PEERDEFEEST INSCHRIJVING DE VOLLEDIGE WERKEN TOLLENS, 1 au HUT A LA PETITE ARBALÈTE, ENCRE BEIGE PERFEGTIONNÊE, REVALENTA ARAEICA REVALENTA CHOCOLATÉE bÜ G emeeiite Lan«/emarck A l'occasion dc la Fête Communale. VAN 1.87®. ij den uitgever van dit blad: Pracht uitgave. 23 fr. IJPEREN. - Kruisstraat. IN HECHTE LIJNT PEERDEN, MUILEZELS EN EZELS, op Zondag 14» Oogst 1870. GRAND Le Dimanche 14 A ooi 1870, 2 FRANCS. 23SFR.DE PRIL ORDINAIRE Geen medecijnen meer. DU BAKKY. Deze Pccrdefeest zal plaats hebben den Woens dag 17" Oogst aanstaande. Zij begint ten 7 ure des voormiddags. De Plaatselijke Overheid zal alle voorzorgen ne men voor de veiligheid en hel gemak van koopers en verkoopers. Er is geen standgeld te betalen. in 10 afleveringen, a 70 c" de aflevering. PRIJZEN. le prijs. - franks 40-00 2° prijs. - 25-00 5° prijs. - 15-00 4e prijs, (voor Ezels) 10-00 5e prijs. 6-00 6e prijs. 4-00 Art. 1. Deze Ringslcking, tot dewelke de liefhebbers van het arrondissement Yperen uilge- noodigd worden, zal plaats hebben ter herberg be woond door sieur Edouard Dewsalwaar de inschrijving zal geschieden van 1 tot 2 ure namid dag, om ten 3 ure juist te beginnen. Art. 2. peerd of muilezel en 50 c- voor ezel. Art. 3. Elke ruiter zal tweemaal met onafge broken snelheid de renbaan doorrijden. Art. 4. De afgestoken ringen welke van de lans afvallen zijn niet geldig. Art. 5. Elke ruiter op zijne loopbeurt afwe zig verliest zijn recht op mededingen. Art. 6. Men zal voor den wedstrijd de order van inschrijving volgen. Art. 7. Eene Jurij zal over alle geschillen die zouden kunnen ontstaan, zonder tegenzeg beslissen. Art. 8. In geval van aanhoudend slecht we der zullen de prijzen verlot worden. Fffll Elke ruiter betaald 75 c. inleg voor Donné, avec le concours dc la ville, par la Sooiélé LES Vil AIS Aïllï ALÈTRIERS ETABLIE AU CAFÉ BE LA BOURSE, a 1 heure,precise dc relevée. Les prix seront repartis comme suil Médaille de Bronze a l'Exposilion Internationale d'Amsterdam 1869. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, pargaliën noch kosten voor kinderen en volwassenen door hel kostelijk ge zond'heidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN o De Burgmeester, II. ELLEBOUIÏT. VAN MESMIE FOOii «£Z3Xg3«E=a. Eïaaüt Nombrc. !r Prix, 5 couverts en argent, valeur fr. 90-00. 00-00. 50-00. 18-00. 00-00. 50-00. 18-00. 2° Prix, 2 couverts en argent, 5° Prix, 1 couvert en argent, 4° Prix, 0 Cuillers a Café, Bas Sombre. lr Prix, 2 couverts en argent, valeur 2" Prix, 1 couvert en argent, 5° Prix, 6 Cuillers a Café, 4 Belles Médailles en Argent, frappées aux armes de la ville d'Ypres, seront décernées, savoir La 4° a la Sociélé la plus nombreuse de la Belgique. La 2C de l'Elranger. La 5e a la Société de la Belgique, la plus éloignée. La 4" I'Etranger, (Pour les autres dispositions relatives au concours, voir les programmes). d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne dépose pas dans i'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit som immense swccès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses quaiités l'ont fait adopter par la Maïsoii dti Rol, les BNÈHlstèrcs, ril&tcl-de-VUIc. Ie Palais dc «Saietaec, la Poste de BrsaxelSes, rAdininistoa- floai des CSsemius de Fes» de PEtat et généralement par toutes les grandes AdmisiSstratlons du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a ('Exposition Universelle de Paris 4807 et de Dublin 1865, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. DU BARIt Y van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in lijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frisehheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 486G. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schottelvol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,6*14 van mevrouw de markiezin de Biiéiian. Napels, 17 April 18G2, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijdenik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nutlelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBréhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 23, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 1G fr., G kil. 52 fr., 12 ktl. GO fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en Cio, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en dc herssens, cn verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan dc kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschende slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 18G8, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano. N. 63,715. Parijs, 4 4 April 4 808, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de Montlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 10 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, GO fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor iedere tas. DU BilUKY cm Cio, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Fry- sou, apolh., Dixmudestraat; G. Yeys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. W° De Grave, drog., Eeckhoutslraat, 2 F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41V. Veys-Frysou, apolh., St. Jacob- straat, 24; II. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 49; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 55; De Hondt-Gazet, neg', Steenslraat, 40 Van Speybroeck, neg', Philipstockstrant, 4; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, G2; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., F. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Fspt, apoth. Dixmude..— Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere enE. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Boslyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth'. Oostende. F. Kockenpoo, apolh., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, G8; We Philips, neg10, S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Amrye en H. Boutens-Degheest, apoth'. Thielt. J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Corniile-Parmenlïer, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Esigel Vaas Eeclklaosit, Dixmudestraat, nr S9, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4