Verschillige mgeii. Brief van eenen Pastor. Rogge Veemarkten. arend der mobielen wacht, 97 bronzen kanons ,5,000 gewee- ren, 500 kurassen, een groot gedeelte wapeningstukken en 31,949 rantsoenen zijn in de handen der Pruisische gevallen. Op de overgaven van Toul is thans deze van Straatsburg gevolgd. Tot hiertoe telt men 1070 kanons. Er zijn twee miiiioen francs eigendom van den Staat in de bank gevonden. Er liggen nog acht andere millioenen, van welke de eigen dom nog twijfelachtig is. Men heeft een aanzienelijken krijgs voorraad genomen. De verzameling der boeken van de bibliotheek, is zeer rijk. Een gedeelte van het leger van generaal von Werder, rukt voort op Parijs, het ander op Lyon. De belegering van Bitsch en Pfalzburg duurt voort. Bellegrade, 5 October. 120 Ulanen hebben rekwisitien gedaan te Bogne, Nibelle en Chambon. Er hebben ernstige gevechten plaats gehad in die plaatsen met de inwooners. Neufschateau, 5 October. Het gerucht loopt, dat de gedoode persoonaadje, waarvan de doodkist door Toul is gepasseerd, generaal Von Mollke zou zijn. Tours, 3 October. Men gelooft dat Parijs westwaarts weldra zal aangevallen worden. De Pausen bedreigen Point-du-Jour. De boeken der Nationale Bibliotheek en van de Bibliotheek Mazarin, zijn in de kelders geplaatst en met aarde bedekt. Een post is op den toren van O. L. Vrouwkerk geplaatst om teekens te geven in geval van brand. Saarbrrick, 4 October. De franschen doen alle dagen uitvallen, maar worden tel kens met verlies afgeslagen. Maarschalk Bazaine verklaart dat hij voor rekening van den Keizer werkt. Eene sterke brigade pi uisische kavaierie is naar Tours gestuurd. Talrijke luchtballen worden dagelijks te Metz opgelaten. Epernon, 4 October. Sedert een uur hoort men een hevig geweervuur op de hoogten van Epernon, langs den kant van Rambouillet. Vier obitsers zijn te middag op de stad geworpen. De kanonneering tegen Epernon duurt voort, doch men kent nog den uitslag niét. l)e nationale en mobiele garden houden zich goed te Malesherbes, waar zij verschanst zijn. 400 pruisen hebben Laferté bezet. Zij plunderen geheel het land. Rouanen, 4 Oct. Dezen nach is er een trein met troepen van de riggels geloopen op den spoorweg van Amiens naar Rouanen Er zijn 15 dooden en 15 erg gekwetsten nog 100 andere zijn min of meer gekneusd. Tours, 5 October. Fontainebleau, 4 October. De vrije-schutters hebben een talrijk detachement Pruisen, kavaierie en infanterie, die op Fontainebleau rukten, tot aan Chailly terug geslagen; OOPruissen zijn gedood of buiten ge vecht gesteld. Charlres, 5 October. De vijand heeft gisteren Epernon bezet, na een hevig ge vecht, waarin de mobiele en nationale garden moedig gestre den hebben tot des avonds tegen eene groote krijgsmacht. Onze verliezen zijn weinig aanzienlijk. Blussen Pas'Jjsv De Daily News deeldt eenen brief meè, gedagteekend Pa rijs, 20 september, en welken brief men er in gelukt is door de vijandelijke linien te brengen. Wij ontleenen aan denzelve de volgende regelen, welke ons eenige inlichtingen geven over het tegenwoordig aanzien der stad Van dag tot dag verandert het aanzien der straten op eene buitengewone wijze. Men bemerkt in dezelve minder volk, meer magazijnen gesloten, talrijke soldaten en bijna geene vrouwen. De bevolking is ernstig. Ten 10 ure 's avonds wor den al de kofiehuizen gesloten, en ten 11 ure, ontmoet men nauwelijks nog een rijtuig op de boulevards. De aanhoudende aanvoer van gekwetste soldaten en mo bielen, is niet van aard om de gemoederen op te beuren, zoo min als hetgeen men zegt van de ondermijnde huizen en stra ten, welke gereed zijn om op een gegeven teeken in de lucht te springen. De rijtuigen, welke in de nabuurschap der versterkingen passeeren, worden gedwongen op stap te rijden, uit vrees, dat door de schokkingen van den grond, de eene of andere te ontvlambare stof zou ontsteken worden, waardoor alles in de lucht zou springen. Ik weet met in hoeverre het waar is, dat de stad krielt van pruisische spionsdoch het is steiiig, dat elkeen hier zij nen buurman mistrouwt, en ik zie niet, dat de Parijzenaars een aoder middel hebben, om uit dien ongelukkigen onrusti- gen toestand te geraken, dan wederzijdsch elkander tot den iaatsten man naar de gevangenis te zenden. Te Ploegsteert zijn dieven in de woning gedrongen van de weduwe Decarme, gedurende hare afwezigheid, en hebben uit eenen koffer gestolen een paar oorslingers, gouden ring, zilveren kruis, verscheidene kleedingstukken en eene som van 218 fr. Deze diefte is met braak gepleegd en wordt te zamen ge schat op 380 fr. De daders zijn onbekend. Een persoon, welke uit Rijsel komt, deelt ons het vol gende karakteristiek feit mede: Drij wagons geladen met brie ven bevinden zich in de statie van Rijsel. Deze brieven, komende uit al de gewesten van Europa, zijn niet naar Parijs kunnen vertrekken, ten gevolge van de volledige afbreking der postkorrespondencien. Een dezer wagons bevat niets dan met geld bevrachte brieven De uitslag van de romeinsche volksstemming heeft voor de provincie Viterbo 24,207 ja en 228 neen gegeven. Voor de provincie Fiosconone 25,536 ja en 271 neen. Overal in de Pauselijke Staten heeft de stemming bijna eenparig ja's gegeven. r Men verzekert dat M. Olozaga zijn ontslag van gezant van Frankrijk heeft gegeven. Dit ontslag' isaanveerd. Rampzalige overstroomingen heb ben te Valentia plaats gehad. Eenige gevallen van gcele koorts zijn te Alicante aange duid. Men rekent op 35,000 het getal vreemdelingen die Frankrijk verlaten hebben, om zich te Brussel te komen vesti gen. Het vraagstuk der genezing zonder medecijn is opgelost door de belangrijke uitvinding van het kostelijk Revalenta Arabics, die 50 maal minder kost dan andere geneesmiddels. Het geeft de volkomene herstelling terug aan de organen der spijsverleering, aan het zenugestelsel, de longen, de lever en het slijmvlies, aan de zvvaksten zelf; genezende de maagontste king, de slechte verteeririg, de gewoone opstoppingen, de speen, de slijmen, de winden, de hertklopgingen, de buik loop, de opzwellingen, de hoofddraaiïngen, het oorruisschen, het zuur, het snot, het braken, de pijnen, krampen en buik trekkingende slaaploosheid, de hoest, de kortborstigheid, de borstziekte, de tering zweeren, puisten, zwaarmoedigheid, uitgeputheid, rhumatism, de kozijns, de koorsen, zinkingen, de moederkwaal, zenuwsmart, slecht bloed, de bleekzucht, de maandstonden, het water, en het gemis aan kleur en ze nuwkracht. Ziehier een klein uittreksel der 72,000 genezingen Certificaat n° 56,935. Barr (Nederrijn). 4 Juni 1861. Mijnheer, Het Revalenta heeft bij mij wonderlijke uitwerksels gehad; mijne krachten zijn terug gekomen en een nieuw leven is bij mij ontstaan, alsof ik nog jong ware. Mijn eetlust, die bij mij sedert veel jaren onbeduidend was, is wonderlijk terug gekomen, en mijne hoofdpijn, die mij sedert 40 jaar niet verliet, kwelt mij nu niet meer. DAVID RUFF, grondeigenaar. t Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weèr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Bal-rij en C°' 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijtnaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25; voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. de tasse. Du Barrij en Cio, keizerstraat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apoth.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. MENGELINGEN Zekere kapellaan van B... was een uitstapje gaan doen bij pastor van S Als oude kennissen waren zij verheugd elkaar te zien en zij ledigden een goed fleschjen. Terug in de gemeente ging hij naar bij Buisken Jooris, ka- fholijke factatum, alwaar Paallepel in den tijd de eerste viool speelde. Hij had vergeten dat er een kind te doopen was en dat hij de uur gesteld had op ten tweè'n van den namiddag, en het was 7 u. toen hij te huis kwam met een viiege in zijne ooge De peter maakte beleefd zijne opmerking over het lange moeten wachten, waarop dronke kapellaan hem eenen schop onder zijnen broek beloofde! Nu hij ging over tot den doop, en daar er zout en water vergeten was, stak hij het kindje met het hoofdeken vóór in de vonte Als nu alles gedaan was, niettegenstaande men had moeten wachten van ten 2 tot ten 7, dat hij het kind met den kop vóóren had willen doopen en eenen schop aan den peter be loofd had, droegen de buitenlieden geen wrok en zij noodig- den M. de kapellaan op het kindkesten. Hij aanveerdde, dat begrijpt men, en daar, van eene halve tatse kreeg hij eene hsele, zoodanig dat hij in het naar huS gaan in eenen gracht met modder viel en zijne drijpik verloor, dewelke hem 's an derendaags met den klaren ten huize behandigd werd. Wij zouden van het bovenstaande nooit gesproken hebben, want zich eens zat drinken gebeurt toch aan geene dooden maar de held dezer historié' is een van die nieuwe geestelijken die opspelen en lawijt maken om zich te Brugge te doen op merken.'t Is daarom dat wij het aan onze lezers opeen eeuwig zwijgen vertellen Monseigneur, Mijne pastorij is waarlijk te wijd en te uitgestrekt.De over- grooten dienst welken ik doen moet vraagt te veel van mijne krachten en ik ben reeds van de jongste niet meer. Ik heb hulp noodig en ik verzoek van Uwe Hoogweerdigheid eenen onderpastor. Waarmede ik blij ve, enz. P. P. X*, Pastor te Post scriptum. Als gij mij geenen onderpastor kunt zen den, zendt mij dan ten minste eenen ezel. IJPEREN. AARD BKR GRANEN ENZ. 1 Oct. 8 Oct. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. lOükiio. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 118,800 28-00 107,400 28-00 Rogge 10,500 19-75 11,700 19-75 Haver 1,100 20-00 2,800 20-50 Erweten 1,800 22-50 1,700 22-00 Boontjes 500 23-00 0,600 24-00 Aardappelen 4,800 6-25 6,400 6-00 Boter 510-00 515-00 9" tot 16 Oct. is gesteld aan 28 c. per kilo. Veurnc. Per hectoliter. 5 Oct. 28 Sept. Tarwe (nieuw) tot 00tot Tarwe van fr. 50 52 27 52 22-00 24-00 22 23 Sucrioen 18-50 21-50 19-50 21-50 Haver 14-00 17-00 14 17 Boonen 25 27-00 24 27 Boasselas'c. Per 21 1/2 heet. 4 Oct. Zaai-tarwe fr. 56 a 40 Boonen, fr. 55 a 55 Nieuwe tarwe 54 a 56 Aardap. 100 k. 5 00 a 5 50 Oude tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. kilo 5 20 a 3 50 Roode tarwe 52 00 a 54 00 Eieren p. 25 2 9 a 2 18 Rogge 22 00 a 25 00 Viggens 20 a 24 Haver 16 00 a 17 00 Koolzaada Koolzaad-olie p. 103 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 99 00 a 99 50 100 00 a 00 00 Lijnzaad-olie, 76 00 a 76 50 76 00 a 76 50 Leuven. Per 100 kilo 5 Oct. Nieuwetarwe fr. 53 a 25 Aardapp. fr. 7 50 a Oude tarwe 33 75 a Boter, de kilo 2 SO a Rogge 22 25 a Eiers, de 26 1 80 a Boekweit 21 a Koolzaadolie 95 00 a Haver 21 00 a Lijnzaadolie 74 a korta»sjk. Per hectoliter. 3 Oct. Witte tarwe fr. 22 00 a 25 54 Roodeaard.lOOk 6 00 a 7 Roode tarwe 00 a 00 Boter p. 1/2 k. 1 54 a 1 72 Rogge 15 50 a 14 67 Eieren per 25 2 27 a 2 63 Haver 8 54 a 9 84 Peerdb.p. 1/2 h. a Kortrijk, 5 Oct. 535 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 510 zijn verkocht geweest. Brugge, 4 Oct. Ter veemarkt van heden telde men 641 hoornbeesten. De verkoop was traag. l'un heden f lian uien tie Vu.heile den vertrek neen eau «Sen SJïeeen- Weg he hamen Sen SsneeeSe enn ons SiSiuS aasi «Sen prijs van 5 centiemen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3