ARBBES, VILLE D'YPRES. 300 COUVERTURES Dl LAINS Oorl ogsbericliten w mm r®as Chènes, Sanies. Canadas, a.Wytschacte (prés Ia Wambckc). Lundi, 19 Décembre 1879, Samedi, 19 Décembre 1879, Tegen-Rhuraatische Walte van Dr. Paltison. Marktprijzen. Essence de FRÈÜES ET A HUES, a 1 lieure de relevée, a Ia ferme occupée par Ie sr Théophile Delporte après Jean Leroy, a Wytschate, Ie long du chemin de Ia Wambeke a UoIIebeke, Mre BUTAYE, Nolaire résidant a Messines, vendra pnbliqucment, les arbres dont Vindication suit 5 Saules. 32 Canadas. 3 Onnes. 12 Chènes.2 Car- mes et 3 Frènes. Le tont divisé en 32 marches. La réunion a Ia ferme. Transport facile. Cette vente aura lieu a crédit, moyennanl cau tion solvable. Mre BUTAYEg susnommé, est charge de la re cette et de la vente. L'Administralion Communale procédera le all heures du matin, dans l'une des Salles de ITIötel-de-Ville, a LAD JUDICATION PUBL1QUE pour la fournilure de nécessaires pour le eouehage de la troupe. Le cahier des charges est déposé au Secretariat il sera envoyé aux personnes étrangères a la ville qui en feronl la demande. wel op verschillige wijzen, die goede heilige hunne hulde aan te bieden. Iedereen was te vrede, en elk ging ter harer eer zijne knnstkrachten ontvouwen en een hertelijk glaasje ledigen tot aandenken der roemrijke heilige, toen er eensklaps in de ge meente een wentelpeerd uit Brugge werd gesmeten, gekleed in priestergewaad, het hair gerezen, die de onrust in ons midden kwam ontwekken. Er had bij de kiericale muziek een soupé plaats; het getal bijtreders was merkelijk minder dan over een jaar, dat maakte hem toornig, en vooraleer de menigvuldige welbereide patee- len met aardappelen en karoten te ontgunnen, deed hij eene aanspraak tot de menigte, strekkende om hunnen moed op te beuren en hunnen iever niet te laten vallen om tegen de libe ralen te werkenhun belovende dat hunne ellenden t'einden de twee jaren zouden ophouden, voor eene onophoudelijke getrouwigheid toe te wijden aan de klauwaarts (zijn er nu nog klauwaarts? die van dan af en voor eeuwig het meesterschap op Passchendale zullen hebben, en voor wie elkeen het hoofd zal moeten bukken Met dit, de lieden zijn nogeens ontroerdde eene moede loos, de anderen opgehitst, spreken noglans allen met spijt over de komst van dat misvormd werktuig! Ik eindig voor nu mijn verhaal, in hoop Mijnheer dat gij aan deze weinige woorden eene plaats in uw achtbaar blad zult willen verleenen. K..T. M. Woensdag morgend, ten 8 ure, is Mevr. de gravin van Vlaanderen, gelukkig van twee prinsessen bevallen, die de namen zullen ontvangen van Henriette-Marie-Charlolte-Anto- nia en van Josefme-Marie-Stefanie-Viktoria. Thionville heeft zich verleden woensdag na een hevig bom bardement van verschijdene dagen, overgegeven, Dewijl de stad afgebrand was, waren de vrouwen en kinderen in de kelders gevlucht. Ten gevolge van het hoog water waren de kelders overstroomd, zoodat de inwooners gedwongen waren dezelve te laten. Zij hebben den kommandant gesmeekt te ka- piluleeren. Volgens tijdingen langs Duitschlan I werden er 200 kanons en 4O00 krijgsgevangenen, bemachtigd. De Pruisen richten troepen en artillerie naar Longwy. De verschrikkelijke rampen van het bombardement van Thion ville, hebben den schrik onder de vrouwen van Longwy ge bracht, die allen naar Luxemburg, Arion en Virion vluchten. Een persoon, die zondag uit Rijsel kwam, zegt dat gene raal Bourbaki, eene pruisische divisie bij Amiens verslagen heeft. De dragonders hebben den vijand drie uren wijd ver volgd. Sedert dan is het gevecht definitief begonnen. Tus- schen vrijdag en zaterdag nacht, is er infanterie en kavalerie uit Rijsel naar Amiens vertrokken. Tours, 28 Nov. De slag van Villers-Bretonneux heeft den ganschen dag geduurd dezelve begon goed voor ons eu hield zich staande tot 4 1/2 ure. Villers-Bretonneux, is door de Franschen verlaten; de Prui sen waren in meerderheid en hadden eene aanzienlijke macht. Te Roves hadden wij de neêrlaag. Te Dury hebben wij onze positien behouden. De macht van den vijand wordt geschat op 30,000 man. Versailles, 27 (langs Berlijn), La Fère heeft gekapitu- leerd, na ren bombardement van twee dagen wij hebben 1000 'gevangenen gemaakt en 70 kanons genomen. Eene dcpeche uit Rouaan, 28 Nov. meldt dat er 7o,ooo Pruisen in Amiens zijn getrokken. Het gevecht herbegon, Versigny, gelegen nabij La Fère, is gansch afgebrand. De Ardennen zijn vrij. De tijdingen van het nieuwe bretonsche leger zijn gunstig. 3oo,ooo man duitsche troepen gaan het duitsche leger in Frankrijk versterken. Versailles, 28 Nov. Prins Frederik-Karel kondigt aan, dat liet lo° legerkorps, den 28 door eene grootere fransche macht, nabij Beaune-la-Rolandes werd aangevallen, waar het zich viklorieus staande hield. In den na middag werden de Duitschers, in de tegenwoor digheid van den prins zelve, door de 3° en le divicien onder steund. Onze verliezen zegt de prins, beloopen ongeveer (ooo man de verliezen van den vijand zijn. zeer aanzienlijk. Wij hebben verscheidene honderde krijgsgevangenen ge maakt; het gevecht eindigde na 3 ure des avonds. Rijsel, 29 November. Een gekwetst officier voor Amiens, zegt, dat het plan van zijnen geneiaal was van naar Rijsel en naar Duinkerke te gaan en in hel Noorden te kantoneeren, om de bewegingen van het 22" korps te vernietigen. De aftocht van het leger dat le Amiens gevochten heeft, is met veel ordre gegaan, zonder verontrust te zijn geworden. Geene ziekten bieden nog weerstand aan het smakelijk Re- valenta Arabica, die geneest zonder medecijn noch onkostde moeilijke spijsverteering, de maagontsteking, de slijmen, de winden, het zuur, de braaklust, de opwerpingen, de verstopt- heden, de buikloop, de hoest, de kortborstigheid, de leering en alle andere geraaktheid aan de borst, de keel, de adem, de slem, de longen, de blaas, de lenden, de ingewanden, het slijmvlies, de bersnen en het bloed. Twee en zeventigduizend genezingen, waaronder deze van Z. H. de Paus, de hertog van Piuskow, Mevr. de Markgravin de Bréan, enz., enz. Certifikaat N° 62, 812. M., indien de getuigenis eens werkmans nuttig kan zijn, wil ik de mijne voegen bij deze der talrijke hooge personaadjes, die zich in uwe verzameling bevinden. Aangetast door het schuift van onder aan mijne beenen, verergde de kwaal van dag tot dag, niet tegenstaande de hulp van drij geneesheeren die mij verzekerden dat aan mijnen ouderdom (33 jaar) de genezing onmogelijk was, ik heb besloten tot mijn groot ge luk, gebruik uwer Revalenta te maken die mij in korten tijd genezen heeft en geheel mijne gezondheid op eene verbazen de wijze heeft hersteld. Ontv., M., enz. Gr. Voos, wacht bij de proef bank der vuurwapens. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weêr en kost 30 maai minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en Cci 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persooneri en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25 voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrent IO C. de tasse. Du Barrij en Ci0, keizerstraat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apolb.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; II. Mahieu, bakker, Botermarkt. MENGELINGE. De ItUlrailjensie, die in de huidige dagen geroepen was om eene zoo groote rol te spelen, schijnt niet eene hedindaagsche uitvinding te zijn, zij was te LJperen bekend in 1477. In een volkopstand, veroorzaakt door eene vermeer dering van lasten opgelegd door het magistraat, onder de re- geering van Maria van Bourgondie; de lakenwevers en de vulders veroverden op het voorplein van het kasteel des zaal- hofs 2 krappaudeelen, 2 kolovrinnen en 5 Puboudekens-stuk- ken. (Het was na de uitvinding van het poeder, en deze laatste stukken waren samengesteld uit een aantal IJzeren buiskens een kanon uitmakende die den vijand looden ballen toewierp). Onze jaarboeken zeggen dat het volk dit geschut naar de Groot Markt voerde, recht over de wacht van den Besante. Het was in dien tijd een teeken zijner macht want zoohaast de vaandels en de kanons op de markt gebracht waren, hield het Magistraat op het recht tusschen de twee partijen te hand haven. DE BEAUX Onmiddelijke pijnverzachting en volkomene genezing van alle slach van ,R2cltt en RJuimatismus, tandpijn, len- denzweer, borstontsteking, keelkwaal, enz. Al de rollen die de handteekening Patiisou niet dragen, zijn namaaksels. In rollen van fr. 1-50 en van 80 cent. bij Mr C. BECUWE, Apotheker, te IJperen. (5). IJPEHEM. AARD OCR GRANEN ENZ, 26 Nov. 5 Dec. verkoel) tic kwantiteit. middenpr. p. iOUkilo. verkoehlle kwantiteit. middenpr. p. I0Ü kilo. Tarwe 52.400 54-50 33,600 54-00 Rogge 7,000 24-62 9,40.1 24-25 Haver 500 21-50 0,000 00-00 Erweten 0,300 26-00 1,200 26-00 Boontjes 0,500 28-00 900 28-00 Aardappelen 5,00o 7-00 2,000 7-23 Boter 305-00 300-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van deu 4 tot 11" Dec. is gesteld aan 34 c. per kilo. Vcurae. Per hectoliter. 30 Nov. 23 Nov. Tarwe (nieuw) lot, lot Tarwe van fr. 53 58-50 56 4o Rogge 26-00 27-00 26-5o Sucrioen 23- 2b 22-00 23-25 Haver 15-00 18-00 14— 18— Boonen 50 52 28 51 floussclai'c. Per 21 1/2 heet. 29 Nov. Rogge Haver Zaai-tarwe fr. -a -Boonen, fr. 54 50 a 35 50 Nieuwe tarwe 40 a 43 Aardap. 100 k. 6 50 a 7 Oude tarwe 00 a 00 - Boter p. kilo 3 18 a 3 56 Boode tarwe 59 00 a 41 00 Eieren p. 25 2 40 a 2 60 26 00 a 27 00 Viggens 18 a 22 15 00 a 17 00 Koolzaad a Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 107 50 a 00 00 111 00 a 000 00 Lijnzaad-olie, 77 00 a 00 00 79 00 a 00 00 kortrljk. Per hectoliter. 28 Nov. Witte tarwe fr. 24 67 a 29 54 Roodeaard.lOOk 7 50 a 8 50 Boode tarwe a Boter p. 1/2 k. 1 56 a 1 60 Rogge 17 34 a 18 67 Eieren per 25 2 7.5 a 5 50 Haver 10 a 11 54 Peerdb.p. 1/2 h. a Per 100 kilo 28 Nov. Aardapp. fr. 8 50 a Leuveu Nieuwetarwe fr. a - Oude tarwe 54 25 a Rogge 25 a Boekweit 22 a Haver 22 a Boter, de kilo 2 80 a Eiers, de 26 0 00 a Koolzaadolie 99 a Lijnzaadolie 75 a «leut. Per hectoliter. 2 dec. Tarwe, fr. 25 00 a 27 00 Kempz. 100 k.a Rogge, 17 00 a 18 50 Koolz. olie, gulda Haver, 14 00 a 16 30 Lijnolie, a Peerdeboon. 21 00 a 00 00 Lijnkoeken, fr. 27 00 a 28 Koolz. 100 k 50 00 a 00 00 Koolzaadkoek. 20 00 a 21 Lijnzaad. 58 00 a 38 00 Kempkoeken. 18 a

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 3