AANBESTEDING. OPENBARE AANBESTEDING w 3üs t&s wm jm "ar m sp? €1 III 600 SCHRIJVING. IGRE BILGE PERFECTIONNEE LE CABINET Ate VANAERDE, REVALENTA ARABICA REVALENTA GHQCGLATÉE In, Vrijdag 9 December 1870, 1° He Levering: En 2(> den verkoop van omtrent Bestuur der Registratie en Domeinen. OP STAM. Op Maandag 12 December 187® ABEELEN POPELIEREN EN IEPEN Mi den uitgever van dit Mad: Pracht uitgave. 23 fr. DENTISTE, est actuellemeiit situé Hue du Lombard, n° 19, Geen medeeijnen meer. DU BARRY. Ten 5 ure namiddag, in de Zaal van het Belle Gods-Huis, VOOR HET DIENSJAAR 1871, 11,000 kilogrammen VLËESCH, in verschelde loten. 1,200 kilogrammen ZOUT. 500 kilogrammen GIST. 600 kilogrammen KOOLZAADOLIE. 2,100 kilogrammen BRUINE ZEEP. 150 kilogrammen KEERSEN. 150,000 kilogrammen STOVEKÖLEN. 100 DOODKISTEN. 1,500 kilogrammen GRUIS en 150 hectoliters RAKKERSKOLEN uit de al- gemeene bakkerij. De voorwaarden berusten ten kantore van het Bestuur der Godshuizen waar men modellen van soumissien kan bekomen. 's middags precies, zal den Ontvanger der Regis tratie en Domeinen te Ypre, openbaar verkoopen omtrent al groeiende langs den steenweg van EJzendamme naar Ypre, lusschen de herberg Den Meiboom en het gehuchte De Korlekeer. Op vier maanden tijd van betaling voor de koo- pers die bekende borgen zullen aanstellen. De vergadering ter gemelde herberg Den Mei boom. i in 10 afleveringen, a 70 en de aflevering. Médaille de Bronze a l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1869. en face de la rue de l'Étoile. tiem prijs earn H CeMtiemCU. Gezondheid en krachten weder le bekomen zonder medecijnpurgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door hel kostelijk ge- zondheidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN Burgerlijke Codlslajsisesi dei» slacS 1 Jpereii. van DER VOLGENDE VOORWERPEN KANTOOR YPÏIT. VAN LANGSTAMM1GE EN ZEER ZWARE UP VAN: W W Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van een Paus Rome 21 Juli I860. De gezondheid van den li. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica I)u Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. li. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schottelvol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 38,014 van mevrouw :a Kutj kbi i-WlsjikiËira y heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterende! dam trés beau noir en éerivant, d'une iimpidité inalterable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit immense ssaocè® a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités l'ont fait adopter par la ®2ai§®n des Rol, les Ministères, l'H&tel-de-Ville. Ie Palais de .Instke, la Poste de Brnxeïies, rAdminlstra- iaosï des Ciiemins tie Per de l'Etat et généraiement par toutes les güandeè Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 1867 et de Dublin 1805, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente att Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. I) E Wast leeftest af kam titest tie Vahelie tier rertrelittrem etst» eiem E.zere m-Weg isehsmstett tem &streetie vast otts Maai mam DU BARRY van Louden, die volkomrntlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteitenis der maag, der lenden, van den buik, van het her!, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, dei' lochtpijtien, van den adem, slijmvliezen blaas en,gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsleking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwaien en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks hét beste versterkingsmiddel voer de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. enden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldtwerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaapioosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en weêr deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nuttelooze medeeijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsnieel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wei haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herlevennu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBiskhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, -1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een poslmandaat. HUIS DU BARRY en C'°, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wei geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestel; hij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschendc slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Cerlificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 1868, -mijne vrouw die sedert jaren ieed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincente Moyuno. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsei niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry,die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, IIde Montlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere tas. Ï3SJ BASRY cm Cic, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apolh., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge.W° De Grave, drog., Eeckhoutstraat, 2; F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 2i; H. Daels, apoth., Ylaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apotb., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 55; De Iloudt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Phiiipstockstraat, 5; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Bïarki, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere enE. Ducios, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apolh. Moorslede.Ch. Bostyn, bakker. Nieiiport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth8. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; We Philips, neg10, S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ameye en H. Boutens-Drghcest, apoth'. Thielt. J.Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Vaas Fecklioiih Dixmudestraat, n' 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 4