V1LLE D'YPRES. Onze katholijke stadshorfogie. Verschillige tijdingen. Liberaïe Assoeiatie Tan J peren BUIIGE RöTAjND Huwelijken. Sterfgevallen. L'Adminislralion Communale pré viert t les për- sonnes intéressés que le Role pour le recouvromenl de la Taxe Provinciale de 1870, sur les chevaux de luxe etles chevaux inixles, établie par reglement du 21 Novembre 1867, sera déposc pendant 8 jours a l'inspeclion du public, a compter du 12 Mai, au Secretariat de cette vilie. Les contribuables qui croiraieut avoir a se plain- dre de la cotisation rëglée a leur charge, pourront adresser leurs reclamations par écrit et sur papier libre, a l'Adrninistralion Communale, en déans les 60 jours qui suivenl le premier jour du dépot du Röle. Fait a ii'Hötel—de—Ville, le 9 Mai 1870. Les Bourgtneslre et Echevins, F. ItERE. Par ordonnanee Zitting van 14° Mei 1870. M.Gustaaf de St tiers is met algemeene stemmen kandidaat gekozen voor de Provinciale kiezing van Maandag, 23" Mei aanslaande. Rogge ware kiezerskorps der stad niet verbeelde ten gevolge van een lafhertig bedrog begaan door die mannen zelve welke aangesteld zijn om de wet te doen eerbiedigen en de rechtzin nigheid der kiezingen te waarborgen. Hij verklaarde dat het Gouvernement zich aan dit bedrog niet wilde medeplichtig ma ken met den uitslag er van door eene onbillijke benaming te bekrachtigen,en dat het, door de benaming van M.Van Merris en BI. Roelens, heeft willen recht doen aan de zedelijke meer derheid der bevolking. Deze nadrukkelijke redevoering werd met niet inin vurige en gevoelvolle uitdrukkingen door 31. Van .Merris beantwoord onder de geestdriftigste toejuichingen van het gezelschap. 31. Roelens, insgelijks het bezoek ontvangende van zijne talrij ke vrienden, werd op de vleiendste wijze uit hunnen naam be groet door M.Van Merris die hem zijne benaming als Schepen der stad vertoonde als eenen pand van het vertrouwen dat het Gouvernement in zijne verkleefdheid aan de liberale zaak stelde. In uitgeiezene bewoordingen bood 31. Van Merris eene welverdiende hulde aan het karakter en de verdienstelijke hoedanigheden van zijnen nieuwen collega, welke aanspraak door de gulhartigste bravos toegejuicht werd. Het antwoord van 31. Roelens, met veel ingetogenheid en welvoegelijkheid uitgedrukt, gaf aan het gezelschap de verzekering van zijne onverbreekbare princiepen, van zijne verknochtheid aan de zaak des vooruitgangs en van zijne ijverige medewerking aan al wat strekken kan tot den voorspoed en het welvaren zijner medeburgers. Met nieuwe toejuichingen en vrolijke gezondheidsdronken werden deze hartsuitdrukkingen bekroond. Deze betoogingen, opgehelderd door de biijdruchfige se- renaden waarmede de muziek der Pompiers onze twee stads magistraten vereerdegaven aan deze omstandigheid eenen stempel van feest die in de politieke annalen van Poperinghe tijdstip zal maken. X. Poperinghe, 5 Mei 1870. Hoewel het Nieuwsblad onze polemiek over het katholijk onderwijs nog zou wenschen te verlangen met te zeggen dat de jongelingen die na de eerste communie hunne leerschool verlaten hebben, zooals ambachtslieden, fabriekwerkers, sol daten, enz., het godsdienstig onderwijs ontvangen inde zon dagscholen, en met te bevveeren dat men in de Staatsgestich- ten leert dat er geen God is, dat de mensch geene ziel heeft en dat de eeuwigheid eene klerikale uitvinding is, wij hebben liever die heilige leugens onbeantwoord te laten en met onzen achtbaren tegenstrever te klappen van andere dingen.' Wij zullen hem dan vragen of hij ons niet zou kunnen zeggen waarom wij in onze katholijke stad zoo eene slechte horiogie hebben Dewijl die man Poperinghe zoo wei kent en dat deze kwestie noch den godsdienst noch het onderwijs raakt, wij hopen dat hij ons over dezelve wel eenige onpartijdige in lichtingen zal kunnen geven. Tijdens onze laatste gemeentekiezing de geestelijkheid vond dat de katholijke meerderheid in den Raad met sterk genoeg was om de stad te beschermen tegen de dwinglandij der li beralen, zij wilde den tiran Van Jlerris doen vervangen door 31. Hubert Van Renynghe, en, bij gebrek aan andere bekwa me poperinghenaars, zij stelde nog 31. Dewulf van Kemmel tegen M.Pharazyn. Hoewel zij in de worsteling ondersteund werd door 26 valsche stemmers, zij lukte nogtans maar met éénen kandidaat, en gelijkerwijs zij meer prijs echt aan een bekeerden liberaal dan aan een standvastigen katholijk, zij verwierf een grooter getal stemmen voor 31. Dewulf dau voor 31. Hubert, en de kemmelnaar kwam door zijne kloeke prin ciepen eene nieuwe verheffing geven aan het poperingsch stadsbestuur. Wij hopen met de gratie Gods dat deze verandering in de samenstelling van onzen Gemeenteraad hier vroeg of laat alles zal doen verbeteren, en wij gelooven zelfs dat niet al leenlijk de religie, maar ook de stoffelijke belangen der be volking reeds de deugd er van moeten gevoelenmaar hetgeen waarin wij onze stedelijke overheden ongelijk geven, t is dat zij niet meer zorg dragen om ten spoedigste de noodige ver beteringen te brengen aan de administratieve gebrekkelijkhc- den die meest in de oogen slaan. Be onachtzaamheid in kleine zaken die zichtbaar zijn, zooals, bij voorbeeld de herstelling van eenen waterloop, eenen duiker, eene horiogie, enz., is genoeg om aan het publiek te doen gelooven dat onze Raads- heeren even zorgloos zijn in zaken van grooter belang die niet altijd aan het gezicht en het oordeel van iedereen bloot gesteld zijn, en om alzoo de groote voordeelen te doen mis kennen die men van een katholijk bestuur te verwachten heeft. (Vervolg en slot in het aanstaande nummer). Dinsdag voormiddag, 10 dezer, is een pijnelijk ongeluk te Alveringhem voorgevallen De genaamde Benjamin Dellom- be, schaliedekker te Dixmude, was aldaar aan de kerk werk zaam om zijn werk te kunnen verrichten, moest men hem in eenen bak ophijscben, toen hij, reeds op eene vreeselijke hoog te gekomen, door eene noodlottige beweging uit den bak stuikte en naar beneden viel. Men heeft de ongelukkige met verbrijzelde lidmaten opgenomen. Hij is om 10 uren 's avonds overleden. Zondag morgend, rond 10 ure 15 minuten, is er te Brugge, in de statie, een groot ongeluk gebeurd. De genaamde N. Piré, onder-brigadier der douanen, over de ijzeren spooren gaande is om te zeggen gansch in stukken gesneden geweest door een trein wiens aankomst hij niet opgemerkt had, niette genstaande de schuifelingen der machien. Een verschrikkelijk ongeluk is op de spoorweglinie van Groot-Luxemburg gebeurd. Twee treinen zijn te Dommeldan- ge opeengeloopen. Stukken hout en ijzer sprongen ten allen kante weg en brachten schrik en onzetting te weeg. Den heelen nacht heeft men aan het wegruimen gewerkt. Dertien lijken, verschrikke lijk verminkt, werden opgenomen. Gekwetsten zijn er in groce ten getalle. De chef der gare van Dommeldarige, de visiteur van Luxemburg, de machinist en de garde-frain zijn aange houden. De meeste slachtoffers zijn arme werklieden die des avonds naar huis terugkeerden. Men schrijft uit Brussel, 5 Mei Een vrij aanzienlijke schat werd in de vorige week door eenen boer opgegraven in de nabijheid van Aken. Hij was be zig den wortel van eenen ouden boom te roeijen, toen zijne schop stuitte op iets dat klonk als metaal 't bleek te zijn een vierkanten, met ijzer beslagen en goed gesloten koffer. Dé boer haaste zich den koffer te openen en vond dien gevuld met goudstukken, dragende het borstbeeld van Lodewijk XVI. Het bedrag van dien vond wordt geschat op 800,000 fr. MEWGELITÏOET. Marianne, ons Isidoorken is, och Heerenaar den Hemel; dat arm schaapken, het heeft toch zoo veel geleden; maar ten is daar niets aan te doen,wij moeten van een nood eene deugd maken. 't Is waar, man, maar wij hadden toch maar dat, 't was al mijnen troost en't en zullen nu zeker geen meer ko men.... Men moet nooit wanhopen, vrouw... als er in het eerste half jaar geen apparentie en is, eh welgij doet gelijk over tien jaar, ge gaat naarXbeke in bedevaart, ge weet dat ten an deren keer seffens alzoo was Van dezen keer en zou 't niet helpen, man Eh waarom niet 't Is toch nog altoos den zelfden heiligen Ja.... maar 't is 'nen ander koster yits» desa Q tot desa 'ES Kei. /-i-nr.r.TiTïT'i.T Mannelijk geslacht 6) GEBOORTEN v,.0UJ,jk" 2j te zamen, 8. Pottel, Ludovicus, daglooner,en Nevejans, Maria, kantwerk ster. Huijsmans, Petrus, beeldhouwer, en Samijn, Stepha- nia, kantwerkster. Recq, Maria, 57j., kantwerkster, ongehuwd,Touroutslraat. Domicent, Alexander, 72 jaren, schoenmaker, echtgenoot van Foririj, Anna, Lange Touroutslraat. Dtiijck, Carolus, 54 j., bakker, echtgeuoot van De Seure, Amelia, Hondstraal. Laurens,.maria, 77 j., zonder beroep, weduwe van Brijou, Franeiscus, liijselslraat. 3Iahieu, maria 70 jaren, zonder beroep, weduwe van Delaire, Stephnus, Meenenslraat. Doolaeghe, Caterina, 69 j., kantwerkster, weduwe van Seijs, Joseph, 31eenenstraat. - Vandrpitte, Euphemia, 15 j., Pia- teelstraat. Vandecasteeie, Julianus, al j., wever, vvedu- waar van Ruijlaert, Anna, Meenenstraat. Curr, Maria, 49 j., religiense, St. Jacobstraat. üebevele, Petrus, 66 j., ge- pensfonneérden beambten der douanen, ongehuwd, Kauwe- kindstraat. Vandevelde, Alphonsus, 22, j., meubelmaker, ongehuwd, Armemeisjestraat. ftlaes, Petrus, 64 j., voer man, echtgenoot van Victoria Schuidt, St. Jan nevens Llpre. Lc Secretaire, Jl. BE CODT. ÏJPEREN. AARD 7 mei. 14 Mei. BER GRANEN ENZ. verkochtté kwantiteit. middenpr. p. lüökiïo. verkochtle kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 24,100 24-25 16,600 24-87 9,500 19-50 7,400 19-50 Haver 800 22-00 0,800 22-00 Erweten 1 000 25-00 1,000 1,600 5,800 22-00 Boontjes Aardappelen Boter 1,500 4,800 24-25 9-75 270-00 25-50 10-50 260-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 15" tot 22" Mei is gesteld aan 25 c. per kilo. Per 145 lit. Vesarisse. 4 Blei. 11 Mei. Tarwe (nieuw) tot lot Tarwe van fr. 23-50 27-25 25-00 28 Rogge 20-00 22-00 22-00 00 Sucrioen 19-25 21-00 19-00 21 Haver 15-00 17-00 15-00 17 Boonen 24-00 28-00 25-00 28 kortrijk. Per hectoliter. 9 Mei. Witte tarwe fr. 17 50 a 20 67 Roode aard. iOOk 6 50 a 7 50 Roode tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. 1/2 k. 117 a 1 45 Rogge l i 00 a 15 54 Eieren per 25 1 54 a 1 81 Haver 8 67 a 9 00 Peerdb.p. 1/2 h.00 00 a 00 Lenven. Per 100 kilo 9 Mei. Nieuwetarwe fr, Oude tarwe Ro.o-pe uvöó Boekweit Haver 27 00 a Aardapp. fr, 8 75 a 00 00 a Boter, de kilo 2 80 a 20 50 a Eiers, de 26 1 50 a 00 00 a Koolzaadolie 98 00 a 20 00 a Lijnzaadolie 77 00 a 12 Mei. 0 Eecïoo. Per hectoliter. Tarwe, fr. 18 47 a - Boter, p. k. fr. 2 80 a Rogge, 14 08 aEieren, p. 25, 1 80 5 - Haver. 8 75 a Lijnzaad, fr. 26 64 h Aardap, 100 k. 8 75 a Koolzaad, a S' Kik®ltïas. Per hectoliter. 12 Mei. Tarwe, fr. 21 80 aLijnzaad, 22 50 a Rogge, 15 70 a - Aardap. 100 k. 9 a Haver, 9 50 a 10 Ruw vlas, p. k. 1 87 a Koolzaad, 00 a Boter, 2 82 a Audenaai'dc. Per hectoliter. 12 Mei. Tarwe, fr. 18 50 a 21 00 Eoonen p. h. - a 00 - Rogge, 15 00 a 14 00 Koolzaad, a Haver, 10 50 a 11 66 Boter, de kilo, 2 54 a 5 09 Aardap. 100 k. 9 00 a 11 00 Eieren p. 26, 1 45 a 1 68 hielt. Per hcetoliter. 12 Blei. Tarwe, fr. 50 00 aVlas, 5 k. fr. 6 00 a Rogge, 15 a -Boter, de kilo, 2 50 it Haver, 8 55 a 09 Eieren, per 26, 1 60 a Boonen,aAardap, plOOk. 7 50 a lïosïsseiare.Per l 1/2 heet. 10 Blei. Zaai-larwe fr. a Boonen, fr. 28 a 50 Nieuwe tarwe 28 a 50 00 Aardap. 100 k. 8 k 9 Oude tarwe 55 50 a 57 00 Boter p. kilo 2 70 a 2 90 Roode tarwe 26 00 a 28 00 Eieren p. 25 1 CO a 1 70 Rogge, 20 50 a 21 50 Viggens 28 00 a 50 Haver 16 00 a 17 00 Koolzaad 48 a 50 Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 114 00 a 000 00 108 58 a 108 84 Lijnzaad-olie, 81 50 a 00 00 82 55 a 80 00 Kortrijk, 9 mei. - 272 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 255 zijn verkocht geweest. Brugge, 10 Blei.Ter veemarkt van heden telde men 230 hoornbeesten. De goede kwaliteit was talrijk. Geene reranderig in de prij zen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3