Stads Nieuws. Oorlogsberichten. voorstel va» eenen wapenstilstand. Verschillige tijdingen. bewijzen, dat de aankoop der waardijen van Lan grand machtig kon medewerken tot het herstel van van de doode hand. Dit stuk komt thans heel goed van pas, dewijl de onderteekenaar, M. de Paepe, zich op dit oogen- blik aanbiedt als onafhankelijk kandidaat voor de gemeente kiezingen te^Elsene, in de hoop van, in dien hij mocht gelukken, door M.Kervyn benoemd te worden tot burgmeester ter dezer volkrijke voorstad van Brussel. Men is bezig, op bevelen uit Brussel gekomen, eene lijst op te maken van al de broêrkens die door de zoogezeide magistraluur-Bara als ellendige zede bedervers, als afzichtelijke wangedrochten, tot ge vang en waakzaamheid der policie veroordeeld werden. Zij zullen, zoo het schijnt, als martelaars aan zien worden en niet alleen genade bekomen, maar in hunnen vroegeren eervollen post van onderwij zers der jeugd hersteld worden. En daar er in den hemel en op aarde meer vreugde hcerscht voor een schurftig schaap dat ge neest dan voor honderd schapen, die gezond blij ven, zal men in ons gelukkig België in alle kerken en kloosters het gezang hoorcn opstijgen Gloria in excelsis Domine Het schijnt, dat wij nog niet gedaan hebben met de wetsontwerpen van desorganisatie, die door onze ministers werden gereed gemaakt. De gemeentewet is nog het voorwerp hunner werkzaamheden, het is een ontwerp, aan de be stendige deputatien onderworpen, volgens welke men de schepenen door den gemeenteraad en de burgmeesters door den koning zou doen benoemen. Wij bepalen ons heden deze nieuwe uitvinding aan onze lezers bekend te maken. BURGERSTAND GEBOORTEN Vr^lT^1' 8) zaraen' 13' Huwelijken Sterfgevallen. IJperen, 5 November 1870. De heeren burgemeesters van het arrondissement IJpe ren, hebben eene nieuwe vereeniging gehouden, waarin er beslist is, dat het maken van het portret van M. Carton, ge wezen arrondissements-commissaris door helzwart ministerie afgesteld, aan den heer Thomas, schilder te Brussel zal wor den toevertrouwd. Dit is eene welverdiende hulde welke de burgemeesters brengen aan den man, die afgesteld is om zijne politieke overtuiging niet te hebben willen verloochenen. Verledene week zegden wij dat de muren van het nieuwgemelst sas, recht over de herberg de Ster, gezonken waren. Het is alleenlijk de grond die, door de aanhoudende regens, gedeeltelijk ingezakt was. Seffens hebben een groot getal arbeiders hand aan het werk geslagen en reeds is alles hersteld. De treinen van den ijzeren weg hebben hunnen gewonen doortocht, sedert zondag en zonder eenig gevaar voor de reizigers, kunnen hernemen. Heden in den morgend, buiten de Dixmudepoort, is er een kind overreden door eenen wagen van eene oliestamperij. Het wiel is hem over de bil geloopen. Het arm schepselken is overgebracht geweest naar ons Gasthuis. Het noemt zich Eugeen Soenen, is 5 1/2 j. oud, en woont op de Koeimarkt. Wij lezen in het Weekblad van Dixmude IJzeren Weg van Dixmude op IJperen. Wij roepen de ernstige aandacht in van de gemeentebesturen onzer streek op de volgende korrespondentie die wij in de Pro- i' grès van IJperen aantreffen. Daar het eene zeer belangrijke zaak geldt voor vele gewichtige gemeenten, moeten zij ernstig de hand aan het werk slaan, willen zij niet lange jaren van het voordeel eens ijzeren wegs beroofd blijven, voor welke zij de beste hoop hebben mogen opvatten, die nu schijnt te verdwijnen. Ziehier wat men uit Brussel aan genoemd ijpersch blad schrijft: Dezer dagen waren er in de hoofdstad verscheidene le den der gemeentebesturen van Staden, Thourout, Cortemark, enz.; zij kwamen in deputatie bij den minister van openbare werken om te reklameeren tegen de verandering, die de maatschappij van den ijzeren weg Oostende-Armentiers, wil brengen aan den loop der linie van IJperen naar Thourout. Zoo mijne inlichtingen juist zijn, zou M. Wasseige de depu tatie gerust gesteld hebben, door haar de verzekering te ge ven dat er geene verandering aan de eerst afgeteelcende linie zou gebracht worden. Goed; dat is geruststellend voor de sektie van IJperen naar Thourout, maar zal het ook zoo zijn met de sektie op Armeritiers en zou het niet goed zijn ook eene dergelijke belofte af te vragen voor dat gedeelte Dat is het belangrijkste voor IJperen.... Bij zulk gevaar vraag ik mij af of het niet goed zou zijn, de belanghebbende ge meenten een gezamentlijken stap te zien doen om van het in zicht des staatsdestuurs zeker te zijn en hetzelve al de voor- deelen te doen begrijpen die deze sektie voor hunne gemeen ten hebben moet. Gelijk men ziet, loopt|de ijzeren weg van Ghistel-Dixmu- de-IJperen, groot gevaaf. Het is thans aan de belangheb- bende gemeenten de handen uit de mouwen te steken. Wij geven hun eene wenk.» De linie van den ijzeren weg van Comen naar Armen- tiers, loopende langs Houplines, Le Tonquet en Waasten, is sedert 1 Nov. voor het publiek geopend.. Van den 2S ©ctoDer tot den november. Duprez, Jacobus, schoenmaker, en Leroy, Theresia, kant werkster. D'heilem, Ludovicus, daglooner, en Derous, Julia, kantwerkster. Degrave, Petrus, daglooner, en Ker- rinckx, Eugenia, kantwerkster. -Roose, Edouardus, metse laar, en Legon, Virginia, winkelierster. - Masschelin, Lu dovicus, voermansknecht, en Degrave, Nathalia, kantw. Vallaeys, Joannes-Baptiste, (iö jarenmeubelmaker, echt genoot van Catharina Deturck, Kaaistraat.-Ferricx, Cecilia, 67 jaren, zonder beroep, weduwe van Guillielmus Hopman, Sl Pieters-PIaats. Vanhée, Eleonora, 67 jaren, zonder be roep, weduwe van Constantinus Destobbeleir, Lange Thour- outstraat. Vannieumunster, Hermina, 17 jaren, mutsen maakster, ongehuwd, S' Jacobstraat. Dingel, Fortunata, 47 jaren, kantwerkster, echtgenote van Jacobus Lorrain, ffleenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: Mannelijk geslacht, 2, Vrou welijk geslacht, 2, te zamen 4. Rijsel, 29 October. Een luchtreiziger, welke den 27 october te Parijs in ballon opgestegen was, is heden te Rijsel aangekomen. Hij is verle den donderdag te Metz in het midden der pruisische liniën neèrgekomen en gedwongen geweest zijne depecheu te ver branden. Hij is langs Belgie kunnen vluchten. Saarbrucken, 51 october. Metz is geheel bezet door de Pruisen. De houding der be volking is goed. Kassei, 51 october. De keizerin is gisteren - incognito - te Wiihelmshoehe aangekomen. Generaal Clairy vergezelde haar. Maarschalk Bazaine heeft eene bijeenkomst met den keizer gehad. Versailles, 51 October. Prins Karei meldt dat 55 arenden te Metz overhandigd werden. De heer Thiers is heden te Parijs aangekomen. De voorwacht van generaal Werder ontmoette den 27 Oc tober de Franschen in den omtrek van Gray. De Franschen werden terug gedreven en lieten 15 officieren en 500 soldaten krijgsgevangen. De verliezen van onze tweede afdeeling infan terie, in het gevecht van den 50 dezer, waren 54 officieren en 449 soldaten. Tours, 51 October. Dijon is door 12,000 Pruisen met hunne artillerie bezet geworden, na een gevecht in de voorgeborchten, dat van 9 ure des morgends tot half vijf ure des avonds duurde. De stad werd alsdan gebombardeerd. De krijgsbevelhebber, in de onmogelijkheid zijnde om eenen krachtdadigen tegenstand te bieden, trok alsdan af. Berlijn, 1 November. De brigade van de Landwehr die zich voor Metz bevond is ontbonden en naar hare hardsteden gezonden. Tours, 1 november. Eene prokiamatie van Gambelta aan het leger, zegt Soldaten Gij zijt verraden, maar niet onteerd geworden. Nu dat ii gij verlost zijt van onweerdige opperhoofden, zijt gij nu gereed, om onder opperhoofden die uw vertrouwen ver- dienen, de beleedjging uit te wisschen. ii Voorwaarts strijdt voor het heil van 't Vaderland, voor >i uwe haardsteden, uwe familie, voor Frankrijk, uwe moe- ii der, aan de woede van onverzoenlijke vijanden overgeie- ii verd. Ik roep u op, om uwe eer te wreken, die de eer van ii Frankrijk is. Uwe broeders van het Rhijnleger hebben ii reeds geprotesteerd tegen den iaffen aanslag en hunne han- ii den met afschuw uit die verwenschte kapitulatie getrok- ii ken. ii Brengt ons de zegepraal maar weet de Republikeinsche ii deugd en den eerbied voor de tucht en de verachting voor den dood te handhaven. a De lotbestemming van het land is u toevertrouwd. Gambetta. Tours, 2 November. Tijdingen uit Parijs van den 29 october bevatten dekreten, die uitsluitelijk het eere-legioen voorbehouden voor bewezene militaire diensten en schaft de keizerlijke garde af. Rijsel, 2 November. De Echo du Nord meldt dat Mevr. Bazaine door Rijsel is gereisd, zich naar Brussel begevende. Men zegt dat de pruisische voorhoede nabij Herson is ge signaleerd. Het gerucht, indien het bevestigd wordt, zou het inzicht van den vijand aanduiden naar het Noorden te komen. Londen, 2 November. De Paus heeft eene nota aan de nuntiussen gezonden, zich over de bezetting van het Kwirinal beklagende. Dé nota laat zijn gedwongen vertrek uit Rome voorzien. Kassei, 5 November. De keizerin is gisteren avond naar Hanover terug gekeerd; de hertog van Hamilton en de prinses van Monaco zijn naar Francfort terug vertrokken. Canrobert en Lebceuf hebben bij den keizer een bezoek afgelegd. Munchen, 5 november. Men meldt uit Alt-Brisach, dat het fort Moslier, nabjj Oud-Brisach, is beschoten en sedert drij uren in brand slaat Amsterdam, 5 November. Het Handelsblad kondigd eene bijzondere depechei uit Londen af, meldende, dat het gerucht algemeen verspreid wordt, dat Napoleon en de Keizerin ten voordeele van hun nen zoon afstand van den Troon zullen doen. Tours, 5 November, 5 u. 's avonds Tijdingen uit Parijs, 1 November. Gisteren heeft eene gewapende betooging tegen het stad huis plaats gehad. Men heeft de leden van het voorloopig gouvernement opgesloten gehouden. Een komiteit van alge meen belang en de gemeente van Parijs hebben zich aangesteld. Daaronder bevinden zich de namen van Dorian, Ledru-Rollin. Victor Hugo en Flourens. Londen, 4 November. Men verzekert, dat er gisteren eenen wapenstilstand is ge- teekend. Parijs mag zich gedurende den wapenstilstand bevoorra den. De Constituante is tegen den 15 nov. bijeengeroepen. De dagbladen hopen, dat de voorwaarden van den wapen stilstand den vrede zullen medebrengen. De Times meldt, dat de nationale en mobiele garden van Besancon geweigerd hebben tevechten onder het bevelheb berschap van Garibaldi. Garibaldi richt een korps vrijschutters te Dole in. Eene depeche meldt dat M. von Bismarck aan M. Thiers eenen wapenstilstand van vijf-en-twintig dagen heeft aange boden, op den grondslag van den militairen statu quo, te re kenen van den dag der handteekening. Deze wapenstilstand zou gesloten worden om de kiezing van de Constituante in Frankrijk' toe te laten. Dit voorstel dat overal met genoegen is onthaald, heeft nog- tans een duister punt, dat dient opgehelderd te worden. Voor eerst heeft men de kwestie van de voeding van Parijs. Zal Parijs zich gedurende die vijf-en-twintig dagen ja of neen van levensmiddelen mogen voorzien? Men zegt niets. Vervolgens, de wapenstilstand tot doel hebbende de kiezing van de Constituante toe te laten, doet de kwestie zich voor of de Elzas en Lorreinen deel aan de stemming zullen mogen ne men. De dcpeche uit Versailles, laat ons over deze twee punten geheel in onwetendheid en evenvVei komt het ons voor, dat van die twee punten het sluiten of het niet sluiten van eenen wapenstilstand afhangt. Geheel de bonapartische bende, die de zaken van Frank rijk zoo ellendig geleid heeft, bevindt zich vereenigd te Wii helmshoehe. Bij koninklijk besluit is er eene commissie benoemd, gelast met een wetsontwerp van herziening der wetten op de burgerwacht gereed te maken. Bij Koninklijk besluit van 27 october, zijn als voor zorgmaatregelen tegen de verspreiding der runderpest, de foren en markten van vee in de bestuurlijke arrondissemen ten te Kortrijk, Veurne, IJperen, Dinant, Philippeville, Ber gen, Doornijk, Thienen en in het rechterlijk kanton Quevau- camps, van het arrondissement Ath, verboden. Uit Versaille, 29 October meldt men: Volgens zekere tijdingen uit Parijs, zou men maar voor twaalf dagen vleesch meer hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2