HOUTWAREN, Chevaux et Muiets, INSCHRIJVING DÉ VOLLEDIGE WERKEN TOLLENS, ENCRE BELGE PERFECTIONNÉE BEYALENTA ARABIC! REVALENTA CHOCOLATES penbare verkooping TE ZONNEBEKE, Commune de Neuve-Eglise. A L'QCCASION DE LA KERMESSE. GHAND Cette Fête aura lieu le Lundi 29 Aoüt 1870. ten prijze \an fï. 24K) VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID, door A.-C. Van der Cruvssen. bij den uitgever van dit blad Pracht uitgave. 23 fr. Geen meclecijnen meer. DU BARRY. (G E H U CIIT B R 0 0 D S EINI) E). Donder dug 8 September 1870 (O. L. V. Geboorte), om 2 ure namiddag, zal er openbaarlijk verkocht worden, ten hove van Désiré Herreman, te Zonne- beke, gehucht Broodseinde 15'00 meiers droog Popelieren en Abeelen Berd. 300 id. Kisteberd. 1000 id. Pannelatlen. 100 id. Zachte Ribben. 20 koopen Zaclite Korsten. 50 koopen Splete. Kuip- en Keernalm. 20 gevelde Beuke Boomkens. 5 id. Pompeboomen. 5 id. Lijsleboomen. 2 id. Moleneinden. Een Zwijn (looper). En eene drooge Houtmijt, Slaande te Passehen- daele, bij de herberg Java, bij Francis Demeyer, dewelke tevoren zal moeten bezichtigd zijn. De vergadering ten hove van Désiré Herreman. Tijd van betaling mits borg. De Notaris DEGRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkooping gelast. POUR Les prix suivants sont accordés aux vainqueurs. lr Prix. 60 francs en espèees. 2e Prix.40 francs id. 5e Prix.20 francs id. 5e Prix.10 francs id. Total 130 francs. Art. 4. Le Carrousel se fera en ligne droits sur le cöté non pavé de la Place. Art. 2. Tout amateur qui désire y prendre part devra se faire inscrire le Dimanche 28 011 le Lundi 29 Aoüt, a lestaminet LA TROMPE, tenu par le sieur Bernard Verdru,de une a deux heures et demie de relevée. Art. 3. La mise de chaque cavalier sera de un franc. Art. 4. Les cavaliers se formcront en cortege a trois heures précises, devant le susdit estaminet et parcourront les rues indiquées par la commission Art. 5. Les cavaliers ne faisant pas parlie du cortège, ne seront pas admis au concours. Art. 6. II sera permis a deux cavaliers seule- ment de se servir d'un même cheval ou mulct pour concourir. Art. 7. Tout ce qui n'est pas prévu par la présente ainsi que toutes contestations qui pour- raient survenir seront jugées par la commission. Te bekomen ten bureele van dit Blad, in 10 afleveringen, a 70 cn de aflevering. Médaille de Bronze a I'Exposition Internationale d'Amsterdam 1869. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door hel kostelijk ge- zondheidsmeel GEZONDHEID VOOR ALLEN CARROUSEL CONDITIONS. mma «eïrtbh OF T F 'JE R E E L E 11T O N Z E N TIJD. V Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van O.ndeii- i.iNGEN Bijstand eene nog al groote uitbreiding in ons land bekomen, en menig volkstievend man tracht door woord en daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze schoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen. Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijnzulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOEDER GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes mëtalliques. L'Encre Beige do it son immense succès a sa supé- riorilé sur toutes celles ernployées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par Ia fflaison du Roi. les lïSinistèa'es, rHötel-dc-Villc. lc Palais de .lustIce. Ia Paste de Bruxelles, rAdministea- tioji des Citemins de Eer de TEtat et généraiement par toutes les grandcs Adneiuistratloils du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a I'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 1863, oü elie a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Buj-eau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. DU BARRY van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel m het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na hel eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur eri maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, arrnbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, tecring, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischbeid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij.is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uiltreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H, V. is uitmuntend, vooral sedert dal hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revatenia Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. li. kan niet genoeg de voordeeien prijzen vveike zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schotleivol op iedere maaitijd neemt. Correspondent van de Gazelle dn midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn- lieer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uittorenden slaat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken le doen; ik had zenukióppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteeririg, gedurende slaaploosheid, en ik wasten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijdenik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig gewordeu. Verschelde engelsche en fransche genees- heeren mij nutlelooze medecijuen voorschreven hebbende, heb ik als uitlersle middel, van uw gezondheiclsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wei haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in eeri woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBmShan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keererj haren prijs in andere geneesmiddelen, lu doozen 1/4 kilo 2 fr. 23, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en Cio, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al bet geen in den eacno verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menscben en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschende slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer gord genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vineente Moga.no. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, v— mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver- teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid th zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid én vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, de Montlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere tas. SïU B&RRY en Cic, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Frv- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoih., Rijselstraat H. Mahieu, bakker. Botermarkt. Brugge. We De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2 F. Vandenpias, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Vevs-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; H. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 53; De Houdt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. 11. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L- Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbeiaere en E, Duclos, apoth,; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Rostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth'. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; Philips, negle, S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Ronsselaere. F. Ameye en H. Routens-Degheest, apoth'. Thielt. J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Tan Eeckiisut, Dixmudestraat, n' 3D, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4