Briefwisseling dep Toekomst. Kiezing Oorlogsberichten. Verschillige tijdingen. BURGERSTAND Sterfgevallen. dit ons regeert zal er u rekening van houden, want een goed werk is nooit verloren Ossgelralv te Tls2eS4. Te Thieit is een groot ongeluk gebeurd de camion reed omtrent 12 ure naar de- statie onderwijl viel het achterwiel af. De heer Van de Zande, geboortig van IJ peren en statieoverste alhier, was op den ca mion, en vreezende voor ongelukken, sprong eraf. Ongeluk kiglijk deed hij een zoo grooten val, dat hij ter plaats bleef liggen; zij hebben hem in een naburig huis gedragen, waar aanstonds de heeren Priems en Mailliet er bij gekomen zijn. liet been was op twee verschillige plaatsen gebroken. Men heeft den heer Van de Zande naar zijn appartement doen dra gen. Dit ongeluk wordt in de stad beklaagd de heer Van de Zande is van iedereen bemind en geacht voor zijne beleefdheid en gediensdigheid als statieoverste. Tot heden is zijn toestand voldoende. AasslaoradlMg. - Onze politie heeft deze week eene vróuw aangehouden, draagster van een revolver (vijfioop) en een nieuwe bruine parapluie. Zij reisde onder een valschen naam en wil de oorsprong derop haar bevóhdene voorwerpen niet doen kennen. Zoo het schijnt zots het eene genaamde Rosal'a Odenf 'zijn, oud 49 jaren, van Voormezeele; eene oude kennis van dejus- ticie, reeds veroordeeld geweest zijnde voor diefte, aftroche- larij en kindermoord. Men zegt dat de revolver en parapluie op het politic -bureel kennen onderzocht worden. Va si desa 25 November S®É den 2 December. Huwelijken Brunéel, Ludovicns, schoenmaker, en Hoedt, Sylvia, kant werkster. Vaudermeersch, Desiderius, timmerman, en Wallaerl, Atetonia, kantwerkster. Bossaert, Fiorimondus, voerman, en Pissonnier, Amelia, dienstmeid. Vancattendyck, Adelaide, 54 j., kantwerkster, echtgenote van Karolus Buseyne, Bixmudestraat. Geinders, Amelia, <J4 jkantwerkster, echtgenote van Josephus Borreman, Hondstraat. Vanuxem, Sidonja, 43 j., kantwerkster, on gehuwd,'Bollingstraat. Cornette, Maria, 44 j., koop vrouw, echtgenote van Felix Pironon, Bijselstraat. Cuve- lier, Karolus, 38 j., daglooner, ongehuwd, Lange Thourout- sti-aat. Wijtschaete, den 6 December 1870. VAN EEN GEaSEENTE-QNTVANGER. Met het overlijden van M. P. Joié, gemeente-ontvanger, zijn er zes honden aan één heen tot het bekomen van dezen post, MM. Hénri De Coninck, Ilenri Coppin, Charles Joie, Charles Vandeiannóite, Edouard Pinck en Koenraad Doossche. De stemmen verdeelden zich als volgt 4 aan De Coninck; 2 aan Vandeiannóite; 2 aan Ch. Joie. Geene meerderheid, bijgevolg er moest geballoteerd worden lusschen De Coninck die meest stemmen had en Vandeiannóite die de oudste was. ïo plaats van alzoo te werk te gaan, men heeft onder de drie gestemd en door dit bekwam De Coninck 5 stemmen, Joie 2 en Vandeiannóite 1Men ziet daardoor hoe wel de mannen onzer gemeen te-regeering de wet naarkomenmaar nog beter de beveien des pastors. Dat die mannen maar oogen, oorenen gevoelen hebben voor dien meester zal blijken uit het onthaal der verschillige aanvragen M. Coppin van IJperen, belooft 100 fr. aan den arme indien zijne aanvraag aanhoord wordt. M. Ch. Joie, hoop d<ze post te zullen hebben daar de afge storvene zijn oom was, die lange jaren er zich eervol van ge kweten heeft. M. H. De Coninck, jongman, van <»0 jaar, meer dan hon derd duizend franken rijk, broeder van den Burgmeester (die zijne benoeming aan zijnen proprieiaris verschuldigd is,) is een woedende calholiek. Deze eischt de plaats van ontvanger, zooniet zendt hij de boeken van den disch naar de -1 ooo ge stampte duivels, Eene les voor die een post beoogst: vraagt, smeekt, bernik! maar dreigt, zijt stout en men zal zich verhaasten u te voidobn I •M. Ch. Vandeiannóite, eerlijke neeringdoener die overlast is door famiije en twee ongelukkige zonen heeftmaar ja waarom eenen post vragen als men liberaal is liet ware de vervloeking over de gemeente trekken, zonder te rekenen dat 31. de Pastor zou kwaad zijn I Bravo, heeren van den Baad, gij houdt u op de hoogte uwer weerdigheid I Dan nog is er een oud-onderofficier,. die eene kleine jaar wedde van den Staat ontvangt, om dat hij bij dienst onpasse lijk werd. Die jongeling betrachtte dien post, hopende dat zijnen staat die heeren zou bewilligd hebben en dat de jaar wedde van ontvanger, gevoegd bij zijn pensioen, hem in staat zon stellen ordentelijk te kunnen leven. Niets heeft die hee ren kunnen bewegen dan de vrees, en dezen iaatsten aanvra ger heeft zich ais de vier andere zien van de hand wijzen Ontvang, M. de Opsteller, de verzekering enz. X. 0. X. De tijdingen uit Orleans zijn zeer nadeelig voor de Fran- schen de stad door het leger der Loire verlaten, is door de Duitscheis bezet in den nacht van 4 tot 5 december; evenwel heeft het leger der Loire zijnen aftocht in goede orde kunnen bewerken. Men weet dat generaal d'Auréliles voorzien had, dat het hem onmogelijk zou geweest zijn Orleans te behouden, daar de vijand mei eene veel grootere legermacht oprukte. Versailles, 5 December. Orleans in dezen nacht zonder stormloop bezet. Versailles, 5 December. Na zegepralende gevechten, die drie dagen duurde, bezette Frederich-Karl in den nacht van den Orleans, na stormen derhand de spóorwegslatie en dé voorsteden ingenomen ie hebben. 40 kanons en vele duizende gevangenen vielen in onzen handen. Wij zetten de vervolging van den vijand voort. Onze ver liezen zijn geëvenredigd. Argueil, o december. Verscheidene gelukkige gevechten zijn ten noord-oosten van Rouaan geleverd. Wij veroverden een kanon en 400 ge vangenen. Onze verliezen bedroegen 1 doode en lo gewonden. Versailles, 5 December. Men denkt, dat generaal Ducrot gedood is. Een officier is naar Parijs gezonden; hij is gelast de inne ming van Orleans te melden, van 3o kanons en van verschei dene duizenden krigsgevangen. Versailles, 6 December. Bijzonderheden over de zegepraal van Orleans. Prins Frederik-Karel heeft lo,ooo krijgsgevangenen en 77 kanonnen genomen, een groot getal krijgsrijtuigeu en 4 ka nonneer booten. Het ieger der Loire is in alle richtingen uiteen gedreven. Stuttgart, 6 December. Eene telegram van generaal Obernitz aan den minister van oorlog, geeft de volgende bijzonderheden over de verliezen van de afdeeiing Wurtemburgers in de dagen van to Novem ber, 2 en 3 December: 13 Officieren, 267 onder-officieren en soldaten gedood. 47 officieren en 1,545 mannen gekwetst. Officieren en 354 mannen ontbreken. Wij hebben 148 peerden verloren. l,4oo krijsgevangenen, waaronder 34 officieren, zijn in onze handen. Tours, 6 December, Eene depeche van M. Gambetta aan de preft-klen gezonden, zegt hun, dat zij stout de onrustbarende geruchten mogen lo genstraffen, over den toestand van het leger, door de kwaad willigheid verspreid, om de ontmoediging en de demoralisatie uit te lokken. Tours, 7 December, 's avonds, Ten gevolge der benoeming.eener commissie van onderzoek over de ontruiming van Orleans heeft generaal d'Aureiles zijn opperbevelhc-bherschap nedergélegci. Generaal Bourbaki voert nu het bevel over twee korpsen, in plaats van over een. Gene raal Pallières voert het bevel over het middenkorps. Er is nog geen nieuwe opperbevelhebber aangewezen. Sedert de ontruiming van Orleans heeft men ge fransche of pruisische krijgsverrichtingen te vermelden. Versailles, 8 December, De koning aan de koningin. Officieel.-Gisterenavond heeft de 17e afdeeiing eenen gelukkigen en hevigeti strijd gevoerd, gedurende zijnen op tocht naar Blois, half wege Keurig. Wij verwachten ons nog aan meer tegenstand. Een kanon, eene mitrailjeuse en 150 krijgsgevangenen zijn in onze handen gevallen. Tours, 8 December. Men gelooft dat het gevecht Donderdag bij Beaugency is voortgezet. Een duitsch korps bedreigt Tours. Een' ander rukt op Bourges. Volgens een koninklijk besluit zal de tenue der officiers van den staf worden veranderd. De amaraotkleurige broek, alsook de shako, zullen door eene groene broek en dito shako veranderd worden. Een zeer kurieus feil beeft zich te Mering, nabij Augs burg opgedaan de pastoor der parochie zich legen de onfeil baarheid van dm Paus verklaard hebbende, heeft de bisschop van Augsburg hem afgesteld. De kanonik Sfeichele is naar Mering gezonden co heeft op den predikstoel over den pastoor deu banvloek uitgesproken. Niettemin heeft den pastoor zijnen dienst gedaan en de toe loop was zeer groot. Af cle geloovigen hebben beslist den pastoor te ondersteu nen en de fabriekraad heeft verklaard, dat hij hem getrouw ter zijde zal staan in zijnen strijd tegen de nieuwe invoering in de romeinsche Kerk. Tegenwoordig zijn er in ons land zwervende lijnwaad- verkoopers, die beweren uit Straallburg te komen, door den oorlog ten onderen gebracht zijnde. Zij zeggen te moeten verkoopen tegen lagen prijs, en worden door sommige men- schen geloofd, die later gewaar worden dat zij bedrogen zijn. Men verzekerj, dat Napoleon Hf het eiland Lacroma, nabij llagusa, waar de ongelukkige Maximüiaan, Keizer van Mexico, eenigen tijd verbleven heèft, zoekt aan te koopen. Indien de koop gesloten wordt, dan zou Napoleon den III ontkroonden vorst zijn, die eene schuilplaats in Oostenrijk vindt. De twee anderen zijn den Koning van Hanover en den Keurvorst van Hessen. Daarenboven zijn, den gewezen koning van Napels en zijne vrouw, prins Wassa en graaf Ghamhord iri Oostenrijk gevestigd. Sedert de genezing van den H. Vader door de aangename Revalenta-Arabic en de toetreding van verschillige genees- heeren en gasthuizen, niemand kan nog twijfelen aan de kracht van dit kostbaar gezondheidsmeel,die zonder remediën, onkosten of andere geneest de verzwakte eetlust, de maag ontsteking, de gastraiagies, de slijmen, de winden, het zuur, het braken, de opwerpingen, de verstoppingen, de afloop, het hoesten, de kortborstigheid, de tering, de borstziekte, al de keeikwalen, de adem, de stern, de luchtpijpen, de blaas, de lenden, de ingewanden, het slijmvlies, de hersenen, het bloed, de bleekzucht, de witte vloed, het speen, enz. Twee en zeventigduizend genezingen, waaronder deze van Z. H. de Paus, de hertog van Piuskow, Mevr.de Markgravin de Bréan, enz., enz. Genezing N°61,816. Longue-Ville (Belgie) 21 Sept. 1862. M., ik heb over eenige maagden gebruik gemaakt der Re- va lenta om eene hoest te genezen waardoor ik meer dan een jaar gekwollen was, en na een maand was ik geheel genezen. Vier andere personen aan wie ik dit geneesmiddel aanbevolen heb, bevonden zich,na korten tijd, veel heter, en zijn mij ko men bedanken over den goeden raad dien ik hun gaf. P.-J. Imberechts, nolaris-klerk. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid were en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: S/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en Cci 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocola-ad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan bet vleesch, in tabletten van 6 Tassen, 1,25; voor 12 lassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. de tasse. Du Barrij en C'°, keizerstraat, 12 Brussel, en te ÏJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Frysou, apoth., Dix mudestraat; G. Veys, apoth., Bijselstraat; II. Mahieu, bakker, Botermarkt. MEMGEMM GES Een koopman in specerijen had een magazijn die aan zijne woonst paalde en waar er sedert verschillige dagen zooveel ratten waren aangekomen dat zijne kat het niet meer goed kon houden; hoe meer dat de kat ratten deu nek kraakte, hoe meer het getal dezer knaagdieren vergrootte, tol zooverre dat de baas besloot eene rattentraap te plaatsen, om, als t ware, zijne kat in hare taak wat te helpen. Zoo gezegd, zoo gedaan een oude zware kazemattedeur, die wel 200 kilos woog, werd met groole moeite naar boven getrokken en op den zolder met eene 4 en een groot steenen gewicht zooda nig geplaatst dat, bij de eerste en minste aanraking de arme rat zeker was vermorzeld te zijn. De baas ging naar beneden en zegde: Ik beklaag de beest die de traap zal handgiften. Gelijk er zóóveel ratten waren was het te voorzien dat het niet. lang duren ging of men het gedruis zou gehoord hébben van den val der zware detire. Nochtans, de uren vlogen voorbij cn men hoorde niets. Hef werd noene, men zette zich aan tafel en het middagmaal liep als naar gewoonte ten einde, toen, wanneer mén, bezig was met den kafé te nemen, almeteens een zeer groot gedruis hoorde, dat de vrouw en den zoon van verschieten hunne zat- len lieten aan stukken vallen; cle vader die er zich als aan verwachtte verschoot veel min, en zegde met voldoening is eene, ter liefde Gods Men snelde naar boven en, geholpen door twee knechten, men-hefte de deure op. Een schreeuw van verbazing rees uit alle monden de kat lag daar zóó plat, zóó plat als een zes ken Men beklaagde het arme beest en men gooide hei. op den peerdenmesthoop. Men stelde de fraap op nieuw en rae- juffer de kat was vergeten 's Morgens had de meid het gewoonlijk ontbijt gereed ge daan. De baas, eene uur later de kafé komende nemen, stond als stom zijne kat weder te zien Het arm beestje zat zich Ie warmen achter de stoof! Alleenlijk was haren kop scheel ge lrokken en de eene oog was grooter dan de andere. Spreek den haas non keer over zijne kat hij zal u zeggen wie dat gezien heeft kan voortaan geiooven aan spooken, aan

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862 - 1894) | 1870 | | pagina 2