LE CABINET A1- YANAERBE, ENCRE BELGE PERFECTIONNÉE, MOEDER GEERTRUI INSCHRIJVING DE VOLLEDIGE WERKEN TOLLENS, 5 - fiï REVALENTA ARABICA REVALENTA CHOCOLATÉE c DENTISTE. est actuellement situé Hue du Lombard, n° if), ten prijze van fr. 2-00 VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID, doop A.-C. Van der Cruyssen. bij ij den uitgever van dit blad Pracht uitgave. 28 fr. Tegen-Rliumatisclie Walte van Dp. Pattison. H O O g H fiS O H O O O CS CS S3 cc C H K Geen mèdecijnen meer. DU BARRY. en face de la rue de l'Etoile. Médaille de Bronze a TExposilion Internationale d'Amsterdam I8G9. Te bekomen ten bureele van dit Blad, in 10 afleveringen, a 70 cn de aflevering. - O c.o CS fl «r. S- N Cfy w C£ C I SS O h s w s pa w H e - Gezondheid en krachten iveder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondheidsmeel: GEZOADIIEID VOOR ALLEN ^astamuam D E d un trés beau noil- en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne dépose pas dans 1'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes méfalliques. L'Encre Beige doit soil immense snccès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la IHtsison dn Roi, les Ministères, riI6tcI-i5e-Vi!!c. Ie Palais de Justice, Ia Postc de Brnxclies, FAdministra- tion des CBicinins de Eer de FEtat et généralement par toutes les grandes Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a ['Exposition Universelle de Paris t8C7 et de Dublin 186b, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'e'criture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. OF TAFEREELEN FIT OVZE* TIJ», Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van Onder- ringen Bijstand eene nog al groote uitbreiding in ons land bekomen, en menig volkslievend man tracht door woord en daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze schoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen. Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijnzulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOEDER GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. VAN Onmiddelijke pijnverzachting en volkomene genezing van alle slach van Jicht en RSiuinatismus, tandpijn, len- denzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. Al de rollen die de handteekening Paltisoss niet dragen, zijn namaaksels. In rollen van fr. 1-50 en van 80 cent. hij Mr C. BECUWE, Apotheker, te IJperen. (I). ®s I O O - cc m V bi O M B bi -c c O pa DU BARRY van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eteo in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den huik, van het hert, der zijden en van derj rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- sligheid, verkoudheid, loospij pon tsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis vpn frischheid, en krachtdadigheid, vau zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. L. li. kan niet genoeg de voordeeien prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schottelvoi op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uilterendcn staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zennkloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven' hebbende, heb ik ais uitterste middel, van uw gezondlïeidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen. Markiezin de Bréhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., C kil. 32 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en Cie, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deztr uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschende slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewoneu choco laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juki 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich' wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, H. de Montlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 32 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere tas. WIT BARRY en Ci0, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarisseD. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apolh., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge. -W° De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2 F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 4!V'. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; H. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 35; De Hondt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere enE. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth5. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; We Philips, neg'e, S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ameye en II. Boutens-Degheest, apoth'. Thielt. J. Buyssens-Byl, apolh, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casleele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eecklsoul, Dixmudestraat, n' S9, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4