Pen Overslag HUIS EN ERVE BERICHT, I5' Bi'iefwisseSiiiff dep Toekomst. Onze katholijke. stadshorlogie. Vci'schiliige lijdingen. BERICHT. TE LANGÈMAÏtCK, zal geene plaets hebben. A Bericht aan c!e liefhebbers. vastgesteld op Maendag 23" Mei 1870, ter herberg bewoond door de kinderen De Coninck, te gemelde Sint Julianus, De Kunstenaars, de Nijveraars de Tuiniers (Hofbouwers) en allen die zouden willen deel ne men aan de reek Internationale Tentoonstellingen die te Londen zal geopend worden te beginnen met 1871, kunnen zich laten inschrijven bij den Gref- fier van den Werkrechtersraad, in de Klooster poort, te IJperen, alle Zaterdagen van elke week, van 10 ure tot middag, tot en met den 2" Juli. De belanghebbenden zullen ten zelfden tijde kunnen kennis némen der algemeene en bijzondere Reglementen die tot heden door de Ëngelsche kom- missarissen zijn uitgegeven. Van 20" Mei 1870 zal er wekelijks den Vrijdag namiddag ten 3 ure een omnibus vertrekken uit de afspanning het Zilveren Hoofd, in de Rijselstraat, naar Dickebusch-Vijver. Prijs GO cn, gaans-keeren. Elk zegge het voort. Veemarkten. Spons, Sefaphina, 31 j., kantwerkster, echtgenote van Jo- sephus Dnprfz, ChristoffVlstraat. Depycker, L'hdovicus, 33 j., werkman, echtgenoot van Calharina Pannecoucque, Tegel straat. Willenis, Hénricus, 38 j.zonder beroep, echtge noot van Sophia Ferrix, Botrrstraat. - Marsmeyer, Joannes, 63 j., onderwijzer, echtgenoot van Adelia Grvffon., Weninck- sti'3at. Verhaeghe, Rosalia, 43 j., Winkelierster, echtge note, van Caroius Vandoorne, Meenenstraat. Deiney, Flo- rentia, 34 j., kantwerkster, ongehuwd, Tegelstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 1, Vrou welijk geslacht, 0, te zamen 1 zijn betwist geweest, wij eene oude circulaire welke laten hier een extrakt volgen uit tijdens de Gemeentekieziog van Poperinghe, 3 Mei 1870. (Vervolg en slot). 't Is alzoo dat wij de verledene week door verscheide rei zigers de leelijkste scheldwoorden en de grootste vloeken hebben hooren uitspreken op de slechte administratie van onze Regentie omdat zij te laat kwamen aan het vertrek van het konvooi ten gevolge van de onregelmatige uurwijzing van onze stadshorlogie. Gedurende drij dagen bestond er tus- schen den regulateur der statie en onze verachterde uurklok een verschil van 12 minuten, en daar onze horlogie gewoon lijk 10, 2© en soms 25 minuten op den tijd voorengaat, al wie binnen die drij dagen zich moest op reis begeven was van 22 tot S3" minuten bedrogen en kwam in de statie wan neer het konvooi reeds te IJperen was. M. Van Merris die op den Maandag met het middagkonvooi moest naar Brussel ver trekken, moest zijn vertrek uitstellen tot 's avonds of tot 's an- derdagsdenzelfden dag de facteur der brievenpost, te laat gekomen zijnde aan het eerste konvooi, moest zijnen grooten pak depechen naar het postkantoor terugbrengen verscheide personen die op een ander dag zich met het konvooi van 9 ure voor den rechter van instruktie van IJperen moesten begeven, werden genoodzaakt ofwel op de diligentie van Isidoor te springen ofwel den weg te voet te doen, en bijna al de reizi gers die bij iedere vertrekuur zich om eene kaart in het bu reel aanbooden vonden de guichet gesloten, en, met verwon dering ziende dat het konvooi vertrokken was werden verplicht nog eenige uren op hunne hielen te draaien om een ander vertrek af te wachten. Indien deze onaangename wederwaardigheid voor de eerste maal had plaats gehad, wij zouden het toewijten aan eene toevallige ontstelling van het uurwerktuig; maar onze eerste schepen, M,Berten, zich over eenige maanden op het konvooi bevindende in een gezelschap poperingsehe en vreemde reizi gers die klaagden dat zij, rekenende op het kadran der stad, eene halve uur te vroeg in de statie waren aangekomen, ver telde hun zeer naïevelijk dat de stadshorlogie eene oude pa- trakke was waarvan de wielen versleten waren en sedert twintig jaren moesten vernieuwd worden. Men zegt nogtans datM. Berten, uithoofde zijner spaarzaamheid, de beste administrateur van geheel onze regentie is en dat hij ten dien titel door de katholijken zijn mandaat heeft zien vernieuwen iedermaal dat hij moest herkozen worden. Zoude deze spaarzame heer, indien hij tot het vernieuwen der horlogiewielen de stad in geene onkosten wil brengen, nergens geene wieltjes kosteloos kunnen leenen of zoude hij zich niet kunnen verstaan met zijnen nieuwen collega M. De- wulf om, door eene electrieke toepassing, de uurwijzers in goede beweging te houden en de oude patrakke van hare twintigjarige kwaal op eene mirakuleuze wijze te genezen Wij zijn verzekerd dat wij, indien ons voorstel een geluk kigen uitslag had, dezen maal de goedkeuring en zelfs de toejuiching yan het Nieuwsblad zouden bekomen. X. Poperinghe, 17 Mei 1870. Het Journal d'Ypres randt de benaming aan van M. Van Merris en M. Roelens als Schepenen onzer stad, 1° omdat er, volgens zijne berekening, maar twee liberalen zijn in ge heel onzen Gemeenteraad, 2° omdat de voorige Schepen, M. Berten, een treffelijke man is wiens administratieve bekwaam heden nooit door niemand zijn betwist geweest. Wij antwoorden hierop 1° dat er in geheel den Raad van Poperinghe maar twee of drij ernstige katholijken te vinden zijn; de overige leden der katholijke meerderheid zijn ofwel liberalen met een katholijk aangezicht propter religionem lucri (waaronder men den Burgmeester mag rekenen), ofwel nulliteiten die door hunne onbeduidendheid alle zedelijk gezag aan die meerderheid ontnemen. Welnu, het Schepenkollegie is niet bestemd om de uitdrukking te zijn van dien levenden hutsepot, maar om zooveel mogelijk de meerderheid van het kiezerskorps te verbeelden. Het verschil dat de kiezerslijst van Oogst oplevert met de valsche lijst vau April volgens wélke de laatste Gemeentekiezing is gedaan geweest, laat genoeg zien langs welken kant de wezenlijke meerderheid zich bevindt. Iedereen weet immers dat, indien de kiezing van October vol gens de hervormde lijst had plaats gehad, niet één katholijke kandidaat de meerderheid zou bekomen hebben. 2° Wat aangaat de administratieve bekwaamheden van M. Berten die, volgens het Journal d' Ypres, nooit door niemand -1837 door het Liberaal Comiteit van dien lijd is uitgegeven geweest <t Waaruit blijkt dit goed bestuur van M. Berten Blijkt hetuit zijne verzetting tegen den tracé der calchiede it van Westoutre, omdat zij voor zijne herberg het Hekje en >i aanpalende landen niet passeert Blijkt het uit de duizenden francs verkwist voor de onge il bruikbare stadsbascule die men aan den Hazewijnde ver- ii wezen en afgekeurd had ii Blijkt het uit de regelmatigheid der stadshorlogie die de kooplieden en reizigers dagelijks eene halve uur te laat of te ii vroeg doet komen aan het vertrek van den ijzerenweg ii Blijkt het uit de schoone voordammen en huisgevels ii waarmede men, bijzonderlijk in de Statiestraat, de stad ii versiert ii Blijkt het uit zijne waakzaamheid over het Armbestuur waar men niet anders dan schooiers en straatloopers fabri- keert li Blijkt het uit geheel zijne bestuurwijze die, in de oogen ii der vreemdelingen, onze stad voor de laatste der wereld ii doet aanzien >i Poperinghe bezit alle middels om niet te moeten wijken )i voor al wat elders voorspoed en luister baart; zullen wij i> nog lang onder dit smadelijk en vernederend jok blijven bukken? enz., enz. 'Deze grieven van over dertien jaren uitgedrukt tegen de administratie van M. Berten, en die hem nog heden toepas selijk zijn niettegenstaande onze steeds aangroeiende stads- schuld die reeds de som van -£S©,OÖ@ fsusaiks bereikt, zijn welsprekender dan al hetgene het Journal d' Ypres ten voor- deele van onzen ex-schepen zou kunnen zeggen. X. -Men schrijft uit Hoei, 13 mei Eergisteren is een gedeelte van de buskruilfabriek van Om- brel in de lucht gesprongen. Twee werklieden zijn op den slag gedood. Het wetsontwerp, waarbij de rechten op het zout en den visch worden afgeschaft, het briefport op iO centiemen wordt gebracht en de aecijr.srechten op den jenever worden verhoogd, is zaterdag in den Senaat, na eenige opmerkingen, door 33 stemmen tegen 3 aangenomen. Door koninklijk besluit van 10 mei wordt een dauaan- bureel ingericht te Abeeie (statie) gemeente Watou. Door koninklijk besluiten zijn benoemd Kontroleur der direkte belastingen, accinsen en comptabiliteit te Oostvle- t.eren, M. J. Van Langenacker, thans ontvanger te Slecheien (Limburg)Onvanger der directe belastingen, douanen en accinseri te Meenen, M. A. Remy, thans ontvanger te Veurne. Bij koninklijk besluit van 10 mei zijn benoemd Kontroleur der douanen van 3e klas te Veurne, M. A. Ma- hieu, tegenwoordig naziener der douanen van 2e klas te Ant werpen Ontvanger der douanen en accinsen van 7" klas te Abeeie, (statie). M. C. Reyers tegenwoordig kommies bij de geschrif ten van 5° kl. te Brussel (1° bur.) Het tijdperk der wapenoefeningen in het kamp van Be- verloo, begint op 8 juni. Het vertrek der troepen zal plaats hebben in de eerste dagen derzelfde maand. Het militair aandeel zal bestaan uit 24 batailjons, 18 ska- drons en 6 batterijen en van de kompagni der telegraphisten. Donderdagnacht is de uitgestrekte rietjesfabrrek van M. Van Oye-Van Duerne, te Antwerpen, gansch afgebrand. Alles was verzekerd voor eene som van 600 duizend fr. Meer dan öOOpersoonen zijn door deze ramp zonder broodwinning. Zondag 8 dezer rond 7 ure?s avonds, ontstond brand in een der kwartieren van Eiboeuf, nabij Rouen. Schrikelijk woedden de vlammen en 7 fabrieken werden vernield. Eene ontelbare hoeveelheid koopwaren van allen aard zijn de prooi van het vernielend element geworden. Al de machienen zijn aan stukken. De schade wordt op 3 milioén geschal. Het groot deel was verzekerd. VAN HET GELEGEN GeliacM IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 21 mei. f verkocht te kwantiteit. middenpr. p. lüökilo. vcrkochlte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 19,400 25-12 16,600 24-87 Rogge 4,400 19-50 7,400 19-50 Haver 900 21-75 0,800 22-00 Erwelen 0,900 23-00 1,000 22-00 Boontjes 1,000 25-50 1,600 23-50 Aardappelen 5,200 11-25 5,800 10-30 Boter 250-00 260-00 De prijs van het menagie-hrood, voor de week van den 2i" tot 29" Mei is gesteld aan 23 c. per kilo. Vcssrzse. Per 143 lit. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen 48 Mei. tot. 23-00 22-00 19-00 14-00 24-00 28-00 00-00 21-00 17-00 28-00 11 Mei. tot 23-00 22-00 19-00 13-00 23-00 28 00 21 17- 28 korferijk. Per hectoliter. 16 Mei. Witte tarwe fr. !8 50 a 20 00 Roodeaard.lOOk (i 50 a 7 50 Roode tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. 1/2 k. 117 a 1 43 Rogge 12 17 a 13 67 Eieren per 25 1 54 a 1 81 Haver 0 00 a 0 00 Péerdb.p. 1 2 h.00 00 a 00 iLesnvesa. Per 100 kilo 16 Mei. Nieuwetarwe fr. 27 00 a Oude tarwe 00 00 a 20 75 h 00 00 a 20 50 a Eïoejsselare. Rogge Boekweit Haver Aardapp. fr. 8 50 a Boter, de kilo 1 25 a Eiers, de 26 Koolzaadolie Lijnzaadolie Per 1 1 /2 heet. 1 50 a 99 00 a 78 00 a 17 Mei. Rogge Haver Zaai-tarwe fr.aBoonen, fr. 29 a 31 Nieuwe tarwe 28 50 a 29 50 Aardap. 100 k, 9 a 10 Oude tarwe 35 00 a 37 00 Boter p. kilo 2 GO a 2 70 Roode tarwe 28 00 a 29 00 Eieren p. 25 1 70 a 1 80. 20 00 a 21 00 Viggeos 72 00 a 30 16 00 a 17 00 Koolzaad 00 a 00 Koolzaad-olie p. 103 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 114 00 a 000 00 113 00 a 000 00 Lijnzaad-olie, 8! .50 a 00 00 82 50 a 00 00 Kortrijk, 16 mei. - 349 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 326 zijn verkocht geweest. Brugge, 17 Mei. Ter veemarkt van heden telde men 260 hoornbeesten. De goede kwaliteit was talrijk. Geene veranderig in de prij zen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3