M"S™,"ï:iUITVERIi«8PPRIJS pie,üPs Huis Jos. Couttenier KOSMOS-REIZEN SNUIF Pionos (Radios 20 BOOMGAARDSTRAAT 20 d;rumme/'' GEDACHTEN PEPERMINT BALATUM Vacantiepraatje MINERVA RALLYE TE SPA Juliaan Vandepitte-Hulde BOND DER OUD-AMERIKANEN VERGADERING TE DEINZE WAPENEN Vervaardiging, handel en dracht van wapens, handel in schietvoorraad. LANDBOUWERS IN UW VOORDEEL JOZ. VAN HOUDT Kroniek van Beauraing Kroniek van Banneux ALLERHANDE ETIKETTEN Koperen en Houten Instrumenten VIOLEN, ACCORDEONS, PHONOS Groote keus van alle onderdeden van bovenge- noemde instrumenten, alsook van Radio-lampen, Telefoon nr 261 Gasthuisstraat, 5O, Poperinge DE TUNNELS ONDER DE SCHELDE TE ANTWERPEN DE GEZINSTOELAGEN IN FRANKRIJK DE BELGISCHE GRENS ARBEIDERS IN FRANKRIJK AGENCE DE CUMAN Leopoldlaan, 4, Middelkerke a/Zee AUGUSTUS - KOORNMAAND SEPTEMBER - HERFSTMAAND AANBESTEDINGEN I Uitslagen der Aanbestedingen Balatum - Linoleum Koffie en Suikerij CHRISTIAENS DEV0LDER Die ze eens proeft verbruikt geen andere meer Dépot vanPremiën VOOR IEPER POPERINGE en OMLIGGENDE Speur niet zoo Ijverig naar andermans tekortkomingen doch naar die van u zelve. Indien gij denkt het gedacht van een zot te doen veranderen dan zal men u «elf als een zijner soort aanzien. Omdat men niets weet, moet men niet denken dat het onmogelijk is iets te leeren. öetmanneke NEN ALMANAK Heeft bijna alleman op zak Maar d'r zijn er negen op tien Die vergeten van er ln te zien En dit, vooral, gewis Als hun schoonmoeders' naamdag op [komste is. Of ze gelijk hebben! dat gaan w'hier niet [betwisten Want wie slim wil zijn, gebruike aller- [hande listen. Maar. waarom "t verzwijgen! "k En kan "t over mijn herte niet krijgen De schoonmoeders, die goede llên Altijd in d'onderste IA verschoven te zien. Oees maal is 't dus uit compassie voor hen Da'k met 't kalenderken weêrom hier eens [ben. Maandag 28 Aug.: St Augustln. Op U, o! Vlaamsche vrouw Rust de hoop van 't Vlaamsch gebouw. Dinsdag 29 Aug.: St Mederic. Hij die zijn moedertaal niet eert Doet verkeerd. Woensdag SO Aug.: St Fiacre. Een vreugdelied Komt na t verdriet Donderdag 31 Aug.: St Raymond. Oeen nutter ding voor gramme zinnen Dan stil te zijn en tijd te winnen. Vrijdag 1 September: St Gillis. De veelvraat delft zijn eigen graf Met mond en tanden, tot zijn straf. Zaterdag 2 Sept.: Ste Elise. O'ootmoedigheld brengt mede In t herte rust en vrede. Zondag 3 Sept.: St Remaclus. t Scheermes kwalijk gezet De baard kwalijk genet En ruwe handen Doen menig man krijseltanden. EN NU heb ik de eer en het genoegen U mede te deelen dat er een jonge doch ter Is die 75 millioen frank geërfd heeft. Die jonge dochter heet Gloria Toy. Maar se zal die 75 millioen maar in handen krijgen, zoo ze tusschen dit en drie jaar getrouwd Is. Daar gaat geen dag voorbij of die Gloria Toy krijgt honderd en nog meer brieven van huwelijkskandidaten. Nu peist ge misschien dat dat meisken te leelijk is om te helpen donderen. Ge «Ut er wel meê. Ze is heel klaar, schoon blinkend, licht, subtiel en... geheel ge steld om te lijden. In een konkoer van t schoonste vrouwvolk is ze op den hoop toe nog eerste geklasseerd. Om volledig te zijn moet lk er nog bij voegen dat dit wonderschepsel in Amerika woont. AL VRIJT GE MET EEN MEID Tien Jaren, sernapiet Dan als g'aan 't trouwen zijt Kent gU elkaar nog niet. Dat heeft Jan Van Kwab nog onder- Tonden. Hij verkeerde reeds tien maand met zijn uitverkorene toen ze van trou wen begonnen te spreken en 'n paar maand nadien was 't geklonken. Om op speelreis te gaan had Jan z'n portefeuille nog al goed gespekt... maar 's nachts, terwijl Jan fameus aan 't ronken was, vond zijn lief vrouwtje den weg naar zij nen binnenzak, pikte zijn brieventesch met alles wat er in zat, en was scham pavie. Jan heeft heur sedert dien niet meer teruggezien! Dat is er in alle geval eene, die geduld genoeg gehad heeft, om heu pen slag te slaan. En nu Jan zich goed bedacht Was hij in zijn huwelijksnacht Door zijn eigen vrouw bestolen. OPGEPAST, ge moet er goed op letten Want ze gaan 'n nieuwe taks nu zetten Op den titel van graaf en baron... Alsof 't aan ons niet schelen kon? Ja, ze gaan dus 'n taks zetten op de titels van baron, graaf en alle andere titels van mannen die zeven centiliter •delbloed ln hun edel lichaam hebben. Alleen de mannen die kunnen aantoonen dat de vader van de vader van hun groot vader, die zoo wat honderd jaar geleden leefde, reeds een titel had, zullen geen taks moeten betalen. Maar onder ons ge zegd daar zijn veel van die edeimannen wier hart minder edel is, dan dat van een gewonen werkman. Is 't zoo niet? D'R IS 'n spreekwoord, 'k zeg t gezwind Dat luidt: de liefde die is blind Maar als de liefde in haat verkeert Dan zijn heur oogen dubbel wreed Dan ziet ze, t is gebleken. Ja zelfs de kleinste der gebreken, Verleden week is er te Brussel een kop pel getrouwd dat veel be ziens had. Madam woog 148 kilo versch gewogen, en meneer nog geen 50. Madam trok veel op nen aangekleeden olifant, en meneer kon wel piepstoppen achter 'n stopnaald; maar allei! ze zijn toch getrouwd, ziet ge... enne hef de is blind... IN DE STAATSKAS zijn er reeds ver schillende miljoenen gekomen door de boeten van de herbergiers en verbruikers die geknipt werden met genevelken lief te verkoopen. Bonifacius Slekmans was ook kommies en hij was op ronde zoeken de wie hij zou kunnen knippen. Hij kwam ln de staminee van Mie Sjiek en hij vroeg een druppelken. En Mie Schonk een drup pel. Dat Is azijn, zei Slekmans. Dat weet ik wel, zei Mie, kornis-jongs moeten op azijn staan. En Slekmans trapte het af. BOTERMELK Dat weet toch elk Is een gezonde drank Als men is ziek of krank. Maar... waar dat er geen botermelk Is geëten geweest, dat is op den dinee MJ meneer en madam Wang-King-Ky. Ge vraagt me of dat ook al ne kristen mensch 1st Dat weet lk niet, maar wat ik wel weet, dat is dat die Wang-King-Ky een minister is uit China, die te Brussel woont. En wat ik nog weet, is, dat als er een dinee wordt gegeven bij dat grrroot volk, er gedanst wordt, en dat er dan veel ma- dammekens en ufïrouwen komen dansen, en dat ze dan nog minder aan hun lijf hebben, dan ons Marenta als ze gaat do- dokens doen. Ik heb hooren zeggen dat ze op dien dinee bij Wang-King-Ky zwa luwnesten geëten hebben. Sjineesche zwa luwnesten wel te verstaan, en 't schijnt dat dat zeer lekkere dingen zijn... maar me dunkt da'k toch nog liever nen boest- ring met patatten met de pel zou naar binnen slaan! WAT GE niet moogt vergeten ouders, dat is streng te zijn op uw kinderen, Wie de roede spaart, haat zijn kind. Dat wil niet zeggen dat g'er altijd met den be zem most achter zitten, neen, maar laat uw kinderen 's Zondags niet te laat op straat. Zegt niet, mijn jongens, mijn dochters zijn braai... 't Is mogelijk, maar <te duivel is ook braaf... slim en de mensch is zwak. Ouders, houdt een oog ln *t zeil Anders zult g'op late dagen U 't gedrag van kind en kroost Wellicht, gruwelijk beklagen Menigeen die 't zich beklaagt Al te goed te zijn gebleven Sc hl en schande was het loon Bittre tranen, gansch hun leven. JAN TIPSEWEE was precies van de stoutsten niet. Hij ging vrijen bij Ma- rieken van Boer Boestring en 't pacht hof stond nog al 'n eindeken in 't veld Nu op een goeien avond komt Jan 't hof binnen gesprongen en roept ontsteld uit: Een spook, een spook op de baan. Zoo! zei de boer, en waarop geleek het. Op een grooten ezel, zei Jan. Wees maar gerust, antwoordde de boer, ge zijt verschrokken voor uw eigen schaduw. EN HIER is nog ne keer 'n gedichte ken van Fonsken. MIJN PORTRET Ik heb mijn portret laten maken ln de [stad Ik heb daarvoor vijf frank van mijnen [peter gehad Ik moest daar bij den fotograaf Heel stil en braaf Voor een kasken gaan staan Dan duwde die vent op een knopken en l't was gedaan Een week later heeft hij 't portret ge- Hewel, lk had het niet gedacht [bracht Dat ik er zoo schoon zou hebben opgestaan Ik had dien dag mijn beste pluinje aan En moeder had mijn haren in streep ge ile id Als een jongen met een meisken vrijt Dan geeft hij haar zijn portret Ik heb het mijn nu weggezet Misschien zal 'k ook eens in mijn leven Dat portret aan 'n meisken geven. Fonsken! ge zijt nog veel te klein om van dien artikel te spreken, verstaan! EN TE Parijs daar is in de tuinen van het Elyseum, dat is het paleis waar de president verblijft, een oude kraai komen aangevlogen. Die kraai is meer dan 150 Jaar oud, en komt op verschillende tijd stippen naar Parijs gevlogen, en men heeft bemerkt dat er dan kort daarop, het een of ander ongeluk gebeurde. Daar uit besluiten bijgeloovige menschen, dat er nu weer 't een of 't ander ongeluk in de lucht hangt. Sedert het verschijnen van die kraai, maken de waarzegsters wêer fameus goei zaken. De wereld wil bedrogen zijn De wereld spant ons alle stroppen En arm en rijk en groot en klein Eenieder laat zich al eens foppen. BARON Zeep heeft besloten zijn huis op grooten voet in te richten. Hij moet een bibliotheek hebben en gaat daarom bij den boekhandelaar. Ik zou, zegt hij, een aantal boeken willen, voor in mijn bibliotheek te plaat sen. Goed, zegt de boekenwurm, van welke schrijvers? Schrijvers? Zegt onze Zeep, van geen schrijvers... ik moet gedrukte boeken heb ben, modern werk, met het machien ge drukt! TEGENWOORDIG staan alle gazetten vol van moorden en zelfmoorden, dat wij ze allegaar moesten vermelden, we had den morgen nog niet gedaan; maar dat geval van Fiel Deleur van Brussel wil ik hier wel even neerschrijven. Die Fiel Deleur wist niet meer van welk hout pijlen maken en besloot in de vaart te springen. Maar eer 't zoo ver was, dronk hij zijn laatste centen op en ging toen met een half stuk ln zijn kraag, zijn meetje goeden dag zeggen. Maar toen hij daar kwam, vond hij zijn meetje dood in heuren zetel zitten, 't Was maar een arm vrouwken, maar bij de huiszoeking bleek dat dat arm wijveken ruim dertig duizend frank in titels had. Daar Fiel Deleur alles moet erven heeft hij gedacht dat het beter was voorloopig maar nog nie in de vaart te springen. Of hij gelijk heeft! EEN PARTIJ melkboerinnekes die te Brussel hun goedkoope melk kwamen ver koopen, hebben een proces gehad en d'r zijn er bij die tot 2.000 frank boete mo gen betalen. Dat doet me denken aan 't boerinneken dat bij ons Tante Fie melk bracht. Maar vrouw, zei Tante Fie, me dunkt dat er zooveel water bij de melk Is... Wat wilt g'er aan doen, zei de boerin, 't is zomer, en dan drinken de koeien meer dan anders. Wie dat er ook water bij hunnen wijn doen, dat zijn de ri-beliberalen, die altijd opkomen met de vrijheid, maar waar onder er maar weinig of geen zijn die het meenen met den godsdienst en met de Vlaamsche kwestie, 't Is daarom: De blauwe vaan Die heeft gedaan In onze streken De blauwtjes weten wel Daarvan te spreken Ze weten ook alsdat hun spel Hier is voorgoed verkeken. EN MOEDERS WEEST VERBLIJD Tot groot profijt Gelooft me vrij Van klnderkens met de k...kkerij Zoo voor zieken als gezonden Heeft men nu een remedie uitgevonden. Serjeus gesproken. Ge weet wel dat er elk Jaar miljoenen klnderkens sterven door de darmontsteking of enteritus. Ge Weet wel dan Ik zeg het met fatsoen K...kken die kinderken groen Nu zullen ze dat niet meer doen. Want die remedie die ze uitgevonden hebben is rattekaal goed. Ge moet die klnderkens niets ingeven van pillen of drankskens, doch ge moet ze op hunnen buik electriseeren. Hoe dat gebeurt, zal de dokter u wel zeggen. HET SCHIJNT dat een Fransch dokter bewezen heeft, dat ge van dansen hart kloppingen krijgt. Om dat te bewijzen moet ge geen dokter zijn. In den tijd dat ik inet Marenta Met veel kansen Was gaan dansen Dat we zwierden en zwaaiden En zwenkten en draaiden In dien tijd klopte Marenta heur hart als een wekker van de ouw merkt van Brussel. Maar toen werd er slechts ne keer gedanst met kermis, terwijl 't tegen woordig alle Zondagen bal is, en in de week nog bij. Nog een beetje en de men schen zouden willen dat 't alle dagen Zondag was en kermis ln de week. LANGE JEF en Dikke Miel waren op hazenjacht. Plots ziet Miel nen haas... Hij legt aan en zegt zoo: Maak nu maar uw testament m'n beestje... twee schoten knallen...maar 't haasje loopt weg. Ziet ge wel! zegt Jef eensklaps. Watte? vraagt Dikke Miel boos. Wel... hij loopt al bij den notaris voor 't testament! Het Manneken uit de Maan. IBBBBBBBBBBBBBBaeBOBBBBBBBBB Beste Engelsche (''EQISTËBÊ^, voor Hoofdpijn Neusverstopping Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel in de BESTE WINKELS Vraagt het doosje met het haantje. aRflBSBHaailBSBBRaBBBB&BBiSBSBB Gasthuisstraat, 15, Pop eringew Gelukkig degene die gelijk Ulysses een schoone reis heeft ondernomen, heeft er iemand gezegd. De vreemdelingen zijn vertrokken, de zorgvuldig geborstelde en gevouwde kost bare kleederen van de jubelprocessie zul len ln hunne bergplaatsen het volgend jaar afwachten en na enkele wijkker- mlssen zal de stad haar gewone kalmte hernemen, ontbloot van de vlaggen en siersels allerlei die haar, voor de eerste maal sedert den oorlog, een waarlijk op gewekt en blij uitzicht gaven. Het is het oogenblik waarop al degenen die er den tijd, den lust of zelfs eenvoudig weg de middelen toe hebben, in zich een onoverwinbare ontsnappingsbehoefte ge voelen, een zeer geneesbare ziekte: reis koorts geheeten. Deze behoefte om te vertrekken schijnt een resultaat te zijn van het mechanis me van het modern leven, dat den mensch in zijn eentonige bezigheden doet ge lijken op een eekhoorntje dat, zonder ophouden, in zijn kooi ronddraait. George Sand, in een werk dat nog slechts door oude bibliothecarissen gele zen wordt, zoekt de volgende vraag te beantwoorden: «Wanneer ge reist, beste lezer, waarom reist ge?De goede en welwillende lezer antwoordt aan de be koorlijke schrijfster van Corinne, hier echter een oude raaskalster geworden Ik reis om te reizen. Dit antwoord schijnt nu echter zoo duister als een Delphisch orakel. Eenlgen zouden nu antwoorden: Ik reis om te doen gelijk de anderen, omdat het de mode is. Anderen zouden zeggen: Ik reis voor mijn plezier of, indien ze heel rechtzinnig willen zijn: om beter eten te hebben dan thuis. Een heel beperkt ge tal zou zeggen: Ik reis om waar te nemen en te leeren; maar het grootste gedeelte zal bekennen: Ik reis om uit te rusten, om aan den dwangarbeid van mijn dage- lijksch leven te ontsnappen. Maar, zal men vragen, waar zijn aan groeiende of reeds rijpgeworden neuras thenie genezen aangezien de genezings- kuur ten huize onmogelijk blijkt om de ernstige redenen dat vanaf het oogenblik dat men met pantoffels aan in een zetel naast een spinnende kat begint te droo- men, uw vrouw komt vragen of ge zelf moordplannen beraamt of de meld door het laten vallen van haar potten en pan nen Mevrouw doet schreeuwen en U belet de boeiende sportkroniek te lezen. Naar den vreemde? In deze crisistijden moet men er niet aan denken naar landen met hoogen wis selkoers te trekken. Het is aan iedereen niet gegeven Corinthia te zien, zegde een Grieksch spreekwoord. Ook niet naar Ro me van waar men niet meer met de ma laria terugkeert, zooals eertijds, doch met een obsessie van pulnen, helaas te leper lang genoeg gezien. En dan? Een deur moet toch open of toe zijn, zooals Molière zegt. Aangezien men die Jaarlijksche aflei ding niet moet zoeken thuis noch ln den vreemde, waar men uw geldzak plundert, -blijkt de oplossing heel eenvoudig: Blijft in uw klein, herbergzaam en wel gekend Belgie dat U, naar lust, de rustigheid van het uitgestrekte, met bosschen doorsneden, Vlaamsche platteland aanbiedt; de zee ■met onze kust waar de badsteden elkaar opvolgen en het gebergte, onze schilder achtige Ardennen, waar de landschappen de meest afwisselende uitzichten aanbie den en heerlijke uitstapjes bij de vleet! Waarom zouden we de dichtbijgelegen mooie heuvelenreeks versmaden waarvan de Kemmelberg steeds het bijzonderste villegiatuur centrum gebleven is? Waar een zuiverder lucht Inademen dan op de toppen onzer Vlaamsche bergen vanwaar men tot aan de zee zien kan? Een weinig verderop ligt Tlegem met zijn devotie tot den H. Arnolflus en de Kluisberg, waarvan de schilderachtigheid zonder weerga is. De zee werd ln alle talen beschreven en bezongen en voor dengene die slechts rust zoekt en niet het vermaak der casino's en dancings kan men iets aangenamer uitdenken dan het dolce far niente lui uitgestrekt op het fijne zand van het strand of weggekropen achter een helling van de duinen met vóór zich niets dan die oneindige zee waarmede het onmete lijke luchtruim aan- den horizont samen smelt. Voor den denker geeft dat aanlei ding tot diepe mijmeringen en voor den geestesoverspannene tot een weldoende kalmte die geen enkel bromide of ander pharmaceutlsch product hem kan ver schaffen. En eindelijk onze Ardennen, met het lachende Spa, Laroche en zijn vermaarde schilderachtige oorden, Bouil lon met zijn kasteel en zijn grillige Se- mols, La Houyet, op de te weinig gekende Lesse, de oevers van de Ourthe, de Amblè- ve, de Vesdre, al deze bekoorlijke hoeken krioelen van villegatuurverblijven. Met onze lezers aan te zetten hun ver lof ln Belgie zelf door te brengen en met dit soort pleidooi pro domote doen passen we slechts, onder een bijzonderen vorm, de in dezen crisistijd zoo noodige aanbeveling toe: «Koopt Belgisch!» Onmogelijk voor het oogenblik het voor beeld van dén schranderen vorst na te volgen die den naam van Groot Ontwer per verdiende en nooit lang op dezelfde plaats verbleef wat vanwege zijn volk eenige scherts uitlokte; noch van zijn neef, door den oorlog met 'n indrukwek kende aureool van erkentelijke populari teit omringd en die doodeenvoudig, ge lijk men eertijds den trein naar Parijs nam, eenlgen tijd geleden een reis van tienduizend kilometer per vliegmachien ondernam en op zijn terugkeer hoffelijk de Koningin naar Athene ging afhalen. Men kan niet sportiever en toeristischer zijn, des te meer daar Albert I tijdens zijn reusachtigen tocht in Congo zijn ge liefkoosd sport beoefende en zijn hoeda nigheden van onverschrokken bergbeklim mer deed uitkomen met een Afrikaan- schen bergtop te beklimmen door 's men schen voet tot dan toe nog nooit betreden. Om zich rekenschap te geven van den weg welke ln enkele jaren afgelegd werd, is het voldoende zich de strophen te her inneren die zooveel bijval behaalden te Montmartre toen de zangster van Le Diable au corps op een krijgshaftig rhythme zong: Quand le Prince Albert s'en va-t-en [voyage, 11 ne faut pas crolre que e'est pour [s'amuser, C'est que son papa, de temps en temps, tl'engage A visiter le pays qu'il devra gouverner. Sedertdien is de Kroonprins op den troon geklommen en wij die bestuurd worden, laten we ons land bezoeken als een eenvoudige kroonprins. PYRÈS. IBBBBBBBBBBBBBBBBISflflBSBBBBSB F" Doe uwe herbergfeesten iniasschcn in dit blad. Minimum 4 frank; regeL Zendt ons de inlassching met bedrag in postzegels. Voor de Minerva-Rallye te Spa, op 2 en 3 September worden groote feestelijkhe den voorzien. Wedstrijden voor het in gang zetten, het remmen, het achteruitrijden en voor de regelmatigheid zullen eveneens plaats hebben onder de aanwezige rijtuigen. In vescheidene hotels van Spa wordt van 10 tot 25 vermindering op de prij zen toegestaan aan de deelnemers der Rallye. Voor de verloting en de wedstrijden zijn voor meer dan 50.000 fr. prijzen uitgege ven. De eerste prijs is eene som van 10.000 fr. ln geld, geschonken door de stad Spa. Volgen dan prijzen van 2500 fr., 1000 fr., met kunstvoorwerpen, en allerlei werken van nuttigen of aangenamen aard. Geen enkele Minervistmag nalaten deel te nemen aan de Rallye. Alle inlichtingen kunnen bekomen wor den bij de garagisten van de Minerva Motors. Luidens de berichten die het Komiteit der Juliaan Vandeptte-hulde bereiken, groeit allerwegen de belangstelling voor de oprichting van het ontworpen grafge- denkteeken aan den pionier onzer Katho lieke Vlaamsche Radio. Het Komiteit der Juliaan Vandepltte- hulde waavan de volledige lijst voor onze oogen ligt, omsluit de namen van Mgr. Lamiroy, Ministers Poullet, Sap, Van Isa- cker, Gouverneur Baels, Staatsminister Fr. Van Cauwelaert; ook de namen die tellen in de eigene wereld der Katholieke Radio, als: Kanunnik A. Boon, Jan Boon (Nonkel Jan), Mgr. Picard, Pastoor Per- quin (K.R.O. Amsterdam), Mgr. Mar- scall (Katholieke Rundfunk, Keulen) daarenboven nog heel wat vertegenwoor digers uit alle takken van ons Vlaamsch- Katholiek cultureel en sociaal leven. Het Is dan ook te verwachten dat deze huldigingsplechtigheid op 17 September e. k. te Uitkerke (Blankenberge) die velen zal vereenigen die medevoelen en mede- arbeiden voor het groote veroveringswerk ten gunste van onzen Katholieken Vlaam- schen Radio Omroep. Voor alle inichtingen zich wenden tot: Komiteit der Juliaan Vandepitte-hulde Garenmarkt, 17, Brugge. Alle steun- giften aan zelfde adres, vla postcheck: nummer 4019.56. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI De Bond der Oud-Amerikanen, die op 4 Juli gesticht werd te Drongen, zal op Zondag 3 September eene groote vergade ring houden te DEINZE, ln de zaal van Armand De Coninck, 114, Kortrijksche straat, met het doel een vast bestuur te kiezen en verder om het Amerikaansch feest van Labor Dayte vieren. Van dien Bond maken deel Vlamingen die ten allen kante van het Vlaamsche land verblijven. Op de vergadering te Deinze worden allen ultgenoodigd en wor den allen verwacht die ooit ln Amerika gewoond hebben, of ze reeds lid zijn van den Bond of niet. Om 2 ure namiddag, ontvangst van le den en bezoekers. Om 3 ure, welkomsgroet door Mr. Jozef Van Risseghem, burgemeester der stad Deinze. Daarna wordt de vergadering geopend door voorzitter Maurice Van Parys van St-Denijs-Westrem. Eene aanspraak zal gehouden worden, door een welgekend Oud-Amerikaan, over den huldigen toestand ln Amerika en de belangen der hier verblijvenden ten ge volge van de krisls. Heer Gaston Veys van Deinze, Schrij ver-Schatbewaarder, zal verslag geven over de stichting van den Bond; over het ledental; over het Middenbureel en zijne werking, dat kosteloos ten dienste staat der leden voor alle briefwisseling, opspo ringen, raadgevingen, belangen van aller lei aard; over de plannen voor het eérste dienstjaar; over de betrekkingen die door den Bond werden aangeknoopt met de Vereenlgde Staten en Canada, enz. Besprekingen zullen gevoerd worden over punten van reglement, ruchtbaar heid, Bondsblad, enz. Een vast bestuur zal worden gekozen en aangesteld en er zal verder te stemmen zijn voor het aanduiden der stad, waar de groote 4 Juli-feesten van 1934 zullen ge houden worden. Komiteiten zullen worden benoemd en nieuwe leden ingeschreven. Na de vergadering zullen er Vermake lijkheden zijn en Liederen ter herdenking van Labor Dayhet groot Amerikaansch feest van den arbeid. Het weze herinnerd dat den Bond der Oud-Amerikanen gesticht is buiten alle politiek en dat sedert 4 Juli velen zich als lid kwamen aangeven. Alle Vlamingen, mannen en of vrouwen, die in de Ver eenlgde Staten of Canada hebben gewoond Zijn welgekomen! Honderden Oud-Ame rikanen worden dan ook op 3 September te Deinze verwaoht om er te verbroederen en over hunne belangen te spreken. Dat er ook leute zal zijn gaat zonder spreken 1 (Medegedeeld) IB8BBBBBBBBBBB3BBHBBBBBBBBBB De wet van 3 Januari 1933 en het ko ninklijk besluit van 14 Juni 1933, geno men tot uitvoering dezer wet, bevatten de volgende voorschriften: 1. - De wapen- of munitiefabrikanten, de handelaars in wapens of schietvoor raad, de wapenmakers, zijn gehouden bin nen de twee maanden van het in voege komen der voormelde wet bij het gemeen tebestuur der plaats waar de fabriek, het magazijn of het werkhuis gelegen is, als ook der plaats waar elk hulphuis gelegen is, eene aangifte van deze gestichten in te dienen (art. 1 kon. besl.). 2. - Elke abrikant van vouwgeweren voor den uitvoer is gehouden voorafgaan delijk een zelfde aangifte te doen (art. 3). 3. - De aanwerving van een verweer- vuurwapen moet het voorwerp uitmaken van eene aanvraag om toelating aan den politiecommissaris en, in de gemeenten waar er geen is, aan den bevelhebber der Rijkswacht van de woonplaats des aan- wervers (art. 6). 4. - In geval van verkoop of afstand van een dergelijk wapen, de verkooper of afstaner moet ervan bericht geven aan de overheid die de toelating verleend heeft (art. 11), 5. - De invoer van een verweervuur- wapen, in Belgie nog niet ingeschreven, is afhankelijk van een toelating te ver- leenen door de voormelde overheden (art 12). 6. - De dracht van een verweervuur- wapen moet door den Procureur des Ko ning toegelaten worden (art. 14). 7. - De inbezithoudlng van een oorlogs vuurwapen is slechts toegelaten mits een toelating afgeleverd door den provincie gouverneur. De invoer van een dergelijk wapen mag slechts krachtens deze toe lating gedaan worden (art. 18-22 5 1). 8. - Elke persoon, die buiten de wet telijke voorwaarden een verweervuurwa- pen bezit of aanwerft, is gehouden het zelve binnen de twee maanden te doen inschrijven bij den politiecommissaris zijner woonplaats en bij gemis aan po litiecommissaris, bij den bevelhebber der Rijkswacht (art. 25-26). 9. - Elke depot van verweer- of oor logsvuurwapens en elke depot van schiet voorraad moet door den Procureur des Konings gemachtigd worden. 10. - De fabriekanten en handelaars ultsluitelljk aan kooplieden verkoopende, degene die aan bij-zonderen verkoopen, de fabriekanten en handelaars in schiet voorraad, die uitsluitelijk aan kooplieden of bijzonderen verkoopen, zijn gehouden een bijzonder register hunner verrichtin gen te houden (art. 81-33-34). De overtredingen der voorafgaande voor schriften worden gestraft met een gevan genzitting van eene maand tot een Jaar en met eene boete van 100 fr. tot 5000 fr. of met eene dezer straffen. Modellen der aanvragen tot toelating waarvan -hooger spraak, zijn ter beschik king der belanghebbenden in het Politie commissariaat. Bovengemelde wet treedt in voege den 24 Augustus 1933. Weet dat iedereen dees jaar BESTE LANDKALK kan krijgen op TRAMSTATIE, zelfde trans port dan per trein. Vraagt om eerste keus kalk, vet, zonder steenen, genadige prijs. BOEZINGE Tel. Elverdinge 10. NIEUWE GENEZINGEN De Heer Frans Van Loon, uit Berg op-Zoom, was reeds sedert 2 jaar lam op de tong en was de spraak kwijt. On danks verschillende behandelingen was zijn toestand-nog nimmer veroetera. Na een bedevaart naar Beauraing, in den terugkeer,, werd hij plots doodsbleek zoodat zijne, .medereizigers bevreesd waren voor hem. Na ongeveer een 10 minuten in dien toestand verkeerd te hebben sprong hij pïotseling op en kon weer spreken. Eene vrouwuit de gemeente Jambes, Mad. Massaux, had over twee en half jaar een erge val gedaan. Dientengevolge was het kniebeen verkalkt en de vrouw leed aan hevige Inwendige pijnen en er was voortdurend eene etterende wonde. De lljderes moest eiken dag inspuitingen ondergaan met zuiverende en kalmeeren- de middelen. Den 26 Juli laatst was Mad. Massaux met den Vrouwenbond van Jambes ter bedevaart naar Beauraing gekomen. Ter wijl zij aan de Grot ln gebed verslonden was, voelde ze plots een pijnlijke schok. Onmiddellijk daarna stelde zij vast dat de pijnen verdwenen waren en dat de etterende wonde toeging. Acht dagen la ter zond zij haar 10-jarige zoon naar Beauraing. Denzelfden avond ging de wonde, welke nog niet gansch gesloten was, heelemaal toe. Sedert dan heeft zij geene pijn meer gevoeld en is de wonde niet meer open gegaan. Zaterdag Is Mad. Massaux naar Beau raing gekomen om er O. L. Vrouw te be danken. Zij verklaarde dat «lj thans elke -beweging kan doen en dat ze zich sterk genoeg acht om alle vermoeienis te torsen. BEZOEKERS Donderdag J.l. is te Beauraing toege komen Z. H. Mgr Frederlco Emmanuel, coadjutor van Z. Em. Kardinaal Soanetti, secretaris der Congregatie van het H. Of ficie. Mgr Frederlco Emmanuel heeft de kin deren Degeimbre en Voisin ondervraagd, evenals Z. E. H. Lambert, pastoor-deken, en meerdere getuigen en observateurs der feiten van Beauraing. AANSTELLING VAN HET COMITÉ «PRO MARIA» TE BEAURAING Uit Beauraing wordt thans bekend ge maakt dat in overeenstemming met de geestelijke overheden op O. L. Vrouw He- melvaartdag het comité is gevormd, dat zal heeten Pro Maria, en het eenig be voegd oomlté zal zijn voor de drie vol gende zaken: 1. - de inrichting van de bedevaarten; 2. - de ontvangst en verzorging der zie ken; 3. - de oprichting van heiligdommen voor Onze Lieve Vrouw van Beauraing (in den ons toegezonden Franschen tekst luidt het l'érection des Sanctuaires de Notre Dame de Beauraing De leiding over dit comité Pro Maria is toevertrouwd aan Z. E. H. Lambert, pastoor-deken van Beauraing. Dit comité is het eenige dat bevoegd zal zijn om gelden ln ontvangst te nemen voor het hierboven aangeduid driedubbel doel. Tevens wordt bekend gemaakt dat ln het pensionaat der Zusters van de Kris- telijke Leer, route de Rochefort, van nu af een bestendig bureau wordt gevestigd waar alle bedevaarten, zieken, enz., die nen te worden aangemeld en waar alle Inlichtingen te verkrijgen zijn. Dit bestendig bureau is ook gelast met het opteekenen van alle gunsten welke worden toegeschreven aan de tusschen- komst van Onze Lieve Vrouw van Beau raing. Het comité Pro Maria verzoekt uitdruk kelijk dat al zulke mededeelingen zouden vergezeld gaan van nauwkeurige genees kundige dokumenten of van andere nood zakelijke attesten. Als adres volstaat: Comité Pro Maria te Beauraing. v MeJ. J. Sukkel, uit Venloo, Holland, was sedert 21 Jaar bedlegerig en in de 6 laatste jaren totaal verlamd. ZIJ wilde toch naar Beauraing ter be devaart gaan. In Beauraing aangekomen werd zij naar een hotelkamer gebracht, daar haar toe stand gedurende de reis was verergerd. Ongeveer tegen 6 uur in den avond is zij op haar wensch naar de plaats der Verschijningen gebracht. Haar ernstige toestand maakte het echter noodzakelijk, haar per brancard naar het nabije zus terklooster over te brengen. Hier overviel haar een hevige benauwd heid, terwijl zij bijna onverstaanbaar te kennen gaf, hevige pijnen in haar beide boenen te gevoelen. Plotseling sprong de zieke van de bran card op, wierp haar bril af en liep op haar kousen naar bulten, regelrecht naar de plaats der Verschijningen, viel daar op de knieën en begon luid en duidelijk te bidden. Niet enkel kan de genezen vrouw weer loopen, doch ook haar gezlchts- en spraakvermogen zijn plotseling geheel teruggekeerd, terwijl zij ook weer kracht in haar armen en handen heeft. De vrouw is door drie dokters te Beau raing onderzocht. Een officieele verkla ring van het genezingsgeval werd nog niet afgegeven. Wel verklaarden de ge- neesheeren de vrouw voor gezond. WIJ deelen deze zaken mee met in achtneming van het gebruikelijk voor behoud, volgens den regel dien wij ons gesteld hebben. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB EEN MENSCHELIJK WRAK PLOTSELING GENEZEN Er wordt melding gemaakt van een merkwaardig geval van genezing, dat zich den Vrijdag li Augustus heeft voorgedaan te Banneux. Het geval betreft den genaamde Albert Mayer, geboren te Dieuse ln 1902, een echt menschelijk wrak, als men bedenkt dat zijn rechter been heelemaal verlamd was en dat hij lijdend was aan eene borst ziekte, welke hem nagenoeg het ademen belette. De ongelukkige sleepte zich voort op krukken. Op gezegden datum dan be vond hij zich op de plaats der Verschij ningen te Banneux. Hij voelde opeens zijn kwalen wijken, dankte Onze Lieve Vrouw en liet zijn krukken aohter. Doktor Heuse die Albert Mayer onder zocht, bevond dat de verlamming van het been geweken was en dat er voor de borstziekte een ernstige verbetering was ingetreden. Den Zaterdag avond, 12 Augustus, zag men den genezene zich zon der last of moeite terug naar de kapel van Banneux begeven om zijn erkentelijkheid aan de Moeder-Maagd te betuigen. DE BRON De bron van Banneux was vroeger, voor de verschijningen die zich aldaar zouden voorgedaan hebben, maar van zeer klein belang en gaf ten hoogste 100 liter water per dag. Men moet tevens in acht nemen dat Banneux in een streek gelegen is waar het watervraagstuk een der belangrijkste is voor de inwoners. Thans geeft de bron een gemiddelte van 5000 liter water per dag en geen enkele bedevaarder van Banneux gaat weg van die plaats zonder een kleine hoeveelheid bronwater medegenomen te hebben. Plannen worden opgemaakt om de plaats waar de bron haar ontstaan heeft in te richten om de zieken het baden toe te laten in het bronwater. voor allen handel, gedrukt of ongedrukt, ook bi celluloid, voor uitstallingen van vleesch en kaas, met afzonderlijke letters ln been, bij SANSEN-VANNESTE, Gast huisstraat, 15, Poperinge. EEN BLIK IN DE TUNNEL VOOR VOETGANGERS, 500 M. LANG. Op 10 September e. k, zullen de tun nels onder de Schelde te Antwerpen in gehuldigd worden. De grootste tunnel zal dienen voor het- verkeer der voertuigen en de kleine voor de voetgangers. De tunnel voor de voertuigen heeft eene lengte van 2 km., deze voor de voet gangers 500 meter. De werken voor het boren en opma ken der tunnels zijn van de grootste die sedert het begin dezer eeuw uitgevoerd werden in Europa. De plechtige inhuldiging zal gedaan worden door Zijne Majesteit de Koning, en zal gepaard gaan met grootsche fees telijkheden. DE BIJNA GANSCH VOLTOOIDE TUNNEL VOOR VOERTUIGEN. EENDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing op 30/8 - 4/9 - 6/9 - 11/9-18/9.- Prijs85 fr. TWEEDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing en de Grotten van Han op 28/8- 8/9 - 16/9 - 23/9 - 27/9 - 30/9 - 4/10 - 7/10 - 11/10 - 14/10. Prijs200 fr.. alle onkosten inbegrepen. ONZE ZEER GEVRAAGDE REIS naar Beauraing-Banneux-Spa-Grotten van Han gaat door op Zaterdag 9/9 (3 dagen). Prijs 350 fr., alle hotelkosten, drank, drinkgeld en toegangskaart tot de Grotten inbegrepen. ELFDAAGSCHE REIZEN naar Lourdes op 31/8 - 5/9 -12/9 - 20/9. Prijs15C0 fr., alle onkosten inbegrepen. TW1NTIGDAAGSCHE REIS naar Home op 20/9. Prijs3.700 fr., alle onkostei inbegrepen. Vraagt INLICHTINGEN en PROSPECTUSSEN bij onzen vertegenwoordiger te Poperinge, M. PAUL VAN BRUWAENE, Noordstraat, 16 of bij de inrichters KOSMOS-TOERISME, Groote Markt, leper. - Tel. 515. ONZE LANDGENOOTEN KUNNEN ERVAN GENIETEN De Fransche minister van Arbeid heeft het eerste dekreet afgekondigd waarbij de datum wordt vastgesteld van het ln voege treden van de wet van 11 Maart 1932 be treflende de gezinstoelagen in de mijn-, metaal-, scheikundige-, textiel- en bouw- nijverheden en bij de openbare werken. Deze wet ls toepasselijk op onze landge- nooten vermits geen onderscheid wordt gemaakt tusschen de arbeiders en bedien den, zonder dat rekening wordt gehouden met leeftijd of geslacht, het bedrag van hun loon of den aard van hun werk, de nationaliteit. VERNIEUWING DER IDENTITEITSKAARTEN De vernieuwing van de identiteitskaar ten van de Belgische grensarbeiders in Frankrijk geschiedt thans niet meer door vervanging van de oude kaarten, doch door het aanhechten van een zegel. Op dit zegel ls tevens de duur aangegeven van de vergunning tot het arbeiden in Frankrijk. De vergunningen zijn met twee Jaar verlengd. Op het oogenblik zijn onderhandelingen gaande over het definitief vaststellen van de grensstrook zoowel op Belgisch als op Franself grondgebied. Deze onderhande lingen zijn echter onafhankelijk van de vernieuwing van de Identiteitskaarten. Daar volgens de Fransch-Belgische overeenkomst van 4 Juli 1928 de geldig heidsduur van de kaarten op twee jaar ls vastgesteld, zullen de na 1 Juli 1932 uit gegeven kaarten eerst vernieuwd worden naarmate de datum van geldigheidsduur vervalt. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geldleeningen. - Verzekeringen. Kostelooze inlichtingen. Telefoon 97. 27 Z 12» Zond. na Sinksen. H. Jozef van Calasanz. Evangelie: De barmh. Samaritaan. 28 M H. Augustinus Van Hippona. -A 29 D Onthoofding v. d. H. Joannes dens1 Dooper. 30 W Hi Rosa van Lima. iV 31D H. RaymUndus Nonnatus. H. Isa bella. 1V H. Aegidius. HH. Twaalf Apostelen. 2Z H. Stephanus van Hongarië. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIRIBI 39 Aug. Te 11 u., voor den h. Dv.etó- teau, e.a.w. ing, Leuvensche weg, 17, Brus sel, optrekken van reizigersschuilplaatsen in de stations DEINZE en DIKSMUID®, (2 loten). Bijz. lastkoh. nr 39-21 van 1933; prijs 10 fr. 15 Sept. Te 11 u., voor den h. CIaey% hoofdingr-best. van Bruggen; eh wegen, IV Vrijdagmarkt, Brugge, herstellen van dei) weg Geluwe-Waasten, vakken WERVIK- KOMEN en KOMEN-WAASTEN. Las/-, koh. nr 148 van 1933 (Fransch), prijs 22 frank. 11 Aug. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr-best van Bruggen en- Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge, herstellen van de oevers der oude vaart, en aanleggen van een afleiding der Ieperlee, te BOEZINGE* Sas. V. PETILLON, Boezinge, 30.558,82; Van- derghote H., leper, 42.273,89; Maddelha S., Boezinge, 42.774,80; Hendryckx Pr» Veurne, 44.875,52; Byttebier Gebr., leper, 45.748,64; Van Hee h., Diksmuide, 54.352,13, (gewijzigde bedragen). 16 Aug. Te 11 u., ten stadhuize ts IEPER, onderhoudswerken aan de steen wegen van groot verkeer. Bestek frank 9.221,20. MENU A„ Wijtschate, 8.193,20 (port.) of 7.034,60 (Zweedsch); Beun M., leper, fr. 8.799,25 (porf.) of 7.109 (Zw.); Titeca V., ld., 8.852,30 (porf.) of 7.516,04 (Zw.). bij SANSEN-VANNESTE. Poperinge. CONSCIENCESTRAAT, 20-22, KORTRJlS Telefoon 111 en 1283

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1933 | | pagina 6