Stads Nieuws. Oorlogsbericiiten. sehe hebben klaar gezien en zij waren overtuigd dat een nauw verbond tusschen de duitsche staten de eenigste middel was om nieuwe onderdrukkin gen te voorkomen. Deze hoogleeraar besluit met te zeggen dat aangezien Pruissen tegen zijnen wil den tegenwoor dige n bestaanden oorlog tot zijne verdediging heeft moeten aangaan, het billijk ware dat het van zijne overwinning zou weten gebruik te inaken om de franschen buiten staat te stellen hem voortaan nog zoo lichtelijk den oorlog te verklaren. De Moniteur van 6" dezer, deelt een Konink lijk besluit mede, bij hetwelk Ridder Ruzette benoemd wordt als Commissaris van het Distrikt Uperen, in vervanging van den heer Carton, van zijn ambt afgesteld omdat hij, getrouw aan zijne politieke overtuigingen, zijne vrienden niet heeft willen verraden. De heer Ruzelte is een gemisten advokaat der universiteit van Leuven hij heeft nimmer van gecne besturen, dan van den kerkraad zijner paro chie, deelgemaakt; maar hij behoort toe aan de fijnste bloeme van hel klerikalismus en daarenbo ven, hij is den neef van den Minister D'Anethan, ziedaar zijne eenigste titels waarom hij den voor keur heeft hekomen op leden der Bestendige Depu tatie en op verscheide rechtsgeleerden, die het vel van den heer reeds verkocht hadden vooraleer hem te hebben gedood. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Huwelijken Sterfgevallen. Onze lezers moeten reeds bemerkt hebben dat wij op de ongerijmdheden van het fameus Nieuwsblad ons de moeite niet meer gaven te antwoorden; doch er zijn van die drogre denen waarover men niet kan, en wij hebben voor één keer nog niet kunnen nalaten ons gedacht te uiten op een artikel die overstroomt van al dat.... uiijs is Het fameus Nieuwsblad wilde daarin bewijzen dat M. Bergé, die het zegt godloochenaar te zijn, (iets dat ons allen niet aangaat) wanneer den trimester van professor valt, hij al gelijk de vijffrankstukken opstrijkt alhoewel er op staat: Dieu protege la Belgique Wij hebben door eenige lachmarkterijen bewezen hoe zijne artikels aan zothuispraats gelijken Nu, het JjfijJaa Nieuivsbladdie, in plaats van voor God of Godsdienst te werken, maar schrijft dan voor zijnen wijnkei, die omhuld met het heilige kleed, zich niet schaamt de schranderste en eervolste rechters aan te vallendie de amb tenaren, waarop niet dan lof te zeggen valt, durft hoonen en lasteren; die,om den schijn te hebben gelijk te halen,genood zaakt is hier en daar woorden uit eenen volzin onzer artikels te knippen om daarvan iets te maken dat gelijkt aan hetgeen het wil zeggennu, dat Nieuwsblad heeft Zaterdag laatst nog een staalken gevoegd bij de zoo groole lijst zijner kwaad- trouwigheid en zijner overheerlijke gazetschrijvelarij. Wij geven hieronder, ten eerste, ons artikel, met verzoek aan allen treffelijken en eerlijken mensch, hetzelve met aan dacht te lezen, en ten tweede, het artikel van het archi eerlijk Nieuwsblad, gedrukt in antwoord op het onze. Lees het met groote aandacht en zie hoever de Jesuiterij gaat. Die ons artikel niet gelezen heeft zou denken dat de Toekomst de abominabelsle dingen zegt; maar toen men ai- zoo de twee artikels nevens elkaar ziet, alsdan moet men be kennen dat eene gazet die, als het Nieuwsblad, zoo wetens en willens liegt en bedriegt uit concurrentie, maar niet uit grondbeginsels, niet meer weerdig is door eerlijke menschen geiezea te worden Artikel der Toekomst, Antwoord van 't Nieuwsblad 18 Sept. 1870. N° 443. M. Dergé is godloochenaar zegt het allerverstandigst Nieuwsblad van JJperen en hij weigert de stukken van 5 franken niet waarop staat Dieu protégé la Belgique (God bescherme België). Maar Nieuwsbladje toch, hoezijtgij niet beschaamd van aizoo uwe lezers voor den aap te houdengij ziet wel door het geestelijke met het wereld lijke te mengen dat gij alles bederft! Indien hel waar is dat M. Bergé godloochenaar is, hij zou geeue stukken van o fr. mogen aanveerden op welks rand geslagen is: God bescherme België', frankrijk ofHoogezieken! Maar gij, schrijvers van 't fameus biadje, die zoo dol zijt legen de liberalen, gij strijkt wel hunne centen op wanneer gij eenige mondvollen verstrooid latijn gegeeuwd hebt om hun in den hemel te zingen want indien uw latijn niet helpt om hunne ziel in den hemel te zingen, dan besteelt gij hunne bloedverwanten, dan is het nog slechter en ongerijmder dan M. Bergé, die zijne ofrankstukkeu ten minste ver diend heeft. Meent gij dat de republiekeinen in Frank- 1 Oct. 1870. N° 248. Plaetselj'Ei saiessw®. In het Journal van den burger Blanqui, tydens de eerste fransche omwenteling, de burger Regnard meldt: dat men gedaen gemaekt heeft met het gedacht van het be- staen van God. Daerom zegt hy in zyne proklamatie: 1° dat al de paters en de pastors weg moeten 2° dat tegen den wensch van burger Barboy, God, (Deus Sabaoth) niet meer moet gebeden worden 5e hy pryst de stad van Lyons, omdat er daer strenge maet- regelen genomen zyn tegen de Jesuietcn4° hy zwaeit den grootsten lof toe aen de burgers van Lyons, omdat zy de philosophie der godsver loochening aeoveerd hebben. Zy hebben den weg getoond, zegt hy, aen het volk van Parvs, die het vaderlandsch werk van het gouvernement zal vergemakkelyken,tnet hem in staat te stellen, om zoo- haest mogelyk te beschikken over de gestichten de perso nen en de zaken van den godsdienst. Men huivert als men peist, dat ten dien gevol ge, de kerk-en kloostergoe deren aangeslagende kloos terlingen weggejaegd de priesters gevangen en naer de eilanden Cayenne. Oléron en de Ilhé gevoerd, de Paus Pius VI :n hechtenis gezet, kerken gesloten werden! krijk hunne 2'ifrankstukken door de venster gaan werpen omdat er het hoofd van Napo leon III op staat? En gij, mannen van het Nieuwsbladje, gij die God niet loochent en zoodanig pocht met uw geloof en medelijden bazuint met de vervolgingen van Z. H. den Paus; die zijne onfaalbaarheid zoo stijf op dringt en tegen iedereen uit valt die juist volgens uwen zagenden praat niet denkt, antwoordt mannen, zoudtgij willen zeggen waarom gij een frank van Pius IX weigeit te ontvangen wanneer men u eene zielmis komt betalen? Maar gij zult zorg hebben niet te an twoorden en de Toe komst Goddeloos te noemen. Dat is al uwe verdediging: nevens de kwestien slaan en laster en leugen schreeuwen en tieren om uwen winkel te bevoordeeligen maar zijn er nog schrikkelijk veel die zich door u laten zetten, toch zijn er nu en dan die beginnen klaar zien ia de maneuvers van uw geldgeloof. En spertelt maar, wij zullen de menschen overtuigen det God bij u maar te pas komt dan wanneer uwe beurze moet ge vuld worden. dezelve volgt in al hare wen dingen, aerzelt niet te zeggen: dat zy in het gehtele en gan- sche beoogt al de goddeloos heden weike hier van burger Regnard neêrgeschrevenstaen. Want i° zy houdt niet op uit te vallen tegen den Paus, de bisschoppen, de pastors, de kapeilaeus, de paters, de non nen; 2° zy heft hemelhoog een Ecrivisse, die de kloosters naar de mane wenscht; 5° zy pryst Julius, die de plegtig- heden van den godsdienst by- geloovigheid noemt; 4° zy zelve, in haer nummer van 18 September, 1.1., noemt de ge zangen der kerk, een mond vol verstrooid latyn uitgee- wen; 5" zy houdt den spot met het gebed; 6° zy legt den grootsten lof aen de Baratery, die ten onrechte de paters in het kot steekt, 7° zy keurt de handelwyze van M. Becu- we goed, die de arme men schen uithongert om hunne kindrrs te kunnen uit eene goede school trekken; 8° zy verdedigt den aenslag van M. Beke, burgmeesteronzer stad, op de Lamoteschool, weike aenslag alle rech tschapeneher- ten verontweerdigd heeft. En na zulke enveldaed, zy durft zich toen nog beklagen dat Pieter Beke, op Portioncula- dag, in stad zoo weinig stem men bekomen beeft Het is te vreezen dat de aenstaende winter op nieuws zal toonen van welk nut onze Lamote school is, en bygevolg hoe wreed die aenslag geweest is, dien M. Beke bedreven heeft. Men ziet dan klaer dat de Toekomst Regnard's weg is ingeslagen. de Hi t Nieuwsblad, dat de goddelooze Toekomst leest en 't Is zeker van die kinderbedervers en smeerlaps, die heiaas zoo groot in getal zijn dat het Nieuwsblad wil spreken (aanmerking der redaktie). ÏJperen, 8 October 1870. Zondag avond, met den laatstee trein van Kortrijk, zijn alhier aangekomen een twaalftal Pauzelijke Zouaven. Eenige vrienden en kennissen, alsook nieuwsgierigen, wa ren aan de Statie. Drij of vier waren er mede die te Merckem en in andere gemeenten te huis waren. Allen werden naar de Estaminet Sl Laurent geleid. De Zouaven in stad niet woon achtig zijn 'sanderdaags naar hunne gemeenten vertrokken. De kermissen der gebuuivgemeentenBecelaere en Gheluvelt vielen alle jaren op Zondag van October. De besturen de zer beide gemeenten, tot voordeel der neringdoeners, kwa men overeen om de kermis van Gheluvelt op den iaatsten Zondag van September te plaatsen, welke maatregel groote blijdschap baarde onder de herbergiers en andere lieden dei- beide gemeenten, die nu voortaan evenveel profijt verzekerd waren. Ja maar, zij hadden gerekend zonder den weerd De op volgende Zondag, te Gheluvelt, springt den pastor op den. predikstoel en begint te tieren en te schreeuwen tegen dezen maatregel: hij verbiedt aan iedereen de kermis te vieren, hij bedreigt de kinderen hunne eerste communie niet te laten doen als zij uit de sclffiol blijven, en weigert zelfs de jaariijk- sche gebeden voor de overledenen hij valt uit tegen deBurg- meester, Schepenen en Raadsleden die dezen maatregel geno men hebben. Hij bedreigt dezen die 's namiddags m de vespers en lof zouden achterblijven en niettegenstaande al dal gedruis waren er 's acternoens vijf mannen in de kerk 1 Bravo Gheluvelt! God is met al dat lawijt niet gediend. Nu, kermis wil zeggen kerkmis, zegt het Nieuwsblad, en daarom mag ze niet verzet worden. Ziet gij nu burgers hoe de politieke geestelijken redeneeren, zij willen over alles de heerschappij hebben en niemands profijt of schade inzien. Kerkmis 1 Eh wel ja neem kerkmis, is het niet gelijk voor Onzen Lieven Heere of de Gheluveltnaars nu of binnen acht dagen de kerkmis vieren Zeker ja maar voor de Pastor is het niet gelijk, Hij had moeten dien maatregel nemen, dan ware zijne heerschzucht voldaan geweest. Van den 23 tot den 30 September. GEBOORTENMannelijk geslacht. 5. Vrouwelijk idem. 3. te zamen 6. Cuvelie, Bernardus, slotenmaker, en Pauwelyn, Leonie, zonder beroep. Wyckaert, Desiderius, bakker, enTrachet, Sophia, zonder beroep. Geldhof, Petrus, hovenier, en De- wilde, Philomena, hovenierster. Vermeersch, Edouardus, muziekmeester, en Goethals, Leonie, zonder beroep. Kieken, Jacoba, 83 j., kantwerkster, weduwe van Petrus Vallaeys, S' Jans-Hospitaalstraat. Bouchez, Sophia, 87 j., religieuse, S' Jacobstraat. Gequiere Desiderius, 20 jaren, wever, ongehuwd, Meenenstraat. Ravau, Sophia, 34 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Weduwestraat. Parmentier, Se- raphina, 43 j., werkvrouw, echtgenote van Henricus Buic- kaen, Brielen-nevens-Ypre. Polé, Maria, 40 j., religieuse, S' Jacobstraat. Kinderen beneden de 7 jarenmannelijk geslacht, 4, vrouwelijk geslacht, 4, te samen, 8. van den 30 September tot den 7 October. GEBOORTEN 8) 1) te zamen, 9. Mannelijk geslacht Vrouwelijk Heiremans, Seraphinus, daglooner, en Baert, Maria, kant werkster. Candeel, Edouardus, smid, en Hof, Stephania, kantwerkster. Bonte, Ludovicus, wever, en Coucke, de mentia, kantwerkster. -Verschoore, Petrus, daglooner, en Bonne, Alphonsina, kantwerkster. Verbeke, Henricus, daglooner en Libberecht, Fidelia, kantwerkster. Heughe baert, Isidorus, hovenier en Verhaeghe, Sophia dagloonsler. Vandroemme, Virginia, 40 j., zonder beroep, echtgenoote van Filicianus Hanard, Houtmarkt. Denorme, Amandus, 63 j., herbergier, echtgenoot van Adelia Wagnon, Vleesch- houwerstraat. Seminet, Rosalia, 71 j., kantwerkster, we duwe van Ludovicus Debal, Meenenstraat. Nolf, Petrus, 72 j., winkelier weduwaar van Maria Neyrinck, Tempelstraat. Claerebout, Coieta, 72 j., werkvrouw, ongehuwd. Lange Touroutstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht. 3. Vrou welijk geslacht. 2. te zamen 5. den toestand der ge- De berichten uit fransche bron over moederen in Parijs, blijven nog altijd beweren dat er eene groote en eenparige beslissing bestaat om die stad tot het ui terste te verdedigen. De berichten uit pruisische bron inte gendeel, beweren dat de mobielgarden uit de provinciën die zich bij het leger van Parijs bevinden, bij benden van 20 tot 50 wegloopen en naar hunne haardsteden terugkeeren. Reeds 200 zouden te Parijs voor wederspanningbeid voor den kop geschoten zijn. Parijs is thans geheel ingesloten, en de tijdingen kunnen slechts per ballon overgebracht worden. De vijand legt een verschanst kamp aan te Versailles en schijnt maatregelen te nemen om er den winter door te bren- gen. Tusschen dit en eenige dagen zullen er te Parijs 230 ge wapende bataiilons nationale garde zijn, tellende ongeveer 1500 man, per bataiilon. De weerde van den krijgsbuit door de Pruisen te Sedan ge maakt wordt door bevoegde mannen geschat op 50 millioen franks. Ten gevolge der overgaaf van Toni zijn 100 officieren, 2,230 s odaten krijgsgevangen genomen; 120 peerden, 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2