Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. DE GESCHIEDENIS VAN IJPEREN. BEGROOTING VOOR 1870-1871. Jan. -Deze beknibbelingen zijn hier wel toepasselijk aan het herhaalde verwijtsel dat het Nieuwsblad zich wekelijks toelaat, daar de bedoelde ongeschikte woorden door een enkel persoon zijn uitgesproken geweest zonder dat iemand aan de zelve heeft toegejuichd. De Koster. Waarom liet de Minister zich alsdan toe, van het zeggen van eenen redenaar in het catholijk Congres van Mecheien aan de catholijke partij te verwijten De Meester.Het geval is hier geheel anders, het is in deze zaak geen enkel persoon die zonder toejuiching der aanwezi gen en zonder goedkeuring der liberale drukppers afgekeurde woorden heeft uitgesproken het voorstel van den heer De Hauleville van de kapitalen te verchristelijken was door de bestuurders der maatschappijen Langrand opgegeven, het wekte de geestdrift der aanwezigen op en werd door een al gemeen handgeklap begroet niet genoeg daarmede al de cle- ricale nieuwsbladeren juichten zulk eene gelukkige uitvinding toe; het ciericalismus moest hierdoor gered worden, de he'er Langrand ging den baard afdoen aan al de liberale en onge- loovige bankiers, en de Jesuiten, door de tusschenkomst van den Paus, wenschten de uitvinders geluk over dezen middel orn geld en gezag te verwerven, zoo verre dat de H. Vader, niet alleenlijk in eenen brief de onderneming goedkeurde, maar ter belooning van zijne pogingen den heer Langrand- Dumonceau tot Graaf van het 11 s Roomsche Keizerrijk ver- hefte. Jan. Gij spreekt niet, Meester, van de pogingen gedaan door de pastors om de gespaarzaamheden van zoo vele onge lukkige!) af te persen. De Koster. Zij twijfelden in geener wijze of het was eenen voordeeligen aanleg, die zij aanprezen. Dc Meester. Inderdaad, zij konden niet voorzien dat on der het voorwendsel van de kapitalen te verchristelijken, de zelve tot niets anders zouden dienen dan om eenige van de kopstukken der partij te verrijken. De Koster. Men kan hun dus hetgene zij gedaan hebben niet ten kwade duiden, des te min omdat dit last hun door hunne oversten werd opgelegd. De Meester. Ik stem daarin toe; maar in tegenwoordig heid der aanmoedigingen van den H. Vader, der pogingen gedaan door de Bisschoppen en de clericale nieuwsbladeren om de onderneming te doen lukken, houden staan dat de cle ricale partij voor niets is geweest in het voorstel van de kapi talen te doen verchristelijken, is in geener wijze aannemelijk, en dus de Minister Bara was in zijn recht wanneer hij deze schandelijke daad aan zijne vijandelijke partij verweet. Jan. En de heeren De Kerkhove, Coomans en Detheux waren verre van de waarheid als zij wilden doen gelooven dat het voorstel of beter de onderneming van de kapitalen te ver christelijken niets anders dan eenen persoonlijken uitval is ge weest. Zondag, 15 Mei, ten 8 ure 's morgens, is er bij ver- schiiiige kompagnien der Burgerwacht kiezing van officieren, onder-officieren en korporaals. Bij de 1° kompagnie moet er i serjant en 5 korporaals gekozen zijn, bij de 5° komp., 1 kapi tein en 5 korporaals, bij de 4e komp., 1 luitenant en 8 kor poraal. De datums op welke het muziek van het Regement, der Pompiers en der Gemeente-School in den Hof der Con corde speelt, zijn vastgesteld als volgt 45 Mei, R. (regement). 22 dito, R, 26,P.(Pompiers). 29, R.5 Juni, R.42, K.(Kommunale-School).19, P. 26, R. 5 Juli, K. 10, P. 17, R. 24, P. 54R. 7 en 9 Augusti, nog te geven program). 14 Aug., P. 24R. 28, P. 4 September, R. Deze Concerts zullen beginnen: ten 6 4^2 ure 's avonds in de maanden Juni en Juliten 6 ure in Mei en Augusti, en ten 5 4^2 ure in September. De Concerts die in den Pub'iekeri Hof zullen plaats heb ben van 4 2 tot 1 ure, zijn vastgesteld als volgt 15 Mei, P. 26 dito, R. 29 dito, P. 12 Juni, P. 4 9 dito, R. 26 dito, P. 5 Juli, R. 4 0 dito, R. 17 dito, P. 24 dito, R. 51 dito, P. 7 Augusti, R. 44 dito, R. 24 dito, P. 28 dito, R. 4 September, P. Program der stukkenwelke heden Zondag, 45 Mei, van 4 2 tot 4 ure in den Publieken Hof, door het muziek der Pom piers, zullen uitgevoerd worden 4Ouverture, Le Poeteet Ie Paysan. 2. Potpourri d'An- na Boléna (Donizetti). -5. Fantaisie sur le Barbier de Séville (Rossini). Polka (Ch. Olto). Zie hier het program der stukken welks heden (45 Mei) ten 6 ure 's avonds in den Hof der Concorde, door het muziek van het 4 0e regement zullen uitgevoerd worden 4. Marche deJa belle Hélène, 4° exécution (Walhain). 2. Tanuhaiiser, ouverture, (Wagner).5. Introduction et Polacco, pour piston et bugle (Schneider). 4. Eigoletto, fantaisie (Verdi). 5. Berliner Kinder, Walzer, 4e exécution (Kéler Béla). Onze stadsgenoot de heer Th. Ccriez, kunstschilder, heeft in de Tentoonstelling van Lijon, zijn Boekliefhebber verkocht aan M. Boutard. Iu de Tentoonstelling van Bordeaux zijn Bezoek in het klooster, werd verkocht voor het Tombola. Men meldt uit Oostende het overlijden van den heer Louis Verhaeghe, een zeer uitstekend geneesheer. M. Ver- haeghe was 59 jaren oud. Zijn verlies wordt algemeen be treurd. •f- De verledene week, uit oorzaak van overvloed in mate rie, wij hadden een artikel moeten uitstellen. Wij verhaasten ons heden er onze lezers mede bekend te maken. Wij willen spreken over de begraving van den heer Josef Fache, een eerlijk, gewetensvolle werkman, die om zijne deugden en getrouwe diensten, van eenieder geprezen werd, en bijzonderlijk bij zijne meesters in achting werd gehouden. Zijn begraafdag had rond zijne stoffelijke overblijfsels een groot getal vrienden en kennissen vergaard, alsook zijne me debroeders der verschillige maatschappijen waarvan hij deel- maakte en voornamelijk deze der gedecoreerde werklieden, welke haren deugdzamen makker eene laatste en welverdien de hulde wilden bewijzen. De afgestorvene mag als voorbeeld den eerlijken en aan zijne meesters getrouwen werkman gesteld worden; hij komt eens te meer bewijzen dat men met geene geldbeurs aan den hals behoeve geboren te zijn om zich der achting zijner me deburgers weerdig te maken Over zijn graf werd eene lijkrede uitgesproken, die ons den man van nabij laat schatten Mijne heeren en Confraters! Het noodlot vereenigd ons bij de stoffelijke overblijfsels van onzen geachten en beminden medebroeder, Josephus Fache, lid onzer maatschappij Handboogschutters sedert 9 jaren. Gedoogt, Mijne heeren, dat ik hier een laatsten vaar wel zeg aan den man die gedurend zijnen levensloop een voorbeeld is geweest voor ons allenvoorbeeld als echtge noot, voorbeeld ais vader, en voorbeeld als meesterbediende gedurende zeven-en-dertig jarenDie door zijn deugdzaam karakter, zijnen moed en zijnen onvermoeibaren ijver, zich de gunst en de liefde zijner meesters, in een woord, van een ieder heeft weerdig gemaakt, zoodanig dat onze welbeminde Vorst, ter belooning zijder lange en eervolle diensten, hem met het werkmans eereteeken heeft onderscheiden, palm door iedereen, als dobbel verdiend, hem toegekend. Na eenen 66 jarigen levensloop, neemt de Voorzienigheid den waarden man uit het midden zijner troostlooze vrienden weg, ten einde hem de eeuwige belooning te schenken. Buigen wij het hoofd voor den wil der Almacht Vaarwel Joseph, vaarwel Uwe nagedachtenis zal uwe plaats in ons midden vervullen, en uwe deugden zullen wij in onze herten bewaren, tot dat wij elkander in de eeuwig heid zullen mogen wedervinden om nimmermeer te scheiden. Voor de laatste maal Vaarwel m in iiiu^V EENIGE DATUMS UIT 4 5 MEI 1652. Men legde de grondslagen van het Fort van Knocke, gelegen op het uiteinde van Merckem, waar de IJzer zich met de IJperlee vereenigt. In de macht der Franschen gevallen zijnde, gaven zij het zelve in 4 659 den Spanjaarden terug. In 4678 werd dat fort heropgebouwen, en men voegde er hoornwerken bij, volgens de bevelen en plannen van maarchalk Sebasliaan Le Prestre de Vauban. In den nacht tusschen o en 4 Oktober 4 712, was er eenen officier der oostendsche bezetting, die aan het hoofd van 480 man, zich zonder gerucht naar het fort van Knocke begaf, dat alsdan maar verdedigd was door een klein fransch garni zoen, en bij het openen der poorten de schildwachten ver moordden die de twee valbruggen bewaakten, zich meester maakten van den ingang en, na een gevecht van eene halve uur, dwongen zij den franschen bevelhebber zich over te geven. De hollandsche officier ontving, ter belooning van deze daad, van de Staten Generaal eene som van 5000 guldens, eene Ievensdurende rent van 4 200 guldens bij jare, met het brevet van kolonel en hét bevelhebberschap over het fort van Knocke. Dit bolwerk, welk deel maakte van de versterkingen van IJperen, liet men onder de oostenrijksche regeering in pui- nen vallen, en Josef II, in 1782, gaf bevel hetzelve te slech ten. In den omtrek, bij den Blanckaart, ziet men nog overblijf sels der vermaarde overdekte schietplaats, die den bevelheb ber benuttigde en er groote voordeelen uit trok. Poperinghe, l i Mei 4870. Zondag laatst bracht de Moniteur de nieuwmare in stad van de benaming onzer twee schepenen, M. Van Mer-ris en M. Roelens, dezen laatste in vervanging van M. Berten. Aan stonds zag men groote beweging onder de twee partijen. De liberalen verzamelden zich om in korps de nieuwbenoemden te gaan gelukwenschen, en de geestelijkheid trok op naar het huis van M. Berten om hem een kompliment van condoléance, af te leggen. Van beide kanten gevoelde men de belangrijkheid van deze benamingen, en men drukte dit gevoelen uit door wederzijd- sche betooningen die het grootste kontrast opleverden. De Katholijke Kring, die in voorgaande omstandigheden op zoo eene Irotsche en verwaande wijze zijn vaandel over den noordkant der markt zwaaide, was dood en in de grootste stilzwijgenheid gedompeld. Het was dezen maal aan den zuid kant der markt dat men het vaderlandsch vaandel, welk het vaandel der vrijheid en des vooruilgangs is, zag wapperen en eindelijk den zegepraal aankondigen van de waarheid boven het bedrog. 't Is dien zegepraal dat M. Vanden Boogaerde op de schit terendste wijze heeft doen uitschijnen toen hij, aan het hoofd der Liberale Maatschappij die zich naar het huis van M. Van Merris begeven had om hem geluk te wenschen, het woord nam om uit haren naam deze gelukwenschingen uit te druk ken. Met de welsprekenheid die hem eigen is, M. Vanden Boogaerde toonde dat de Gemeenteraad van Poperinghe het Middelen. Batig slot der rekening 4869-4870 Bijdrage van 27 werkende leden 8 bijtredende leden. Fr. 4 4-85 162-00 64-00 240-85 B, sasten. Licht en vuur. 25-00 Bureel- en drukkosten 50-00 Aankoop van boeken 25-00 Abonnementen op tijdschriften 50-00 Bemeubeling 20-00 Loon van den bode 50-00 Onvoorzien. 40-85 240-85 Uit dit overzicht onzer werkzaamheden meenen wij te mo gen besluiten dat de Kunst- en Letterkring in eenen bloeien- den staat verkeert en de leden in het algemeen zich voortdurend onderscheiden door eenen wakkeren vaderlandschen volks geest. Voorzeker is er, dank aan den aanhoudenden ijver van allen, gedurende ons driejarig bestaan, veel verricht; doch het is gering in vergelijking van hetgeen er nog te doen valt en dat tot hiertoe onaangeroerd bleef. Wie van ons gevoelt zulks niet wanneer wij schier dagelijks ondervinden hoe een deel van het volk nog voortdurend in de onwetendheid ge dompeld ligt, hoe het onder vooroordeel gebukt gaat, hoe onverschillig het is in alles wal zijne zedelijke en stoffelijke verbetering raakt, welke valsche en verkeerde begrippen het voedt omtrent onze nationale instellingen en hoe weinig het met zijne rechten en plichten als burger bekend staat. Eu nogtans in den tegenwoordige!! maatschappelijken toe stand kunnen deze gebreken niet dan onzen vroeger zoo vrijen en kloeken volkstam in zijne geestesontwikkeling ver tragen, hem langzamerhand zijne zelfstandigheid doen verlie zen en hem bij gevolg voor verbastering vatbaar maken. Dit verderf kan alleen voorkomen worden door het aanwenden der krachtdadigste en doeltreffendste middels ter bevordering en verspreiding van een vrij en degelijk onderwijs,waartoe elke weldenkende vaderlander het zijne moet bijdragen.W elnu, wij, die sedert lang die behoefte besta tigen, trekken wij ons met nieuwen moed de zaak van Kunsten, Wetenschappen en Let teren ter herte en door haar die van licht, beschaving en na tionaliteit, doel van ons gemeenschappelijk streven. Het is alleen door onwankelbare volharding gepaard aan reine en vurige liefde voor het goede, ware en schoone, door een drachtige samenwerking, door rijpen overleg en vooral door vertrouwen in onze eigen krachtendat wij nog vruchtbarer uitslagen kunnen voorbereiden. Wij weten het, onze werk zaamheden en inzonderheid de voortzetting onzer openbare volksvoordrachten zullen nogmaals bevochten worden door mannen die een zeker belang schijnen te hebben dat de wer kende klas dom en onwetend blijve, ja, die aïle's wat wij in eenen vrijen en nationalen geest ondernemen tegenwerken, de zuiverheid onzer inzichten verdenken en onze strekkingen voor verderfelijk en goddeloos doen doorgaan, maar dit kan ons weinig schaden Het gezond oordeel van het verstandig en onpartijdig gedeelte der ijpersche bevolking, waarmede zij voortaan te rekenen hebben, heeft sedert lang over hunne val sche en ongegronde aantijgingen recht gedaan omdat het wel weet dat wij, zoo als een ieder het goedkeuren moet, enkel de verspreiding van Kunsten, Wetenschappen, Letteren en Volksbeschaving uit al onze krachten behartigen, 't Is, wij herhalenhetnogmaals,die groolsche vaderlandsclie taak,door ons sedert drie jaren opgevat, die wij in weêrwil van alle hin derpalen, welke wij op onzen weg zullen ontmoeten, meer dan ooit bereid manmoedig door te drijven. De Secretaris-verslaggever, P.-I.. WVDOOGHE. IJperen, 7" Maart 1870.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2