ENCRE BELGE PERFECTIONS, BS YOLIMGE WERKEN TOLLENS, U CABINET A,c VANAEESIE, REfALEiTA CHOCOLATER o r, h a H O O X fl m Tegen-Rlmmatische Walle van Dp. Patlison. ten prijze van fr. 2- VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID dooi' A.-C. Van dep Cruyssen. hij den uitgever van dit hl ad: Pracht uitgave. 23 fr. ce s s oe b© N 3 «S H X O O H DEFtiTISTE, est actuellement situé Hue do Lombard, no 1®, Geen medecijnen meer Dl BAMIIY. Médaille de Bronze a FExposilion Internationale d'Amsterdam 1869. in 10 afleveringen, a 70 cn de aflevering. m S Q i 6 en face de la rite de l'Étoile. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgation noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk cje- zondheidsmeel: ITO GEZONDHEID VOOR ALLEN iimmmaiimHMamsMesesegasB Onmiddelijke pijnverzachling en volkomene genezing van alle slach van JSficiaA en KSsnmatinnns, tandpijn, len- denzvveer, borstontsteking, keelkwaal, enz. A! de rollen die de handteekening niet dragen, zijn namaaksels. In rollen van fr. 1-50 en van 80 cent. bij MrC. BECUWE, Apotheker, te IJperen. (5). EP» d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans i'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit som issssEssssse sraceès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par ia Maisffiaa sïïs Kal, Ie» ©SlBïïsSès'es, S,E$è4eI-{!e-'WiHe. 1© E®ssEiïSs «le Jrastlce, Ia Paste «5® Brsaseïle®, ©Administra tion «les CfeeïMÏMS «le Wei» «se I'Etat et généralemenl par toutes les grasades Adssalsalstratloias du Pays. L'Encre Beige est Ia seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a ['Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 4865, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'éeriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. ïe bekomen ten bureele van dit Blad, OF TAFEREE1ES UIT ONZEN TIJD Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van Ouder lingen Bijstand eene nog al groote uitbreiding in ons land bekomen, en menig volksiievcnd man tracht door woord en daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze schoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen. Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijn, zulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOEDER GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. VAN ggstsiaaajiBg H êd «w «M O Sn c fsm, Oisaa S3 }pmT -i-' (es! (se3 H 5 g £9 69 -c 3 a S 8 prat W) s fid ©z: o DE DU BARRY van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedomtnel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijnkoorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frisehheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 4866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat bij, zich van al ander genres- middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. 11. kan niet genoeg de voordeeien prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan iiij een schotleivol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. - Certijicaat u. 58,614 van mevrouw de markiezin de Biiéïian. Napels, 4 7 April 4862, Mijn heer, Ka eene leverontsteking was ik in oenen uittorenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldtwerkcn te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende siaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en aile gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heereu mij nutlelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uittersle middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon vjedsel van. De Revalenta draagt wei haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBrkhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 4/4 kilo 2 fr. 25, 4/2 kil. 4 fr., 4 kil. 7 fr., 2 4/2 kil. 46 fr., 6 kil. 32 fr., 42 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en Cic, 42, Keizerstraat, Brussel. DOOR -DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschendc slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Certifical n. 70,406. Cadix, 8 Juni 4868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyano. N. 65,74 5. Parijs, 44 April 4868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de siaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Bu Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heef! wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de Montlouis. In doozen en tabletten om 42 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 420 tas sen, 46 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor iedere tas. ©IJ BAKIW eaa £1C, 42, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apolh., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge.W° De Grave, drog., Eeckhoutstraal, 2; F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 44; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacób- straat, 24; H. Daels, apoth., Viaamschestraat, 49; II. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 35; De Houdt-Gazet, neg', Steenslraat, 40 Van Speybroeck, neg', Philipstockslraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Wiiiaert, neg', Groote- ïïarkt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-Be Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. B. Dobbelaere cnE. Duclos, apoth.; Verpoorle- Tavemier, neg'. Meenen. Weduwe li. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanhaecksel-Focqueur, apoth®. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; We Philips, neg'e, S'Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ameye en B. Boutens-Degheest, apoth'. Thielt.J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Eaagel Vasa Eec&feossi,. Dixmudestraat, nr $9, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4