GRAND CONCERT Tooneelnieuws. La première nuit de bonham, SOCÏÉTÉ DES CHEÜRS D'YPRËS. VOCAL ET INSTÜfJMEMVAL MEMCrELOGEN Horror horror zegt Shakespeare. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. donné avec le Li en vei Ha at concours de M!le FIORELLA, première chanteuse du theatre de Bruges, M. Jules BUSSCHAERT, de Bruges, et de piusieurs artistes et amateurs distingués de la ville, Le Lundi 21 Février 1870, d 7 heitres du soir a la Salie de Spectacle. 96 00 a 97 00 77 00 a 77 50 Koo!za3d-olie, fr. 99 50 b 99 75 - De peerdenmarkt, gezeicl van Half- Vasten, zal te Gent plaats henbeti den Dinsdag 22 Maart aanstaande en volgenden dag. Vadcpinowrd Pieter Pluy, 67 jaar oud, te Lamperuisse door zijne vrouw en zijne drie kinders op zijne hof-Hade vermoord. Zaterdag ten 4 ure is de zaak geëindigd. De weduwe Piuv, larta Piuv en Engel Pitiy, haar dochter en zoon, zijn veroor deeld lot de dood. De antwoord van den Jurij op de vraag betrekkelijk de medeplichtigheid van Sophie Pluy, bevesti gende geweest zijnde door 7 stemmen tegen heeft het Hof zich vervoegd bij de minderheid en haar vrijgesproken. De internationale commissie voor de munteenheid, die haren zetel te Brussel heeft, heelt een nieuwen bijval verwor ven. De keizerlijke raad van Oostenrijk heeft besloten goud stukken van '4' en 8 gulden (10 ea 20 fr.) te slagen, die binnen kort aan de circulatie zullen worden overgeleverd. Er zijn thans twee groote vlekken te bemerken op den oostkant der zon. 'Zij moeten twee of drie maal zoo groot als onze aardbol zijn. Men kan die waarnemen, met dooreen zwartgemaakt glas de zon te zien. Verleden jaar schreef de koninklijke Rederijkers-maat- schapij Vreugd in Deugd, le Lokeren, «enen festival van Dra mas en Blijspelen uit. Men mocht zich in een buitengewonen bijval verheugen niet min dan 50 tooneelkringen, uit de ver- scliiüige gewesten des lands boden zich ter deeineming aan.ln plaats van 8, zoo als de uitschrijvingskaart bepaalde, werden, ingezien het groot gelal aanvragen, '10 maatschappijen aange nomen, en het festival over twee jaren verdeeld. Gedurende dezen winter trad het eerste vijftal op Boos en Eikel uit Leuven Hoop en Liefde uit Antwerpen Fonteinisten uit GentHoop in de Toekomst uit OostendeJonge Tooneel- tiefhebbers uit Brussel. Een onpartijdig en beredeneerd overzicht der optreding van gemelde verdienstelijke kringen ware stellig wenschelijk en nuttig. Wij hopen, dat de Vreugd in Deugd zich dier moeite, om den Wille des goeds, door zoo'n beoordeeling te stichtten, wel zal getroosten. Zeggen wij enkel ter vlucht dat alhn, docii inzonderheid Oostende en Brussel, hunne wederzijdsche dramas en blijspelen zeer verdienstelijk hebben uitgevoerd. Verleden Zondag gaf de Vreugd in Deugd, de slotvertoo- ning van den winter. Wij hadden het genoegen ze bij te wo nen en moeten bekenen, dat de tooneeikring, sedert korten, een gewichtigen stap in de baan der kunst heeft vooruit ge zet Na afloop der vertooning heeft de jury, samengesteld uit de heeren C. Cruyt, Aug. De schepper, Fr. Broeckaart, Aug. Hermé en C. Ternest, haar oordeel geveld over het toekennen der onderscheidingen, die afzouclerüjk konden gegund worden aan de beste spelers en speelsters. De uitspraak der rechters luidt als volgt 1. Mej. Ëug. De Terre, uit Gent, en Felix Vahde Sande, uit Brussel, worden het eereüdmaatschap der Koninklijk maat schap van Reihorika Vreugd in Deugd, met haar gulden eere- tteken, toegekend. 2. De heeren Van de water, uit Oostende, en De Corte, uit Gent. beide deelmakende van opgeireden maatschappijen, be komen eik een vergulden eerepenning, als beste spelers in het drama 5. Gelijke vergulde eerepenning wordt geschonken aan de heeren Verbruggen, uit Oostende, en Oito, uit Leuven, als bes te spelers in de blijspelen. 4. Bij gebrek aan verdere eerepeningen, worden vereerende meldingen toegekend aan juffer Désiré Coison uit Antwerpen, en heers Dandois, uit Brussel, op grond der gezuiverde uit spraak. De jury uit echter den wensch dal de Vreugd in Deugd haar getal eerepeningen vermeerdere, om aan ieder de zer begaafde tooneeloefenaren er insgelijke eenen teschenken. (Gaz. van Dendermonde.) woorden van den pastor, muziek van de Banque Nationale. Het kanton van Enghien is nog altijd bezig met lachen, buik sta bij en ik lach meè en 't zou mij plezier doen dat mijne lezers ook een beetje wilden lachen met eenen dommen boer en eenen slimmen pastor. Daar was dus, een rijke, oude pachter in de omstreken van Enghien, die goeste kreeg om te trouwen. Dat kan alle dagen gebeuren.... zelfs bij de verslandigsten, heiaas Hij wilde, te dier gelegenheid, de kerk en bii gevolg den pastor bedriegen. Leeiijk, niet waar Nen pastor bedriegen. Foei De Rothschild van op den buiten wilde dan trouwen met een jong meiske, die zijne bloedverwante was in den vijfden graad. Nu, de Kerk en laat, zonder dispense, geen huwelijk toe tusschen zulke soort van bloedverwanten. Rothschild ge baarde van niets om niet te moeten betalen aan de Kerk, die nogtans van een mensch geenen cent en zou willen, die den haren niet en is. De pastor en wist dus van niemendal en het huwelijk werd gevierd. De pastor gaf de huwelijks benedic tie: in saicula scecu lorum en Dominus vobiscum en Amen. enfin altijd 't zelfde liedje, dat toch goed moet zijn, aangezien dat het al zoo lange dient en nog altijd diere betaald wordt. Maar een uur of twee nadien komt er een kwezeiken, die misschien wel in 't geneept een oogsken geslagen had op den buiten-Rothschild, en ze verteld aan den pastor dat de nieuwgetrouvvden een huwelijk aangegaan hebben, dat strijd met de wetten der Kerk, dat dit ergernis verwekt en dat de pastor zich heeft laten bedriegen gelijk een simpelen actiori- nair van Langrand-Dumonceau. Jandorie Hij vliegt bij de ouders van de bruid en hij bedreigt hen met de banbliksems van de Heilige Kerk, en de bruid ook, als ze durft.... ja hoe zal ik dat zeggen als ze durft een enkelen blijk van liefde geven aan haren bruidegom, vóór dat het kerkelijk recht, in klinkende speciën, zal betaald zijn. Nu moet de weten dat de dispence moest komen van den deken van Soignies, nog al verre van het dorp gelegen. Wat gedaan He! dat ging heel gemakkelijk. Men zette de bruid achtei- slot en ze mocht niet eer méégaan met haren bruidegom dan als hij eene kwittancie in regel had meegebracht. 't Was 's anderdaags eer hij weérkwam. ran den 4 tot den It februari 1870. GEBOORTEN Manneltjkgeslacht 9) Vrouwelijk 7) Leroy, Karolus, gepensionneerde militaire, en Gombert, Eugenia, kantwerkster. Vermeersch, Servatius, daglooner, en Steelandt, Regina, dienstmeid. Verstraete, Virginia, 66 j., zonder beroep, weduwe van Petrus Deman, Grimminkstraat. - Zo mé, Prudeotia, 39 j„ kantwerkster, ongehuwd, Zaalhof. Vrambout, Maria, 74 j., kantwerkster, weduwe van Francis Vandenbuicke, Boe- singstraat. Mortier, Nathalia, 74 j., zónder beroep, wedu we van Franciscus Lambin, Rijselslraat. Vande Cassery, Petrus, 97 j., zonder beroep, weduwaar van Monica Dcwar- ghenaere, Rijselstraat. Declercq, Anna, 67 j., zonder be roep, ongehuwd, Oude-Kleêiniarkt. Kinderen beneden de 7 jaren: mannelijk geslacht, 4, vrouwelijk geslacht, 1, te samen, 5. H" SPaE'ÉïlL'. 1° ChoBiir et scène des Seigneurs de Lara avrc accompag nement d'orcheste, arrange par ffi. C. Otto (Maiiiai'l),, 2° Que je voudrais avoir vos ailes, Mélodie, chautée par M. J. Vergracht. (Paul Henrion), 3° Trio de Quentin Durward, Chanté par MM. Baratto, Mieroo et Coffyn (Gevaert). 4° Romance de Pierre ie Grand de i' Etoüe du Nord, chan- tée par M. J. Busschaert (Meyerbeer), 5° Air du Pré aux Clercs, chanté par M!ie Fioreila (Hérold). 6° Tyrolienne Trio de Geneviève de Brabant, Chanté par MM. Thiebault, De Coene et Coffyn (Offenbach). 7° Sextuor de Lucie de Lammermoor. Chanté par MIIe Fio rèlla, MM. Mieroo, Swekels, Thiebault, J. Vergracht el Coffyn (Donizetti). t" Parile. 1° Chceur d' OEdipe a Colonne, avec accompagnement d' Harmonium. (Sacchini). 2° Grand air des V-êpres Siciiiennes, Chanté par M. J. Busschaert (Verdi). 3° Valse de Venzano, Chanlëe par M!le Fioreila (Venzano). 4° Fantaisie sur Don Pasquale, Duo pour Harmonium et plano, exécuté par M"c ïl"e Cuiguet et M. Henri Iweins d'Eeckhoutte Storm, (A. Daussoigne-Méhul). 5° Duo de la Fille du Régiment,chanté par M,le Fioreila et M. J. Busschaert, (Donizetti). 6" Le Dépa.rt pour Ia Palestine, scène de Geneviève de Bra bant, chantée par MM.i De Coene, Thiebault, Mieroo, Ver gracht, Coffyn et M. M***, (Offenbach). IJFEEESL AARD 42-Febr. 1 Febr. »BK GRANEN ENZ verkocbtle kwantiteit. niiddenrpr. p. tOOkilo. veskoebue kwaulHcit. p. ilX) kilo. Tarwe 39,800 -r-* 1 45.600 24-30 Rogge 4,500 18-50 11,700 18-30 Haver 700 23-00 3,900 21-50 Erweten 1,600 23-00 5,100 22-50 Boontjes Aardappelen Boter 3,200 0,000 24-00 0-00 525-00 4,000 2,000 25-00 8-75 530-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 20° tot 27" Febr. is gesteld aan 23 c. per kilo. Teurnc. Per 145 lit. 9 Febr. 16 Febr. Tarwe (nieuw) 00-00 tot 00-00 00-00 lot 00-00 Tarwe van fr. 23-00 26-50 24-00 28-00 Rogge 20-00 00-00 20-00 00-00 Sucrioen 16-00 21-00 18-00 21-00 Haver 14-00 17-00 14-00 17-00 Boonen 25-00 26-50 25-00 27-00 kortrijk. Per hectoliter. 14 Febr. Witte tarwe fr. 17 34 a 21 67 Roodeaard.lOOk 6 00 b 7 30 Roode tarwebBoter p. 1/2 k. 1 45 b 1 72 13 6" b 14 00 Eieren per 2 18 a 5 00 Rogge Haver 8 00 a 9 61 Peerdb.p. 1/2 h.00 00 a 00 00 {.enieti. Per 100 kilo 14 Febr. Nieuwetarwe fr. 2a 75 b Oude tarwe 00 00 b Rogge 18 00 b Boekweit 00 00 b Haver 19 30 b Aardapp. fr. 7 75 a Boter, de kilo 2 75 a Eiers, de 26 1 70 a Koolzaadolie 91 00 b Lijnzaadolie 74 00 b 5 27 1 81 Eecloo. Per hectoliter. 17 Febr. Tarwe, fr. 19 00 aBoter, p. k. fr. 2 80 a 0 Rogge, 15 65 aEieren, p. 25, 1 80 a Haver. 9 25 bLijnzaad, fr.b Aardap, 100 k. 9 00 b 9 Koolzaad,b Gent. Per hectoliter. ISEebr. Tarwe, fr. 19 75 a 22 00 Kempz. 100 k. 00 a 00 Rogge, 15 00 a 00 00 Koolz.olie, gulda Haver, 8 50 b O 00 Lijnolie, 00 a 00 Peerdeboon. 16 30 a 16 Lijnkoeken, fr. 24 00 5 25 00 Kooiz. 100 k 42 00 b 43 00 Koolzaadkoek. 19 30 a 19 00 Lijnzaad. 35 00 b 58 00 Kempkoeken. 17 00 a 00 iudeuaai'de. Per hectoliter. 17 Febr. Tarwe, fr. 17 50 b 20 00 Eoonen p. h. a Rogge, 14 00 a 15 00 Koolzaad, b Haver, 8 64 b 32 00 Boter, de kilo, 2 54 b Aardap. 100 k. 9 00 b 31 50 Eieren p. 26, 1 45 a 'S'St5cI£. Per hectoliter. 17 Febr. Tarwe, fr. 20 bVlas, 5 k. fr. 6 00 a Rogge, 14 50 aBoter, de kilo, 5 00 a - Haver, 9 25 bEieren, per 26, 3 00 a Booueó, -b Aardap, p lOOik. 9 - a -- KikvlttBS. Per hectoliter. —17 Febr, Tarwe, fr. 21 00 bLijnzaad, 22 50 a 1 14 70 aAardap. 100 k. 8 50 b Haver, 8 70 aRuw vlas, p. k. 1 87 a Koolzaad, bBoter, 2 92 a - - Roiuselarc.Perl 1/2 heet. 15 Febr. Zaai-tarwe fr. b Boonen, fr. 50 b 33 00 Nieuwe tarwe 50 a 33 Aardap. 109 k. 7 00 a 7 50 Oode tarwe 38 50 a 40 00 Boter p. kilo 3 60 a 5 80 Roode tarwe 28 00 b 29 00 Eieren p. 25 I 80 a 2 00 Rogge 20 00 a 21 00 Viggeus 32 00 a 40 00 Haver iO 00 b 18 00 Koolzaad a Koolzaad-olie p. 103 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Le piano sera tenu par Mn* Augustine Humblet, Baratto et A Valcke. L. Lijnzaad-olie, 77 00 a 77 50 veeotarkten Kortrijk, 14 Feb. 553 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 500 zijn verkocht geweest. Brugge, 15 Feb. Ter veemarkt van heden telde men 217 hoornbeesten. Onder dit getal waren er weinig van goede kwaliteit.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3