle toebehoorten om vogels te vangen, alles in goeden staat. Bij Camiel Bil- liau, Elverdingestraat, Vlamertinge. «BBHBaBHBaBBBBMBBflflBaXRBBHBB ARTHUR WYLLEMAN, Noordstr., Po- peringe, laat weten dat hij iederen Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 uur, aan Popennge- Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 frank. -«o»- Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar in jaarlijksche afkortin gen op een langste termijn van 14 jaar. Alle inlichtingen bij het kantoor: 24, de Stuersstraat, 24, leper. m kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling, aandag, Woensdag en Zaterdag, van 8 tot 12 uur, die met autobussen gaat, stopt te BEAU MONT, «In Vlaanderen», rechtover het park. «o» BAELDE FIRMIN, KEOMBEKE, laat weten dat hij zal rijden r.aar de Groote Internationale Paardcnkocrscn en Prijs kampen voor Paarden te Waregem, op DINSDAG 29 OOGST e. k. Vertrek uit Krombake te 6 uur. op 7 SEPTEMBER. Men gelieve op tijd zijn naam te la ten inschrijven. Voor alle antwoord 0,75 fr, voor zegel bijvoegen, a, u. b. lachtstoof in goede staat, aan genadigen prijs. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. perruchcn, witte, blauwe en groene. In de Vier SeizoenenCasselstraat, Pop. platte buis van jachtstoof. 18, Berten- plaats, Poperinge. lachtstoof met nickel en steenen, in goeden staat, bij Adrien Handtpoorter, Ouderdomsfce-enweg, Poperinge. Cchoone cuisinière met tegels en pot in 't midden, aan voordeelige-prijs. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstr., Poperinge. Yindervoiture, zoo goed als nieuw, Ieper straat, 16, Poperinge. ^warte piccard-hondejongen bij Charles Haeghebaert, Kraaistraat, Westvleter n (Jchapershond van zeven maand, goed en gewillig, bij Descheemacker Frans, Komstraat, 39, Poperinge. £es jonge Duitsche schapers, zuiver ras. Zich wenden V-eurnestr., 39, De Panne. Eerlijke meid, bij Notaris Peel, Roes- brugge. Tinkwerker of smidsgast op hoogte van stiel, bij Maurits Decrock, Reningelst- steenweg, 43, Poperinge. Tocde meid om in huishouden te helpen Zich wenden bij Adolf Vandecasteele Pasteibakker, Ieperstraaat, 45, Poperinge Qeftige meid om huishouden te doen bij H-eer alleen te Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. jfind gevraagd om op te voeden te Dik- kebusch. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. roede meid voor alle werk en keuken. Goed loon. Zich aanbieden: Zonnebe- kesteenweg, 1, leper. Eerlijke en deftige meid voor alle werk, voor Brussel en gedurende het zomer seizoen te Ni-euwpoort. Zich wenden: Villa Ma Campagnesteenweg op St Joris, 16, Nieuwpoort (Sluizen). Dienstmeisje van 14 tot 15 jaar, bij Cam. Struye, In den KoevoetVlamer tinge. Huisgezin, zonder kinderen, kunnend beiden goed melken en een weinig fransch sprekend. Goede getuigschriften v-ereischt. Zich wenden bij R. Desbonnets- Olivier, te Anvaing (Henegouwen). J eer jongen in pasteibakkerij. Bij Ern Rgniere, 15, Noordstraat, Poperinge. kwame metser bij H. Vandevoorde aannemer, Veurnestr., 66, Poperinge. Werktuigkundige, onmiddellijk indienst treding. Onnoodig zich aan te bieden zoo niet volkomen op de hoogte. Agent schap Chrysler, 30, Fcchlaan, leper. Meid, 16-18 jaar, reeds gediend hebben de. Nr 14, Groote Markt, Poperinge. longen van 17 jaar voor bureelwerk. Zich wenden 20, Waterkasteelstraat, leper. Jongeling, vrij van soldatendienst, 2 jaar op stiel geweest, voor beenhouwersgast. Adr. ter drukk., 15, Gasthuisstr., Pop. Jongen van 14 jaar, bij suikerbakker, om den stiel te leeren. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Cchoone herberg met koetspoort, groote stallingen en achtergebouwen, midden stad Poperinge. Dienstig voor allen han del en ambacht. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. satasaffliaBaaaaaaaaaasaBEasaaa POPERINGE, van 18 tot 25 Oogst 1933. Geboorten. 316. Depoorter Jacques, z. v. Camille en Plovie Magdalena, Waas ten. 317. Dedecker Paula, d. v. Gaston en Stubbe Maria, Elverdinge. 318. De Baene Isabella, d. v. Joseph en Boone An na, Boeschepesteenweg. 319. Minne An toinette, d. v. Antoine en Lebbe Yvonne Dikkebusch. 320. Vandenbroucke Mar tha, d. v. Aloise en Baillieul Madeleine Winnezeele. 321. Butaye Hugo, z. v. Remi en Riem Rachel, Les Moëres, (Fr.) 322. Dewancker Roger, z. v. Maurice en Lobelle Julia, St Sixtstraat. 323. Cae- nen Marie, d. v. Albert en Six Simona, Priesterstraat. Overlijdens. 147. Pannekoecke Seve- rinus, 69 j., wed. v. Vanspranghe Emma, Komstraat. 148. Doodgeboren. 149. Decroix Reine, 81 j., wed. v. Vercaigne Emile, Abeelesteenweg. 150. Richard Corneel, 3 maanden, Pollinkhove. 151. De Coker Martha, 29 j„ echtg. v. Dehouck Gaston, Maurice De Wulfstraat. 152. Wulleman Eugenia, 73 j„ echtg. v. Pattin Julianus, Bruggestraat. Huwelijken. 50. Louf Henri, dagloo- ner van Oostvleteren en Devinck Maria, fabriekw. v. Pop. 51. Debeir Lucien, brouwersgast en Lefever Maria, fabriekw., b. v. Pop. 52. Alderweireldt Joseph, autogeleider van Proven en Papegaey Jeanne, dienstm. v. Pop. 53. Vankem- mel Gerard, tabakbew. en D'Alleine Alice, fabriekw., b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. 84. Gousséy René, stoelvlechter v. Poperinge en Declercq Ju lia, huish. van Reningelst. IEPER, van 17 tot 23 Oogst 1933. Geboorten. Decroos Simonne, Recol- lettenpoort, 5. Vanderhaeghe Jacques, Dehaernestraat, 38. Tytgat Esther, M. Frenchlaan, 32. Fagoo Rolande, Recol- lettenpoort, 5. Bonduwe Denise, Lom baardstraat, 7. Huwelijk. Cornette Leopold, autoge leider te Roesbrugge en De Jonckheere Marguerite, Modemaakster te leper. Overlijdens. Taveirne Julianus, 72 J., landbouwer, echtg. Vandoorne Julia, Bruggesteenweg, 120. Durnez Emilius, j., z. b., wed. Berten Eugenie, Diksmui- desteenweg, 40. Debuire Jules, 44 j., radiograaf, echtg. Lesaint Mathilde, Lan ge Torhoutstraat, 25. Willemet Aman- dus, 84 j., wed. Clarys Ida, wed. Baelden Maria, Rijselstraat, 133. Dedeurwaarder Arthur, 61 j., dagbladverkooper, echtg. Mote Octavie, Eigenheerdstraat, 25. KORTEMARK, van 18 tot 24 Oogst 1933. Geboorten. Verbuist Godelieve, d. v. August en Crombez Elca. Sap Jan, z. v. Karei en Nieuwland Martha. De merits Julius, z. v. Prosper en Baelde Ma ria. Huwelijken. Demoor Henri van Handzame en Vanhecke Martha. Tan- ghe Jules en Vanthourout Clara. De- opere Julianus van Werken en Huyst Her- ma nia. KOMEN, Burgerstand. Geboorten. Plancque Roland, Wegge voerdenstraat, 34. Devalck Lucienna, Fortstraat, 21. Villez Gilbertus, Ameri- kastraat, 12. Decherf Lydia, Amerika- straat, 11. Langedock Marcella, Ten Briele. Lecluse Roger, Ten Brielestraat, 34. Leterme Roland, Plaats, 84, Ten Briele. Clarebout Monica, Wervik- straat, 133. Overlijdens. Fleerackers Roland, 3 weken, Nleuwstraat, 33. Clique Hector, 67 j., Wegelstraat, 2. Breyne Margare- ta, 44 j., Weggcvoerdsnstraat. Boval Maria, 63 j., Waastenstraat. Louage Fiorensa. 70 j., Wervikstreat, 51. Huwelijken. Verhelst Andreas en Du- thoit Kendrika. Breine Lodowijk en Ghesquière Margareta. Claeys Jan en Deleye Maria. DIKSMUIDE, van 17 tot 23 Oogst 1933. Geboorte. Lilliane Vermeire, d. v. ïangois en Gabrteila Verborg, schippers, lïuweïijk. Hippolyte Dhanis, hofbou wer te St Amandsberg, 49 j„ en Cecile Rcynaert, 37 j., z. b. te Diksmuide. ORBIE CYRILLE, bij de smis Hooge Graaf», POPERINGE, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij TWEE ZWIJNENBEEREN van 't beste ras heeft, en zich gelast ermede ten huize te komen, van heden af. Hij dankt op voorhand. ALICE DEWULF, bij hare ouders, Pa- peleenZARREN, laat hierbij het ge acht publiek weten dat zij, na de leer gangen in de Snijschool gevolgd te heb ben, zich komt te stellen als KLEER MAAKSTER. RACHEL STEKELORUM, Hoogstade, bericht hierbij dat zij nooit geen schul den maakt en dat haar man, CAYZEELE MARCEL, voor haar volstrekt niets te betalen heeft. Die verder valsche geruchten voortver tellen zullen door het gerecht vervolgd worden. IHBBEaBBBBSaSSBBBSSEBZBSBlBB (onder toezicht van den Staat, de Pro vincie en de Stad). BESTUUR: Sint Jacobsstraat, 5, IEPER. Bureel en ingang der leergasten: Bellewaerdestraat, 5, IEPER. A. Op MAANDAG 18 SEPTEMBER, te 8 uur hernemen de kostelooze theore tische en practische DAGLEERGANGEN (van 8 tot 18 uur) voor het schooljaar 1933-1934. 1° Voor HOUTBEWERKERS (duur 3 jaar)schetsen, vaktsekenen, timmeren, meubelmaken, schrijnwerk, modelmaken, enz. De leergasten-houtbewerkers ontvangen maandelijlcsch, na hun eerste leerjaar, een geldelijke premie als belooning en aanmoediging volgens werk en gedrag Die premie kan in het derde jaar reeds hoog zijn. 2° Voor METAALBEWERKERS (duur 3 jaar)schetsen, vakteeksnen, paswerk- draaien, mecaniek, electriciteit, enz. De leergasten-metaalbewerkers ontvan^ gen maandelijksch na hun tweede leer jaar eene geldelijke premie als belooning voor hun werk en gedrag. B. Op ZONDAG 1 OKTOBER, te 9% uur hernemen de kostelooze theore tische en practische ZONDAGLEERGAN GEN voor coupe en confectie (van 8 tot 13 uur; duur 2 jaar)kleermaken, snijden, schetsen, patroonteekenen, aanpassen, enz. Voor verdere inlichtingen en voorwaar den alsook voor de inschrijving wende men zich tot den E. H. Bestuurder der Beroepschool, Nr 5, St Jacobsstraat, of 5, Bellewaerdestraat, te IEPER, bij voor keur den Zaterdag of den Zondag voor middag tusschen 10 en 12 uur. XBISBBBBBBBSBflBBBBaBBBSSBS Alle grootten van af 8 p.k. Fabriek Belgisch Fabrikaat Men vraagt plaatselijke vertegenwoordigers leper, 19 Aug. Tarwe 70-72; rogge 47- 49; haver 70-72; brouwerijgerst 80-82; voe dergerst 68-70; erwten 92-95; paardeboo- nen 88-90; aardappelen 10-20; boter 20- 21.50; eieren 0.52-0.54; tarwestrooi 9.00- 10; klaverstrooi 9.00-10; gerststrooi 10-11; hooi 35-40; klaverhooi 42-44; luzernehooi 46-48; vlas 60-62. Kortrijk, 21 Aug. Witte tarwe 65-70; rogge 40-46; haver 50-60; paardeboonen 80; gerst 55-58; hooi 54; strooi 30-35; gele aardappelen 12-13; roode id. 13-15; voe- derbeeten 22.50; vreemd lijnzaad 120; in- landsch lijnzaad 1C2; inlandsche lijnzaad koeken 86; Amerikaansche id. 85; nitraat van Chili 86; ammoniak sulfaat 73; lijn zaadolie 205; koolzaadolie 320; vlas der Leie 0.45-1.30; wit vlas 7.50-22.50; vlas op den grond geroot 6.00-7.00; ruw werk, 1.75-2.25; fijn werk 2.25-2.75; tarwebloem 122; inlandsche zemelen 48; gorte zemelen 54; boter 21.50; eieren 0.47-0.50; Turksche tarwe Plata 47; idem Cinquantino 62. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren, 274: 129 koeien, op voet 4.00; 106 vaarzen, 5.00; 15 stieren, 4.50; 24 ossen, 5.00. Diksmuide, 21 Aug. Boter 19-22; eieren 40-50; aardappelen 8.00-12; tarwe 70-72; rogge 48-50; haver 70-72; strooi 10-12; hooi 35-46; brouwersgerst 78-80. Anderlecht, 22 Aug. VARKENS- MARKT. Te koop gesteld: 3363 stuks; den kilo op voet 4.75-5.35. Veurne, 23 Aug. Tarwe 60-65; rogge 46-48; haver 50-55; gerst 50-55; erwten 130-135; paardenboonen 74-78; klaverzaad 5.50-6.00; aardappelen 10-15; hooi 275- 375; strooi 70-100; boter 21-23; eieren 0.52- 0.56; eieren van eenden 0.55. Roeselare, 23 Aug. Oude tarwe 70; nieuwe 65; oude rogge 46; nieuwe 40; oude haver 60; nieuwe 52; maïs 46.50; Cinquan tino 64; boekweit 110; voedergerst 52; zo- mergerst 57; wintergerst 57; erwten 90; paardenboonen 85; lijnzaad 103; lijnmeel 94; vlas nieuwe groeite 1933 per Ha. 3500- 5000! ruw vlas 80-90; geakkerd in strooi 85; aardappelen Krugers 18; Eerstelingen 14; Geldersche Muizen 15; klaverzaad 900; tarwestrooi 11; rogge- en haverstrooi 10; weidehooi 25; klaverhooi 30; luzernehooi 35; suikereiboonen oude 46; nieuwe 49; tabak 6.50-7.00; koolzaadolie 340; lijn zaadolie 200; nitraten 86; ammoniak 73.50; cyanamide 72.50; kalksalpeter 79.75; tho masslakken (scoris) op wagon Charleroi 14-14, 1.70; nitrochoux 81; phosphaten 1.82; fetiphos 38-42, 86; boter 22-23; eieren 0.48-0.50. Anderlecht, 24 Aug. VEEMARKT. Te koop gesteld: 558 ossen, van 4.25-6.40; 1C3 stieren, van 3.00-5.20; 1279 koeien, van 3.70-5.30. Totaal: 1942. Anderlecht, 24 Oogst. KALVER MARKT, Te koop gesteld: 1.763 stuks; den kilo op voet: 4.30-7.80. Binst de week aangekomen: 2.044. Poperinge, 25 Oogst. Tarwe 80.00; rogge 58.00; haver 66.00; aardappelen 8.00; boter 20.00-25.00; eieren 0.50; hoppe de 50 kgr. (opbrengst 1932), 1075 fr.; (id. 1993). verkoopers 1000 fr., koopers 950 fr. in het COSMOPOLITE Hotel, Groote Markt. Bezoekt allen deze belangrijke tentoonstelling. Wandelvoordrachten gegeven binst de tentoonstelling door den Heer A. J. FLORIZOONE, Veutne. en Entrainement. Den Donderdag Zaterdag vanaf 6 uur. Vriendenmatchen: Zondag 27 Aug., te 4 uur: De Panne I Poperinge I. Vlamertinge I Poperinge II. N. B. De supporters die begeeren de reis mede te maken naar De Panne, ge lieven goed nota te nemen dat onze I* ploeg vertrekt uit 't lokaal om 10 ure. leper heeft ook aan onze meerderheid moeten' gelooven. Ze kwamen deerlijk verslagen uit de stijd: 50. Onze ploeg die enkele invallers telde speelde zoo goed niet als de vorige Zondag. Met wat meer besluitvaardigheid had de scoor nog groo- ter kunnen zijn. De Ieperlingen hadden zich aan zulk een davering niet verwacht! Nu zullen ze zeker niet meer met verach ting spreken van dat Clubje dat niet zou kunnen bestaan. Dank het schoone weder was er veel volk op 't terrein. Aan de rust was het reeds 20, gemaakt door Johnny en Jacq. Veys. Na de appelsienen werd het 50 door A. Desodt en Jean Veys (2). Bij ons was de verdediging zooals altijd trapvast, doch had maar weinig tusschen te komen. De halfiijn, versterkt door Huyghebaert, leverde pulk werk. De voorlijn liep wat mank, dit door het flauwe spel der vleu gels. leper is bij verre niet meer de befaam de Juniorsploeg van vroeger. De keeper, rechterback, centerhalf en Ossieur, die wat alle plaatsen bekleedde, waren de besten. De H. Lermytte leidde opperbest. Sportkring stelde volgend elftal in lijn: Deplacie J. Veys Th. en Allaeys A. Crombez J., Huyghebaert J. en Vande voorde L. Cain J., Veys Jacq., Desodt A., Veys J.J. en Debrycke P. Vandaag, 27 Oogst, spelen wij de terug match tegen Poperinge. Op het papier moeten wij dat winnen doch er zal moeten beter gespeeld worden dan Zondag. Er zijn nog verscheidene andere vrien denwedstrijden afgesloten; men spreekt zelf van een uitstap naar Frankrijk. Aan liefhebbers zal het dan zeker niet ont breken. JESKA Iseghem; 7. G. Bekaert; 8. Vlerick; 9. Lanckaert; 10. Verstuyft; 11. Deprest. TE EMELGEM. 1. Pol Maes, 108 km. in 3 u. 28 min.; 2. Vandendriessche M., op 30 sec.; 3. Voet, op 20 meters; 4. Boone, op 55 sec.; 5. David, op 1 min. 30 sec.; 6. M. Vandenberghe, cp 2 min. 10 sec.; 7. <C. Desmet, op 3 min. 05 sec.; 8. Veile, op 7 min.; 9. Walgraeve, op 2 lengten; 10. Callens, op 50 meters; 11. Busschaert; 12, Timmermans. Te Moorslede. 1. Vandepitte Emiel, (Hooglede) 102 km. in 3 u.; 2. G. Desmet, op 3 min.; 3. Boelaert, op 4 min.; 4. M. Vandendriessche; 5. Boone; 6. G. Vanden driessche; 7. Lowie; 8. Schoutteten; 9. Cattrysse; 10. Willemyns; 11. Busschaert; 12. Vlaminck; 13. Allaert; 14. Desmet. Na de aankomst overhandigde Burge» meester Lammertyn een bloemtuil aan den overwinnaar en gaf Cyriel Van Hau- waert hem de schaal. MoeskroenPoperinge en terug. 1. Nuytens Ivo (Moeskroen) 100 km. in 2 u. 58 min.; 2. Servage (Harelbeke); 3. Heir- naert; 4. Decraene; 5. Paepens; 6. Hol voet; 7. Soens; 8. Deweerdt; 9. Parmen- tier; 10. Barbe; 11. Braet; 12. Werbrouck. Te Torhout. 1. Vergote; 2. Vermeu len; 3. Denys; 4. Lingier; 5. Dennewet; .6. Winne; 7. Verstraete; 8. Van Ottegem; 9. Dekeyser; 10. Feys. Te Moeskroen. 1. Holvoet, 40 km. in 1 u. 19 min.; 2. Vandenbroucke; 3. De craene; 4. Biebauw; 5. Maes; 6. Wallaeys; 7. Werbrouck; 8. Vanneste; 9. Vandevel» de; 10. Lefebvre; 11. Everaert. Te Wervik. 1. Valcke; 2. Defevre; 3. Lecluse; 4. Cael; 5. Van Slembrouck; 6. Dumont; 7. E. Valcke; 8. Pannecoucke; 9 TTsloLLO Te Wervik (22-8-33). 1. Valcke, Gits; 2. Rigolle; 3. Demuynck; 4. Devos; 5. Boone; 6. Pattyn; 7. Vansteenkiste; 8. .Popelier; 9. Geeraerts; 10. Vandenbrou cke; 11. Viethove; 12. Morent; 13. D'Allei ne; 14. Vandamme. WIELRIJDEN Het Criterrium waarvan h-c-den Zondag de 7® Proef op de Brabanthoek te Pope ringe betwist wordt kent een grooten bij val bij onze renners. Daar in de zevende Proef zal het spannen en allen zijn er om benieuwd, hoe den uitslag zijn zal, want den Roodenberg moet weer beklom men worden. Velen zullen het daar hard te verduren hebben. De strijd zal meest geleverd worden door de vijf eersten van 't algemeen klassement, daar het tusschen hen maar weinig punten verschilt. Acliiel Morent, die aan 't hoofd van de algemeene rangschikking staat, zal zich hard moeten verdedigen indien hij nog lang de leider wil blijven, want gelijk hij de laatste koersen een slecht figuur sloeg, doet alles voorzien, dat er iets uit den haak is bij hem. Doch hij is nog een goede klimmer en daar op den Roodenberg, waar veel an deren zullen de genadeklop krijgen, zal hij nog den besten waard zijn. Maar Georges D'Alleine zal toch alles in 't werk stellen om de leidersplaats te bemachti gen, waarin hij zonder ongevallen kan ge lukken, daar hij thans goed rijdt. Met Jef Moerman is het slechter gesteld, zijn derde A laats zal hij niet kunnen blijven behouden, daar hij omzecg'ens geen oefe ning meer heeft; toch zal hij zich niet gauw verloren geven ~n hij zal alles in 't werk stellen om eenige puntjes te kun nen bemachtigen. Voor Parmentier zal dien koers zw„ar zijn, hij klimt niet te best en dat zal voor hem een grooten te genslag zijn, want, eens los op den berg, zal het moeilijk zijn nog te kunnen ver voegen, daar Jules Hosdey en Valère Spe- tebrood het onmogelijke zullen doen om te winnen. Vooral laatstgenoemde, die bij eigen volk rijdt, zal gevaarlijk zijn, maar in Jules Hosdey zal hij een grooten tegen strever vinden, 't Kan gemakkelijk ge beuren dat Jules na de 7» Proef, de derde plaats van de rangschikking ingenomen heeft'. De zevende Proef is voor Lauwere, Meeuw, Boutez, Dewilde, Boone, Couwet en France een schoone kans om eenige punten te verdienen en hunne stand in de algemeens rangschikking te versterken. Daar Lacante, Durand, Vandekerkhove, Six, M. Pattyn, Denys, Desmet, Massche- lein, Defever, Verstraete, Tack en Decan- delaere op hunne streek zullen rijden, moeten die renners van die eenige gele genheid gebruik maken, daar het in hun belang is, om een goede plaats in 't Cri terium te bemachtigen, want een schoone plaats in 't Criterium, is meer waard, dan eenige overwinningen in andere strate koersen. Eens 't seizoen gedaan, van straatkoersen geen spraak meer, maar over 't Criterium zal er geheel de Winter gesproken worden, en all.n die zich heb ben goed geklasseerd, zullen er fier over zijn en met nieuwen moed het Criterium van 't jaar 1934 aanvangen. En nu allen op post te Poperinge op de Brabanthoek voor het betwisten van de zevende Proef. DOLIE. NOG TE BETWISTEN PROEVEN: Proef: Poperinge (Brabanthoek), Zon dag 27 Oogst. 8" Proef: Reninge, Zondag 3 September. 9" Proef: Brielen, Maandag 18 September. 10" ProefPoperinge, datum nog vast te stellen. Het Kriterium van Genève. 1. Fons Schepers (Belg) 76 punten; 2. Georges Lemaire (Belg) 75 punten; 3. Albert Bu- chi (Zwitser) 57 punten; 4. Jan Aerts (Belg) 22 punten; 5. Pesenti (Italiaan) ,15 punten; 6. Georges Ronse (Belg) 14 punten; 7.Meno (Zw.) 11 punten; 8.Thal- llnger (Oostenrijker) 6 punten; 9. Level (Franschm.) 5 punten; 10. Cornez (Fr.) 4 punten. Grooten Prijs van Luxemburg. 1. Max Bulla (Oostenrijker) 90 km. in 2 u. 37 min. 12 sec., 35 punten; 2. André Leducq (Fr.) 34 p.; 3. Pierre Magne (Fr.) 32 p.; 4, Ni colas Frantz (Luxemburger) 23 p.; 5. Leon Louyet (Belg) 21 p.; 6. Hein (Lux.) 5 p.; 7. Graglia, 8 p.; 8. Mersch, 6 p.; 9. Buse, 4 p.; 10. Schneider, 1 p.; 11. Geyer; 12. Pancera. 1" PrijsBoulogne. 1. Georges Chris- tiaens (Moeskroen) 265 km. in 8 u. 47 min. 10 sec.; 2. Cuyon (Fr.) op 35 sec.; 3. Bekaert (Belg) op 1 wiel; 4. Granier (Fr.) op 2 lengten; 5. Bono (Fr.) op 2 min. 35 sec.; 6. A. Lievens (Belg); 7. Je rome France (Belg)8. Verschaetse (B.) 9. Van Iseghem (B.); 10. Blanchon (Fr.). Te Amiens. 1. Verbeke, 169 km. in 5 u. 30 min.; 2. Remi Decroix (Belg); 3. Alboury; 4. Brabant; 5. Balonchart; 6. Pyncket (Belg); 7. Trogneaux; 8. Noiret. Te Torhout. 1. Aimé Lievens, 118 km. in 3 u. 14 min.; 2. Kendrickx Remi, op 20 meters; 3. France J„ op 3 min. 10 sec.; 4. Pyncket, op 4 min.; 5. 't Jonck; 6. Vrm OP ZONDAG 27 OOGST 1933: Koersplein de Groote Heerlijkheid Wocstensteenweg, Poperinge. Om 2 uur namiddag: MOTOKOERSEN, 3000 fr. prijzen. VELOKOERSEN, 2000 fr. prijzen, voor alle beginnelingen. 25 Km, Afvallingskoers en 10 Km. Ploegkoers. Inschrijving bij M. Ach. Bossaert, Ieper straat, 17, Poperinge, mits 5 fr. inschrij- vingsrecht. TE POPERINGE (Brabanthoek). voor beginnelingen, oud-juniors uitgeslo ten. 600 Fr. prijzen. TE IEPER. 60 Km. voor beginne lingen; 700 fr. prijzen en premiën. Beker Belga, trui Het Nieuwsblad en mede werking van den Ieperschen Wielrijders club. Om 3 uur inschrijving ter herberg Den HertVertrek aan Prins Albert Aankomst en prijsuitdeeling aan Café de la Tour TE BIKSCHOTE. Velokoers voor Pa rochianen, 30 km., 200 fr. prijzen, verdeeld als volgt: 50, 40, 30, 25, 15, 15, 10, 10, 5 fr. Begin te 4 uur. OP MAANDAG 28 OOGST 1933: TE IEPER. 30 Km. voor onder- beginnelingen beneden de 18 jaar; 100 fr prijzen en premiën. Om 5 ure inschrijving ter Café de la Normandie Vertrek aar» «Prince Albert». Aankomst «A la villa de Renaix Aankomst «Café de la Nor mandie TE LENDELEDE. Om 4 u„ 40 km, voor beginnelingen; 500 fr. prijzen Ia 't Hof van Commerce OP DINSDAG 29 OOGST 1933: TE ROESELARE. Om 3 u., 60 km. voor beginnelingen. In de nieuwe Mote DONDERDAG 31 OOGST 1933: TE BIKSCHOTE. Groote velokoers, te 4 uur, voor beginnelingen, 50 km.; 49» fr. prijzen: 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10 en 5 fr. OP ZONDAG 3 SEPTEMBER 1933: TE RENINGE. Groote velokoers voor beginnelingen, oud-juniors uitgesloten, ta 3 uur; 60 km., 8* Proef van het Crite rium der Hoppestreeken medewerking der Firma Vander Eist. 700 Fr. prijzen en premiën. Eerste prijs: 125 fr., beker en palm. Inschrijving In den Eikhoorn bij H. Merveillie; vertrek «In den Hert» bij J. Verbeecke en prijsdeeling In den Os bij Hil. Caliewaert. Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek TE NIEUWKAPELLE. Velokoers voor alle beginnelingen beneden de 21 jaar. 50 km., 300 fr. prijzen, verdeeld als volgt: 75, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 fr. en talrijke premiën. Inschrijving bij A. Declerck. Prijsdeeling bij C. Dehouck. TE KOMEN. Om 14 ure stipt, Groote Prijs Cigaretten Belga, 100 km., 2000 fr. prijzen en premiën, voor Juniors B. W. B, en Fransehe renners 3» en 4" kategoriën. Schaal Belga voor Clubs met 3 best ge klasseerde renners. Prijzen verdeeld als volgt: 350 en palm, 275 en klak City-Sport, 225, 200, 150, 100, 75, 50, 30 en zes van 20 fr. alsook 20 fr. voor de verstkomende ren ner. Inschrijving van heden af bij Le- percq Omer Café St Georges Wervik- straat. OP VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1933: TE RENINGE. Schoone velokoers voor beginnelingen, oud-juniors uitgeslo ten; 40 km., 400 fr. prijzen en premiën. Eerste prijs 65 fr. Inschrijving In 't Oud Wethuis» bij K. Pijson; vertrek bij Cyr. Demoor In den Hemelen prijsdeeling bij Val. Damman, In den Gouden Leeuw OP ZONDAG 10 SEPTEMBER 1933: TE ZUIDSCHOTE. Groote velokoerl voor alle beginnelingen, 8C0 fr. prijzen en premiën. Aanzet te 3 uur aan de dorp plaats. Aankomst aan Lizerne. OP DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1933 TE ZUIDSCHOTE. Groote velokoers voor alle beginnelingen; 1000 fr. prijzen en premiën. Aanzet te 3 uur aan Lizerne: aankomst op de dorpplaats. Beker Hei Nieuwsbladvoor clubs en beker A. Ver hack Boezinge voor constructeurs voor do 3 best gerangschikte renner- in de belda koersen. MAANDAG 18 SEPTEMBER 1933: TE BRIELEN. 50 Km., 500 fr. prij zen, voor beginnelingen (oud-Juniors uit gesloten) Inschrijving In den Tram bij Odiel Deberdt, tot 3 uur. JW Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek WIELRIJDERS koopt een rijwiel van goede hoedanigheid en ge zult het vinden bij de GEBROEDERS DEBERDT Compernolie, jperinge. flEEKSEiSKSSEsagaBEaSiKiEnajaaHsa aan genadiee prijs, bij SANSEN-VANNESTE, ropcrirga.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1933 | | pagina 5