Uwe ©BKfesssa&tei i verdwijnen... HALT LA! OE OOIEUflflB 6 In de kleine Winst 1 BBEUK- BU1KBAHD3N BC0EMTGE8 /VACèMTIEli BREU Beter vinden? Onmogelijk! Au Hoi du Caoutchouc Het goede adres ffj VAN UV( SLAPELOOSHEID,PRIKKELBAARHEID,ENI Een der beste geneesmiddelen OKKASIE-AUTO Voor Uwe VERPLAATSINGEN jfabrteh van Zifóatrassen E. D0BBELS, Bruggestr. 3, Poperinge IN ALLÉ APOTHEKEN BEERINGEN ANKER 750 a 3000 frank SPAARKAS Grondpandobligatiën KASBONS Hypotheekplaatsingen machienen VERDONCK-MINNE, ZONEN IS AFDOEHDE "tegen HOOFDPIJNEN, ZENUWACHTIGHEID ONGEMAKKEN VAN OEN ZOMER S FrsOO lOfrsOO Verkrijgbaar in aile goede apotheken BELANGRIJK BERICHT wol en katoen WIJNHANDEL LANDBOUWERS EN HANDELAARS! Matrassen HENRI VANRULLEN ZOMERTRAAN syi&jSUt zullen <e k D<2 doos van 8 poeders 'Afr. De doos van 24- poeders 11 fr. De doos van 48 poeders SOffc algemeen depot:APOTHEEK TUYPENS belgische hypotheekmaatschappij spaarkas KOLEN NAAI- machienen de Beste EEN AUTORUS lijkwagens SNIJKURSUS legen - BRONCm honoré van lersberghe WIELRIJDERSOPGEPAST! «f j» en bemint x*. uw profijt, 't is crisis. AKKERS ABDU5IR0ÖP 'M Redder der Longen p. verfaillie M eenensteenweg, 115, leper. GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER 0. ALLEGAERT-WAERENBORG i MISGROEIINGEN (LJ IEPER HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. LIJKKOETS-CORBILLARD VERWEN IN ALLE KLEUREN 't Is Zomer, het tijdperk der Vacantien. Geniet daar ten volle van door valling, hoofdpijn, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid te vermijden. Niets gemakkelijker want «ASPRO»» verjaagt spoedig al deze ongemakken. Meer nog, ASPRO is zonder gevaar, tast het hart niet aan en stoort de maag niet. Onder den verzachtenden invloed van ASPRO verdwijnen de ongemakken van den zomer, valling, hoofdpijn, rheumatiek snel, Anc. Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel B.N°335 l üt pocmwrASiinoi GEBRUIKT ASPRO ikfluenza verkoudheid hoofdpijn lumbago zenuwpijn zenuwontsteking heupjicht hooikoorts jicht zenuwachtigheid TEGEN DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: maagzakking De Regenmantels, Gabardiencn en halve Seizoenen Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendtUin volle vertrouwen tot het alomgekende Huis P. DEMEULENAERE-RCOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare Telefoon 87. TJ kunt er altijd allemande merken van okkasia-autos vinden, van alle modellen en merken. TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling: VOITUREN 1 F. N„ 4 cyl., épl. type 32. t'jaar 1932, supersport. Buick, 8 cyl., 5 pl., 1931, type Standard. 1 Citroen 4 cyl., 5 pl., 1931, type C 4. Ford, 4 cyl., 5 pl., 1931. 2 deuren. 1 Hupmobile, 6 cyl., 5 pl., 1931, type luxe. 1 Buick 6 cyl., 5 pl., 1930, 4 deuren, type Standard. Ford, 4 cyl., 5 plaatsen, 1930, 2 deuren. Minerva, 6 cyl., 5 pl. 1930, 4 deuren. Impéria, 4 cyl., 4 plaatsen, 1928. Citroen, 4 cyl., 5 pl., 1928, type B. 14. Chevrolet, 4 cyl., 5 pl.. 1925, 2 deuren. CAMIONS 1 Chevrolet 1929, 6 cyl., 2 T. (chassis). AUTOBUS. 1 Chevrolet, 18 zitplaatsen, 1929, In zeer goeden staat. NIES» eens lekker door een snuifje OPO- poeder. Door het niezen wordt het stof uit de neus verwijderd en komen alle kwade stoffen los die zich in 't hoofd hebben vastgezet. Gij zult U heerlijk frisch gevoelen en Uw hoofdpijn zal spoedig verdwenen zijn. 'Overal 4 frank, per dooa. POEDER voor breimachien, steeds stock in 2/28 en 3/28 tegen de voordeellgste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door de N. V. De Nachtegaal Breigoedfabriek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. liüinniiiiiuiiiii'iuiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiuiiiimiriiiiiiimiiiiiiüiuuiüii i H. CUVELIER Fi!s HAUBOURDIN (Noord-Frankrijk) Vertegenwoordiger voor POPERINGE en OMSTREKEN ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE Wilt ge ter trouwe GOEDE BASTIE- REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Vlamertinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, ronder tusschenpersonen, kan het diens volgens aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem zijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en HARNASSEN te koop. IEPERSTRAAT, 130. VLAMERTINGE. ftflBBBBBBBSBBBSBEBBSBBBSSSSBB EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praohtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. TEL. 248 in beste inlandsche wol, wol en erin, fioconwol, kapok, pluimen, konijnhaar en erin végétal ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. EN FEESTDAGEN OM 1 UUR. FABRIEKEN WERVIK opgericht in 1849. BASTIEREN (Bachen) in alle grootten. PAARDENDEKSELS In TOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeelige prijzen. Vert.: Herman van BATENBURG, 28, Elverdingestraat, leper. Om uwe gezondheid te herstellen en zware ziekten te ontgaan, neemt de KRACHTEN van den (wettiglljk gedeponeerd merk) onovertroffen, fijn van smaak, die uwe lichaamsorganen en gestel gezond maken en versterken. Prijs: 25 frank de literflesch (1,250 kgr.) aan prijs der ziekenbonden. Uitleg bij de flesch. Een enkele flesch voldoet tot overtui ging. Apotheek Notredame, Poperinge en bij alle Apotheken te leper. "O 6l£V wÏ&V TE 51MT-NI KLAAS-WAAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, iNTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.0C0 fr. Voor uw keuken gebruikt M. VANDERGHOTE CITÉ LIGY 196 IEPER INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN, BEHEERRAAD M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder, Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: j. Tahon, Gem.-Secr. OostvleterenMej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr., 41. Brus. Floegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leyestr., 26. Westvletercn: M* Wed. J. Quaeghebeur. Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgii! J. Verhaeghe- Debaets Steendam, 38, Gent Tel. 13663 HOOFDACEN7 toer Je Streek MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiSB kilaike HUYGHE, Hotel de la Mtr sagerie Groote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is voor alle diensten, zooals: bruiloften, be- gravingen, verhuizingen, enz. voor stad en omliggende. Tel. 10.] IBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBB9BBBB SPEELKAARTEN ten bureele dezer. IBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBB 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraarj aan de Beroepsschool. Diploma na kursus. 'aironen naar maat. BWmm HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK' TERS Rechtstreeksche verkoop van N»aima- chienen Gritzner, Bury en Adler; 20 goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan de laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij VLAMERTINGE IflBBBBHBBBBBBBHHBBBENHEBEHBB' per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vanlseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19. Van Maerlantstraat. ANTWERPEN; 28. Recolettenstraat. KORTRIJK. ■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Harden en slechten afgang speen, vullen mond, rlekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds geregeld door de gele pillen van APO THEKER MULLIE. de gele pillen purgeeren het best de gele pillen purgeeren zonder pijn. de gele pillen 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. de gele pillen in alle Apotheken, 6,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant: APOTHEEK mullie, Beestemarkt, halle, (Brussel) Voor alles wat J noodlg hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! Huls G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen WERVIK - Vraagt heden nog onze prijslijst - 6% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - Los het slifm op, vastzittend in de luchtpijpen, verge makkelijk het fluimen, ver zacht de snijdende pijn van het hoesten en versterk Uw ademhalingsorganen met de ■nel en krachtig ingrijpende, maar altijd onschadelijke Alle Apotheken. Per flesch fr. 14.50, fr. 24.50 en fr. 39.50. Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkel komende van leper, t Daar zult U alle keus zien van vol- I komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en ^NAAIMACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe 1 vrienden. Zoo gij niet tevreden zljt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur 's avonds. i IBBBBBBBBBBfllflEBBBBBBBBBBBflB BALATUM TEN BUREELE DEZER. f^pothe^aipe Qeleggingsbanl^ 119, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd Worden uitsluitend geplaatst op le Hypotheken (le Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten; POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 65; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handel: Diksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veumestraat;. LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. g HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER. BIJ SANSEN-VANNESTE, GASTHUISSTRAAT, 15. POPERINGE JSSHSSBHSSBSiïBBBBBIHBHBBBBBBBEIEBBBBBEHBBBEBBHIBBBBBEBIfflH r RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. /i Gemaakte Mans- en Kinderkostumen; Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostnumtjes voor Jjngens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkost- men in pane, EngeLch leder en katoen; Sportbroeken (culottes) -. «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Salopette, Casquen en Handschoenen In leder; Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 Ir. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de vooTdeeligste prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. BBEI VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEIING KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: Ieder 2" en 4' Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torhoutstraat, 18, van 9 tot II uren. EitikuétiMBSHlfcy \/F3ïlDfN3P Den r Zon!ias van ieder «aand, in 't Hotel de France, Staticplaats, van 9 tot 11 uren. SZ2. #K»flMS£3EV; fWXsXSA ■■v--.jW8c.nor..-,-. p SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantaisie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machienen genonei. vóór 15 JunL BIJHUIS: 192. ROESFJ AKESTRAAT, IZEGEM. ~"rti mi-ui iifiwiii éiihi ui i in li, mm (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communlen en alle andere Ce remoniën en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKLTSCIIERIJ van BRUGGE, Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10. Nieuwstraat. NIEIJWPOORT: Mej. Kendryckx, Marktstraat, 12. b ASPRO Dt C0CS\KK lOTABUTTEt) DC SCGSVW5 5öI«l£TI£K Ik ben gelukkig U te kunnen melden dat Ik in verschillende geval len zeer voldaan geweest ben over ASPRO Hooidpün, zenuwpijn, rheumatiek en zenuwsteken voor al deze kwalen beb ik veel verzachting bekomen. Ik heb het ook aanbevolen aan personen die leden aan slapeloos heid, en ze waren er zeer tevreden over, ik zelf heb na twee tabletten genomen te hebben, een gerusten en zachten slaap genoten, en lk moet zeggen dat ik ASPRO ais een der beste geneesmiddelen bescnouw. Mej. L, WAUTERS, Luik. Uitsluitend Agentschap lijn nachten 2ijn kalm dank aan ASPRO Ik l(jd sedert lang aan de gevolgen eener bronchiet. Sedert ik ASPRO neem zijn mün nachten kalm en voel ik 's morgens die ver moeienis voortkomend van de slapeloosheid niet rneer. Ik zal niet nalaten «ASPRO» aan mijne vrienden aan te bevelen. Gaston HAINAUT 130, rue de Ia Brasserie, Elsene-Brussel Kef li voordeeiiger »sn ik van 20 fr. te koopea -Kt bevat 60 tabletten «ner waarde van 25 (rs SLAPELOOSHEID prikkelbaarheid RHUMATIEK GEVOLGEN VAN EEN OVERVLOEDIG DRINKCIJ STOORNISSEN DER MAANDSTONDEN MALARIA IBBaGBBBBlBMNZIIBBBBBHBBIIlDi Gr.nC7.hig lonrler Operatie, Ge vaar noch Tijdverlies, door toe passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeester! DUMONCEAU. DE EENIGSTÉ VIJFMAAL GEBKEVETEERDZES DIPLOMAS, GOüDE* MEDALIES Brussel ISIO; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik l®'1 Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs HW- GENEZEN VAN BREUK: Frans Nosts, Beversluis, 18, Rotselare: jongenU» 13 jaar, genezen 2 breuken Desmet, 19, Sergaent Debruynestr., CuregS dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Tn/ lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbe«--^ sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lqmbrecht, St "iele straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING: Vrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Bruss^ na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouwast ej Declercq, (Kijkuit) Be-rnem: was van buikbreuk kinderhoofd groot, aangc'/r' onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch J>J»j en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauw landbouwster te Zedelghem: op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, do»' toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heen vak van manchinist op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeli niets De Kezele, te Knesselaere en M. Juffen Closset, Vissegatstraat, 1'- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS; MAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zo^s. fR0 sonen dadelijke nuip en verlossing bekomen: Irengt dus bezoek TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breuwu" Specialisten der FAMILIE DUMONCUAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2' en 4* Maandag der maand, Hötel des Flandres», Stat e. YPER: den 3° Zaterdag der maand, Hotel du Nord 63 Statiestraa POPERINGHE: 2* Vrijdag, «Hotel Palace», Yperstraat. R(Ji; p| Vraagt Kosteloos uitlegboek je met bewijzen van genezingen, 65-67, LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. zijn bekend de beste.de schoonste en goedkoopst® 55 BIJHUIZEN IN BELG1E. IEPER, Tempelslraat, 4.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1933 | | pagina 8