Stads Nieuws. Briefwisseling dee Toekomst. Verschillige tijdingen. Men bedenke hoeveel brave werkraenschen daardoor in nood gebracht zijn. Wanneer de werkman arbeidt, dan heeft hij reeds veel moeite, om voor zich zeiven en voor zijn huisgezin het noodige te winnen. Wat moet het zijn wanneer hij van werk be roofd is en in een weder die veel grootere kosten medebrengt Indien het ten allen tijde eene christelijk voor schrift is zijnen evenmensch te helpen en bij te staan, zoo is het op hel tegenwoordig oogenblik eene dubbele plicht de ongelukkigen milddadig de hand-té reiken. Dat de reiken en welstellendcn in het midden van hel genot denken, dat er zooveel lieden van «lies beroofd zijn. Dat de rijke moeders, die hare kinderen in het zachte dons zien insluimeren, denken,, dat menige arme moeder niet weel waarmede zij hare kleine kinderen, die van de koude verstijven, dekken zal Dat de begunstigden der fortuin, terwijl zij aan eene welvoorziene tafel zitten, toch eens denken dat zoo menig werkman geen stuk brood winnen kan voor zijne kinderen die honger hebben Zij hebben maar eens rond te zien en het zal niet lang duren of zij zullen weten waar zij helpen kun nen. Dat de welstellende moeders, dat de rijke lie den ons gelooven, wanneer zij een werkmanshuis gezin zuilen geholpen hebben: dan zullen zij het geluk, dat hen op deze wereld ten deele is gevallen, dubbel'genieten. Wij zijn geene voorstanders van de al moes als bestendige instelling; maar in den tegenwoordigen maaisehappelijken toestand komen er tijden, dat alle staatshuishoudkundige redeneringen moeten achter wege blijven. IJperen, 19" Februari 1870. VLAAMSCHE STER. Donderdag namiddag ver spreidde zich de blijde mare in stad dat de Vlaamsche Ster eenen schitterenden uitsiag kwam te bekomen te Kortrijk. Deze verdienstvolle maatschappij heeft 'in den Tooneelprijs- kamp aldaar den EERSTEM.'P-RIJIS behaald in de blij spelen. Alhoewel de inwoners onzer stad overtuigd zijn dat deze maatschappij overal moet welkom zijn waar zij zich ver toont; toch verwachtte men zich niet aan een dusdanig succes, en allen zijn even tevrede over de zegepraal der geliefkoosde Ster. 's Avonds hebben de leden op eene buitengewone vergade ring bijeengeroepen geweest en uit den mond van den Voor zitter vernomen de bekrooning hunner strevingen en met vreugdekreten dit nieuws begroet. De opgeruimdheid die er dezen avond aldaar onder de leden heerschite is onbeschrijf lijk: die vrolijke knapen hebben den eersten prijs eens duch tig gedoopt en kluchtige liederen, gesprekken en kcoren hielden hen tot zeer laat vereenigd. Na al het doorgestane, na ai de werkingen der vijanden van licht en beschaving, blijft deze maatschappij toch staan ais eenen muur en de laatste lauweren te Kortrijk behaald, bewij zen eens te meer aan hare leden, dat afgunst en nijd onmach tig zijn op mannen die door eendracht en broederliefde gebonden zijn en ophitsing en laster verhinderen geene ware liefhebbers die, niet uit ikzucht, maar uit algemeen belang eene maatschappij staande houden. Proficiat, Vlaamsche Ster Zie hier de officieëie uitspraak van den Jurij Vees» üseÊ fflrana» le prijs, De Fonteinisten, Gent, met Vader Martin. 2e prijs, De Wijngaard, Brussel, met De Hand Gods. 5® prijs, De Jonge Tooneeliiefhebbers Brussel met De Dronkaard. Voor liet Blijspelen le prijs, De Vlaamsche SterIJperen, met Botsebotse. 2® prijs, Vooruit voor KunstLierre, met Pompier en Rifle man. 5° prijs, De Wijngaard,Brussel, metDe Viool van den Duivel. Aan den besten acteur,M.Vankwerp,met de rol De Dronkaard. Aan de beste actrice, Mej. Maria Ghijsbrechts. De prijsuitreiking zal plaats hebben op Zondag 27 Maart, na het uitvoeren van twee blijspelen door de Maatschappij de Kruisbroedersvan Kortrijk, alsook de loting der surprise. Maandag is er aan den Zandberg boven het Hooghe op den steenweg van IJperen naar Meenen een smertelijk onge luk gebeurd. De knecht uit eene brouwerij onzer stad kwam aldaar aangereden met wagen en peerd, toen het beest al met eens op hol geraakte en zich op de vlucht stelde, omver ge smeten en door de wielen getroffen werd de ongelukkige geleider doodelijk getroffen. Het peerd werd weder op den steenweg gevangen door twee menschen die naar IJperen kwamen. Verwonderd over het zien van peerd en wagen zon der geleider spoedden zij zich hem op te zoeken en vonden hem bijna levenloos langs den weg liggen. Zij droegen hem in eene naarstgelegene woning alwaar hij den laatsten snik gaf. -Die man laat eene jonge vrouw achter met wie hij nog maar sinds eenige maanden in den echt was getreden. Dinsdag in den namiddag is er op S{ Jan een ongeluk gefieurd. Bij de brug genaamd Schaartje-brug kwam een stampers-knecht, mei naam Van den Bussche, met kar en muilezel aangereden. Het dier die geen slagen duldt is ergens inet het kordeel aangeraakt en de vlucht genomen. Van den Bussche zat op zijne kar en is er afgesprongen met het onge lukkig gevdfg dat zijnen voet geaperd heeft aan de kar en eene gedeele einds weg is medegesleepl Twee uren later was hij reeds een lijk. Hij laat eene weduwe en 5 minderjarige binders achter. De schaatsenrijders zullen zich dit jaar niet kunnen beklagen dal zij zich niet kunnen overleveren hebben aan hun geliefkoosd vermaak. Reeds vertien dagen aan een stuk ver laat de vorst ons niet. Veel plompers zijn er geweest; doch, Godlof, tot heden heeft men in onze omstreken geene onge lukken te betreuren. Woensdag laatst had eene wedding plaats tusschen M. Henri X en Felix Z. Dezelve bestond in de volgende voor waarden Felix Z hield staan dat Henri X in geen twee uren op zijne schaverdijnen van aan de Raaipoort lot aan Boesingh-brug zou kunnen gaan. Het gelag bestond in zes beefsfuks en zes flesschen wijn. Twee getuigen moesten aan de Kaaipoort en twee aan de Boesingh-brug staan om het vertrek en de aan komst te bestatigen. Henri légde de weg af in 11 1/2 minu ten. Als zij nu aan tafel zaten, de twee wedders en de vier getuigen, zegde Henri al schertsen: maar Felix, gij verloos toch zeker de bolle toen gij deze wedding voorstelde En de vier getuigen waren van hetzelfde gedacht. 'k Doen, Henri, en tot preuve gij zijt verloren en zult hier het gelag betalen, ik neem deze vier heeren tot getuige: Ik heb gezegdop uwe schaverdijnen gaan e» gij hebt geschaverdijnd En allen dronken op de,gezondheid van Henri, die be taalde. Bij het onder pers leggen vernemen wij dat Mijnheer Auguste Van den Bogaerde gekozen is als Voorzitter der Koormaatschappij en Mijnheer Hdaire De Coene, als Onder- Voorzitter. M. F. Vercouter, professor in het gesticht S' Joseph, te Thourouf, is onderpastor benoemd in S' Nicoiaus-kerk al hier, in vervanging van M. Kockenpoo, overleden. Door Koninklijk besluit van 10 dezer, is de landbouw- decoratie van 2C klas toegestaan aan MM.Teite Josef, hovenier te Proven, voor 49 jaren, getrouwen dienst bij denzelfden meester Gryson, Karei, hovenier te Poperinghe, voor onder scheiding in de fruitboomteelt, Programma der stukken, welke het muziek van het 10° regemerit, onder het bestuur van M. Walhain, Zondag midd. in de Groote Hailezaai, zal uitvoeren. 4. Marche (Von'Winter). 2. Fra-Dïavolo, ouverture (Auber). 5. Air de Nabucodonosor, pour tuba (Verdi). 4. Lucie de Lammermoor, Fantaisie (Donizetti). Poperinghe, IS Februari 1870. RATMÖLMIiE RIESTITELS. Al wie redeneert heeft hier dikvvils onderzocht waarom M. Van Renynghe sedert zoo lange jaren de opperpierrot is van Poperinghe, en men heeft zich meermaals gevraagd welke ti tels de geestelijkheid hem toekende om van dien fameuzen man een eeuwigen burgmeester en bijna een eeuwigen repre sentant te maken. Onder zijn langdurig bestuur, behalve de liberale inwinning die hem niet toe te wijten is, de stad heeft geen voetslap vooruitgang gedaan; men vindt nu onder de be volking niet meer geleerdheid dan ten tijde van den vermaar den keisnijder Gibbe; de wetenschappen zijn hier onbekend de kunsten zijn het aandeel van een klein getal, en het onder wijs beperkt zich aan wat keukenlatijn en aan fransch met hair er op. Indien onze ondervinding ons de oorzaak van dien toestand niet sedert lang had laten kennen, wij zouden heden ons een gedacht er van kunnen maken door de lezing van het verslag eener snmifeest welke de Bijtende Grenadiers onlangs aari hunnen Voorzitter opgedragen hebben en waar van zij al de geestelijke leute en de lichamelijke deugd in het Nieuwsblad hebben doen weêrgalmen. In eeuen tost strek kende om de aanwezige sukkelaars te stielen over hunne katholijke eensgezindheid en over hunne ijverige samenwer king aan den zegepraal der goede zaak, men hoorde deze woorden Indien dezelfde geest onzen kring blijft bezielen, Poperinghe zal Poperinghe blijven. Dus dé goede zaak, die bij de liberalen de zaak is des vooruitgaiigs, der beschaving en der maatschappelijke verbe tering, is bij de katholijken de zaak des stilstands, der onbe wegelijkheid en der verblijving in denzelfdenstaat.Poperinghe zal Poperinghe blijven, daar is de leus, daar is de droom van onze politieke tegenstrevers.Niettegenstaande de aanhoudende draaiing van den aardbol die een gedurige vooruitgang is, niettegenstaande het verloop der eeuwen en de verslijting der oude misbruiken, niettegenstaande de algemeene verspreiding van het onderwijs, niettegenstaande de wetenschappelijke entdekkingen en de ineensmelting der volkeren door de we- reldbreede handelsbetrekkingen, onze Bijtende Grenadiers zouden willen dat Poperinghe aan die hervormende beweging van het menschdom geen deel neme en dat het vaderland van Gibbe in een verloren hoekje der wereld begraven blijve onder den ruwen kei welken deze menschlievende held reeds sedert meer dan drij eeuwen ondernomen had te schaven en le polijsteren Om in hunnen tegenstand aan alle hervorming te gelukken niemand is in deze tijden hun van grooler nut geweest dan K. Van Renynghe. Wetende dat alle poging van vooruitgang zich niet beter kan verwezenlijken dan door de aandrijving van het gemeentebestuur, onze tegenstrevers hebben, om zulks te beletten, altijd zorg gehad van aan het hoofd der stad mannen te plaatsen die zij wisten meer bekommerd te zijn met hunne eigene intresten dan met het algemeen welvaren, en die zij bekwaam vonden van liever de stad te verarmoeden dan, in het belang haren voorspoed, hunne persoonlijke baat zucht te beteugelen. Om de kiezers te bedriegen men maakte' hun wijs dat men de beste administrateurs moest vinden on der de grootste gierigaards, zeggende dat een mensch die spaarzaam is voor zijn eigen ook spaarzaam zal zijn voor dc stad en zich altijd zal verzetten legen alle groote uitgaven en geldverkwislingen. De kiezers zwelgden deze vergulde pil in, en alzoo heeft men hen tot nu eene groote meerderheid zien geven aan vreks die jaarlijks hunne vette franks opstrijken zonder zich het minst le bt kreunen met het lot der bevolking eu met de toekom t der stad, terwijl zij zich lieten opmaken om de mildadige kandidaten en de voorstaanders der armen eiy der neringdoeners van het stadsbeheer te verwijderen. Reeds iri 1848 zag men klaarlijk de administratieve mijfe- lingen van die gierigaards en die baatzoekers. Maar de libera len van dien tijd hadden schoon te zeggen dat M.. Van Renynghe de rol speelde van baas Vidder, men wilde dat niet gelooven; zij hadden, bij voorbeeld, schoon le beweren dat de burgmeester nooit geen octrooirechten betaalde noch voor zijne wijnen, noch voor zijne kolen, noch voor zijne haver en andere peerdevoeragien,zich verplichtende van 500 ff*".te stor ten in de kas van het armbestuur indien hij het tegenstrijdige kon bewijzen, men liet dezen dèfi zonder beantwoording en men deed den burgmeester herkiezen als den treffelijksteh der menschen. Heden nog ziet men de onverzadelijke hebzucht van M. Van Renynghe ten hoogste uitschijnen in zijne onge rechtigde aanmatiging op de besoldiging van het vrederech- tersambt. Na, sedert de dood van M. de Ghelcke wiens eerste suppléant hij was, aan den tweeden suppléant M. Bonte te hebben doen gelooven dat hij zijne demissie van bijreebter nam, en na aan dezen laatste al het werk van den interim overgelaten te hebben, hij bleef zijnen titel van plaatsvervan- genden rechter behouden,en haastte zich om de mandaten van betaling te teekenen en, tegenstrijdiglijk aan de wet, het be drag er van aan den werkenden suppléant M. Bonte te ont nemen. Niettegenstaande deze overmatige roofzucht die zoo te vreezen is in administratieve bedieningen, indien M. Van Renynghe morgen moest herkozen worden, de katholijken zouden nogeens dezen man aan de kiezers aanbieden als een ervaren administrateur en als een spiegel van christelijke deugden. Zij zouden zijne spaarzaamheid, aanbevelen als de beste remedie tegen allen liberalen vooruitgang op dat Pope ringhe met zijne 40Ö,©90 ffrasaïcs schulden altijd Pope ringhe zoude blijven. Zoo men ziet, de hoedanigheden van M. Van Renynghe zijn bij de katholijken de beste kiestitels. Avis aan de gie rigaards en de beurzevulders. X. TT»! Nsaï vraat 't Mgemeea* Onder die ken spreuk komt binnen Dixmude eene maatschappij opgericht te worden, voor titel voerende: De Vriendschapsbond Een dracht maakt Macht Die vereeniging is ingericht onder het voorzitterschap van den heer J.-R. Vander Heyde. Het doelwit van dezen kring is: Kunst, Nijverheid, Land bouw, Koophandel, enz., te bevnordeeligen. Men leest in het Journal de Pèruvoelz Er zijn instruktiën gegeven aan hel persooneel van den Staatsspoorweg, om, te rekenen van 1 Maart aanstaande, de reiskaartjes bij den uitgang der statie af te halen. De begrooting van oorlog, voor het jaar 1871is be paald op eene gemiddelde macht van 42,562 soldaten en 8,791 paarden. Zij beloopt tot de somme van 56,871,500 fr. en biedt dus eene vermindering aan van 2000 franks op liet budjet van 1870.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2