LUISTERLÏJK VUURWERK, HOISMMÖ LANDBOUWERS! IS U T1 C. VERMEULEN, LIRE BELGE PERFECTIONNÉE, MER «11111! ss Q t c Sta» Poperinghe. sa 4) 3 oc O O WELDADIGHEIDSMAATSCHAPPIJ op Maandag 28" Februari en Dijnsdag In Maart 1870. Tot slot der feest te Kemmel, PARTY ZAEILAND', TE ELY E MMN GHE te Westvleteren Engel YAN E.ECKHOIJT, ten p rij ze van fr. 2-00 VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID, dooi' A.-C. Van der Cruvssen. Ten prijze van fr. 2-5# c. ^ARRONDISSEMENT A DM1 Y B S T 81 AT 1 F Ouate anli-rhamatismalc du Dr. Palisson. H gjj INGERICHT TEN VOOKÖEELE VAN DE ARMEN Uitgang van don sloet telkens len 2 ure namiddag. ten 9 ure 's avonds. Door sterfgeval en om uit gemeenzaemheid te scheiden. openbaerlyk te verkoopen lol 't zelve KEMMEL. Den Notaris BUTAYE, residerende te Meessen, zal in het openbaer te koop bieden, met gewin van Instel-en verhoogpenningen, de volgende onroe rende goederen, afhangende van de erfenis van Jufvrouw Albertine Leuridan, overleden tot't zel ve Meessen. Gemeente Kemmel, digi aan de nieuwe calchiede naer Wytschaete. in Koop. Een allerschoonst en zeer goed HOFSTEDEKEN, waervan de ge bouwen aen den pachter toebehooren met recht van wegens den eigenaervan dezelve liggende weerde l' einden den pacht overtenemen, groot volgende eigendomslylelen 4 heet. 75 a. 05 c. De kooper zal moeten betalen voor boomprys 1150 fr. Gebruikt door Jean Tahon, landbouwer te Kem mel, uit kracht van 's overlydens testamentaire beschikkingen tot den 1" October 1870, aen den geringen prys van 400 fr. by jare, boven de lasten. Gemeente Wytschaete, een weinig west der calchiede van Yper naer Meessen. 2" en laetsten koop. Eene sehoone en goede party ZAEELAND, geheel gedraineerd, groot vol gens cadaster 1 h. 41 a. 90 c. Gebruikt zonder recht van pacht door Louagie, mits 135 fr. by jare, boven de lasten. Overslag'Woensdag 23n February 1870, om 4 ure namiddag, in d'herbergde Groote Yier- straetete Kemmel, langs de calchiede naer Yper, bewoond door Roirsain Leuridan. De voorwaerden, tytels van eigendom en plan van het te koop gesteld goed, zyn berustende, ter inzage van eenieder, ter studie van den Notaris BUTAYE, te Meessen. ,er is eerste qualiteit van O.I 11 E rr L A N IS T E V E T T E N te bekomen aen zeer gematige prys by Olie-slager, Koopman in Hoppe, Granen, Zaed, Koeken, Guano, enz., en ook by Fr. BRÜNEEL, zyn commissionnaris, Registers in alle slacli (verveerdigd op mode!); Afdruksels, in goud en kleuren Plakbrieven; Plans voor affichen, circulairen, Prijs-Couranten Adres en Yisiete kaarten: Facturen Wisselbrie ven; Etiketten; Programmas; Boeklijsten, Pros pectussen, Bekendmakingsbrieven Tafelkaarten enz. enz. Magazijn van alle slacli van Registers, Brievcn-afdrukkers en deszelfs perssenReper- toirsSchrijfpapieren cn andere, Overtreksels van brieven; zwarte en gekleurde Inkten; Inktpotten; Pennen; Penneslijlen; Lak en Ilouwels; Pincee- len Potlooden Speelkaarten Schrijfboeken. Médaille de Bronze a l'Exposilion Internationale d'Amslerdam 1869. Te bekomen ten bureele van dit Blad, Verkrijgbaar ten bureele van dit blad, Étudié au point de vue de THygiène en 1867, Par le Docteur WEMAERE, Schoon boekdeel in 8°, met plan. fcfi epn( w e s <a BE. «s® <mb» jsëg DOOR DE 1>EZER STA», -«SflKgXlSS»»- EEN SCHOON EN GOED EN F.ENE TE WYTSCHAETE, ROEK- EN STEENDRUKKER, UITGEVER VAN HET WEEKBLAD DE TOEKOMST, d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes mélalliques. L'Encre Beige doit som amssiease saccès a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a ce jour. Ses qualités font fait adopter par la ülaison dn Rui, les ffliinstèï'cs, I'ïtólcl-de-ViHe. Ie Palais de JSusDcc, la S'oste de Brnxelles, rAtluiiuistra- tlon des CEieinins de Eer de EL Jat et généralement par toutes les graudes Iduiinlstratiou» du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a ('Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 186a, oü etle a été récompensëe. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau du Journal et chez tous les Libraires et Papetiers du Pays. OF T A F EIIE E h E A EIT O A Z E M T1D Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van Onber- i.ingen Bijstand eene nog al groote uitbreiding in ons land bekomen, en menig volkslievend man tracht door woord en daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze sehoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen. Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijnzulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOEDER GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. DE FüRNES, Soulagrment immédint et guérison compléte de la Gontte et R li amat is uic« de toutes sortes, ma! aux dents, lom- bagos, irritations de poitrine, maux de gorge, etc. En rouleaux de fr. t-aOet de 80 cm", chez M. BECUVVE, pharmacteu, ïpres. tejti ssa «M O L ss S3 K W K S3 W H 9 <5 v s» -a a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4