TWEE NOVELLEN Ik niet meer. A. J. C0S\'i\ en Ll VANDE WEGHE Zangwijze La Fraternité. Ten Bureele der TOEKOMST schrijft men in op «ooa PROSPECTUS. tot heeft de heer Van Doorslaer, van Antwerpen, den eersten prijs behaald, de tweede werd aan den heer X. Crasset, van Gent, toegewezen. Maandag der verledene week is brand uitgeborsten in eene smis te Handzaeme, toebehoorende aan sieur Devolder, rentenier, en gebruikt door Désiré Cauwelier, hoefsmid al daar. Door spoedige 'toegebrachte hulp heeft men het vuur kunnen uitdooven. De schade aan het gebouw beloopt tot 70 fr.; de overige schade is weinig aanzienlijk. Niets was verzekerd. Zaterdag laatst, heeft zich de'genaamde Désiré D jongman, oud,51 jaren, wonende te Thouroul, een einde aan zijn leven gesteld door zich in den Sasput te lluddervoorde te werpen, waarin hij versmoord is. Dinsdag heeft men aan de belgische vrijwillige jagers de Albini-geweeren uitgedeeld, die het gouvernement voor- loopig ter hunner beschikking stelt. Dezelve uitdeeling zal binnen wemige dagen aan de jagers- verkenners der burgerwacht plaats hebben. Men heeft belgische troepen gezonden naar Henegou wen en de provinciën Namen en Luxembourg. Deze bewe ging is noódig geoordeeld, döor de nadering van het oorlogs tooneel naar onze grenzen. Verdun is maar 8 mijlen van de belgische grenspaiep gelegen. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de wa penfabrieken van Luik, drij duizend belgische Comblais-ge- weren besteld voor de burgerwacht. Zij moeten geleverd worden teö prijze van 66 fr., binnen de twee maanden. Volgens eene correspondentie uit Brussel aan den Pré- curseur gezonden, zou de portefeuille van openbare werken voor M. Liénart, vertegenwoordiger van Aalst bestemd zijn. Een observatie-korps van 6500 mannen gaat in Luxem burg op de franseheen groot-hertogdom!ijke grenzen liggen. De tuchtraad van Bergen heeft een burgerwacht tot vijf dagen gevang veroordeeld, om dat hij zich had doen vervan gen in het optrekken der wacht aan hel Stadhuis. Het dekreet, waarbij alle weerbare Fransehen onder de wapens worden geroepen, heeft voor gevolg, dat al de Fran- scheu, welke te Brussel verblijven, naar Parijs vertrekken, ten einde aan dien oproep te beantwoorden. Onder hun zijn menschen welke sedert vele jaren, belangrijke posten in de nijverheid en de financiën bekleeden, huisvaders, enz. De opening der schouwburgen zal, door het vertrek van eenige harer zangers en tooneelspelersmoeten worden uit gesteld. Men verneemt dat de fransche policie op de grenzen zeer streng is, voor wat de formaliteit der pasporten betreft. Wij raden dus iedereen aan, die zich naar Frankrijk begeeft, er zich van te voorzien ten einde alle moeilijkheden te ver mijden. Het huis Schlosser, in de Rokettestraat, te Parijs, bezigt 280 werklieden. Vader en zoon zijn naar Saverne voor het leger als vrij schutters vertrokken, met hun 255 mannen me denemende, dié zij op hunne kosten gekleed hebben. De moeder blijft alleen met 25 werklieden om het huis te besturen - Meu schrijft uit Bombay dat eenen oproer te Awa is uitgeborsten. Men denkt dat er 1400 persoonen zijn vermoord geworden. De Daïinios zegt dat hij al de inwoners wil vernietigen. M. Julien Klacske, uit Weenen te Parijs aangekomen, is door den keizer op het algemeen kwartier te Metz ontvan gen geworden. Deze staatsman, is drager zegt men, van het verbond van Oostenrijk met Itaiien, 't welk werkdadig zou worden indien de voorwaarden der onzijdig mogenheden kwa men gewijzigd te werden. Meer dan 72,000 genezingen door het smakelijk Iievalenta- Arabica, stellen vast dat de misrekeningen, de gevaren en de ellenden door de zieken tot heden onderstaan, nu geëindigd zijn en moeten plaats maken voor de zekerheid eener volko- mene genezing door het gebruik van de Revelenta van Lon den, die de gezondheid wedergeeft aan de spijsvertëerende organen, aan het zenuwgestel, de longen, de lever en het slijmvlies; aan de meest uitgeputte, aan de moeilijke vertee ring, maagontsteking, gewoonlijke verstopping, speen, slij men, winden, hartkloppingen, buikloop, gezwel, oorruis- schingen, hoofddraaiingen, doofheid, zuur, snot, hoofdpijn, niezen en uitsmijttingen pijnen, krampen en zenuwtrekkin gen, slaaploosheid, hoest, borstkwaal, longziekte, teering, witte vloed, pusten, zweeren, moedloosheid, wegsmelting, rhumatism, jicht, koorts, zinkingen, moederkwaal, bedorven bloed, waterzucht, kleurloosheid en zenuwslapheid. Bewijsschrift ne 62,476. St. Romain-des-Iies (Saóne-et- Eoire), 50 December 1832. M., God zij geloofd! ik ben verlost van mijn 18 jaren af grijselijk lijden en 's nachts zweeten, en ik hen weder in bezit vau de kostbare gezondheid; en om tot dit doel te komen heb ik slechts 6 kilos Revalenta du Barry gebezigd. J. Compared, paslor. Voedzamer dan het vieesch, zij geeft de gezondheid wéér en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 42 kilo 60 fr. Du Barrij en C°' 42. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, weder'verkre gen door het Revalenta cbocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaa! meer voeden dan het vieesch, in tabletten van 6 Tassen, 4,25; voor 42 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 42 lassen, 2,25; 48 t. 7 fr. 4 20 t. 46 fr376 t. 60 fr. of omtrent 40 C. de tasse. Du Barrij en Cic, keizerstraat, 42 Brussel, en te IJper hij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apoth., Dix- mudestiaat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; R. Mahieu, bakker, Botermarkt. ALI1<> MENGELINGEN. Gij vroegt m'een lied, wat zou ik kunnen zingen, Als wanhoop mij zoo diep den boezem smacht, Als list en snoodheid Belgenland omriDgen En 't volkenrecht miskend wordt en veracht Mij streelden dikwijls vrede en vrjjheidsdroomen, Voor Broedermin zong ik zoo meen'gen keer, Maar d'oorlog woedt en doet het bloed weèr stroomen. Ik zucht en ween, maar zingen doe 'k niet meer. 'f Kanon herknalt, een dwingland heeft gesproken, i! Op mannen, op! gij moet naar bloedig veld. 't Geweld heeft weèr den broederhand verbroken, En vrijheid ligt aan kluisters weèr gekneld. Op, volken, op, van 't Zuiden en van 't Noorden. Het staal in hand, 't is zulk een roemen eer, Een vriend, een broeder als een dier vermoorden. Mijn stem roept wraak, maar zingen doe 'k niet meer. 'k Zie dorpen, steden door het vuur verdelgen. Met menschenbloed is d'akkergrond doorweekt, 'k Zie 's lands fortuin maar roekeloos verzwelgen, Wijl hongersnood den werkman reeds verbleekt. 'k Zie vrouw en kind op puin ën lijken weenen. Voor eeuwig is haar welstand van weleer Met stil geluk uit hun gezin verdwenen Mijn hart nijpt toe o neen, ik zing niet meer. Hoe treurig zijn die vroeger rijke streken De gier stort neêr en zweeft op 't bloedmoeras Om bek en klauw in 't rillend lijkte steken. Verzadigd vliegt hij op met naar gekras. En in zijn vlucht... o Hemel't doet mij ijzen, Druipt 't broederbloed van uitzijn vleuglen neêr*. 't Is feest voor hemhij gaat zijn jongen spijzen O wreed tooneel Neen, neen, ik zing niet meer. Vereenigd u, o volken aller landen, Dat men niet siaafsch nog krans en kronen vlecht. Voor vuig gebroed, voorlage dwingelanden, Bij wien 't geweld staat boven rede en recht. Op, broeders, op, vooruit, gij vlaamsche mannen, Men kruipt in 't zand voor tijrannen niet meeer. Voor eeuwig zij eerst baat en twist verbannen, En dan, o ja, dan zing ik nog eens weêr. 45 Augusti 4870. V. de M.-B. Hola gij daar, melkboer Mijnheer dc kommissaris. Zet ne keer uwe scülen neêr, da 'k 'ne keer uwe melk pekelt'. Me plezier, inenheere. Ha gij sakkernon er is meer water dan melk 1 Wat gaat mij dat aan, M. de kommissaris, gij moet gij dat aan mijne koeien gaan zeggen. Wie heeft er de siroop uitgelekt Ik nie moeder. Ik ook niet; 't heeft zeker Caarle geweest. 't En doet, moeder. 'k Zal 't seffens gaan weten, wie er gelogen heeft want er zal eene zwarte plek op zijn voorhoofd komen, wacht maar. 't Is (jaarelke, moeder, zie hij duikt zich. 't En doe, moeder, zij zeggen nog'ne keer hetgeen zij niet gezien hebben. Mietje en Fietje en waren hier niet als ik het potje uitlekte; zie de wel, moeder, dat zij liegen en ik niet. 1" DE DRIE VRIENDINNEN (proza). 2" DE NIEUWJAARSBRIEF Onder de jeugdige vlaamsche schrijvers, welke zich door hunne medewerking in letterkundige tijdschriften reeds gun stig deden kennen, bekleeden de heeren Cosyn en Vande Wegheeene eervolle plaats. tDoor dien bijval aangemoe digd, hebben wij getracht andermaal iets ter bevordering on zer nationale letterkunde bij te dragen door het uitgeven hunner Ticee Novellen. De eerste dezer, het romantisch ver haal «Drie Vriendinnen is vroeger in het prospectus vaa Meiloovcr (jaarg. 4870) aangekondigd geweest, doch om bijzondere redenen, niet in gemeld jaarboekje verschenen. Thans zal deze novelle, gezamenlijk met« De Nieuwjaarsbrief» op mooi velijn papier gedrukt en met beeldletters versierd, een prachtig boekdeeltje vormen, dat ongetwijfeld bij het Vlaamschlezend publiek een gunstig onthaal vinden zal. En op dat eenieder zich de Twee Novellen gemakkelijk kunne aanschaffen, is de prijs zoo laag mogelijk gesteld het werk zal den heeren inteekenaren ten prijze van slechts één frank afgeleverd worden. De Uitgever, L. DE CORT, Antwerpen. IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 20 Aug. 13 Aug. vcrkochtte kwantiteit. midden pr. p. lOOkilo. verkochtte kwantiteit. middpppr. p. 100 kilo. Tarwe 22,800 29-25 6,200 30-00 Rogge 8,900 19-00 4,500 4 9-50 Haver i 2,700 21-00 0,800 22-00 Er we ten 600 24-50 0,600 23-00 Boontjes 200 26-00 0,200 25-00 Aardappelen 2,500 6-00 4,800 6-00 Boter 350-00 230-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 21" tot 28 Augusti is gesteld aan 29 c. per kilo. Yeurjie. Per hectoliter. 40 Aug. 17 Aug. Tarwe (nieuw) tot Tarwe van fr. 24 53 50 35 Rogge 22-00 23-50 23-00 24 Sucrioen 19 22-00 4 9-25 20-25 Haver 46-00 4 8-00 16-00 18 Boonen 28 30-00 26-00 27 Eaussclarc. Per 21 4/2 heet. 16 Aug. Zaai-tarwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge Haver a tBoonen, fr. a 00 a 00 - Aardap. 100 k. a 54 a 35 50 Boter p. kilo 3 18 a 5 56 52 00 a 35 50 Eieren p. 25 4 68 a 1 86 21 00 a 25 Viggens 20 00 a 22 46 00 a 47 Koolzaad 44 a 43 Koolzaad-olie p. 405 kilo. Lijnzaad-olie p. 405 kilo Koolzaad-olie, fr. 00 00 a 00 00 97 00 a 97 50 Lijnzaad-olie, Gent. 00 00 a 00 00 Per hectoliter. 78 00 a '79 00 4 9 Aug*. Tarwe, fr. 24 30 a 25 00 Kempz. 400 k. a Rogge, 16 00 a 16 00 Koolz. olie, guld a Haver, 10 50 a 0 00 I.ijnolie, a Petrdcboon. 9 00 a 00 00 Lijnkoeken, fr. 24 00 a 28 Koolz. 100 k 42 00 a 46 00 Koolzaadkoek. 4 9 00 a 20 Lijnzaad. 54 00 a 59 00 Kempkoeken. a korti-ijk. Witte tarwe fr. 22 Boode tarxve Rogge Haver Per hectoliter. 15 Aug. a 25 83 Roode aard. 400k 6 50 a 7 50 00 a 00 Boter p. 1/2 k. 4 54 a 4 81 43 00 a 44 67 Eieren per 25 4 63 a 4 90 9 54 a 10 00 Peerdb.p. 1/2 h. a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3