MODES ET LINGERIES. mm land, M A I S O Mesdames Gemeente Zoimebcke Overslag: 16" November 18^0, A DIUX DEMEÜRES, Ma re! i 8 Novembre I87Ö, FAdj indication Definitive J"ai l'honneur de vous annoncer mon retour de Bru'xelles avecun bel assortiment de Chapeaux én tous genres, Bonnets, Lingeries, Rubans, Fleurs, articles de Deuil, etc. Je serai flattée, Mesdames, d'êlre honorée de voire visite et j'espère que le bon goüt, la bonne qualité de mes marchandises et la modicité des prix vous engageront a me favoriser de voire choix. Jesaisis cette occasion pour vous rappeler que ma stt'tir, tailieuse pour Dames, se charge aussi des confections. Veuillez agréer Mesdames mes salutations respeclueuses. ÉLISA DELIIAYE, Rue de Lille, 50, Ypres. Wyk Ryselbosch. O P E N B A ER TE K O O P E N TE BECELAERE. Yan wegens de eigenaers worden in het openbaer te koop geboden 4° Een Woonhuis, zynde den oostkant van eene tweewoonst, met 21 a. 67 c. Grond van Gebouwen en Land. 2° Een perceel Land en Gars met Waterput, groot 12 a. 80 c. Te samen gebruikt door de medeverkoopster, we van Josephus Taillieu, en om door den kooper in het vrij gebruik te komen met de betaling van den koopprys. ten 4 ure namiddag, in de herberg Eet Noord- Einde, bewoond door Bonte. D'UNE a 6 heures du soir, au cabaret tenu par J.-B. Hes- sel, a Messines, Ie Notaire EUTAYE, résidant au même lieu, procédera en une seule séance, a de Yilie de Messines, au nord de la nouvelle route pavée vers Warnêton, par Ie pont dit Steenbrugge, et en face de cette route Une Maison a deux demeures, eonstruile ^a|||sul' 1 are 58 centiares de Fonds, apparte- ^"^aant a {'Institution Royale de Messines. La demeure au midi est inbabitée et celie au nord ert occupée par Hector Rossaert, a 5 francs par mois, sans droit de bail. Les titres de propriété et les conditions de la vente sont déposés a Finspection des amateurs en l'étude du Notaire EUTAYE, susnommé. Rogge Madrid, 4 november De voorzitter der Cortès meldt dat de kiezing van eenen koning den 16 dezer zal plaats heb ben. Men leest in den Koln. Zeitung Volgens de berekening, welke in bet ministerie van oorlog te Berlijn heeft plaats gehad, beloopt het cijfer der duitsche soldaten, welke zich op dit oogenblik op het fransch grond gebied bevinden, 850,000, van welke Pruisen en de Noord- duitsche Bond er 740,000 leveren. Men houdt zich bezig met het vervaardigen van kleèren, en het uitrusten der duitsche troepen, welke hunne winter kwartieren in de omstreken van Parijs zullien betrekken. Als een bewijs dat het bij de verdediging van Parijs niet aan vuurwerk en andere middelen ter vernieling zal ontbreken, geeft de N. D. Allg. Ztg. de volgende lijst, ontleend aan een der Fransche bladen De mitrailleuse Montigny, die per minuut 481 kogels werpt, tegen slechts 155 met de mitrailleuse van Meudon De mitrailleuse Marklerberg, een draagbaar geschut, waarmede 250 kogels per minuut worden afgeschoten; De mitrailleuse Durand, waarmede op t oogenblik nog eerst proeven worden genomen en waarbij het buskruid wordt vervangen door stoom, om op 400 meters afstand per seconde 60 kogels, derhalve per minuut 5600 kogels, uit te werpen De Monestrol-bommen, zijnde eene verbeterde soort van granaten, die ieder ongeveer 1000 man buiten gevecht kun nen stellen De Brandbommen van Gaudin, bestemd om uit luchtbal lons te worden neergeschoten, ten einde voorraden proviand, voertuigen, enz. te vernielen De stinkbommen, die de bijzondere eigenschap hebben van gedurende eenige uren binnen een zekeren omtrek alle niet gedoode militairen te doen stikken; De satans-rahette, waarmede op een afstand van 4 of 5 kilometers een geheel legerkorps door vuur en vlam kan wor den geteisterd Het Giekscli vaar van Beaume, hetwelk alles binnen zijn bereik in brand steekt, zonder mogelijkheid van blussching De Dieheim's mijnenwaarmede men op een verren af stand geheele regimenten in de lucht laat springen De onderaardsche terpedo's, die op een manshoogte uit barsten en dan bij de bataillons binnen weinige minuten dood en verwoesting te weeg brengen De kogelbussen van Caildie bij zwaar geschut tot projec tiel dienen en ten slotte. Een zeer moorddadig wektuig van Amerikaansche uitvin ding, waarmede tegenwoordig te Vincennes proeven worden genoinen onder leiding van generaal Vinoy en eene weten schappelijke commissie. De N.-D. Allg. Zeitung drijft inlusschen den spot met die lijst, die zij beschouwt ais eene soort van Don-Quichotterie. Het eenige goede wat zij er in ziet, is dat die opgave kan be schouwd worden als een compliment aan het Duitsche leger, daar er uit blijkt dat de Fraoschen overtuigd zijn, de Duit- schers niet met gewone middelen te kunnen bestrijden. Eos'logsc Se Strasburg. Ziethier eenige omstandigheden over de vermaarde sterren kundige Horiogie van Strasburg, waarvan men in vele gazet ten gesproken heeft gedurende de belegering die deze stad onderstaan heeft. Deze Horiogie staat in den kruisbeuk van den rechterkant in de Hoofdkerk. Zij is gemaakt geweest door M. Schwilge, en de opmaking heeft vier jaren geduurd van 1858 tot 1842. Slechts eenige stukken van de oude Horiogie, die van 1571 was, hebben voor de nieuwe kunnen dienen. Een wereldbol beneden teekent den loop der sterren achter is een blijvende almanak waarop de dag geteekeud wordt met de roede van het beeld van Apoloslinks, een toestel wijst de kerkelijke tijdrekening, en recht, den evenaar van de Zon en van de Maan. Boven is eene wijzerplaat die de uren toont, en daarop een aanwijzer aan de planeeten. Hooger nog, wordt de loop der maan aangewezen op een hemels-blauw gewelf. Dit kunstwerktuig trekt geduriglijk de aanschouwers tot zich bijzonderlijk voor het slaan der namiddag uur. Op het eerste verdiep van de Horiogie, een Engel slaat de kwarten op eene klok die hij in zijne hand houdt; daarnevens ziet men een geestenbeeld dat alle uur eenen zandlooper om keert; hooger, komen beurtelings vooruit een kind, een jon geling, een man, eene vrouw, en een grijsaard, die de ver schelde vierden van de uur teekenen 'rond een menschenge- raamte, dat ook de uur slaat. Onder het eerste verdiep, ziet men uit een nis te voorschijn komen de zinnebeeldige godheid van den dag: Apollo den zondag, Diana den maandag, Mars den dijnsdag, enz. In de bovenste nis, met slag van 12 uren, de twaalf Apostelen draeijen rond het kruis van Jesus. Eindelijk, op het hoogste van een torentje, waarin de gewich ten van de Horiogie hangen, zit een haan, met opengespreide vlerken, die van tijd tot tijd kraait. Deze Horiogie wordt geregeld voor eenen onbrpaalden tijd. Op 51 December te middernacht, zet zij haar zelve. 60,000 kinderen in Frankrijk en 50,000 in Engeland zijn gestorven, en de Geneeskunde is er nooit in gelukt een krachtig geneesmiddel daartegen te vinden, en men moet er zich niet aan verwonderen aangezien alle medecijn niet anders kan teweeg brengen dan de levenskrachten verminderen der spijsverteering en der voedselgeving. Het was aan de Reva- lenta Arabica van Londen gegeven dit problema op te lossen van de organen der spijsverteering te herstellen, nieuw bloed, zenuwen en beenen te geven, en het kliersystema te genezen zonder geweld of ontsteking, maar op eene natuur lijke wijze. Ook vinden wij overvloedige bewijzen van haren heilzamen invloed in de werken van den vermaarden doktoor Routh, Voorzitter van het Kinderen-Gasthuis, te Londen, die in de Revalenta-Arabica het middel ontdekt heeft om de le venskracht des spijsverteering op le:beuren bij de kinderen die niets meer konden verwerken, alles weder uitwierpen, lijdend aan afgang, spasm en krampen, en die ziendeling wegstierven. Wij kunnen bij duizehde 'genezing -aanhalen 't zij van af gang, longziekten, hoest, tering,-' borstkwaal, krampen, zenuwtrekkingen of knobbelziekten,om te bewijzen hoe goed deze verlossende voeding is, niet alleenlijk voor kinders maar ook voor volwassene. 72,000 genezingen,, waa,ronder de?A; van Z. ff. den "Paus, des hertogs van Pluskow, Mme de Bréhan, enz., enz. Freiewalde-sur-i'Oder, 27 oct. 1854. "f Het is met een echte voldoening dat ik mijnen plicht kwijt, door mijne waardeering over de goede uitwerksels der Revalenta-Arabica te voegen bij de talrijke bewijsstukken die zij zoowel verdiend heeft. Zij heeft mij verlost van eene zeer pijnlijke ziekte der spijsverteering waaraan ik sedert lange jaren lijdend was. de Zaluskowski, Majoor-Géneraal in retraite. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weèr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr12 kilo 60 fr. Du Barrij en Cci 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25 voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. -16 fr; 576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. de tasse. Du Barrij en Cio,, keizerstraat, 42 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Frysou, apoth.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. 7 7 11 Ji i IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 29 Oct. 5 Nov. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. lüOkiJo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tat-we 75,000 - 29-25 -19,800 52-75 Rogge 8,600 20-25 5,500 22-75 Haver 400 21-50 0,400 21-50 Erweten 0,200 25-00 400 25-50 Boontjes 0,000 oo-OO 100 26-00 Aardappelen 7,000 6-00 4,800 6-50 Boter 510-00 510-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 6" Nov. tot 15 Nov. is gesteld aan 50 c. per kilo. Yenrme. Per hectoliter. 2 Nov. 26 Oct. Tarwe (nieuw) lot 00tot Tarwe van fr. 55- 56 52 54 22-00 24-00 21 25 Sucrioen 21 22-75 20-00 22-73 Haver 1 O O 18-00 15 17 Boonen 25 28-00 25 28-50 Ztoii.welare. Per 21 1 2 heet. 2 Nov. Zaai-tarwe fr. 00 a 00Boonen, fr. 00 a 00 Nieuwe tarwe 58 a 41 Aardap. 100 k. 7 00 a 7 50 Oude tarwe 00 a 00 Boter p. kilo 5 18 a 5 43 Roode tarwe 55 00 a 57 00 Eieren p. 25 2 56 a 2 52 Rogge 25 00 a 26 00 Viggens 20 a 27 Haver 4 5 00 a 16 00 Koolzaad a Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 107 00 a 00 00 105 50 a 000 00 Lijnzaad-olie, 74 00 a 75 00 j 75 00 a 00 00 Lemivess. Per 100 kilo 51 Oct. Nieuwetarwe fr. 00 a 00 Oude tarwe 52 75 a Rogge 22 75 a Boekweit 21 00 a Haver 22 50 a Aardapp. fr. 7 00 a Boter, de kilo 2 75 a Eiers, de 26 2 20 a Koolzaadolie 97 a Lijnzaadolie 74 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3